IPPB3/4510-159/16-4/AG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
1. Czy podjęcie przez Wspólnika decyzji o przekwalifikowaniu udzielonych Spółce pożyczek na bezzwrotne dopłaty do kapitału przez potrącenie wzajemnych należności należy potraktować jako umorzenie pożyczki i uznać ich wartość jako przychód ?3. Czy konwersję naliczonych i wymagalnych odsetek od pożyczki na kapitał zapasowy należy potraktować jako ich spłatę i w konsekwencji pobrać zryczałtowany podatek ?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 5 lutego 2016 r. (data wpływu 15 lutego 2016 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych potrącenia wzajemnych zobowiązań - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych potrącenia wzajemnych zobowiązań.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. ma jednego udziałowca - jest nim Spółka z siedzibą w Anglii. W czerwcu 2010 r. oraz w styczniu 2012r. udzielił on Spółce oprocentowanych pożyczek. Zgodnie z umową odsetki naliczane są od dnia udzielenia pożyczki do dnia spłaty. Termin spłaty kwoty głównej mija przed dniem podjęcia uchwały o wniesieniu dopłat, natomiast odsetki mają być płatne zgodnie z harmonogramem określonym w umowie. W 2016 r. Wspólnik zamierza wnieść dopłaty do kapitału które częściowo zostaną przekazane na pokrycie strat z lat ubiegłych. Wniesienie dopłat nastąpi w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, tj. będzie zgodna z zapisami art. 177-179 Kodeksu spółek handlowych. Umowa Spółki przewiduje możliwość wniesienia dopłat. Dodatkowo podjęta zostanie uchwała o potrąceniu wzajemnych wierzytelności tj. o kompensacie zobowiązania z tytułu dopłat z należnością z tytułu udzielonych pożyczek. Obie wierzytelności są wymagalne na dzień podjęcia uchwały o wzajemnej kompensacie. Konwersji podlegać będzie kwota główna pożyczki oraz część odsetek która jest wymagalna na dzień podjęcia uchwały o konwersji pożyczki na dopłaty.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy podjęcie przez Wspólnika decyzji o przekwalifikowaniu udzielonych Spółce pożyczek na bezzwrotne dopłaty do kapitału przez potrącenie wzajemnych należności należy potraktować jako umorzenie pożyczki i uznać ich wartość jako przychód ...
  2. Czy wnoszone dopłaty na kapitał rezerwowy podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych ...
  3. Czy konwersję naliczonych i wymagalnych odsetek od pożyczki na kapitał zapasowy należy potraktować jako ich spłatę i w konsekwencji pobrać zryczałtowany podatek ...

Niniejsza interpretacja indywidualna stanowi odpowiedź na pytania numer 1 i 3 zadane w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Natomiast wniosek Spółki w pozostałej części, tj. odnośnie pytania numer 2, dotyczącego podatku od czynności cywilnoprawnych podlega odrębnemu rozstrzygnięciu.

Zdaniem Wnioskodawcy.

Ad. 1)

Zdaniem Spółki konwersja pożyczek udzielonych przez Wspólnika na kapitał zapasowy Spółki z o.o. nie stanowi zwolnienia z długu w rozumieniu art. 508 k.c. (umorzenia pożyczki). Wskutek uchwalenia dopłat powstaje bowiem wierzytelność Spółki o wpłatę określonej sumy pieniężnej tytułem dopłat, która może zostać potrącona z wierzytelnością Wspólnika z tytułu pożyczki udzielonej spółce. W rezultacie wygasają wzajemne wierzytelności Wspólnika i Spółki. Tak więc w przypadku „przekształcenia” pożyczki na dopłaty mamy do czynienia z typowym potrąceniem wzajemnych wymagalnych wierzytelności pieniężnych a nie umorzeniem pożyczki. Dodatkowo dopłat nie zalicza się do przychodów, jeżeli ich wniesienie następuje w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, tj. k.s.h. – zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2014, poz. 851, z poźn. zm.).

Ad. 3)

Zadaniem Spółki w przypadku potrącenia (kompensaty) wzajemnych wierzytelności pieniężnych w postaci odsetek od pożyczki należnych udziałowcowi oraz dopłat przysługujących Spółce następuje spłata tychże odsetek.

Zgodnie z art. 498 Kodeksu cywilnego

§ 1. Gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tyfko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym.

§ 2. Wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej.

Tak więc w przypadku potrącenia wzajemnych należności w których jedną z wierzytelności są odsetki należy potraktować jako ich spłatę w konsekwencji Spółka musi pobrać podatek u źródła – art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.