IPPB2/4514-74/16-4/LS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy wnoszone dopłaty na kapitał rezerwowy podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych ?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki - przedstawione we wniosku z dnia 5 lutego 2016 r. (data wpływu 15 lutego 2016 r.) uzupełnionym pismem z dnia 5 lutego 2016 r. (data nadania 5 lutego 2016 r., data wpływu 8 lutego 2016 r.) oraz pismem z dnia 5 lutego 2016 r. (data nadania 24 marca 2016 r., data wpływu 29 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia dopłat do spółki kapitałowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 lutego 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia dopłat do spółki kapitałowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka M. Sp. z o.o. ma jednego udziałowca - jest nim Spółka z siedzibą w Anglii. W czerwcu 2010 r. oraz w styczniu 2012 r. udzielił on Spółce oprocentowanych pożyczek. Zgodnie z umową odsetki naliczane są od dnia udzielenia pożyczki do dnia spłaty. Termin spłaty kwoty głównej mija przed dniem podjęcia uchwały o wniesieniu dopłat, natomiast odsetki mają być płatne zgodnie z harmonogramem określonym w umowie. W 2016 r. Wspólnik zamierza wnieść dopłaty do kapitału które częściowo zostaną przekazane na pokrycie strat z lat ubiegłych. Wniesienie dopłat nastąpi w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, tj. będzie zgodna z zapisami art. 177-179 Kodeksu spółek handlowych. Umowa Spółki przewiduje możliwość wniesienia dopłat. Dodatkowo podjęta zostanie uchwała o potrąceniu wzajemnych wierzytelności tj. o kompensacie zobowiązania z tytułu dopłat z należnością z tytułu udzielonych pożyczek. Obie wierzytelności są wymagalne na dzień podjęcia uchwały o wzajemnej kompensacie. Konwersji podlegać będzie kwota główna pożyczki oraz część odsetek która jest wymagalna na dzień podjęcia uchwały o konwersji pożyczki na dopłaty.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy podjęcie przez Wspólnika decyzji o przekwalifikowaniu udzielonych Spółce pożyczek na bezzwrotne dopłaty do kapitału przez potrącenie wzajemnych należności należy potraktować jako umorzenie pożyczki i uznać ich wartość jako przychód ...
  2. Czy wnoszone dopłaty na kapitał rezerwowy podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych ...
  3. Czy konwersję naliczonych i wymagalnych odsetek od pożyczki na kapitał zapasowy należy potraktować jako ich spłatę i w konsekwencji pobrać zryczałtowany podatek ...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Spółki konwersja pożyczek udzielonych przez Wspólnika na kapitał zapasowy Spółki z o.o. nie stanowi zwolnienia z długu w rozumieniu art. 508 k.c. (umorzenia pożyczki). Wskutek uchwalenia dopłat powstaje bowiem wierzytelność Spółki o wpłatę określonej sumy pieniężnej tytułem dopłat, która może zostać potrącona z wierzytelnością Wspólnika z tytułu pożyczki udzielonej spółce. W rezultacie wygasają wzajemne wierzytelności Wspólnika i Spółki. Tak więc w przypadku „przekształcenia” pożyczki na dopłaty mamy do czynienia z typowym potrąceniem wzajemnych wymagalnych wierzytelności pieniężnych a nie umorzeniem pożyczki. Dodatkowo dopłat nie zalicza się do przychodów, jeżeli ich wniesienie następuje w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, tj. k.s.h.

Do czynności powodujących konieczność zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych należą umowy spółki oraz zmiany tych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych (art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k i pkt 2 ww. ww. ustawy). Za zmianę umowy w spółce kapitałowej uważa się wniesienie lub podwyższenie wniesionego do spółki wkładu, którego wartość powoduje podwyższenie kapitału zakładowego, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika oraz dopłaty. Zatem zdaniem Spółki podjęcie uchwały o wniesieniu dopłat i ich kompensacie z dzielonymi pożyczkami podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych jako zmiana umowy Spółki.

Zdaniem Spółki w przypadku potrącenia (kompensaty) wzajemnych wierzytelności pieniężnych w postaci odsetek od pożyczki należnych udziałowcowi oraz dopłat przysługujących Spółce następuje spłata tychże odsetek.

Zgodnie z art. 498 Kodeksu cywilnego

§ 1. Gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym.

§ 2. Wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej.

Tak więc w przypadku potrącenia wzajemnych należności w których jedną z wierzytelności są odsetki należy potraktować jako ich spłatę w konsekwencji Spółka musi pobrać podatek u źródła (art. 21 ust. 1 pkt 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie należy wskazać, że niniejsza interpretacja stanowi ocenę stanowiska Wnioskodawcy tylko i wyłącznie w zakresie przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 223), podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4.

Natomiast stosownie do art. 1 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy w przypadku umowy spółki za zmianę umowy przy spółce kapitałowej - uważa się podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty.

Stosownie do art. 1a pkt 2 ww. ustawy określenie spółka kapitałowa oznacza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjną lub europejską.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. Zgodnie z art. 4 pkt 9 ww. ustawy obowiązek podatkowy ciąży na spółce.

Stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. c) ww. ustawy, podstawę opodatkowania przy dopłatach stanowi kwota dopłat. Stawka podatku od umowy spółki wynosi 0,5% (art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). Taką samą stawkę stosuje się również przy zmianach umowy spółki.

Zgodnie z art. 177 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.) umowa spółki może zobowiązywać wspólników do dopłat w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziału. Dopłaty powinny być nakładane i uiszczane przez wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów.

W myśl art. 178 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wysokość i terminy dopłat oznaczane są w miarę potrzeby uchwałą wspólników. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, do dopłat tych stosuje się przepisy § 2 oraz art. 179.

Według art. 178 § 2 Kodeksu, jeżeli wspólnik nie uiścił dopłaty w określonym terminie, obowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych; spółka może również żądać naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki. Z kolei – stosownie do art. 179 § 1 ww. Kodeksu – dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

Jak wynika z przywołanych przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, czynność wniesienia dopłat do spółki kapitałowej stanowi zmianę umowy spółki i podlega obowiązkowi zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Przy czym bez znaczenia pozostaje okoliczność na jaki kapitał spółki dopłaty zostaną przekazane. Cytowany przepis nie zawiera bowiem żadnego zastrzeżenia (warunku) w przypadku wnoszenia dopłat.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka M. Sp. z o.o. ma jednego udziałowca - jest nim Spółka z siedzibą w Anglii. W czerwcu 2010 r. oraz w styczniu 2012 r. udzielił on Spółce oprocentowanych pożyczek. Zgodnie z umową odsetki naliczane są od dnia udzielenia pożyczki do dnia spłaty. Termin spłaty kwoty głównej mija przed dniem podjęcia uchwały o wniesieniu dopłat, natomiast odsetki mają być płatne zgodnie z harmonogramem określonym w umowie. W 2016 r. Wspólnik zamierza wnieść dopłaty do kapitału które częściowo zostaną przekazane na pokrycie strat z lat ubiegłych. Wniesienie dopłat nastąpi w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, tj. będzie zgodna z zapisami art. 177-179 Kodeksu spółek handlowych. Umowa Spółki przewiduje możliwość wniesienia dopłat. Dodatkowo podjęta zostanie uchwała o potrąceniu wzajemnych wierzytelności tj. o kompensacie zobowiązania z tytułu dopłat z należnością z tytułu udzielonych pożyczek. Obie wierzytelności są wymagalne na dzień podjęcia uchwały o wzajemnej kompensacie. Konwersji podlegać będzie kwota główna pożyczki oraz część odsetek która jest wymagalna na dzień podjęcia uchwały o konwersji pożyczki na dopłaty.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie podjęcie uchwały o wniesieniu dopłat do spółki (Wnioskodawcy) przez jedynego jej udziałowca – Spółkę z siedzibą w Anglii będzie stanowić zmianę umowy tej spółki, podlegającą opodatkowaniu na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 w związku z art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zmiana umowy spółki, spowoduje po stronie Wnioskodawcy – stosownie do art. 4 pkt 9 ww. ustawy – obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek ten powstanie w oparciu o przepis art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, tj. z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. Pod pojęciem dokonania czynności cywilnoprawnej należy rozumieć podjęcie uchwały o wniesieniu dopłaty. Jednocześnie – jak już wskazano powyżej – okoliczność, że dopłaty zostaną przekazane na kapitał rezerwowy spółki, nie ma znaczenia dla obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.