IPPB2/4511-412/15-2/JG | Interpretacja indywidualna

Otrzymany przez Wnioskodawcę zwrot dopłat wniesionych do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez byłego udziałowca będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania w oparciu o przepis art. 21 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. - kosztem uzyskania przychodu w przypadku zbycia udziałów, będzie więc cena zapłacona przez Wnioskodawcę poprzedniemu udziałowcowi.
IPPB2/4511-412/15-2/JGinterpretacja indywidualna
  1. dopłata
  2. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  3. udziałowiec
  4. zwolnienia przedmiotowe
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 10 kwietnia 2015 r. (data wpływu 15 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu dopłat wniesionych do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez poprzedniego udziałowca spółki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwrotu dopłat wniesionych przez poprzedniego udziałowca.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zamierza nabyć udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w której to przed dniem zakupu udziałów, poprzedni wspólnicy wnieśli dopłaty na te udziały. Wnioskodawca nie wyklucza, iż w przyszłości po nabyciu przez niego udziałów, zostanie uchwalony zwrot dopłat, po czym Wnioskodawca zbędzie nabyte udziały.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy zwrot Wnioskodawcy dopłat wniesionych przez poprzedniego udziałowca będzie wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych...
  2. Jak należy ustalić koszt uzyskania przychodu w przypadku zbycia udziałów, w odniesieniu, do których po ich nabyciu przez Wnioskodawcę zwrócono dopłaty...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawcy zwrot dopłat wniesionych przez poprzedniego udziałowca będzie przychodem zwolnionym z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof). Zgodnie z treścią tego przepisu wolne od podatku są przychody otrzymane z tytułu zwrotu wspólnikom dopłat wniesionych do spółki zgodnie z odrębnymi przepisami - w wysokości określonej w złotych na dzień ich faktycznego wniesienia. Przepisy odnośnie dopłat wnoszonych przez wspólników spółek z o.o. regulują art. 177, 178 i 179 Kodeksu spółek handlowych. Prawo do zwrotu dopłat jest prawem majątkowym, ściśle związanym z faktem posiadania udziałów przez wspólnika, co oznacza, iż w razie zbycia udziałów przez wspólnika, który wniósł dopłaty, prawo do otrzymania zwrotu wniesionych dopłat przechodzi na nabywcę udziałów. Ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 51 updof korzystać będzie przychód - w tym przychód otrzymany przez następców prawnych z tytułu nabycia udziałów - do wysokości wniesionych uprzednio dopłat. W konsekwencji zwrot Wnioskodawcy dopłat wniesionych przez poprzedniego wspólnika będzie wolny od podatku dochodowego. Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w wyrokach NSA z dnia 18 maja 2011 r. (sygn. akt II FSK 65/10) i z dnia 10 kwietnia 2011 r. (sygn. akt II FSK 382/10), a także w interpretacjach indywidualnych przepisów prawa podatkowego wydanych przez, np. Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu 15 czerwca 2012 r. (ILPB2/415-298/12-2/JK) i 18 sierpnia 2014 r. (ILB1/415-559/14-2/AP), czy przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie 3 grudnia 2013 r. (IPPB2/415-711-13-3/EL) i 6 listopada 2013 r. (IPPB3/423-616/13-2/EŻ).

Ad. 2.

W opinii Wnioskodawcy ustalenie kosztu uzyskania przychodu w przypadku zbycia udziałów, w odniesieniu, do których po ich nabyciu przez Wnioskodawcę zwrócono dopłaty wynika wprost z literalnego brzmienia art. 23 ust. 1 pkt 38 updof. Przepis ten stanowi, że wydatki na objęcie lub nabycie udziałów w spółce mającej osobowość prawną są kosztem uzyskania przychodu przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji). Oznacza to, iż dopiero z chwilą sprzedaży (odpłatnego zbycia) udziałów lub akcji w spółce kapitałowej następuje ustalenie kosztów poniesionych na ich nabycie. W świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, przez wydatki na nabycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, a tym samym koszty uzyskania przychodów przy sprzedaży udziałów, rozumieć należy przede wszystkim zapłaconą przez Wnioskodawcę cenę nabycia tych udziałów, zaś zwrot dopłat jaki nastąpi pomiędzy nabyciem, a zbyciem udziałów nie ma wpływu na ustalenie kosztu uzyskania przychodu.

Kosztem uzyskania przychodu w przypadku zbycia udziałów, będzie więc cena zapłacona przez Wnioskodawcę poprzedniemu udziałowcowi. Stanowisko to znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 15 czerwca 2012 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do treści art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Wymieniony w powyższym art. 18 ww. ustawy katalog przychodów z tytułu praw majątkowych jest katalogiem otwartym, w którym mieści się także zwrot dopłat w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jak stanowi art. 21 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są przychody otrzymane z tytułu zwrotu wspólnikom dopłat wniesionych do spółki, zgodnie z odrębnymi przepisami – w wysokości określonej w złotych na dzień ich faktycznego wniesienia.

Powyższy przepis ma charakter przedmiotowy i obejmuje swoim zakresem wspólników spółek, którzy wnieśli dopłaty do udziałów, oraz ich następców prawnych z tytułu nabycia udziałów, w relacji do których dokonano dopłaty.

Zgodnie z art. 5a pkt 28 lit. a) ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce – oznacza to będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych spółkę kapitałową, w tym także spółkę związaną na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. WE L 294 z 10.11.2001, str. 1, z późn. zm.: DZ. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t.4, str. 251).

W świetle powyższego, przychody z tytułu zwrotu dopłat wniesionych uprzednio, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, do spółki, są wolne od podatku dochodowego do wysokości wniesionych uprzednio dopłat.

Jednocześnie, zwolnienie dotyczy wyłącznie dopłat wniesionych zgodnie z odrębnymi przepisami. Wnoszenie dopłat przez wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością regulują przepisy art. 177, 178 i 179 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.). Zgodnie z art. 177 § 1 ww. ustawy umowa spółki może zobowiązywać wspólników do dopłat w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziału.

Prawo do zwrotu dopłat jest prawem majątkowym, ściśle związanym z faktem posiadania udziałów przez wspólnika, co oznacza, iż w razie zbycia udziałów przez wspólnika, który wniósł dopłaty, prawo do otrzymania zwrotu wniesionych dopłat przechodzi na nabywcę udziałów. Przysługuje ono bez względu na to, kto posiada udział, z którym skojarzone zostało uprzednie wniesienie dopłat. Nabywca udziału wchodzi we wszystkie prawa zbywcy jako następca syngularny. Artykuł 21 ust. 1 pkt 51 ustawy respektuje zatem to następstwo prawne uznając, że sukcesja przewidziana w przepisach prawa handlowego wywoływać powinna skutki prawne także na gruncie prawa podatkowego.

Zatem należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że otrzymany przez Wnioskodawcę zwrot dopłat wniesionych do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez byłego udziałowca będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania w oparciu o przepis art. 21 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Za prawidłowe uznać należy także stanowisko Wnioskodawcy odnośnie pytania nr 2.

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodu są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 23 wymienionej ustawy.

Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 38 powyższej ustawy, za koszty uzyskania nie uważa się wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e.

Z powyższego wynika, że dopiero z chwilą sprzedaży (odpłatnego zbycia) udziałów lub akcji ustala się wszystkie koszty, które warunkują ich nabycie. Kosztami uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością będą poniesione przez podatnika udokumentowane wydatki z tytułu nabycia (objęcia) udziałów, nie będą nimi natomiast wydatki poniesione z tytułu funkcjonowania spółki jako podmiotu gospodarczego.

Stosownie do art. 163 pkt 2 ustawy Kodeks spółek handlowych, do powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga się m.in. wniesienia przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego, a w razie objęcia udziału za cenę wyższą od wartości nominalnej, także wniesienia nadwyżki, z uwzględnieniem art. 158 § 11.

Niezależnie od wniesienia wkładów na objęcie udziałów wspólnicy mogą zostać zobowiązani do wnoszenia dopłat, o których mowa w artykułach 177 – 179 powyższej ustawy.

Jak wskazano powyżej w świetle wymienionych norm prawnych wniesienie dopłat do spółki nie stanowi wydatku na objęcie (nabycie) udziałów, bowiem udziały funkcjonują niezależnie od dopłat, a jedynie wielkość tych dopłat ustalana jest w proporcji do już posiadanych udziałów. Dopłaty nie stanowią zatem kosztu uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółce, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji również zwrot dopłat jest neutralny względem ustalania kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zatem kosztem uzyskania przychodu w przypadku zbycia udziałów, będzie więc cena zapłacona przez Wnioskodawcę poprzedniemu udziałowcowi.

Reasumując,

  • otrzymany przez Wnioskodawcę zwrot dopłat wniesionych do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez byłego udziałowca będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania w oparciu o przepis art. 21 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
  • kosztem uzyskania przychodu w przypadku zbycia udziałów, będzie więc cena zapłacona przez Wnioskodawcę poprzedniemu udziałowcowi.

Odnosząc się do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji organu podatkowego - wskazać należy, iż orzeczenie to nie jest wiążące dla tutejszego organu. Interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, osadzonej w określonym stanie faktycznym i tylko w tej sprawie rozstrzygnięcie w każdej z nich zawarte jest wiążące.

W związku z tym, organy podatkowe mimo, iż w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami – nie tylko innych organów podatkowych, jednak nie stosują wprost tych rozstrzygnięć także i z tego zwykłego powodu, iż nie stanowią one materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.