ILPB2/4511-1-1246/15-2/TR | Interpretacja indywidualna

Obowiązki płatnika.
ILPB2/4511-1-1246/15-2/TRinterpretacja indywidualna
 1. dopłata
 2. gospodarka komunalna
 3. obowiązek płatnika
 4. odpady (śmieci)
 5. przychód
 6. spółki
 7. świadczenie nieodpłatne
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Pojęcie przychodu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 26 listopada 2015 r. (data wpływu 7 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1793) rada gminy zgodnie ze zmienianym art. 6k ust. 4 tej ustawy może w drodze uchwały zwolnić w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863).

Na podstawie powyższej delegacji ustawowej Rada Miejska zamierza wprowadzić program osłonowy dla rodzin wielodzietnych w postaci zastosowania zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami.

W związku z podejmowaną uchwałą w sprawie zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej ustanowione będzie zwolnienie w wysokości 100% opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na trzecie i kolejne dziecko w rodzinie.

Po uzyskaniu takiego zwolnienia członek rodziny wielodzietnej wnosi opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na indywidualny numer rachunku bankowego określonego przez Związek Gmin Powiatu zajmującego się gospodarką odpadami w Mieście lub na konto zarządcy nieruchomości, w wysokości różnicy pomiędzy dotychczasową wysokością opłat wyliczaną bez zwolnienia a wysokością przyznanego zwolnienia.

Kwota wynikającą z przyznanego zwolnienia będzie wpłacana przez Gminę Miejską na konto Związku.

Zgodnie z opracowywaną uchwałą wysokość dopłaty (zwolnienia) do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalana jest na trzecie i kolejne dziecko w rodzinie wielodzietnej zamieszkującego w zasobach mieszkaniowych właściciela nieruchomości, a jej przyznanie uzależnione jest od kryteriów: m.in. od tego, czy rodzina posiada Kartę Dużej Rodziny oraz czy odpady zbierane są w sposób selektywny. Na tej podstawie będzie ustalane zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należne właścicielowi nieruchomości, w którego zasobach mieszkaniowych zamieszkują rodziny wielodzietne. Przyznana dopłata zaliczana ma być na pokrycie zobowiązań rodziny wielodzietnej z tytułu obowiązującej ją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W praktyce należy rozróżnić przypadki, w których rodzina wielodzietna (a de facto jej członkowie) są wprost zobowiązani do wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami w świetle ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, z późn. zm.), tj. wypełniają przesłanki uznania za właściciela nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 tej ustawy, od przypadków, gdy rodzina wielodzietna (jej członkowie) nie są bezpośrednio zobowiązani do wnoszenia tej opłaty, a jedynie stanowią element podstawy naliczenia takiej opłaty przez właściciela nieruchomości (jak to będzie miało najczęściej miejsce w przypadku budynków wielolokalowych).

Należy bowiem zauważyć, że zgodnie z brzmieniem art. 2 ust. 3 ww. ustawy, jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, lub właścicieli lokali jeżeli zarząd nie został wybrany.

A zatem, w odniesieniu do przedmiotowego zwolnienia, w przypadku, gdy rodzina wielodzietna rozlicza się z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z właścicielem nieruchomości, zgodnie z założeniami, zobowiązana będzie ponosić obciążającą ją – po uwzględnieniu dopłat z budżetu Miasta – część opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dotyczy to rozliczeń pomiędzy rodziną wielodzietną a właścicielem nieruchomości). W przypadku zaś, gdy rodzina wielodzietna, której przynajmniej jeden z jej członków jest właścicielem nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dokonuje opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bezpośrednio na swój indywidualny rachunek. Dopłata z budżetu Miasta do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma być przekazywana na rachunek bankowy właściciela nieruchomości.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym w przypadku przekazania dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rachunek właściciela nieruchomości, w którego zasobach mieszkaniowych zamieszkują rodziny wielodzietne, zajdzie obowiązek wystawienia przez Urząd Miasta PIT-8C osobom korzystającym z tej dopłaty...
 2. Czy w tym kontekście ma znaczenie, czy przedmiotowa dopłata będzie przekazywana na rachunek właściciela nieruchomości, który jest zarazem członkiem rodziny wielodzietnej, a zatem jest zobowiązany do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w świetle ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach, czy też dopłata taka będzie przekazywana na rachunek właściciela nieruchomości, w którego zasobach mieszkaniowych zamieszkują rodziny wielodzietne, od których naliczana jest przedmiotowa opłata...
 3. Czy, jeśli odpowiedź na pytanie 1 lub 2 będzie twierdząca, PIT-8C zobowiązany będzie wystawić Urząd Miasta, jako dawca środków właścicielowi nieruchomości, w zasobach którego zamieszkują rodziny wielodzietne, czy też PIT-8C Urząd Miasta zobowiązany będzie wystawić członkom rodziny wielodzietnej, jeśli nie są oni zarazem właścicielami nieruchomości...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie zajdzie obowiązek wystawienia formularza PIT-8C wobec właścicieli nieruchomości, bez względu na fakt, czy są oni zarazem członkami rodziny wielodzietnej oraz wobec zarządców nieruchomości w związku z faktem, że w ich zasobach mieszkaniowych zamieszkują rodziny wielodzietne, które nie są właścicielami nieruchomości i nie są zarazem zobowiązani do ponoszeni bezpośrednio tej opłaty. Taka forma wsparcia (przewidziana w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) nie będzie stanowić dla żadnej z tych kategorii podmiotów źródła przychodów i nie będzie mieć u nich miejsca przysporzenie majątkowe. Dokonując dopłat do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina wykonuje zadanie własne nałożone na nią ustawą, wykorzystując jednocześni przekazane ustawą (w art. 6k ust. 4 ww. ustawy) uprawnienia do wprowadzenia instrumentów o charakterze wsparcia, np. zwolnień dla rodzin wielodzietnych.

W omawianym zdarzeniu przyszłym nie będzie miał zastosowania art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – bowiem dopłata do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie stanowi źródła dochodu dla tych osób fizycznych.

W przedmiotowej sprawie istotne jest zatem ustalenie, czy przedstawione zdarzenie przyszłe będzie rodzić u tych osób przysporzenie majątkowe, a więc czy dopłaty do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią dla nich przychód.

Zdaniem Wnioskodawcy – z uwagi na brak przysporzenia majątkowego u ww. osób fizycznych – powyższe przepisy nie będą miały zastosowania w omawianym zdarzeniu przyszłym. W konsekwencji stwierdzić należy, że Urząd Miasta nie będzie miał obowiązku wystawienia PIT-8C, bowiem powyższe dopłaty do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie będą stanowiły dla tych osób źródła przychodu, a zatem nie będą podlegać uwzględnieniu w ich zeznaniach rocznych. Zainteresowany wskazał ponadto, że podziela pogląd Ministra Finansów przedstawiony w opublikowanym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów wyjaśnieniu z dnia 13 lutego 2013 r. Zgodnie z art. 87 ust. 2 Konstytucji RP, źródłami powszechnie obowiązującego prawa w RP są, na obszarze działania organów, które je ustanowiły, akty prawa miejscowego. Takimi powszechnie obowiązującymi aktami prawa miejscowego są zatem, np. uchwały rad miejskich, w których ustalane są, np. opłaty w żłobkach prowadzonych przez gminy oraz warunki zwolnienia od ponoszeni tych opłat. Tym samym wszystkie osoby, które spełniają określone w uchwale warunki, mogą korzystać ze zwolnienia przy ustalaniu, np. opłaty za żłobek. Jeżeli zatem urząd gminy podejmie uchwałę o pomocy polegającej na przyznaniu pomocy w postaci ulg i zniżek, kierowanej do grupy społeczeństwa spełniającej określone kryteria, czyli, np. rodzin wielodzietnych, to taka sytuacja nie powoduje powstania przychodu po stronie osób z niej korzystających – czyli nie występuje konieczność opodatkowania.

W analizowanym stanie faktycznym uchwała Rady Miejskiej będzie aktem powszechni obowiązującym na terenie gminy, o charakterze generalno-abstrakcyjnym.

W konsekwencji osoby, które spełnią określone w uchwale przesłanki, będą mogły korzystać z przyznanej na tej podstawie refundacji. Tym samym świadczenia te nie będą miały charakteru indywidualnego i nie będą powodowały powstania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym istotnym jest fakt, że u osób fizycznych, którym przysługiwać będą dopłaty do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie wystąpi przychód do opodatkowania – zatem osoby te nie powinny ujmować równowartości dopłat w swoim zeznaniu rocznym. Powyższe z kolej oznacza, że również Urząd Miasta nie będzie miał obowiązku wystawienia PIT-8C z tytułu przyznanych dopłat.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Katalog źródeł przychodu został określony w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl tego przepisu źródłami przychodu są m.in. inne źródła (pkt 9).

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Jak wynika z powyższego przepisu katalog przychodów zaliczanych do tzw. przychodów z innych źródeł jest katalogiem otwartym. Tym samym, do tego źródła należy zaliczyć wszystkie inne przychody, które nie mogą być zakwalifikowane do pozostałych kategorii źródeł, szczegółowo wymienionych w treści art. 10 ust. 1 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na podstawie art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Zgodnie z art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, z późn. zm.), gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Natomiast właściciele nieruchomości, o których mowa w art. 6c, są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6h ww. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości).

W myśl przepisu art. 6i pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w przypadku nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust. 1 - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy, w drodze uchwały dokona wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spośród metod określonych w art. 6j ust. 1 i 2 oraz ustali stawkę takiej opłaty; dopuszcza się stosowanie więcej niż jednej metody ustalenia opłat na obszarze gminy.

Zgodnie z art. 6k ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy, w drodze uchwały, może zwolnić w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.(43)), lub rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. poz. 1863 oraz z 2015 r. poz. 1359).

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że na podstawie powyższej delegacji ustawowej Rada Miejska zamierza wprowadzić program osłonowy dla rodzin wielodzietnych w postaci zastosowania zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami. W związku z podejmowaną uchwałą w sprawie zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej ustanowione będzie zwolnienie w wysokości 100% opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na trzecie i kolejne dziecko w rodzinie.

Po uzyskaniu takiego zwolnienia członek rodziny wielodzietnej wnosi opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na indywidualny numer rachunku bankowego określonego przez Związek Gmin Powiatu zajmującego się gospodarką odpadami w Mieście lub na konto zarządcy nieruchomości, wysokości różnicy pomiędzy dotychczasową wysokością opłat wyliczaną bez zwolnienia a wysokością przyznanego zwolnienia.

W przedmiotowej sprawie, aby ocenić czy Wnioskodawca powinien sporządzać informacje PIT-8C istotne jest zatem ustalenie, czy przedstawione zdarzenie przyszłe będzie rodzić u wskazanych we wniosku osób fizycznych przysporzenie majątkowe, a więc czy przyznane dopłaty stanowią dla nich przychód.

Jak wynika z treści wniosku postanowienia wskazanej uchwały Rady Miasta mają charakter generalno-abstrakcyjny i odnoszą się do wszystkich osób, które są adresatami zawartych w niej norm. Tym samym wszystkie osoby, które spełniają określone w uchwale warunki, mogą korzystać z przewidzianych w niej ulg.

W takim przypadku przyznane dopłaty nie mają charakteru indywidualnego i nie powodują powstania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego w przedstawionym zdarzeniu przyszłym nie znajdują zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w szczególności: art. 10 ust. 1 pkt 9, art. 20 ust. 1 i art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Powyższe oznacza, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i tym samym Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku sporządzenia informacji PIT-8C.

Dodać przy tym należy, że dla niniejszego rozstrzygnięcia bez znaczenia pozostanie okoliczność, czy przedmiotowa dopłata będzie przekazywana na rachunek właściciela nieruchomości, który jest zarazem członkiem rodziny wielodzietnej, a zatem jest zobowiązany do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w świetle ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach, czy też dopłata taka będzie przekazywana na rachunek właściciela nieruchomości, w którego zasobach mieszkaniowych zamieszkują rodziny wielodzietne, od których naliczana jest przedmiotowa opłata.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.