ILPB2/436-156/14-2/WS | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie z art. 9 pkt 1 lit. d.
ILPB2/436-156/14-2/WSinterpretacja indywidualna
 1. dopłata
 2. usługi
 3. użyteczność publiczna
 4. zwolnienie
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Zwolnienia od podatku -> Zwolnienia podmiotowe
 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Zwolnienia od podatku -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 18 czerwca 2014 r. (data wpływu 23 czerwca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Sp. z o.o. została powołana do życia 1 kwietnia 2013 r. na postawie aktu założycielskiego po uprzednim przekształceniu samorządowego zakładu budżetowego. Działalność Spółki opiera się na: akcie założycielskim spółki, ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, ustawie z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej.

Przedmiotem działalności jest zgodnie z aktem założycielskim realizowanie zadań własnych gminy, w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców dotyczących w szczególności: zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych, gospodarowania odpadami, utrzymania dróg, rekultywacji, udrażniania rowów melioracyjnych.

W akcie założycielskim zawarto możliwość:

 • wniesienia dopłat przez wspólnika zwrotnych lub bezzwrotnych w wysokości nieprzekraczającej 3 000 000,00 zł rocznie. Wysokość i terminy oraz zasady przyznawania dopłat w miarę potrzeb, oznaczone będą uchwałą wspólnika,
 • corocznego wnoszenia dopłat z tytułu dopłaty do ceny dostawy wody i odprowadzania ścieków w terminach i wysokości oraz na zasadach oznaczonych uchwałą zgromadzenia wspólników z zachowaniem limitu o którym mowa wyżej.

Wszystkie udziały 100% objął jedyny wspólnik - Gmina w dniu zawiązania spółki tj. 1 kwietnia 2013 r. Dotychczas zgromadzenie wspólników podjęło uchwały i je zrealizowało w zakresie:

 • wniesienia dopłat do ceny dostawy wody i odprowadzania ścieków na rok 2013,
 • wniesienia dopłat z tytułu realizacji przez spółkę zadań własnych gminy w 2013,
 • zmiany uchwały z dnia 02.04.2013 r. w sprawie wniesienia dopłat z tytułu realizacji przez spółkę zadań własnych gminy w roku 2013,
 • wniesienia dopłat z tytułu realizacji przez spółkę zadania własnego gminy w roku 2013, polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych odebranych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy,
 • wniesienia dopłat z tytułu dopłaty do ceny wody i odprowadzania ścieków na rok 2014,
 • wniesienia dopłaty z tytułu realizacji przez spółkę zadania własnego gminy w roku 2014, polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych, odebranych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy,
 • wniesienia dopłat z tytułu realizacji przez Spółkę zadań własnych gminy w roku 2014 .

Dopłaty do ceny wody i ścieków są przychodem do opodatkowania a koszty tej działalności są kosztami uzyskania przychodów. Dopłaty do realizacji zadań własnych gminy są przychodem, który nie podlega opodatkowaniu, a koszty tej działalności nie są kosztami uzyskania przychodów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 9 pkt 11 lit. d) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w sytuacji gdy dochodzi do podjęcia uchwał przez wspólnika w sprawie wniesienia dopłat (w szczególności: dopłat do ceny, dopłat do realizacji zadań własnych gminy)...

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymywane dopłaty: dopłaty do ceny wody i ścieków, dopłaty do realizacji zadań własnych gminy, korzystają ze zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Uzasadniając zwolnienie w zakresie otrzymywanych dopłat od wspólnika należy wziąć pod uwagę unormowania dotyczące podatku od czynności cywilnoprawnych zawarte w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.), w której art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k mówi, że podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają m.in. umowy spółki. Podatkowi temu podlegają także zmiany określonych umów, w tym umów spółki. Idąc za art. 1 ust. 3 pkt 1 tej ustawy w przypadku umowy spółki przy spółce kapitałowej za zmianę umowy uważa się podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty.

Generalnie dopłaty w spółce podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Dopłaty, które otrzymuje Wnioskodawca od wspólnika choć przybierają różnorodny charakter i przeznaczenie, pozostają dopłatami wnoszonymi w myśl przepisów zawartych w ustawie z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 Nr 94 poz.1013, t.j. Dz.U. z 2013 poz. 1030 oraz Dz.U. z 2014 poz. 265).

Jednak zgodnie z art. 9 pkt 11 lit. d ustawy o PCC zwalnia się z podatku od czynności cywilnoprawnych umowy spółki i ich zmiany, jeżeli przedmiotem działalności spółki kapitałowej jest świadczenie usług użyteczności publicznej w zakresie transportu publicznego, zarządzania portami i przystaniami morskimi, zaopatrzenia ludności w wodę, gaz, energię elektryczną, energię cieplną lub zbiorowego odprowadzania ścieków i w wyniku zawarcia umowy spółki Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego obejmuje co najmniej połowę udziałów lub akcji w tej spółce albo w chwili zmiany umowy spółki Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego posiada już co najmniej połowę udziałów lub akcji w tej Spółce.

W Spółce 100% udziałów posiada od początku jej istnienia gmina - jedyny wspólnik.

Aby móc skorzystać ze zwolnienia art. 9 pkt 11 lit. d należy spełnić dwa warunki łącznie i Wnioskodawca je spełnia, tj.:

 1. Przedmiotem działalności spółki kapitałowej musi być świadczenie usług użyteczności publicznej w zakresie transportu publicznego, zarządzania portami i przystaniami morskimi, zaopatrzenia ludności w wodę, gaz, energię elektryczną, energię cieplną lub zbiorowego odprowadzania ścieków,
 2. W wyniku zawarcia umowy spółki Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego musi posiadać już co najmniej połowę udziałów lub akcji w tej Spółce.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo, tut. Organ informuje, że Zainteresowany przedstawiając własne stanowisko w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego wskazał na przepis art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Mając jednak na uwadze treść zacytowanego przez Wnioskodawcę przepisu oraz całokształt sprawy, tut. Organ zrozumiał, że Wnioskodawca miał na uwadze art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.