IBPBI/2/4510-160/15/KP | Interpretacja indywidualna

Wyłączenie z opodatkowania, na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 11 updop, dopłat wnoszonych do spółki przez wspólników
IBPBI/2/4510-160/15/KPinterpretacja indywidualna
  1. dopłata
  2. przychód
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 12 lutego 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 13 lutego 2015 r.), uzupełnionym pismem z 30 kwietnia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 7 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie wyłączenia z opodatkowania, na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 11 updop, dopłat wnoszonych do spółki przez wspólników (część pytania oznaczonego we wniosku Nr 2) – jest prawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 13 lutego 2015 r. do tut. Biura wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie wyłączenia z opodatkowania, na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 11 updop, dopłat wnoszonych do spółki przez wspólników. Wniosek został uzupełniony pismem z 30 kwietnia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 7 maja 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie z 23 kwietnia 2015 r., Znak: IBPBI/2/4510-160/15/KP, w którym Wnioskodawca doprecyzował zadane we wniosku pytanie.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej także „Spółka”) jest spółką z o.o. z siedzibą w Polsce. Spółka „S” z siedzibą w USA, na podstawie umowy sprzedaży chce nabyć od wspólników wszystkie udziały Wnioskodawcy i tym samym stać się jej jedynym wspólnikiem. Następnie Wnioskodawca chce podjąć uchwałę o dokonaniu dopłaty do Spółki, która zostanie pokryta w całości przez jej jedynego wspólnika, tj. „S”. Dopłaty zostaną dokonane zgodnie z postanowieniami umowy Spółki, przez uchwałę jedynego wspólnika, który wskaże ich wysokość oraz termin ich wniesienia. Cały proces dokonania dopłat do Spółki odbędzie się zgodnie z przepisami polskiego Kodeksu spółek handlowych.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie (doprecyzowane pismem z 30 kwietnia 2015 r.):

Czy dla Wnioskodawcy powstanie przychód na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu dopłat wniesionych do Wnioskodawcy przez wspólnika... (pytanie sformułowane w uzupełnieniu wniosku, które wpłynęło do tut. Organu 7 maja 2015 r.)

Zdaniem Wnioskodawcy, poprzez zmianę umowy. wprowadzona zostanie możliwość dokonywania dopłat do Wnioskodawcy. Następnie, jedyny wspólnik spółki, tj. „S” z siedzibą w USA podejmie uchwałę o dopłatach, określając ich wysokość i termin uiszczenia. Dopłaty zostaną uiszczone w całości przez „S”. Dopłaty do Wnioskodawcy zostaną dokonane zgodnie z przepisami polskiego Kodeksu spółek handlowych (...).

Na podatniku nie będzie ciążył obowiązek uiszczenia innych podatków z tytułu dopłaty, np. podatku dochodowego od osób prawnych, ponieważ będzie miał tutaj zastosowanie art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, który nie uznaje za przychód dopłat wnoszonych do spółki, jeżeli ich wniesienie następuje w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, tj. zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych - tak jak ma to miejsce w przedstawionym stanie faktycznym (powinno być zdarzeniu przyszłym). Zgodnie z powyższym, dopłaty do spółki są wyłączone od podatku dochodowego od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, ze zm., dalej „updop”), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 1 updop, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe;

Przepisy art. 12 updop nie wymieniają źródeł przychodu, a jedynie określają przykładowe zdarzenia, z wystąpieniem których ustawodawca wiąże obowiązek wykazania przychodu dla celów podatkowych, wymieniając wśród nich m.in. otrzymanie pieniędzy, czy nieodpłatnych świadczeń. Należy podkreślić, że wskazane w art. 12 updop zdarzenia nie wyczerpują przypadków, z którymi ustawodawca wiąże powstanie przychodu. Art. 12 ust. 4 updop, enumeratywnie wymienia, co nie jest przychodem w rozumieniu updop. W myśl art. 12 ust 4 pkt 11 updop, do przychodów nie zalicza się dopłat wnoszonych do spółki, jeżeli ich wniesienie następuje w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach (...).

Z dyspozycji tego przepisu wynika, że powyższe wyłączenie z przychodów dotyczy wyłącznie dopłat wniesionych zgodnie z odrębnymi przepisami. Wnoszenie dopłat przez wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością regulują przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm., dalej „Ksh”). Jak wynika z art. 177 § 1 Ksh, umowa spółki może zobowiązywać wspólników do dopłat w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziału. Na podstawie art. 178 § 1 Ksh, wysokość i terminy dopłat oznaczane są w miarę potrzeby uchwałą wspólników (...).

Z powyższych przepisów wynika, że obowiązek dopłaty musi wynikać z umowy spółki zaś wysokość i terminy dopłat oznaczane są uchwałą wspólników. Dopłaty są wkładem pieniężnym i stanowią część majątku spółki. Chociaż dopłaty są wkładami wspólników do spółki, to jednak nie powiększają one dotychczasowych udziałów wspólnika w kapitale zakładowym, w konsekwencji nie powiększają kapitału zakładowego spółki.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że zostanie podjęta uchwała w sprawie dopłat wspólników do Spółki, w trybie przepisów Ksh. Na podstawie podjętej uchwały nastąpi zmiana umowy Spółki. Następnie, zgodnie z postanowieniami umowy Spółki, zostanie podjęta uchwała o wysokości i terminie dokonania dopłat.

Mając na uwadze powyższe przepisy oraz przedstawiony opis zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że otrzymane przez Wnioskodawcę dopłaty, na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 11 updop, nie będą stanowiły dla niego przychodu.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W zakresie pozostałych pytań zawartych we Wniosku pytań wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.