IBPBI/2/423-446/14/BG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie skutków podatkowych wniesionych przez Gminę dopłat do Spółki :- odnośnie obowiązku opodatkowania dopłat,- odnośnie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z wykonywaniem przez Spółkę zadań zleconych przez Gminę

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 11 kwietnia 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 15 kwietnia 2014 r.), uzupełnionym 22 lipca 2014 r. i 11 sierpnia 2014 r., o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych wniesionych przez Gminę dopłat do Spółki :

 • odnośnie obowiązku opodatkowania dopłat- jest prawidłowe,
 • odnośnie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z wykonywaniem przez Spółkę zadań zleconych przez Gminę - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 kwietnia 2014 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych wniesionych przez Gminę dopłat do Spółki:

 • odnośnie obowiązku opodatkowania dopłat,
 • odnośnie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z wykonywaniem przez Spółkę zadań zleconych przez Gminę.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 7 lipca 2014 r. Znak IBPP3/443-435/14/AŚ, IBPBII/1/436-164/14/MZ, IBPBI/2/423-446/14/BG oraz pismem z 25 lipca 2014 r. Znak IBPBI/2/423-446/14/BG, IBPBII/1/436-164/14/MZ wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano 22 lipca 2014 r. i 11 sierpnia 2014 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina powierza Spółce realizację następujących zadań:

 • bieżące utrzymanie dróg gminnych w zakresie napraw cząstkowych nawierzchni,
 • pozimowe i letnie oczyszczanie dróg gminnych, chodników, parkingów,
 • administrowanie i utrzymanie szaletów miejskich,
 • administrowanie i utrzymanie czystości na placach targowych,
 • utrzymanie zieleni miejskiej,
 • utrzymanie sieci ciepłowniczej oraz obsługa urządzeń grzewczych w budynkach gminnych,
 • konserwacja cieków i rowów odwadniających,
 • remonty pustostanów w zasobach gminnych.

Gmina jako jedyny wspólnik (100% udziałów) będzie wnosiła miesięcznie dopłaty przeznaczone na kompensaty kosztów poniesionych na realizację ww. zadań. Gmina Uchwałą Rady Miasta i Zarządzeniem Burmistrza Miasta określiła prowadzenie ewidencji tych dopłat, jako kapitału rezerwowego.

W odpowiedzi na wezwanie z 7 lipca 2014 r. Znak IBPP3/443-435/14/AŚ, IBPBII/1/436-164/14/MZ, IBPBI/2/423-446/14/BG, ujętej w uzupełnieniu do wniosku z 16 lipca 2014 r., Spółka wskazała, że jednorazowa dopłata otrzymana na remont pustostanów w zasobach gminnych, zwiększa kapitał podstawowy Spółki natomiast miesięczne dopłaty na realizację zadań tj. naprawy cząstkowe dróg, konserwację cieków i rowów odwadniających, utrzymanie czystości dróg, chodników, placów, szalet, utrzymanie zieleni zwiększają kapitał rezerwowy Spółki, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta i Zarządzeniem Burmistrza Miasta.

Ponadto w odpowiedzi na wezwanie z 25 lipca 2014 r. Znak IBPBI/2/423-446/14/BG, IBPBII/1/436-164/14/MZ, ujętej w uzupełnieniu do wniosku z 6 sierpnia 2014 r., Spółka wskazała, że dopłaty będą wnoszone przez Gminę w trybie art. 177 i 178 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Dopłaty na remont pustostanów będą stanowić środki otrzymane na powiększenie kapitału zakładowego.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy Spółka ma opodatkować te dopłaty podatkiem dochodowym od osób prawnych...

Czy koszty poniesione na realizacje zadań zleconych przez Gminę może zaliczyć do kup...

(sformułowane w uzupełnieniu do wniosku z 16 lipca 2014 r. )

Zdaniem Spółki, dopłaty te nie są objęte podatkiem dochodowym od osób prawnych, a zatem koszty związane z wykonywanymi zadaniami nie stanowią kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, dalej „updop”), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Natomiast zgodnie z art. 7 ust. 2 updop, dochodem, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Określenie, czy dane zdarzenie jest uznawane za przychód podatkowy, możliwe jest w oparciu o art. 12 ust. 1 updop, zawierający otwarty katalog kategorii uznawanych za przychód podatkowy oraz art. 12 ust. 4 updop, który w sposób enumeratywny określa kategorie niestanowiące takiego przychodu. Z przepisów tych wynika, że przychodami są co do zasady wszelkie przysporzenia o charakterze trwałym (faktycznie otrzymane lub należne).

Stosownie do art. 12 ust. 4 pkt 4 updop, do przychodów nie zalicza się przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego, funduszu udziałowego albo funduszu założycielskiego, albo funduszu statutowego w banku państwowym, albo funduszu organizacyjnego ubezpieczyciela.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 11 updop, do przychodów nie zalicza się dopłat wnoszonych do spółki, jeżeli ich wniesienie następuje w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, kwot i wartości stanowiących nadwyżkę ponad wartość nominalną udziałów (akcji), otrzymanych przy ich wydaniu i przekazanych na kapitał zapasowy, oraz w spółdzielniach i ich związkach – wartości wpisowego, przeznaczonych na fundusz zasobowy.

Odrębnymi przepisami o których mowa w ww. przepisie jest ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm., dalej „ksh”). Zgodnie z art. 177 § 1 ksh, umowa spółki może zobowiązywać wspólników do dopłat w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziału. Z art. 178 § 1 ksh wynika natomiast, że wysokość i terminy dopłat oznaczane są w miarę potrzeby uchwałą wspólników. W myśl art. 179 § 1 ksh, dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. Dopłaty mogą być wnoszone na realizację różnych celów, np. na pokrycie strat wykazanych w sprawozdaniu finansowym, w zamiarze realizacji określonego przedsięwzięcia inwestycyjnego, spłaty długu, zakupu nieruchomości na cele spółki, czy współfinansowania akcji promującej określone dobro społeczne. Kodeks spółek handlowych nie zawiera „listy celów”, na które może być przeznaczona dopłata. Dopłata stanowi specyficzny rodzaj świadczenia pieniężnego ze strony wspólników na rzecz spółki, podlegającego regulacji ksh. Instytucja dopłat jest czymś pośrednim między wpłatą na udziały w kapitale zakładowym a zwykłą pożyczką; w doktrynie określana jest mianem wewnętrznej, (dotyczącej tylko wspólników) przymusowej pożyczki zaciąganej przez spółkę wobec wspólników. Dopłaty służą powiększeniu majątku spółki w celu zwiększenia efektywności jej działania.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 updop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 updop.

Powyższe oznacza, że wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo - skutkowym z osiąganymi przychodami. Kosztami będą zarówno koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskiwanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu osiągnięcia przychodów, nawet wówczas gdy z obiektywnych powodów przychód nie zostanie osiągnięty.

Z opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że Gmina będzie wnosiła miesięczne dopłaty, przeznaczone na kompensatę kosztów poniesionych przez Spółkę dot. zadań powierzonych jej do realizacji przez Gminę. Gmina Uchwałą Rady Miasta i Zarządzeniem Burmistrza Miasta określiła prowadzenie ewidencji tych dopłat, jako kapitału rezerwowego. Spółka wskazała, że jednorazowa dopłata otrzymana na remont pustostanów w zasobach gminnych zwiększa kapitał podstawowy Spółki, natomiast miesięczne dopłaty na realizację zadań tj. naprawy cząstkowe dróg, konserwację cieków i rowów odwadniających, utrzymanie czystości dróg, chodników, placów, szalet, utrzymanie zieleni zwiększają kapitał rezerwowy Spółki. Dopłaty będą wnoszone przez Gminę w trybie art. 177 i 178 ksh. Dopłaty na remont pustostanów będą stanowić środki otrzymane na powiększenie kapitału zakładowego.

Wobec powyższego środki otrzymane na powiększenie kapitału zakładowego Spółki nie stanowią przychodu podatkowego zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 4 updop natomiast dopłaty wniesione do Spółki nie stanowią przychodu na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 11 updop. Z kolei wydatki poniesione przez Spółkę na realizację zadań zleconych przez Gminę nie zostały wymienione w negatywnym katalogu kosztów zawartym w art. 16 ust. 1 updop. Wydatki te mają związek z prowadzoną przez Spółkę działalnością i uzyskiwanymi przychodami. W związku z tym, mogą one stanowić koszty uzyskania przychodu, zgodnie z art. 15 ust. 1 updop.

W świetle powyższego stanowisko Spółki w zakresie skutków podatkowych wniesionych przez Gminę dopłat do Spółki :

 • odnośnie obowiązku opodatkowania dopłat - jest prawidłowe,
 • odnośnie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów przez Spółkę wydatków związanych z wykonywaniem przez Spółkę zadań zleconych przez Gminę -jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w zakresie podatku od towarów i usług i podatku od czynności cywilnoprawnych wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-512 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.