2461-IBPB-1-2.4510.17.2017.1.BG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy zwrot na rzecz Wnioskodawcy Dopłat wniesionych do Spółki przez poprzedniego Wspólnika skutkować będzie powstaniem przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 27 grudnia 2016 r., (data wpływu do tut. Biura 10 stycznia 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy zwrot na rzecz Wnioskodawcy Dopłat wniesionych do Spółki przez poprzedniego Wspólnika skutkować będzie powstaniem przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 stycznia 2017 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy zwrot na rzecz Wnioskodawcy Dopłat wniesionych do Spółki przez poprzedniego Wspólnika skutkować będzie powstaniem przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest podmiotem posiadającym siedzibę oraz zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie obrotu nieruchomościami, świadczenia usług budowlanych oraz działalności holdingów finansowych. Wnioskodawca rozlicza się z uzyskiwanych na terytorium kraju przychodów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „updop”).

Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka”). Udziały w spółce Wnioskodawca nabył od jej poprzedniego wspólnika (dalej: „Poprzedni Wspólnik”). Poprzedni Wspólnik wniósł do Spółki dopłaty (dalej: „Dopłaty”) zgodnie z art. 177-179 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1578 ze zm., dalej „KSH”). Dopłaty nie zostały zwrócone Poprzedniemu Wspólnikowi. Cena nabycia udziałów Spółki kalkulowana była m.in. w oparciu o wartość dopłat wniesionych do spółki przez Poprzedniego Wspólnika.

Na moment sporządzenia wniosku Dopłaty nie zostały Wnioskodawcy zwrócone.

Spółka zamierza dokonać zwrotu (całości lub części) Dopłat na rzecz Wnioskodawcy. Wnioskodawca nie wyklucza, że w przyszłości dokona zbycia udziałów w Spółce.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy zwrot na rzecz Wnioskodawcy Dopłat wniesionych do Spółki przez Poprzedniego Wspólnika skutkować będzie powstaniem przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy?

Zdaniem Wnioskodawcy, zwrócona kwota Dopłat wniesionych przez Poprzedniego Wspólnika nie będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 21 updop, do przychodów nie zalicza się zwróconych wspólnikom dopłat wniesionych do spółki zgodnie z odrębnymi przepisami - w wysokości określonej w złotych na dzień ich faktycznego wniesienia. Pod pojęciem spółki, zgodnie z art. 4a pkt 21 updop rozumie się spółkę będącą podatnikiem podatku dochodowego (tj. spółkę akcyjną, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkę komandytowo-akcyjną). Przedmiotowy przepis koresponduje z art. 16 ust. 1 pkt 53 updop, zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów dopłat, o których mowa w art. 12 ust. 4 pkt 11, oraz ich zwrotu. Z kolei przez dopłaty, o których mowa w art. 12 ust. 4 pkt 11 updop rozumie się dopłaty wnoszone do spółki, jeżeli ich wniesienie następuje w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Powołane powyżej przepisy wskazują na neutralność podatkową (brak kosztu uzyskania przychodu na moment wniesienia dopłat, jak również przychodu na moment jej zwrotu) dopłat wnoszonych przez wspólnika.
Przedmiotowe przepisy wskazują jednak na dwa podstawowe warunki jakie musi spełniać dopłata, aby nie stanowiła dla wspólnika kosztu w momencie jej wniesienia, ani przychodu podatkowego w momencie jej zwrotu;

  1. Dopłata jest wnoszona do spółki kapitałowej;
  2. Jej wniesienie następuje na podstawie odrębnych przepisów (tj. przepisów KSH regulujących kwestię dopłat).

Podkreślenia wymaga, że żaden z przedmiotowych przepisów nie warunkuje możliwości wyłączenia z przychodów podatkowych zwrotu dopłat od tego czy dopłaty są zwracane na rzecz byłego wspólnika, który faktycznie wniósł przedmiotowe dopłaty, czy też przez obecnego wspólnika, który prawa do zwrotu dopłat otrzymał wraz z nabyciem udziałów w spółce.

W tym miejscu zwrócić należy uwagę, że prawo do zwrotu dopłat jest prawem majątkowym, ściśle związanym z faktem posiadania udziałów przez wspólnika, co oznacza, że w razie przeniesienia własności udziałów przez wspólnika, który wcześniej wniósł dopłaty, prawo do otrzymania zwrotu wniesionych dopłat przechodzi na nowego właściciela udziałów. Innymi słowy, w przypadku zbycia udziału zwrot dopłat dokonywany jest na rzecz obecnego wspólnika - tj. nabywcy udziału, a nie na rzecz byłego wspólnika.

Podsumowując, instytucja dopłat nie jest związana podmiotowo ze wspólnikiem, lecz przedmiotowo z udziałami i zwrot dopłat następuje wobec wspólników, ale tych, którzy są posiadaczami udziałów obciążonych obowiązkiem dopłat (tak stwierdził również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 10 stycznia 2012 r., III SA/Wa 1046/11, w którym podkreślono, że prawo do zwrotu dopłat jest ściśle związane z posiadaniem udziału i przysługuje ono bez względu na to, kto posiada udział, z którym skojarzone zostało uprzednio wniesione dopłaty).

Kolejnym argumentem (oprócz samego brzmienia przepisów) przemawiającym za tym, że zwrot na rzecz nowego wspólnika dopłat faktycznie wniesionych do spółki przez poprzedniego wspólnika nie stanowi przychodu podatkowego jest fakt, że zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych wniesione przez wspólnika dopłaty wniesione przez byłego wspólnika nie stanowią dla niego kosztu uzyskania przychodu (również w momencie zbycia udziałów w Spółce). Przedmiotowe stanowisko zostało zaprezentowane w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 lutego 2016 r., nr IPPB3/4510-1124/15-2/AG, w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 18 maja 2015 r., nr IBPBII/2/4511-222/15/MW oraz w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 16 września 2015 r., sygn. akt I SA/Kr 919/15.

Tym samym, skoro wniesione przez wspólnika dopłaty, nie stanowią dla niego kosztu uzyskania przychodu, nawet w sytuacji zbycia udziałów z którymi są skorelowane (i w konsekwencji utraty prawa do otrzymania ich zwrotu), późniejszy zwrot przedmiotowych dopłat na rzecz nowego wspólnika nie może stanowić dla niego przychodu podatkowego.

Podsumowując powyższe, z powołanych powyżej przepisów oraz wyjaśnień w sposób jednoznaczny wynika, że dla neutralności podatkowej dopłat nie ma znaczenia fakt, czy dopłaty wracane są na rzecz wspólnika, który faktycznie je wniósł, czy też wspólnika, który prawa do otrzymania zwrotu nabył w związku z nabyciem udziałów w spółce. Powyższe znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych, np. w wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 maja 2011 r., sygn. II FSK 65/10, z 10 sierpnia 2011 r., sygn. II FSK 382/10 oraz w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe, np. w interpretacjach indywidualnych Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie:

Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, w myśl art. 12 ust. 4 pkt 21 updop zwrócona Wnioskodawcy kwota Dopłat wniesionych przez Poprzedniego Wspólnika nie będzie generować żadnych skutków w podatku dochodowym od osób prawnych po stronie Wnioskodawcy - po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podatkowy z tytułu otrzymania Dopłat.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.