1462-IPPB2.4514.7.2017.3.JG1 | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie skutków podatkowych wniesienia dopłat do spółki kapitałowej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) oraz art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 30 grudnia 2016 r. (data wpływu 9 stycznia 2017 r.) uzupełnionym pismem z dnia 28 lutego 2017 r. (data wpływu 6 marca 2017 r.) na wezwanie Nr 1462-IPPB5.4510.12.2017.1.PW, 1462-IPPB2.4514.7.2017.1.JG1 z dnia 17 lutego 2017 r. (data doręczenia 21 lutego 2017 r.) oraz pismem z dnia 27 marca 2017 r. (data nadania 27 marca 2017 r., data wpływu 30 marca 2017 r.) na wezwanie Nr 1462-IPPB5.4510.12.2017.2.PW, 1462-IPPB2.4514.7.2017.2.JG1 z dnia 16 marca 2017 r. (data doręczenia 21 marca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia dopłat do spółki kapitałowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 stycznia 2017 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia dopłat do spółki kapitałowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terenie RP („Spółka”) ma jednego udziałowca - jest nim spółka kapitałowa (odpowiednik spółki z o.o. na prawie brytyjskim) z siedzibą w Wlk. Brytanii (Anglia) („Wspólnik”).

W lipcu 2010 r. ów Wspólnik Spółki udzielił Spółce oprocentowanej pożyczki. Zgodnie z umową odsetki naliczane są od dnia udzielenia pożyczki do dnia spłaty. Termin spłaty kwoty głównej mija przed dniem podjęcia przez zgromadzenie wspólników Spółki uchwały o wniesieniu przez wspólników dopłat (de facto Wspólnika), natomiast odsetki mają być płatne na rzecz Wspólnika zgodnie z brzmieniem umowy pożyczki z chwilą spłaty kwoty pożyczki.

W 2017 r. Wspólnik zamierza wnieść dopłaty do kapitału Spółki, które zostaną przekazane na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Wniesienie dopłat nastąpi w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, tj. będzie zgodne z zapisami art. 177-179 Kodeksu spółek handlowych.

Umowa Spółki przewiduje możliwość wniesienia dopłat. Dodatkowo podjęta zostanie uchwała wspólników Spółki wyrażająca zgodę zarządowi Spółki na potrącenie wzajemnych wierzytelności tj. na kompensatę zobowiązania Wspólnika z tytułu dopłat do Spółki z należnością Wspólnika z tytułu udzielonych pożyczek.

Obie wierzytelności będą wymagalne na dzień podjęcia uchwały o wzajemnej kompensacie i zawarcia odpowiedniej umowy kompensacyjnej. Konwersji podlegać będzie kwota główna pożyczki oraz kwota odsetek, które będą wymagalne na dzień podjęcia uchwały o konwersji pożyczki na dopłaty oraz na dzień zawarcia umowy kompensacyjnej.

Pismem z dnia 17 lutego 2017 r. (data nadania 17 lutego 2017 r., data doręczenia 21 lutego 2017 r.) Nr 1462-IPPB5.4510.12.2017.1.PW, 1462-IPPB2.4514.7.2017.1.JG1 wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania poprzez przedłożenie pełnomocnictwa zgodnego z art. 138c § 1 Ordynacji podatkowej, w którym to pełnomocnictwie wskazany będzie adres elektroniczny pełnomocnika w systemie teleinformatycznym wykorzystywanym przez organ podatkowy, tj. w systemie ePUAP, bądź informacja o odbiorze pism w siedzibie Organu; wskazanie, w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, czy na dzień potrącenia wzajemnych wierzytelności Wnioskodawca będzie w posiadaniu certyfikatu rezydencji dla celów podatkowych Wspólnika (spółki kapitałowej z siedzibą w Wielkiej Brytanii); oraz doprecyzowanie, czy wniosek dotyczy zaistniałego stanu faktycznego, czy zdarzenia przyszłego.

W nadesłanym piśmie Wnioskodawca przekazał poświadczone za zgodność z oryginałem pełnomocnictwo dla radcy prawnego Adama W. oraz pełnomocnictwo substytucyjne dla adw. Tymona K. Ponadto Wnioskodawca wskazał, że w dniu potrącenia wzajemnych wierzytelności Spółka X sp. z o.o. (dalej X) będzie dysponowała Certyfikatem Rezydencji dla celów podatkowych Wspólnika (spółki kapitałowej z siedziba w Wielkiej Brytanii) oraz doprecyzował, że składany wniosek dotyczy zaistniałego stanu faktycznego.

Wobec braku na kopercie stempla pocztowego potwierdzającego nadanie przesyłki rejestrowej - w celu ustalenia, czy pismo zostało wniesione w ustawowym terminie, wezwano Wnioskodawcę m.in. do dostarczenia w terminie 7 dni od odebrania niniejszego pisma, potwierdzenia nadania w Urzędzie Pocztowym przesyłki pocztowej Nr ..., który stanowi dokument urzędowy potwierdzający zachowanie terminu do uzupełnienia wniosku na wezwanie z dnia 17 lutego 2017 r. (data doręczenia 21 lutego 2017 r.) Nr 1462-IPPB5.4510.12.2017.1.PW oraz 1462-IPPB2.4514.7.2017.1.JG1 poprzez nadanie pisma w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego. Pismem z dnia 16 marca 2017 r. Nr 1462-IPPB5.4510.12.2017.2.PW, 1462-IPPB2.4514.7.2017.2.JG1 wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania poprzez dostarczenie potwierdzenia nadania w Urzędzie Pocztowym przesyłki pocztowej Nr ...; oraz przedstawienie prawnie skutecznego umocowania potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Wnioskodawcy dla pana Tymona K., który podpisał uzupełnienie wniosku z dnia 28 lutego 2017 r. na wezwanie z dnia 17 lutego 2017 r., (data doręczenia 21 lutego 2017 r.) Nr 1462 -IPPB5.4510.12.2017.1.PW oraz 1462-IPPB2.4514.7.2017.1.JG1, tj. prawidłowo udzielonego pełnomocnictwa przez osoby działające w imieniu Spółki albo innego dokumentu, z którego wynika umocowanie do samodzielnego działania w imieniu Spółki.

Wnioskodawca w terminie przesłał uzupełnienie. W nadesłanym uzupełnieniu Wnioskodawca załączył poświadczone za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa oraz potwierdzenie nadania w Urzędzie Pocztowym przesyłki pocztowej Nr ....

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy podjęcie przez Wspólnika decyzji o przekwalifikowaniu udzielonych Spółce pożyczek na bezzwrotne dopłaty do kapitału Spółki przez potrącenie wzajemnych należności należy potraktować jako umorzenie pożyczki Spółce przez Wspólnika i uznać ich wartość jako przychód Spółki?
  2. Czy wnoszone przez Wspólnika dopłaty na kapitał rezerwowy Spółki podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
  3. Czy konwersję naliczonych i wymagalnych odsetek od pożyczki Wspólnika na kapitał zapasowy Spółki należy potraktować jako ich spłatę i w konsekwencji pobrać zryczałtowany podatek dochodowy?

Niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (pytanie Nr 2). W pozostałym zakresie zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, dopłaty do kapitału spółki podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Wynika to z art. 1 ust. 1 lit. k) ustawy z 9 września 2000 r. (tj. Dz. U. z 2007 r. nr 68, poz. 450 z późn. zm.) o podatku od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z którym opodatkowaniu podlegają: umowy spółki, a także zmiany tych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Za zmianę umowy spółki, przy spółce kapitałowej traktuje się podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty. Dla dopłat stawka podatku PCC wynosi 0,5 proc. (art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych), a obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnych (art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy). Na zapłatę podatku PCC spółka ma 14 dni od dnia dokonania czynności cywilnoprawnych (art. 10 ust. 1 powołanej ustawy).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 223 z późn. zm.) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 ww. ustawy podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów, jeżeli powodują podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4.

W myśl art. 1 ust. 2 pkt 1 cyt. ustawy przepisy ustawy o umowie spółki i jej zmianie stosuje się odpowiednio do aktów założycielskich spółek, statutów spółek i ich zmiany.

Natomiast – stosownie do art. 1 ust. 3 pkt 2 za zmianę umowy przy spółce kapitałowej uważa się podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty.

Zgodnie zaś z art. 1a pkt 2 ww. ustawy za spółkę kapitałową uważa się spółkę: z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjną lub europejską.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. Zgodnie z art. 4 pkt 9 obowiązek podatkowy przy umowie spółki kapitałowej ciąży na spółce.

Przepis art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. c) ww. ustawy stanowi, że podstawę opodatkowania przy dopłatach stanowi kwota dopłat. Stawka podatku od umowy spółki wynosi 0,5% (art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych).

Wskazać również należy, ze zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 ww. ustawy podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, z wyłączeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany przez płatnika.

Zgodnie z art. 177 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.) umowa spółki może zobowiązywać wspólników do dopłat w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziału. Dopłaty powinny być nakładane i uiszczane przez wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów.

W myśl art. 178 § 1 Kodeksu spółek handlowych wysokość i terminy dopłat oznaczane są w miarę potrzeby uchwałą wspólników. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, do dopłat tych stosuje się przepisy § 2 oraz art. 179.

Według art. 178 § 2 Kodeksu jeżeli wspólnik nie uiścił dopłaty w określonym terminie, obowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie; spółka może również żądać naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki. Z kolei – stosownie do art. 179 § 1 ww. Kodeksu – dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

Jak wynika z przywołanych przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, czynność wniesienia dopłat do spółki stanowi zmianę umowy spółki i co do zasady podlega obowiązkowi zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Przy czym bez znaczenia pozostaje okoliczność na jaki kapitał spółki dopłaty zostaną przekazane. Cytowany przepis nie zawiera bowiem żadnego zastrzeżenia w przypadku wnoszenia dopłat.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca ma jednego udziałowca - jest nim spółka kapitałowa (odpowiednik spółki z o.o. na prawie brytyjskim) z siedzibą w Wlk. Brytanii. W lipcu 2010 r. ów Wspólnik Spółki udzielił Spółce oprocentowanej pożyczki. Zgodnie z umową odsetki naliczane są od dnia udzielenia pożyczki do dnia spłaty. Termin spłaty kwoty głównej mija przed dniem podjęcia przez zgromadzenie wspólników Spółki uchwały o wniesieniu przez wspólników dopłat (de facto Wspólnika), natomiast odsetki mają być płatne na rzecz Wspólnika zgodnie z brzmieniem umowy pożyczki z chwilą spłaty kwoty pożyczki. W 2017 r. Wspólnik zamierza wnieść dopłaty do kapitału Spółki, które zostaną przekazane na pokrycie strat z lat ubiegłych. Wniesienie dopłat nastąpi w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, tj. będzie zgodne z zapisami art. 177-179 Kodeksu spółek handlowych. Umowa Spółki przewiduje możliwość wniesienia dopłat. Dodatkowo podjęta zostanie uchwała wspólników Spółki wyrażająca zgodę zarządowi Spółki na potrącenie wzajemnych wierzytelności tj. na kompensatę zobowiązania Wspólnika z tytułu dopłat do Spółki z należnością Wspólnika z tytułu udzielonych pożyczek. Obie wierzytelności będą wymagalne na dzień podjęcia uchwały o wzajemnej kompensacie i zawarcia odpowiedniej umowy kompensacyjnej. Konwersji podlegać będzie kwota główna pożyczki oraz kwota odsetek, które będą wymagalne na dzień podjęcia uchwały o konwersji pożyczki na dopłaty oraz na dzień zawarcia umowy kompensacyjnej.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że wniesienie dopłat do Spółki przez Wspólnika Wnioskodawcy spowoduje zmianę umowy spółki w świetle art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W przedmiotowej sprawie zmiana umowy spółki podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) ww. ustawy. Stosownie do uregulowania art. 7 ust. 1 pkt 9 cytowanej ustawy – stawka podatku wynosi 0,5%, natomiast podstawę opodatkowania omawianym podatkiem stanowi – zgodnie z przywołanym powyżej brzmieniem art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – wartość dopłaty do kapitału Spółki. Powstały w związku z dokonaniem zmiany umowy spółki obowiązek podatkowy – zgodnie z art. 4 pkt 9 ww. ustawy – ciąży na spółce (Wnioskodawcy).

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.