0461-ITPB4.4511.720.2016.1.KW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca będzie mógł skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 51 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych w odniesieniu do zwrotu dopłat/wkładów do austriackiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółki)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 19 września 2016 r. (data wpływu 23 września 2016 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu dopłat do spółki prawa austriackiego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 września 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu dopłat do spółki prawa austriackiego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, polskim rezydentem podatkowym, podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej od całości swoich dochodów. Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki prawa austriackiego, stanowiącej odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka), posiadającym 100% udziałów w tejże Spółce.

Spółka posiada na chwilę obecną wolne kapitały rezerwowe. Kapitały te powstały wskutek dopłat lub wkładów do Spółki wnoszonych dotychczas przez jej wspólnika (Wnioskodawcę) w całości na jej kapitał rezerwowy.

Instytucja wkładu na kapitał rezerwowy jest instytucją austriackiego prawa spółek pełniącą funkcję dopłaty uregulowanej w polskim Kodeksie spółek handlowych (dalej: KSH). W obu bowiem przypadkach uprawnionymi jak i zobowiązanymi do wniesienia takiej dopłaty/wkładu mogą być jedynie wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wniesienie tychże dopłat/wkładów musi nastąpić proporcjonalnie do posiadanych przez wspólników spółki udziałów. Co więcej, obydwa świadczenia na rzecz spółki mają charakter zwrotny. Konstrukcja ta jest zatem analogiczna do uregulowanej w polskim Kodeksie spółek handlowych konstrukcji dopłaty do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z tą jedynie różnicą, że prawo austriackie dopuszcza także dopłaty/wkłady do spółki również w formie niepieniężnej.

Obecnie Spółka zamierza dokonać zwrotu dopłat/wkładów dokonanych uprzednio przez Wnioskodawcę na rzecz tej Spółki. Zwrot ten ma zostać dokonany zgodnie z regulacjami prawa austriackiego poprzez wypłacenie podatnikowi (wspólnikowi) odpowiedniej kwoty do wysokości wartości wniesionych dopłat/wkładów. W tym celu w Spółce podjęte zostaną odpowiednie uchwały w tym przedmiocie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca będzie mógł skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 51 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych w odniesieniu do zwrotu dopłat/wkładów do austriackiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółki)?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 51 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody otrzymane z tytułu zwrotu wspólnikom dopłat wniesionych uprzednio, zgodnie z odrębnymi przepisami, do spółki - do wysokości wniesionych dopłat, wolne są od podatku dochodowego. Ratio legis tego przepisu jest takie, że w przypadku braku tego zwolnienia mogłoby po stronie wspólnika dojść do podwójnego opodatkowania kwot dopłat. Przyjmuje się bowiem podobnie jak w odniesieniu do kwoty kapitału pożyczki lub wkładów do spółki osobowej, że uprzednio było one już przedmiotem opodatkowania na poziomie wspólnika lub pożyczkodawcy. Przedmiotem opodatkowania w takim przypadku powinny być wyłącznie pożytki tej kwoty - odsetki, dywidendy lub też wzrost wartości udziałów w przypadku ich zbycia. Tym samym kwestią kluczową dla ustalenia zastosowania powyższego zwolnienia do przedstawionego powyżej stanu faktycznego, zdaniem Wnioskodawcy, jest uznanie wypłacanych ze Spółki kwot za „zwrot dopłat” w rozumieniu tego przepisu. Co istotne, przepis powyższy nie ogranicza zwolnienia z opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych zwrotu dopłat jedynie do zwrotu dopłat z polskich spółek.

Zgodnie z art. 179 § 1 KSH dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym z tym jednakże, iż ich zwrot może nastąpić po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia o zamierzonym zwrocie w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń spółki, a także powinien być dokonany równomiernie wszystkim wspólnikom. Regulację analogiczną do powyższej zawiera austriacka ustawa o spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesetzt (dalej: GmbHG).

Zgodnie z § 74 GmbHG dopłaty w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością prawa austriackiego mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. Sam zaś zwrot dopłat winien nastąpić na rzecz wszystkich wspólników w stosunku do posiadanych przez nich udziałów, nie wcześniej jednak niż przed upływem trzech miesięcy od dnia ogłoszenia uchwały o zwrocie dopłat.

Jak wynika z powyższego, regulacje dotyczące zwrotu dopłat w Polsce oraz Austrii pokrywają się w pełni. Tym samym, o ile austriacka spółka GmbH podejmie odpowiednie uchwały o zwrocie wspólnikom wniesionych przez nich dopłat oraz cała procedura zwrotu dopłat nastąpi zgodnie z regulacjami austriackimi - które są w pełni zgodne z regulacjami polskimi - wypłaty dokonywane przez austriacką spółkę na rzecz podatnika będą miały charakter zwrotu dopłat w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 51 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Co istotne, wypłata ze spółki austriackiej kwot wartości dopłat/wkładów wniesionych uprzednio na jej kapitał rezerwowy, zgodnie z austriackim prawem podatkowym, nie podlega opodatkowaniu u otrzymującego te kwoty wspólnika. Podobnie zresztą jak w polskim prawie podatkowym nie podlega opodatkowaniu przychód wspólnika spółki z tytułu zwrotu dopłaty z polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Tym samym, mając na uwadze, iż w opisanym stanie faktycznym zwrot dopłat/wkładów na rzecz Wnioskodawcy obejmował będzie wartość tych dopłat/wkładów, wniesionych przez niego uprzednio do Spółki, podatek od tej transakcji w ogóle nie wystąpi.

Należy ponadto podkreślić, iż w żadnym wypadku dokonywane przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością prawa austriackiego wypłaty na rzecz jej wspólnika z tytułu zwrotu dopłat/wkładów na kapitał rezerwowy, nie mogą być uznane za dywidendę wypłacaną ze spółki austriackiej. Przy ustalaniu bowiem ewentualnego opodatkowania dywidend wypłacanych ze spółki austriackiej na rzecz polskiego podatnika uwzględnić należy odpowiednie przepisy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Konieczne jest więc ustalenie czy przedmiotowa wypłata może być w świetle powyższej umowy uznana za dywidendę. Zgodnie z art. 10 ust. 3 polsko-austriackiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania określenie „dywidendy” użyte w tym artykule oznacza dochód z akcji, akcji gratisowych, prawdo udziału w zysku, akcji w górnictwie, akcji członków-założycieli lub innych praw, z wyjątkiem wierzytelności, do udziału w zyskach, jak również dochód z innych praw w spółce, który według prawa podatkowego Państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma siedzibę, jest pod względem podatkowym traktowany jako dochód z akcji.

Przedmiotowa wypłata tymczasem nie stanowi dywidendy także zgodnie z powyższą definicją. Nie stanowi żadnej z wymienionych w tym przepisie kategorii. Nie jest także pod względem podatkowym traktowana jak dochód z akcji.

Reasumując, zwrot dopłat/wkładów, wniesionych przez Wnioskodawcę w całości na kapitał rezerwowy Spółki nastąpi - zgodnie z prawem austriackim - tytułem zwrotu dopłat Wnioskodawcy do tej Spółki. Tym samym wypłacona ze Spółki kwota zwrotu, do wysokości równowartości tych dopłat/wkładów, zwolniona będzie z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 51 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca zwraca uwagę na fakt, że ze stanowiskiem takim, na gruncie analogicznego stanu faktycznego, zgodził się organ podatkowy w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 21 września 2009 r., sygn. IPPB1/415-483/09-2/AM.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W tym miejscu wyjaśnić jedynie należy, że przedstawiając własne stanowisko Wnioskodawca przywołał nieaktualne brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W aktualnym brzmieniu przepis ten stanowi, że wolne od podatku dochodowego są przychody otrzymane z tytułu zwrotu wspólnikom dopłat wniesionych do spółki zgodnie z odrębnymi przepisami - w wysokości określonej w złotych na dzień ich faktycznego wniesienia.

Powyższe nie ma jednak wpływu na treść rozstrzygnięcia.

Jednocześnie podkreślenia wymaga, że przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. W ramach postępowania o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego organ nie przeprowadza postępowania dowodowego, lecz opiera się jedynie na stanie faktycznym przedstawionym we wniosku. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne. Tym samym podjęte rozstrzygnięcie oparte zostało na zawartym w opisie zdarzenia stwierdzeniu Wnioskodawcy, że zwracane kwoty stanowią dopłaty do spółki. Stosownie zatem do zadanego pytania i dotyczącego tego pytania własnego stanowiska Wnioskodawcy w sprawie, przedmiotem niniejszej interpretacji nie jest ocena tego czy kwota zwracana Wnioskodawcy jest dopłatą do spółki, jak również ocena skutków opisanych we wniosku działań na gruncie przepisów prawa austriackiego.

Odnosząc się do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnej wskazać należy, że rozstrzygnięcie w niej zawarte dotyczy tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, w określonym stanie faktycznym i w tej sprawie rozstrzygnięcie w niej zawarte jest wiążące. Natomiast organy podatkowe, mimo że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami innych organów podatkowych i sądów, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, iż nie stanowią materialnego prawa podatkowego i nie mają mocy powszechnie obowiązującej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2016, poz. 718 z późn. zm.).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.