0114-KDIP2-3.4010.28.2017.1.JBB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy otrzymane dopłaty są zwolnione z podatku zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, a odsetki od obligacji w części pokrytej dotacją nie stanowią kosztu uzyskania przychodu ?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 27 marca 2017 r. ( data wpływu 27 marca 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia:

  • czy dopłaty podlegają zwolnieniu z opodatkowania oraz
  • czy odsetki od obligacji w części pokrytej dopłatą nie stanowią kosztów podatkowych

jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 marca 2017 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej kwestii zwolnienia dopłat z opodatkowania oraz prawidłowej kwalifikacji odsetek do kosztów podatkowych.

We wniosku złożonym przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka w latach 2008-2013 realizowała Projekt „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej miasta” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Zakres rzeczowy projektu obejmował: budowę kanalizacji sanitarnej, modernizację kanalizacji sanitarnej, modernizację Miejskiej Oczyszczalni Ścieków.

W wyniku realizacji projektu we wrześniu 2013 roku oddano do użytkowania i przyjęto na majątek Spółki 140 szt środków trwałych o wartości 87 166 238,32 zł. Przyjęty majątek został sfinansowany z dotacji unijnej zgodnie z umową o dofinansowanie z dnia 26.03.2010 r. oraz ze środków własnych. W ramach finansowania środkami własnymi Spółka wyemitowała obligacje na kwotę 22 100 000 zł.

Umowa emisyjna została podpisana dnia 31.05.2012 r., a subemitentem jest bank Wykup obligacji następuje w transzach kwartalnych od dnia 15.03.2014r. i zakończy się 15.03.2024 roku.

Majątek powstały w ramach realizacji projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej miasta” amortyzuje się od 2013 roku, a koszty w części finansowanej dotacją nie stanowią kosztów uzyskania przychodu, a w części finansowanej wkładem własnym stanowią koszt uzyskania przychodu.

W dniu 29.06.2012 roku Spółka podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę, przedmiotem której zgodnie z zapisami par. 3 jest określenie warunków przekazywania przez NFOŚ i GW dopłat do cen wykupu obligacji oraz określenie warunków przedsięwzięcia.

Zgodnie z par 3 tej umowy dopłaty uznane są jako finansowanie wkładu własnego beneficjenta w projekt.

Umowa o dopłaty do cen wykupu obligacji powołuje się również na par. 6 ust 5 umowy o dofinansowanie projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej miasta” z dnia 26.03.2010 r., który mówi, że beneficjent może otrzymać bezzwrotne środki publiczne na podstawie innej umowy lub umów na finansowanie wkładu własnego beneficjenta w projekt do wysokości 9 481 395,34 PLN. Środki te nie będą traktowane jako dofinansowanie, i jeśli w umowie, na podstawie której zostały przekazane, jest wskazane, że dotyczą wkładu własnego beneficjenta w projekt.

Ponadto umowa dopłat do cen wykupu obligacji w par. 1 definiuje dopłatę jako dotację udzieloną beneficjentowi ze środków NFOŚ i GW w formie dopłat do ceny wykupu obligacji. Warunkiem do uruchomienia dopłat, jest osiągnięcie przez Spółkę efektu ekologicznego z projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej miasta”. Spółka osiągnęła efekt ekologiczny z projektu w grudniu 2016 roku, spełniając jednocześnie warunek uruchomienia dopłat do cen wykupu obligacji.

Dopłaty będą realizowane od miesiąca czerwca 2017 roku w terminach spłaty rat kapitałowych obligacji, tj co kwartał. Ostatnia transza 3 dopłat wpłynie 15.09.2022 r. Ponadto umowa o dopłaty definiuje cenę wykupu obligacji jako jej cenę nominalną.

Kosztem uzyskania źródła finansowania w formie obligacji są opłacane wraz z ceną wykupu odsetki od obligacji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy otrzymane dopłaty są zwolnione z podatku zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, a odsetki od obligacji w części pokrytej dotacją nie stanowią kosztu uzyskania przychodu ?

Zdaniem Wnioskodawcy, obligacja jest zwrotnym źródłem finansowania, a koszty jakie Spółka ponosi na pozyskanie tego źródła finansowania w postaci odsetek stanowią koszty uzyskania przychodu. Obligacja jest też instrumentem finansowym, na zwrot, którego spółka otrzyma w m-cu VI 2017 roku pierwszą transzę dopłat z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do przychodów nie zalicza się wartości otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartości innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów.

W kontekście przywołanego przepisu zdaniem Spółki, dopłaty do cen wykupu obligacji nie stanowią przychodu podatkowego, a skoro tak, to odsetki od obligacji płacone przez Spółkę w części pokrytej dopłatami nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.