0113-KDIPT2-2.4011.192.2017.3.ACZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Obowiązki płatnika

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 13 lipca 2017 r. (data wpływu 20 lipca 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 7 września 2017 r. (data wpływu 13 września 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 lipca 2017 r. wpłynął do Organu podatkowego ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

Wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), w związku z powyższym pismem z dnia 29 sierpnia 2017 r., Nr 0113-KDIPT2-2.4011.192.2017.1.ACZ, wezwano Wnioskodawcę, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłane zostało w dniu 29 sierpnia 2017 r. (skutecznie doręczone w dniu 31 sierpnia 2017 r.). W dniu 13 września 2017 r. (nadano w dniu 7 września 2017 r.) wpłynęło uzupełnienie wniosku.

We wniosku i jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Uchwałą nr ... z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia systemu uprawnień dla rodzin w ramach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi Rada Gminy ... przyjmuje system uprawnień dla rodzin zamieszkałych na terenie gminy ..., które spełniają jeden z poniższych warunków:

 1. dziecko posiada orzeczoną niepełnosprawność o symbolu 12-C,
 2. w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka zalecono zajęcia logopedyczne lub zajęcia integracji sensorycznej,
 3. w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zalecono zajęcia logopedyczne lub zajęcia integracji sensorycznej.

Przyjęcie systemu uprawnień dla rodzin z dziećmi z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy ... ma na celu wsparcie rozwoju dzieci z zaburzeniami psychicznymi oraz przeciwdziałanie syndromowi wypalenia ich rodziców.

Uchwała Rady Gminy nr ... z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia systemu uprawnień dla rodzin w ramach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest aktem prawa powszechnie obowiązującego na terenie Gminy ... o charakterze generalno-abstrakcyjnym.

System uprawnień przyjęty uchwałą Rady Gminy dla rodzin w ramach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest związany z realizacją zadań własnych Gminy, jednak przyjęta uchwała nie jest wynikiem realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej.

Podstawą prawną podjętych uchwał Rady Gminy ... jest art. 7 ust. 1 pkt 5 i 6a oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 1579, 1948; z 2017 r. poz. 730, 935).

Sprawy w zakresie realizacji zadań wynikających z ww. uchwały prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ....

W związku z przyjęciem systemu uprawnień dla rodzin w ramach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy ..., na każde dziecko do ukończenia 16-tego roku życia, które spełnia ww. warunki przysługuje:

 1. dopłata do jednej godziny zajęć z integracji sensorycznej w tygodniu w wysokości ponoszonych wydatków, jednak nie więcej niż 70 zł za 1 godzinę zajęć i 4 godz. zajęć w miesiącu, przez 10 miesięcy w roku, z wyłączeniem miesięcy: lipiec i sierpień,
 2. dopłata do jednej godziny zajęć z logopedii w tygodniu w wysokości ponoszonych wydatków, jednak nie więcej niż 50 zł za godzinę zajęć i 4 godz. zajęć w miesiącu, przez 10 miesięcy w roku, z wyłączeniem miesięcy: lipiec i sierpień.

Środki pieniężne przeznaczone w ramach wsparcia dla rodzin z dziećmi z zaburzeniami psychicznymi będą pochodziły ze środków własnych Gminy, przekazywanych Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.

Przyznane dopłaty na podstawie Uchwały Rady Gminy nr ... z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia systemu uprawnień dla rodzin w ramach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi nie mają zindywidualizowanego charakteru. Uchwała nie precyzuje konkretnego adresata i nie można przypisać konkretnej osoby. Rodziny, które spełnią warunki zgłaszają chęć do przystąpienia do programu, wypełniając wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Rodziny zobowiązują się do samodzielnego wyboru specjalisty, który będzie prowadził zajęcia z logopedii i zajęć integracji sensorycznej z ich dzieckiem.

Faktury/rachunki wystawione na jednego z rodziców dziecka dostarczane będą do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ... do 5 dnia następnego miesiąca.

Bezpośrednimi płatnikami za udział w zajęciach będą rodzice dzieci, natomiast Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, po otrzymaniu faktury/rachunku za zajęcia, będzie sporządzał listę wypłat i przekazywał dopłatę na wskazany przez rodziców dzieci rachunek bankowy.

Każdemu rodzicowi, który korzysta z ww. dopłat przysługuje prawo do udziału w terapii grupowej trzy razy w miesiącu przez 10 miesięcy w roku, z wyłączeniem miesięcy: lipiec i sierpień, pod kierunkiem psychologa, wskazanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w .... Płatnikiem za udział w terapii będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ....

Dopłaty wynikające z przyjętego uchwałą Rady Gminy ... systemu uprawnień dla rodzin w ramach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, do zajęć dla dzieci z integracji sensorycznej i logopedii oraz dla rodziców w związku z terapią grupową nie następują w ramach świadczeń z pomocy społecznej o której mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930, z późn. zm.). Możliwość korzystania z dopłat do zajęć dla dzieci z integracji sensorycznej i logopedii oraz możliwość uczestniczenia rodziców w terapii grupowej nie jest uzależniona od kryteriów dochodowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy dla beneficjentów systemu uprawnień dla rodzin w ramach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy ... w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, otrzymane dopłaty oraz udział w terapii grupowej powodują powstanie przychodu oraz czy przychód ten podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a na Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w ... ciąży obowiązek wystawienia beneficjentom PIT-8C za dany rok podatkowy?

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku), w myśl art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Przepis art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera katalog źródeł przychodów podlegających regulacjom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 9 tej ustawy źródłem przychodów są „inne źródła”.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17.

Przepis art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

System uprawnień dla rodzin w ramach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi został skierowany do wszystkich rodzin spełniających wskazane w nim warunki. Program jest skierowany do rodzin zamieszkałych na terenie Gminy ... i jest aktem prawa powszechnie obowiązującego na terenie Gminy ... o charakterze generalno-abstrakcyjnym. System uprawnień został skierowany do wszystkich rodzin z Gminy ..., spełniających wskazane w uchwale warunki. Wsparcie rozwoju dzieci oraz udział w terapii grupowej rodziców ma znaczący wpływ na prawidłowe funkcjonowanie całej rodziny. Nie można zatem wskazać konkretnego indywidualnego odbiorcy świadczenia.

Uprawnienia te nie mają charakteru indywidualnego i nie powodują powstania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie osób spełniających ww. warunki.

Po stronie beneficjentów systemu uprawnień dla rodzin w ramach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy ..., w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, otrzymane dopłaty oraz udział w terapii grupowej nie powodują powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym w myśl art. 11 ust. 1 oraz art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Do dopłat przekazywanych podatnikom ma zastosowanie zwolnienie od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W tej sytuacji Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie będzie miał obowiązku wystawienia informacji PIT-8C, gdyż w informacji tej nie wykazuje się przychodów (dochodów) wolnych od podatku dochodowego.

W związku z powyższym, na Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej nie ciąży obowiązek jako płatnika, tj. podmiotu obowiązanego na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia, pobrania podatku i wpłacenia go we właściwym terminie do organu podatkowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W świetle powyższego przepisu, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych zawartym w powyższej ustawie, bądź od których zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłami przychodów są również inne źródła.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Użycie w powyższym przepisie sformułowania „w szczególności”, wskazuje, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy. O przychodzie podatkowym z innych źródeł należy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.

W świetle powyższego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega dochód, uzyskiwany w wyniku określonych czynności faktycznych i prawnych, w następstwie których mamy do czynienia z przyrostem mienia. Tak więc, podstawą uzyskania przychodów z innych źródeł mogą być tylko takie czynności, w wyniku których następuje po stronie osoby fizycznej przysporzenie majątkowe.

Zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że uchwałą nr ... z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia systemu uprawnień dla rodzin w ramach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi Rada Gminy przyjmuje system uprawnień dla rodzin zamieszkałych na terenie gminy, które spełniają jeden z poniższych warunków:

 1. dziecko posiada orzeczoną niepełnosprawność o symbolu 12-C,
 2. w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka zalecono zajęcia logopedyczne lub zajęcia integracji sensorycznej,
 3. w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zalecono zajęcia logopedyczne lub zajęcia integracji sensorycznej.

Przyjęcie systemu uprawnień dla rodzin z dziećmi z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy ma na celu wsparcie rozwoju dzieci z zaburzeniami psychicznymi oraz przeciwdziałanie syndromowi wypalenia ich rodziców. Uchwała Rady Gminy w sprawie przyjęcia systemu uprawnień dla rodzin w ramach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest aktem prawa powszechnie obowiązującego na terenie Gminy o charakterze generalno-abstrakcyjnym. System uprawnień przyjęty uchwałą Rady Gminy dla rodzin w ramach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest związany z realizacją zadań własnych Gminy, jednak przyjęta uchwała nie jest wynikiem realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej. Podstawą prawną podjętych uchwał Rady Gminy jest art. 7 ust. 1 pkt 5 i 6a oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730, 935). Sprawy w zakresie realizacji zadań wynikających z ww. uchwały prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

W związku z przyjęciem systemu uprawnień dla rodzin w ramach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy, na każde dziecko do ukończenia 16-tego roku życia, które spełnia ww. warunki przysługuje:

 1. dopłata do jednej godziny zajęć z integracji sensorycznej w tygodniu w wysokości ponoszonych wydatków, jednak nie więcej niż 70 zł za 1 godzinę zajęć i 4 godz. zajęć w miesiącu, przez 10 miesięcy w roku,
 2. dopłata do jednej godziny zajęć z logopedii w tygodniu w wysokości ponoszonych wydatków, jednak nie więcej niż 50 zł za godzinę zajęć i 4 godz. zajęć w miesiącu, przez 10 miesięcy w roku.

Środki pieniężne przeznaczone w ramach wsparcia dla rodzin z dziećmi z zaburzeniami psychicznymi będą pochodziły ze środków własnych Gminy, przekazywanych Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.

Przyznane dopłaty na podstawie Uchwały Rady Gminy z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia systemu uprawnień dla rodzin w ramach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi nie mają zindywidualizowanego charakteru. Uchwała nie precyzuje konkretnego adresata i nie można przypisać konkretnej osoby. Rodziny, które spełnią warunki zgłaszają chęć do przystąpienia do programu, wypełniając wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Rodziny zobowiązują się do samodzielnego wyboru specjalisty, który będzie prowadził zajęcia z logopedii i zajęć integracji sensorycznej z ich dzieckiem. Faktury/rachunki wystawione na jednego z rodziców dziecka dostarczane będą do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Bezpośrednimi płatnikami za udział w zajęciach będą rodzice dzieci, natomiast Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, po otrzymaniu faktury/rachunku za zajęcia, będzie sporządzał listę wypłat i przekazywał dopłatę na wskazany przez rodziców dzieci rachunek bankowy.

Każdemu rodzicowi, który korzysta z ww. dopłat przysługuje prawo do udziału w terapii grupowej trzy razy w miesiącu przez 10 miesięcy w roku, z wyłączeniem miesięcy: lipiec i sierpień, pod kierunkiem psychologa, wskazanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Płatnikiem za udział w terapii będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dopłaty wynikające z przyjętego uchwałą Rady Gminy systemu uprawnień dla rodzin w ramach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dopłaty do zajęć dla dzieci z integracji sensorycznej i logopedii oraz dla rodziców w związku z terapią grupową nie następują w ramach świadczeń z pomocy społecznej o której mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930, z późn. zm.). Możliwość korzystania z dopłat do zajęć dla dzieci z integracji sensorycznej i logopedii oraz możliwość uczestniczenia rodziców w terapii grupowej nie jest uzależniona od kryteriów dochodowych.

Mając na uwadze powyższy opis zdarzenia przyszłego należy zauważyć, że uchwała Rady Gminy w sprawie przyjęcia systemu uprawnień dla rodzin z dziećmi z zaburzeniami psychicznymi jest aktem powszechnie obowiązującym na terenie Gminy, o charakterze generalno-abstrakcyjnym, co oznacza, że normy w niej zawarte adresowane są do wszystkich osób spełniających określone w niej warunki. Tym samym wszystkie osoby, które spełniają określone w uchwale warunki, mogą korzystać z przewidzianego w nich wsparcia finansowego.

Wobec powyższego, przyznane w drodze uchwały Rady Gminy dopłaty do zajęć z integracji sensorycznej i logopedii dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi wypłacane przez Wnioskodawcę na wskazany przez rodziców dzieci rachunek bankowy oraz możliwość udziału w terapii grupowej dla rodziców dzieci z zaburzeniami psychicznymi nie mają charakteru indywidualnego i nie powodują powstania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że dopłaty do zajęć z integracji sensorycznej i logopedii dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi oraz możliwość udziału w terapii grupowej dla rodziców dzieci z zaburzeniami psychicznymi, nie stanowią przychodu w rozumieniu art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w konsekwencji nie skutkują koniecznością zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. W związku z tym na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C z tytułu dopłat do zajęć z integracji sensorycznej i logopedii dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi oraz możliwości udziału w terapii grupowej dla rodziców dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

Wobec powyższego, za prawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym po stronie beneficjentów systemu uprawnień dla rodzin w ramach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy, w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, otrzymane dopłaty oraz udział w terapii grupowej nie powodują powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym, a Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku wystawienia informacji PIT-8C z tytułu przyznanych dopłat.

Tutejszy Organ zaznacza, że wskazany przez Wnioskodawcę we własnym stanowisku w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma zastosowania w rozpatrywanej sprawie. Wskazany przepis dotyczy bowiem zwolnienia od podatku dochodowego dotacji, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymanych z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, tymczasem w opisie zdarzenia przyszłego Wnioskodawca wyraźnie wskazał, że środki pieniężne przeznaczone w ramach wsparcia dla rodzin z dziećmi z zaburzeniami psychicznymi stanowią dopłaty przekazywane na wskazany przez rodziców dzieci rachunek bankowy, a nie dotacje.

Jednocześnie Organ zauważa, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) jest sam przepis prawa. Jeżeli zatem przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie różniło się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.