0111-KDIB1-3.4010.313.2017.1.AN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy zwrot dopłat wniesionych do Spółki będzie skutkować powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych po stronie Wnioskodawcy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 19 września 2017 r. (data wpływu 25 września 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy zwrot dopłat wniesionych do Spółki będzie skutkować powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych po stronie Wnioskodawcy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 września 2017 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy zwrot dopłat wniesionych do Spółki będzie skutkować powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych po stronie Wnioskodawcy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką kapitałową podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Wnioskodawca jest udziałowcem w innej spółce kapitałowej z siedzibą w Polsce, podlegającej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (dalej: „Spółka”). Udziały w Spółce zostały nabyte przez Wnioskodawcę w 2014 r.

W 2004, 2005 oraz 2010 roku jeden z poprzednich udziałowców Spółki wniósł dopłaty do Spółki. Dopłaty zostały wniesione zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1577, dalej: „KSH”). Obecnie planowane jest, że wskazane powyżej dopłaty zostaną zwrócone udziałowcom Spółki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy zwrot dopłat wniesionych do Spółki będzie skutkować powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych po stronie Wnioskodawcy?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zwrot dopłat wniesionych do Spółki nie będzie skutkować powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych po stronie Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 21 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „updop”), do przychodów nie zalicza się zwróconych wspólnikom dopłat wniesionych do spółki zgodnie z odrębnymi przepisami – w wysokości określonej w złotych na dzień ich faktycznego wniesienia.

Mając na uwadze brzmienie wskazanego powyżej przepisu, zdaniem Wnioskodawcy, warunki, które powinny zostać spełnione aby zwrócona kwota dopłaty nie stanowiła przychodu są następujące:

  1. wniesienie dopłat powinno nastąpić zgodnie z odrębnymi przepisami;
  2. zwracane dopłaty powinny otrzymać osoby będące wspólnikami/udziałowcami spółki;
  3. wysokość zwróconych dopłat nie powinna być wyższa od wysokości dopłat faktycznie wniesionych.

Odnosząc powyższe do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego należy wskazać, iż zwrot dopłat dokonany na rzecz Wnioskodawcy będzie spełniał wszystkie wyżej wymienione warunki.

Odnosząc się do pierwszego warunku Wnioskodawca wskazuje, że art. 12 ust. 4 pkt 21 updop, dotyczy jedynie dopłat, które zostały wniesione zgodnie z odrębnymi przepisami. W tym miejscu należy podkreślić, iż instytucja dopłat w spółce kapitałowej uregulowana została w art. 177- 179 KSH. Jak zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, dopłaty w Spółce zostały wniesione przez jednego z poprzednich wspólników Spółki w sposób zgodny z przepisami KSH, w konsekwencji czego pierwszy warunek (określony w pkt a) powyżej) należy uznać za spełniony.

Z kolei, odnosząc się do drugiego z warunków Wnioskodawca wskazuje, iż zgodnie z art. 179 § 1 KSH, dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. Ponadto, jak wskazano w § 3 ww. przepisu, zwrot powinien być dokonany równomiernie wszystkim wspólnikom. Z przywołanych powyżej regulacji wynika więc, iż zwrot dopłat jest uprawnieniem związanym z udziałami w Spółce, tj. przysługuje równomiernie każdemu, kto posiada status wspólnika danej spółki w chwili dokonania zwrotu dopłat. W tym miejscu zwrócić należy uwagę, że prawo do zwrotu dopłat jest prawem majątkowym, ściśle związanym z faktem posiadania udziałów przez wspólnika. W konsekwencji powyższego, z chwilą zbycia udziałów przez poprzedniego wspólnika, który wniósł dopłaty, prawo do otrzymania zwrotu wniesionych dopłat przechodzi na nabywców udziałów (tj. w omawianym przypadku na Wnioskodawcę).

Powyższy pogląd został przyjęty zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie. Przykładowo, w komentarzu do art. 179 KSH autorstwa A. Kidyby, (Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Wyd. XII, Warszawa 2015) wskazano, iż: „Zwrot dopłaty dotyczy więc tego wspólnika, który jest wspólnikiem z punktu widzenia spółki w momencie zwrotu. Wspólnik musi być więc wpisany do księgi udziałów. Jeżeli nastąpiłoby zbycie udziałów, a nie doszło do zawiadomienia o tym spółki, uprawnionym do zwrotu jest były wspólnik. Obowiązek dopłaty może obciążać osobę, która nie będzie wspólnikiem w momencie zwrotu dopłat”. Podsumowując, instytucja dopłat nie jest związana podmiotowo ze wspólnikiem, lecz przedmiotowo z udziałami i zwrot dopłat następuje wobec wspólników, ale tych, którzy są posiadaczami udziałów obciążonych obowiązkiem dopłat (tak stwierdził również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 10 stycznia 2012 r., sygn. III SA/Wa 1046/11, w którym podkreślono, że prawo do zwrotu dopłat jest ściśle związane z posiadaniem udziału i przysługuje ono bez względu na to, kto posiada udział, z którym skojarzone zostało uprzednie wniesienie dopłat).

W opinii Wnioskodawcy, również przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie przewidują ograniczenia w zakresie stosowania art. 12 ust. 4 pkt 21 updop do sytuacji, w których zwrot dopłat został dokonany na rzecz konkretnego wspólnika, który uprzednio wniósł dopłaty na rzecz Spółki.

W konsekwencji powyższego, z chwilą nabycia udziałów Spółki Wnioskodawca uzyskał prawo do otrzymania środków pieniężnych z tytułu zwrotu dopłat przypadających proporcjonalnie na udziały będące jego własnością.

Zdaniem Wnioskodawcy, spełniony będzie również trzeci warunek zgodnie z którym, wysokość zwróconych dopłat nie powinna być wyższa od wysokości dopłat faktycznie wniesionych. Jak wskazano bowiem w opisie zdarzenia przyszłego zwrotowi będzie podlegała wyłącznie kwota dopłat wniesionych wcześniej przez jednego z poprzednich udziałowców Spółki, tj. łączna kwota zwróconych dopłat nie będzie wyższa niż wartość dopłat pierwotnie wniesionych przez poprzedniego wspólnika do Spółki.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, zwrot dopłat w wysokości dopłat wniesionych uprzednio przez jednego z poprzednich wspólników Spółki zgodnie z przepisami KSH, w proporcji do przypadającego na Wnioskodawcę udziału w Spółce nie będzie stanowił dla Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż będzie wyłączony z przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 21 updop.

Powyższe znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe, np. w interpretacjach indywidualnych:

  • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 1 lutego 2017 r., znak: 2461-IBPB-l- 2.4510.17.2017.1.BG, w której Organ uznał za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy zgodnie z którym „w myśl art. 12 ust. 4 pkt 21 updop, zwrócona Wnioskodawcy kwota dopłat wniesionych przez poprzedniego wspólnika nie będzie generować żadnych skutków w podatku dochodowym od osób prawnych po stronie Wnioskodawcy - po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podatkowy z tytułu otrzymania dopłat”,
  • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 26 stycznia 2016 r., znak: IPPB3/4510-988/15-2/MW, w której Organ stwierdził, że „w sytuacji gdy Wnioskodawca nabędzie udziały w spółce, do której poprzedni właściciel dokonał dopłat i nie otrzymał jej zwrotu przed zbyciem udziałów Wnioskodawcy, a następnie Wnioskodawca otrzyma zwrot tych dopłat od nabytej spółki, to Wnioskodawca nie jest obowiązany do wykazania przychodu w wysokości wartości zwróconych dopłat”,
  • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 8 stycznia 2016 r., znak: IPPB1/4511-1249/15-3/DK, w której Organ stwierdził, że: „prawo do zwrotu dopłat jest prawem majątkowym, ściśle związanym z faktem posiadania udziałów przez wspólnika. W konsekwencji, zarówno wniesienie jak i zwrot dopłat pozostaje neutralne zarówno dla spółki, do której dopłaty są wnoszone, jak i dla wspólnika, który takiej dopłaty dokonał oraz dla wspólnika, który zwrot dopłaty otrzyma”.

Jak również w orzecznictwie sądów administracyjnych, np. w następujących wyrokach NSA wydanych na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych (regulacje obu ustaw o podatkach dochodowych w omawianym zakresie są podobne):

  • w wyroku NSA z 18 maja 2011 r., sygn. II FSK 65/10, zgodnie z tezą którego „unormowanie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 51 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2032, dalej: „updof”), dotyczy wspólników spółki mającej osobowość prawną, którzy wnieśli dopłaty do udziałów, oraz ich następców prawnych z tytułu nabycia udziałów w relacji do których dokonano dopłaty”,
  • w wyroku NSA z 10 sierpnia 2011 r., sygn. II FSK 382/10, zgodnie z którym „w świetle tego przepisu i art. 177 i art. 179 § 1 i 3 KSH, nie może budzić wątpliwości, że prawo do zwrotu dopłat jest prawem majątkowym ściśle związanym z faktem posiadania przez wspólnika udziału, także w przypadku jego zbycia. W wyniku nabycia udziału, nabywca udziału staje się następcą prawnym (syngularnym) zbywającego co oznacza, że sytuacja prawna nowego wspólnika jest taka sama, jak jego poprzednika prawnego. Przepis art. 21 ust. 1 pkt 51 updof, jest więc przykładem wykorzystania instytucji prawa cywilnego do zaistnienia określonych skutków prawnych na gruncie prawa podatkowego”.

Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 21 updop, zwrócone Wnioskodawcy dopłaty, wniesione przez jednego z poprzednich wspólników Spółki, nie spowodują powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze zdarzeniem przyszłym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.