1419/UPO-415/192/05/MP/1 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy dopłata do kapitału wnoszona do spółki z o.o. przez jej udziałowca w 2005 roku jest przychodem w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

1419/UPO-415/192/05/MP/1

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. dopłata do kapitału
  2. przychód
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

P O S T A N O W I E N I E

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) postanawia wydać pisemną interpretację Podatnikowi, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, oceniając jego stanowisko odnośnie dopłat do kapitału przez udziałowca spółki z o.o. , przedstawione we wniosku z dnia 28.11.2005 r. (wpł. do Urzędu dnia 28.11.2005 r.) o udzielenie interpretacji jako prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę:Spółka z o.o. w związku ze złym stanem technicznym rozpoczęła remont nieruchomości zabudowanej (otrzymanej aportem w 1998 roku) należącej do zespołu urbanistyczno-architektonicznego objętego "Orzeczeniem o uznaniu za zabytek". Ww. remont podzielony został na etapy. Pierwszy etap został ujęty w planie rzeczowo-finansowym w zakresie remontowo-budowlanym na 2005 rok. W dniu 31 października 2005 r. nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki podjęło uchwałę w sprawie wniesienia dopłaty. W uchwale tej w § 1 określono, iż: 1.Wnosi się dopłatę na rzecz spółki z o.o., 2.Dopłatę określoną w § 1 ust. 1 przeznacza się na remont nieruchomości zabudowanej, 3.Okresla się źródło finansowania dopłaty : Budżet Miasta 2005 roku- zadanie nr ... - dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia, dział 700, rozdział 70095, paragraf 4150. Akt założycielski spółki z o.o. zawiera w § 11 stosowne postanowienia "Wspólnik zobowiązany jest do dokonywania dopłat, jednorazowo w granicach do 10-krotnej (dziesięciokrotnej) wartości jednego udziału nie częściej niż dwa razy w roku. Wysokość i terminy dopłat określa Zgromadzenie Wspólników".

Przedmiot interpretacjiPodatnik we wspomnianym piśmie z dnia 28.11.2005 r. zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płocku o interpretację przepisów prawa w zakresie: - czy dopłata do kapitału wnoszona do spółki z o.o. przez jej udziałowca w 2005 roku jest przychodem w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Stanowisko WnioskodawcyPodatnik uważa, że wniesienie przedmiotowej dopłaty do spółki z o.o. przez Wspólnika Gminę nie spowoduje powstania z tego tytułu obowiązku w podatku dochodowym od osób prawnych.

Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy:Wnoszenie dopłat przez wspólników spółek z o.o. regulują przepisy art. 177-179 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.). Zgodnie z tymi przepisami możliwość wnoszenia dopłat do spółki z o.o. przez wspólnika jest uzależniona od istnienia odpowiedniego zapisu w umowie spółki, ustanawiającego górny limit ich wysokości. W wyniku uchwalenia dopłat, spółka uzyskuje wierzytelność w stosunku do wspólników o uiszczenie dopłat w terminie i w wysokości określonej w uchwale. Dopłaty są wkładem do spółki, stanowią one część jej majątku. Nie powiększają one jednak udziałów wspólników w kapitale zakładowym spółki lecz zasilają fundusz zapasowy. Przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) w art. 12 ust. 4 pkt 11, określają, że do przychodów nie zalicza się dopłat wnoszonych do spółki, jeżeli ich wniesienie następuje w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach (tj. K.s.h.)

Wobec powyższego, jeżeli warunki wynikające z ww. przepisów zostały spełnione przy wnoszeniu przedmiotowej dopłaty do spółki z o.o., to dopłata ta nie stanowi przychodów w rozumieniu postanowień ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Stąd postanowiono, jak w sentencji

Interpretacja niniejsza dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Interpretacja nie jest wiążąca dla Podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie służy Stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia (art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej).

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.