Dopłata do kapitału | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dopłata do kapitału. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

1. Czy zamiana tytułu prawnego - z umowy pożyczki na dopłatę do kapitału rodzi ponownie obowiązek w podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie tych samych wkładów pieniężnych przekazanych przez udziałowca Spółki?
2. Jeśli tak - to czy Spółka ma prawo odliczenia od powstałego w ten sposób zobowiązania podatkowego, kwoty podatku od czynności cywilnoprawnych zapłaconego w momencie zawarcia umowy pożyczki - korzystając z zapisu art. 6 ust. 9 pkt 5 ?

Fragment:

(...) Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu informuje , że zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 pkt 8 lit c ustawy z dnia 9.09.2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze. zm.), podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych stanowi kwota dopłat. Natomiast w ust. 9 tego artykułu wymienione są odliczenia, które pomniejszają podstawę opodatkowania. Z treści pkt 1 -3 wynika zatem, że w przypadku dopłaty nie można zastosować odliczeń gdyż dopłata do kapitału spółki nie powoduje podwyższenia kapitału zakładowego i dopłata nie wymaga zastosowania zmian wpisu w rejestrze przedsiębiorców. Na podstawie art. 6 ust. 9 pkt 5 można odliczyć wartość wkładów do spółki albo wartość kapitału zakładowego wynikającą z umowy spółki lub jej zmiany, związanej z przekształceniem, podziałem lub łączeniem spółek, która była opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych przed dokonaniem tej czynności, a zatem (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy otrzymanie dopłaty do kapitału rezerwowego będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT?

Fragment:

(...) usług przez Zakład Sp. z o.o. Ponadto zdaniem Podatnika obowiązek opodatkowania nie wynika również z brzmienia art. 29 ust. 1 cyt. ustawy, który stanowi, iż podstawą opodatkowania jest obrót (...). Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. W przedstawionej sytuacji - zdaniem Podatnika - dopłata do kapitału rezerwowego nie ma bezpośredniego wpływu na cenę konkretnych usług z tego względu, iż stanowi zasilenie kapitałów Spółki traktowanej jako podmiot i nie będzie dokonywana w celu sfinansowania konkretnej czynności opodatkowanej (dopłata nie jest zapłatą za wykonane usługi), w związku z czym nie posiada charakteru dopłaty czy dotacji przedmiotowej. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po przeanalizowaniu stanu faktycznego przedstawionego w piśmie (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy otrzymana przez Spółkę dopłata do kapitału zapasowego w celu dofinansowania usług lokalnego transportu zbiorowego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług; w jakim momencie powstaje obowiązek podatktowy z tytułu otrzymania dopłaty ?

Fragment:

(...) oraz dopłata do 1 wozokm. Dopłata ta jest wnoszona przez Gminę Miejską na podstawie zawartej z PGK Sp. z o.o. umowy. Wygaśnięcie z dniem 31 grudnia 2006 r. przedmiotowej umowy, a w konsekwencji brak dopłaty do 1 wozokm, spowodowało, że świadczone usługi przewozowe stały się deficytowe. Zatem różnica z tej działalności, pokrywana z dopłat na kapitał zapasowy, będzie w rzeczywistości stanowiła rekompensatę wykonania świadczenia po cenach obniżonych. Wobec powyższego, dopłata do kapitału jest elementem uzupełniającym cenę świadczonych usług. Zdaniem tut. organu podatkowego, analizowana dopłata nie jest więc przeznaczona na pokrycie strat Spółki z tytułu funkcjonowania Zakładu Komunikacji Miejskiej (nie jest przeznaczona na zasilenie kapitałów Spółki jako podmiotu), a na dofinansowanie usług przewozowych i stanowi w istocie dopłatę do ceny wykonanych usług przejazdu o charakterze dotacji przedmiotowej.Wobec powyższego, otrzymana przez (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy dopłata do kapitału wnoszona do spółki z o.o. przez jej udziałowca w 2005 roku jest przychodem w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

(...) spółki z o.o. zawiera w § 11 stosowne postanowienia "Wspólnik zobowiązany jest do dokonywania dopłat, jednorazowo w granicach do 10-krotnej (dziesięciokrotnej) wartości jednego udziału nie częściej niż dwa razy w roku. Wysokość i terminy dopłat określa Zgromadzenie Wspólników". Przedmiot interpretacji Podatnik we wspomnianym piśmie z dnia 28.11.2005 r. zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płocku o interpretację przepisów prawa w zakresie: - czy dopłata do kapitału wnoszona do spółki z o.o. przez jej udziałowca w 2005 roku jest przychodem w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Stanowisko Wnioskodawcy Podatnik uważa, że wniesienie przedmiotowej dopłaty do spółki z o.o. przez Wspólnika Gminę nie spowoduje powstania z tego tytułu obowiązku w podatku dochodowym od osób prawnych. Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy: Wnoszenie dopłat przez wspólników spółek z o.o. regulują przepisy art. 177-179 ustawy z (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy otrzymanie dopłaty na kapitał zapasowy będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT.

Fragment:

(...) Z zapytania Wnioskodawcy wynika, iż zgodnie z uchwałą z dnia 17 stycznia 2005 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „X” sp. z o.o., nałożono na wspólnika – Miasto i Gminę Y dopłatę w kwocie 1.163.602,00 zł. na rzecz spółki na kapitał zapasowy. W związku z powyższym pojawiają się u Podatnika wątpliwości, czy otrzymanie ww. dopłaty na kapitał zapasowy będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT. Zdaniem spółki, ww. dopłata nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Za takim stanowiskiem przemawia przede wszystkim brak bezpośredniego związku miedzy świadczonymi usługami przez Wnioskodawcę, a stosowanymi cenami za usługi przewozowe. Zgodnie z oświadczeniem Wnioskodawcy, dopłata służy pokryciu zobowiązań spółki z tytułu jej funkcjonowania, a nie finansowania konkretnych usług (w tym wypadku usług przewozu osób) Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od (...)

2011
1
mar

Istota:

Dotyczy ustalenia rodzaju podatku, który będzie obciążał Spółkę, gdy wspólnicy jako dopłaty do kapitału zakładowego wniosą grunty.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie: art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) odpowiadając na wniosek Syndyka Masy Upadłości … „…” sp. z o.o. w upadłości z dnia 24 sierpnia 2005r. (data wpływu do organu podatkowego 1 września 2005r.) uzupełniony w dniu 14 listopada 2005r. i 29 listopada 2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w części dot. ustalenia rodzaju podatku, który będzie obciążał Spółkę, gdy wspólnicy jako dopłaty do kapitału zakładowego wniosą grunty Uznaję stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe U Z A S A D N I E N I E Dnia 1 września 2005r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy podstawę opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku dokonania dopłat do kapitału stanowi wartość dokonanych dopłat?

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 399 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle, po rozpatrzeniu państwa wniosku z dnia 22.08.2005 r. (wpływ do organu podatkowego w dniu 24.08.2005 r.) uzupełnionego w trybie art. 169 § 1 w zw. z art. 14a § 5 ordynacji podatkowej w dniu 16.09.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowana przepisów prawa podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych, w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania tym podatkiem przy zmianie umowy spółki (wniesienie dopłat), stwierdza, że przedstawione we wspomnianym wniosku własne stanowisko w sprawie jest prawidłowe . W dniu 24.08.2005 r. wpłynął do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jaśle wniosek o m.in. interpretację przepisów art. (...)

2011
1
lut

Istota:

Spółka zwróciła się z zapytaniem, czy gotówkowe wpłaty udziałowców Spółki na pokrycie straty podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Fragment:

(...) Działając na podstawie przepisów:art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60) udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź – Bałuty uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 14.03.2005r. Wnioskiem z dnia 14.03.2005r. Spółka zwróciła się z zapytaniem czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych operacja polegająca na pokryciu straty poprzez gotówkowe wpłaty udziałowców. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) „przychodami (...) są w szczególności:1.otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe,2.wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń oraz przychodów w naturze (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy dopłata do utworzonego kapitału rezerwowego wnoszona do spółki z o.o. przez jej udziałowca w 2005 r. jest przychodem w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez spółkę w dniu 19.01.2005 r. (znak: MKS 28/05), uzupełnionego pismami z dnia 8.02.2005 r. (znak: MKS 87/05) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w kwestii nie zaliczania do przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych wnoszonej przez udziałowca spółki dopłaty do kapitału rezerwowego dla spółki na 2005 r., postanawia uznać, że stanowisko przedstawione we wniosku jest prawidłowe: Spółka w dniu 19.01.2005 r. złożyła do tut. organu podatkowego wniosek w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczącego m.in. podatku dochodowego od osób prawnych, uzupełniając ten wniosek pismami z dnia 8.02.2005 r. (znak: MKS 87/05). Z treści (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy zmiana formy rozliczeń z Gminą z tytułu świadczenia przez "Przewoźnika" bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, z dopłaty z budżetu Gminy na podstawie umowy na świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego, rozliczanej na podstawie wystawionych faktur VAT, na dopłatę przez Gminę do kapitału zapasowego Spółki, rozliczaną na podstawie not księgowych, jest zgodna z prawem?

Fragment:

(...) z tym, że Gmina realizuje swoje zadania i nie gwarantuje, że środki z dopłaty do kapitału zostaną przez Spółkę wykorzystane na pokrycie różnic w cenach biletów a nie na inny cel. Z treści pisma Spółki wynika, że mimo rozwiązania umowy o świadczenie bezpłatnych i ulgowych usług środkami lokalnego transportu zbiorowego, usługi te będą nadal świadczone, łącznie z dofinansowaniem do biletów ulgowych i bezpłatnych, a wydatki z tego tytułu pokryją kwoty wniesione jako dopłata do kapitału zapasowego Spółki. Takie rozwiązanie wskazuje, iż bilety ulgowe będą nadal „dotowane"" przez Gminę, mimo, iż formalnie brak będzie stosownych zapisów w umowie między Gminą a Spółką. Zdaniem tutejszego organu działanie takie może wypełniać dyspozycję art. 24a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 137, poz. 926 ze zm.). Należy też zauważyć, że przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, która (...)