Dopłata do cukru | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dopłata do cukru. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Opodatkowanie podatkiem VAT dopłaty dla producenta buraków cukrowych

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni, przedstawione we wniosku z dnia 29 sierpnia 2007r. (data wpływu 4 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dopłaty dla producenta buraków cukrowych - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 4 września 2007r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dopłaty dla producenta (...)

2011
1
maj

Istota:

Opodatkowanie podatkiem VAT dopłaty do uprawy buraka cukrowego

Fragment:

(...) interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od tworów i usług „płatności cukrowej”. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawca prowadzi gospodarstwo rolne i jest producentem buraka cukrowego. Jest też czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Decyzją Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa została przyznana Wnioskodawcy dopłata do cukru, która przysługuje producentowi buraka cukrowego uprawianego w roku referencyjnym. Cena wykupu buraka cukrowego jest ustalana corocznie przez Firmę. Dopłata cukrowa naliczana jest do ilości ton buraka cukrowego uprawianego w roku referencyjnym i przysługuje Wnioskodawcy nawet wtedy, gdy nie będzie uprawiał buraka cukrowego. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy otrzymana „płatność cukrowa” podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług... (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług otzrymanie oddzielnej płatności z tytułu cukru?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art.216 § 1 oraz art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.) – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku w związku ze złożonym przez X wnioskiem Nr Ldz. 196/07 z dnia 18.06.2007r. (data wpływu 19.06.2007r.) uzupełnionym pismem z dnia 13.08.2007r w sprawie interpretacji prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej odpowiedzi na pytanie czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług otrzymanie oddzielnej płatności z tytułu cukru stwierdza, iż stanowisko zajęte w przedmiocie postawionego pytania jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Z treści art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.) wynika, że stosownie do swej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy oddzielna płatność z tytułu cukru podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm., wg stanu prawnego obowiązującego na dzień 30 czerwca 2007r. ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Namysłowie stwierdza, iż stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 30 czerwca 2007 r. (data wpływu – 3 lipca 2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług oddzielnej płatności z tytułu cukru , jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy oddzielna płątnośc z tytułu cukru stanowi podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki w sprawie podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia wysokości obrotu przedstawione w piśmie z dnia 27 marca 2007 r., jest prawidłowe . UZASADNIENIE Pismem z dnia 27 marca 2007 r. ( data wpływu do tut. Urzędu 30 marca 2007r.) Jednostka zwróciła się do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jej indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny: Spółka prowadzi m.in. działalność polegającą na wytwarzaniu produktów roślinnych w stanie nieprzetworzonym z własnych upraw. Spółka jest (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy „płatność cukrowa” podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu działając na podstawie art. 216 i art. 14a-14c ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.03.2007 r. uzupełnionego pismem z dnia 16.04.2007 r. w sprawie opodatkowania oddzielnej płatności z tytułu cukru postanawia uznać za prawidłowe stanowisko podatnika, iż „płatność cukrowa” nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. UZSADNIENIE Zgodnie z art. 14a Ordynacji podatkowej Naczelnik Urzędu Skarbowego na pisemny wniosek podatnika ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. W dniu 28.03.2007 r. "X" złożył wniosek uzupełniony pismem z dnia 16.04.2007 r.w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług oddzielnej płatności z tytułu cukru. Stan faktyczny przedstawia się następująco : "X" decyzją Agencji Restrukturyzacji i (...)

2011
1
maj

Istota:

W związku z tak przedstawionym stanem faktycznym, Wnioskująca zwróciła się z zapytaniem czy oddzielna płatność z tytułu cukru stanowi podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług w oparciu o art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku VAT (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, działając na podstawie przepisów: - art. 14 a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 8,poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, postanawia uznać za prawidłowy pogląd Podatnika, wyrażony w złożonym wniosku. UZASADNIENIE Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego wynika, iż przedmiotem działalności Spółki jest w głównej mierze działalność rolnicza, polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych i zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym z własnych upraw i hodowli, w tym również produkcja materiału siewnego. Spółka jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W 2006 r. Spółka (Plantator) zawarła umowę kontraktacyjną na kampanię 2006/2007 ze Spółkami X i Y (...)

2011
1
maj

Istota:

Spółka zwróciła się z zapytaniem, czy opisana we wniosku płatność cukrowa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, działając na podstawie przepisów art. 14 a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, postanawia uznać za prawidłowy pogląd Podatnika, wyrażony w złożonym wniosku. UZASADNIENIE Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Przedmiotem Jej działalności jest rolnictwo łącznie z działalnością usługową, leśnictwo, produkcja spirytusu, transport, obsługa nieruchomości. W 2006 r. Spółka wystąpiła o przyznanie oddzielnej płatności z tytułu cukru, którą otrzymała na mocy decyzji z dnia 15 grudnia 2006 r., wydanej w oparciu o ustawę z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy odsetki od środków z "dotacji" (dopłaty do cukru) zdeponowanych na rachunkach lokat terminowych powinny zostać zakwalifikowane jako dochód zwolniony na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 24 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie zmienia postanowienie Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 5.09.2005 r., znak: PUS.I/423/49/05, stanowiące pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ten sposób, że uznaje stanowisko spółki przedstawione we wniosku z dnia 29.06.2005 r., kwalifikujące odsetki od środków finansowych otrzymanych z tytułu dopłat do cukru, zdeponowanych na rachunkach lokat terminowych jako dochody zwolnione od opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za nieprawidłowe . Pismem z dnia 29.06.2005 r. spółka z o.o. "K." z siedzibą w M. (od dnia 3.08.2005 r. "K." spółka z (...)