Dopłata | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dopłata. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
14
lip

Istota:

Wyłączenie z opodatkowania dopłat przekazywanych przez Gminę na rzecz Zakładu.

Fragment:

Przyjmując powyższe, należy uznać, że dotacja, subwencja lub inna dopłata winny być uwzględnione w kalkulacji podstawy opodatkowania, pod warunkiem, że w wyniku jej przekazania nabywca towaru/usługobiorca zapłacił niższą cenę. Tym samym, biorąc pod uwagę charakter przekazywanych na rzecz Zakładu dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, należałoby uznać, że dopłaty te mają bezpośrednio wpływ na cenę pobieraną od ostatecznego odbiorcy, tj. Gmina w tym przypadku pokrywa bowiem z przekazanych do Zakładu środków część wartości świadczeń wykonywanych na rzecz odbiorców usług. Niemniej, w opinii Gminy rzeczone dopłaty, pomimo że bezpośrednio wpływają na cenę nie mogą zostać – w związku z planowaną wsteczną oraz bieżącą centralizacją rozliczeń – uznane za element zwiększający wartość podstawy opodatkowania (sytuacja kształtowałaby się inaczej, gdyby Gmina i Zakład nie dokonały centralizacji VAT – wtedy nadal pozostawałyby odrębnymi podatnikami VAT). W tym kontekście Gmina pragnie bowiem zwrócić uwagę na Wyrok TSUE oraz Uchwałę NSA, zgodnie z którymi gminne jednostki budżetowe i zakłady budżetowe nie stanowią odrębnych od tworzących je gmin podatników VAT.

2018
16
kwi

Istota:

Skutki podatkowe zwrotu dopłat wniesionych do spółki z o.o. przez poprzedniego wspólnika.

Fragment:

Po nabyciu udziałów w Spółce przez Wnioskodawcę, Spółka w przyszłości może dokonać zwrotu wniesionych wcześniej dopłat. Wniesione dopłaty zostaną zwrócone na rzecz osoby fizycznej, będącej wspólnikiem Spółki na dzień zwrotu dopłat, tj. na rzecz Wnioskodawcy - zgodnie z odpowiednimi przepisami KSH. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przyszłym, przedstawionym we Wniosku, kwota dopłat wniesionych do Spółki przez poprzedniego wspólnika Spółki (tj. Wspólnika), które będą zwrócone przez Spółkę na rzecz wspólnika Spółki na dzień zwrotu dopłat, tj. na rzecz Wnioskodawcy - do wysokości, w jakiej uprzednio dopłaty zostały wniesione przez Wspólnika do Spółki - będzie stanowił po stronie Wnioskodawcy przychód w podatku PIT, podlegający zwolnieniu od podatku PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 51 Ustawy o PIT? Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przyszłym, przedstawionym we Wniosku, kwota dopłat wniesionych do Spółki przez poprzedniego wspólnika Spółki (tj. Wspólnika), które będą zwrócone przez Spółkę na rzecz wspólnika Spółki na dzień zwrotu dopłat, tj. na rzecz Wnioskodawcy - do wysokości, w jakiej uprzednio dopłaty zostały wniesione przez Wspólnika do Spółki - będzie stanowił po stronie Wnioskodawcy przychód w podatku PIT, podlegający zwolnieniu od podatku PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 51 Ustawy o PIT.

2018
11
kwi

Istota:

Zwolnienia przedmiotowe.

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 2200 oraz z 2018 r., poz. 12); stosuje kasy rejestrujące posiadające pozytywną opinię ministra właściwego do spraw finansów publicznych, które umożliwiają określenie kwoty dopłat do przewozów w podziale na poszczególne kategorie ulg ustawowych; zawarł umowę z samorządem województwa określającą zasady przekazywania przewoźnikom dopłat. Z powyższych przepisów wynika, że samorządy województw przekazują przewoźnikom dopłaty do krajowych autobusowych przejazdów pasażerskich z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w tych przewozach. Kwotę dopłaty stanowi różnica między wartością sprzedaży biletów obliczoną według cen nieuwzględniających ustawowych ulg a wartością sprzedaży tych biletów w cenach uwzględniających te ulgi. Oznacza to, że dopłaty do ceny biletów mieszczą się w zakresie zadań własnych województwa i stanowią dotacje w rozumieniu przepisów ww. ustawy o finansach publicznych. Reasumując, otrzymane przez Zainteresowanego z Urzędu Marszałkowskiego dotacje - dopłaty, stanowią przychód Wnioskodawcy z działalności gospodarczej, który korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

2017
6
gru

Istota:

Czy zwrot dopłat wniesionych do Spółki będzie skutkować powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych po stronie Wnioskodawcy.

Fragment:

III SA/Wa 1046/11, w którym podkreślono, że prawo do zwrotu dopłat jest ściśle związane z posiadaniem udziału i przysługuje ono bez względu na to, kto posiada udział, z którym skojarzone zostało uprzednie wniesienie dopłat). W opinii Wnioskodawcy, również przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie przewidują ograniczenia w zakresie stosowania art. 12 ust. 4 pkt 21 updop do sytuacji, w których zwrot dopłat został dokonany na rzecz konkretnego wspólnika, który uprzednio wniósł dopłaty na rzecz Spółki. W konsekwencji powyższego, z chwilą nabycia udziałów Spółki Wnioskodawca uzyskał prawo do otrzymania środków pieniężnych z tytułu zwrotu dopłat przypadających proporcjonalnie na udziały będące jego własnością. Zdaniem Wnioskodawcy, spełniony będzie również trzeci warunek zgodnie z którym, wysokość zwróconych dopłat nie powinna być wyższa od wysokości dopłat faktycznie wniesionych. Jak wskazano bowiem w opisie zdarzenia przyszłego zwrotowi będzie podlegała wyłącznie kwota dopłat wniesionych wcześniej przez jednego z poprzednich udziałowców Spółki, tj. łączna kwota zwróconych dopłat nie będzie wyższa niż wartość dopłat pierwotnie wniesionych przez poprzedniego wspólnika do Spółki. Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, zwrot dopłat w wysokości dopłat wniesionych uprzednio przez jednego z poprzednich wspólników Spółki zgodnie z przepisami KSH, w proporcji do przypadającego na Wnioskodawcę udziału w Spółce nie będzie stanowił dla Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż będzie wyłączony z przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 21 updop.

2017
4
lis

Istota:

Obowiązki płatnika

Fragment:

Bezpośrednimi płatnikami za udział w zajęciach będą rodzice dzieci, natomiast Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, po otrzymaniu faktury/rachunku za zajęcia, będzie sporządzał listę wypłat i przekazywał dopłatę na wskazany przez rodziców dzieci rachunek bankowy. Każdemu rodzicowi, który korzysta z ww. dopłat przysługuje prawo do udziału w terapii grupowej trzy razy w miesiącu przez 10 miesięcy w roku, z wyłączeniem miesięcy: lipiec i sierpień, pod kierunkiem psychologa, wskazanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Płatnikiem za udział w terapii będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Dopłaty wynikające z przyjętego uchwałą Rady Gminy systemu uprawnień dla rodzin w ramach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dopłaty do zajęć dla dzieci z integracji sensorycznej i logopedii oraz dla rodziców w związku z terapią grupową nie następują w ramach świadczeń z pomocy społecznej o której mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930, z późn. zm.). Możliwość korzystania z dopłat do zajęć dla dzieci z integracji sensorycznej i logopedii oraz możliwość uczestniczenia rodziców w terapii grupowej nie jest uzależniona od kryteriów dochodowych. Mając na uwadze powyższy opis zdarzenia przyszłego należy zauważyć, że uchwała Rady Gminy w sprawie przyjęcia systemu uprawnień dla rodzin z dziećmi z zaburzeniami psychicznymi jest aktem powszechnie obowiązującym na terenie Gminy, o charakterze generalno-abstrakcyjnym, co oznacza, że normy w niej zawarte adresowane są do wszystkich osób spełniających określone w niej warunki.

2017
2
cze

Istota:

Czy otrzymane dopłaty są zwolnione z podatku zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, a odsetki od obligacji w części pokrytej dotacją nie stanowią kosztu uzyskania przychodu ?

Fragment:

Ponadto umowa dopłat do cen wykupu obligacji w par. 1 definiuje dopłatę jako dotację udzieloną beneficjentowi ze środków NFOŚ i GW w formie dopłat do ceny wykupu obligacji. Warunkiem do uruchomienia dopłat, jest osiągnięcie przez Spółkę efektu ekologicznego z projektu „ Poprawa gospodarki wodno-ściekowej miasta ”. Spółka osiągnęła efekt ekologiczny z projektu w grudniu 2016 roku, spełniając jednocześnie warunek uruchomienia dopłat do cen wykupu obligacji. Dopłaty będą realizowane od miesiąca czerwca 2017 roku w terminach spłaty rat kapitałowych obligacji, tj co kwartał. Ostatnia transza 3 dopłat wpłynie 15.09.2022 r. Ponadto umowa o dopłaty definiuje cenę wykupu obligacji jako jej cenę nominalną. Kosztem uzyskania źródła finansowania w formie obligacji są opłacane wraz z ceną wykupu odsetki od obligacji. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy otrzymane dopłaty są zwolnione z podatku zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, a odsetki od obligacji w części pokrytej dotacją nie stanowią kosztu uzyskania przychodu ? Zdaniem Wnioskodawcy, obligacja jest zwrotnym źródłem finansowania, a koszty jakie Spółka ponosi na pozyskanie tego źródła finansowania w postaci odsetek stanowią koszty uzyskania przychodu.

2017
20
maj

Istota:

Spółka postępuje prawidłowo wystawiając notę obciążeniową zawierającą wartość brutto dopłaty na rzecz Gminy w celu udokumentowania przekazanych przez Gminę do Spółki dopłat.Wartość należnego podatku VAT od dotrzymanej dopłaty w kwocie brutto należy obliczać tzw. metodą „w stu”.Obowiązek podatkowy powstanie z chwilą otrzymania dopłaty tj. w momencie otrzymania przez Spółkę środków na konto bankowe.

Fragment:

Dopłaty są rozliczane w okresach miesięcznych w oparciu o iloczyn jednostkowych kwot dopłat w wysokości uchwalonej przez radę gminy do 1 m 3 wody (dopłata brutto) i do 1 m 3 ścieków (dopłata brutto) oraz faktycznej wielkości sprzedaży wody i odprowadzanych ścieków dla grupy gospodarstw indywidualnych. Wyliczenie należnej dopłaty za dany miesiąc następuje w pierwszych dniach roboczych następnego miesiąca. Dopłaty są przekazywane z budżetu Gminy na rachunek Spółki w okresach miesięcznych w terminie 14 dni od dnia wystawienia noty obciążeniowej. Dopłata jest zaliczana w ewidencji księgowej spółki do przychodów ze sprzedaży działalności podstawowej, a jej otrzymanie udokumentowane jest dla potrzeb VAT dowodem wewnętrznym. W rozpatrywanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy Spółka prawidłowo postępuje wystawiając notę obciążeniową zawierającą wartość brutto dopłaty na rzecz Gminy w celu udokumentowania przekazanych przez Gminę do Spółki dopłat, sposobu obliczania kwoty podatku należnego od otrzymanej dopłaty metodą „ w stu ” oraz określenia momentu powstania obowiązku podatkowego. Dokonując analizy przedstawionych w złożonym wniosku okoliczności i powołanych wyżej przepisów, w pierwszej kolejności należy wskazać, że otrzymanie dotacji (dopłaty) nie stanowi samo w sobie żadnej czynności, ani też zdarzenia opodatkowanego.

2017
13
maj

Istota:

Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego od otrzymanych dopłat od Gminy oraz dokumentowanie otrzymanych dopłat.

Fragment:

Dodatkowo, w przypadku grupy taryfowej – gospodarstwa domowe, której Gmina dopłaca do ceny za wodę i ścieki, na fakturze widnieje umniejszenie należności do zapłaty o wartość dopłaty. Spółka nie jest beneficjentem wspomnianej dopłaty. Dopłata nie generuje też żadnych korzyści finansowych dla Spółki, jest jedynie rekompensatą. Beneficjentem dopłat są gospodarstwa domowe w Gminie, a dopłatę otrzymują z chwilą otrzymania faktury za wodę i ścieki. Grupa ta dokonuje zapłaty na konto bankowe Spółki należności za wodę i ścieki wynikającą z taryfy i pomniejszoną o ustalone w Gminie dopłaty. Gmina natomiast zwraca Spółce jedynie różnicę pomiędzy należnościami taryfowymi a rzeczywiście wpłaconymi Spółce przez odbiorców należnościami za wodę i ścieki (pomniejszonymi o dopłaty). W związku z tym brak jest przesłanek do zastosowania art. 19a ust. 5 pkt 2, gdzie obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części dopłaty przez Spółkę. Jednocześnie Spółka uważa, że dopłaty do cen wody i ścieków dla Gminy powinna dokumentować poprzez wystawienie noty księgowej a nie faktury VAT, gdyż nie jest to sprzedaż (odpłatne świadczenie usług, odpłatna dostawa towarów) w rozumieniu art. (...)

2017
10
maj

Istota:

W zakresie skutków podatkowych wniesienia dopłat do spółki kapitałowej

Fragment:

Dopłaty powinny być nakładane i uiszczane przez wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów. W myśl art. 178 § 1 Kodeksu spółek handlowych wysokość i terminy dopłat oznaczane są w miarę potrzeby uchwałą wspólników. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, do dopłat tych stosuje się przepisy § 2 oraz art. 179. Według art. 178 § 2 Kodeksu jeżeli wspólnik nie uiścił dopłaty w określonym terminie, obowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie; spółka może również żądać naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki. Z kolei – stosownie do art. 179 § 1 ww. Kodeksu – dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. Jak wynika z przywołanych przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, czynność wniesienia dopłat do spółki stanowi zmianę umowy spółki i co do zasady podlega obowiązkowi zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Przy czym bez znaczenia pozostaje okoliczność na jaki kapitał spółki dopłaty zostaną przekazane. Cytowany przepis nie zawiera bowiem żadnego zastrzeżenia w przypadku wnoszenia dopłat. Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca ma jednego udziałowca - jest nim spółka kapitałowa (odpowiednik spółki z o.o. na prawie brytyjskim) z siedzibą w Wlk.

2017
24
lut

Istota:

Czy zwrot na rzecz Wnioskodawcy Dopłat wniesionych do Spółki przez poprzedniego Wspólnika skutkować będzie powstaniem przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy

Fragment:

Podkreślenia wymaga, że żaden z przedmiotowych przepisów nie warunkuje możliwości wyłączenia z przychodów podatkowych zwrotu dopłat od tego czy dopłaty są zwracane na rzecz byłego wspólnika, który faktycznie wniósł przedmiotowe dopłaty, czy też przez obecnego wspólnika, który prawa do zwrotu dopłat otrzymał wraz z nabyciem udziałów w spółce. W tym miejscu zwrócić należy uwagę, że prawo do zwrotu dopłat jest prawem majątkowym, ściśle związanym z faktem posiadania udziałów przez wspólnika, co oznacza, że w razie przeniesienia własności udziałów przez wspólnika, który wcześniej wniósł dopłaty, prawo do otrzymania zwrotu wniesionych dopłat przechodzi na nowego właściciela udziałów. Innymi słowy, w przypadku zbycia udziału zwrot dopłat dokonywany jest na rzecz obecnego wspólnika - tj. nabywcy udziału, a nie na rzecz byłego wspólnika. Podsumowując, instytucja dopłat nie jest związana podmiotowo ze wspólnikiem, lecz przedmiotowo z udziałami i zwrot dopłat następuje wobec wspólników, ale tych, którzy są posiadaczami udziałów obciążonych obowiązkiem dopłat (tak stwierdził również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 10 stycznia 2012 r., III SA/Wa 1046/11, w którym podkreślono, że prawo do zwrotu dopłat jest ściśle związane z posiadaniem udziału i przysługuje ono bez względu na to, kto posiada udział, z którym skojarzone zostało uprzednio wniesione dopłaty).