Dopłata | Interpretacje podatkowe

Dopłata | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dopłata. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca będzie mógł skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 51 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych w odniesieniu do zwrotu dopłat/wkładów do austriackiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółki)?
Fragment:
Sam zaś zwrot dopłat winien nastąpić na rzecz wszystkich wspólników w stosunku do posiadanych przez nich udziałów, nie wcześniej jednak niż przed upływem trzech miesięcy od dnia ogłoszenia uchwały o zwrocie dopłat. Jak wynika z powyższego, regulacje dotyczące zwrotu dopłat w Polsce oraz Austrii pokrywają się w pełni. Tym samym, o ile austriacka spółka GmbH podejmie odpowiednie uchwały o zwrocie wspólnikom wniesionych przez nich dopłat oraz cała procedura zwrotu dopłat nastąpi zgodnie z regulacjami austriackimi - które są w pełni zgodne z regulacjami polskimi - wypłaty dokonywane przez austriacką spółkę na rzecz podatnika będą miały charakter zwrotu dopłat w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 51 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Co istotne, wypłata ze spółki austriackiej kwot wartości dopłat/wkładów wniesionych uprzednio na jej kapitał rezerwowy, zgodnie z austriackim prawem podatkowym, nie podlega opodatkowaniu u otrzymującego te kwoty wspólnika. Podobnie zresztą jak w polskim prawie podatkowym nie podlega opodatkowaniu przychód wspólnika spółki z tytułu zwrotu dopłaty z polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Tym samym, mając na uwadze, iż w opisanym stanie faktycznym zwrot dopłat/wkładów na rzecz Wnioskodawcy obejmował będzie wartość tych dopłat/wkładów, wniesionych przez niego uprzednio do Spółki, podatek od tej transakcji w ogóle nie wystąpi.
2016
16
gru

Istota:
W zakresie skutków podatkowych zwrotu wskazanych we wniosku „dopłat” do austriackiej spółki z o.o
Fragment:
Odnośnie zwrotu dopłat z art. 179 KSH wynika m.in., że dopłaty mogą być zwracane, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. Zwrot dopłat może nastąpić po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia o zamierzonym zwrocie w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń spółki. Zwrot powinien być dokonany równomiernie wszystkim wspólnikom. Do zwrotu dopłat wymagana jest uchwała wspólników (art. 228 pkt 5 KSH). Analogicznie zgodnie z § 74 austriackiej ustawy o spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (Geseilschaft mit beschraenkter Haftung Gesetz, dalej: „ GmbHG ”) dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. Sam zaś zwrot dopłat winien nastąpić na rzecz wszystkich wspólników w stosunku do posiadanych przez nich udziałów. Jak zostało wskazane powyżej polskie prawo nie przewiduje dopłat rzeczowych w całości wniesionych na kapitał rezerwowy. Nie może więc przewidywać także wykorzystania instytucji zwrotu dopłaty dla transakcji zwrotu wspólnikowi spółki dopłaty wniesionej w formie rzeczowej na kapitał rezerwowy. Sytuację taką jednakże przewiduje GmbHG.
2016
2
gru

Istota:
Czy podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwały o wniesieniu dopłat, a następnie dokonanie przez Wnioskodawcę i Spółkę umownego potrącenia wzajemnych wierzytelności (wierzytelności głównej z tytułu pożyczki i wierzytelności z tytułu dopłat) będzie dla Wnioskodawcy skutkowało powstaniem przychodu?
Fragment:
Czy podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwały o wniesieniu dopłat, a następnie dokonanie przez Wnioskodawcę i Spółkę umownego potrącenia wzajemnych wierzytelności (wierzytelności głównej z tytułu pożyczki i wierzytelności z tytułu dopłat) będzie dla Wnioskodawcy skutkowało powstaniem przychodu? Zdaniem Wnioskodawcy, podjęcie uchwały w przedmiocie dokonania dopłat zgodnie z przepisami k.s.h. a następnie dokonanie umownego potrącenia wzajemnych wierzytelności pomiędzy Wnioskodawcą a Spółką nie będą skutkować po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu. Instytucja dopłat do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uregulowana została w k.s.h. w art. 177-178 k.s.h. Zgodnie z brzmieniem art. 177 § 1 k.s.h. umowa spółki z o.o. może zobowiązywać wspólników do dopłat w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziału. W § 2 w/w przepisu k.s.h. stanowi, iż dopłaty powinny być nakładane i uiszczane przez wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów. Zgodnie z brzmieniem art. 178 k.s.h. - obowiązek uiszczania dopłat powstaje w wyniku uchwały wspólników. Uchwała o wniesieniu dopłat powinna określać także wysokość oraz terminy dopłat. Co do dopuszczalności dokonania umownego potrącenia, Wnioskodawca wskazuje uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 12 stycznia 2010 roku, sygn. akt III CZP 117/09, w której Sąd Najwyższy stwierdził, iż wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może potrącić swoją wierzytelność wobec spółki z wierzytelności spółki względem wspólnika z tytułu dopłat.
2016
27
lis

Istota:
W zakresie obowiązku opodatkowania wykonywanych zadań publicznych powierzonych przez Gminę bez zawierania umowy cywilnoprawnej oraz obowiązku opodatkowania otrzymywanych dopłat
Fragment:
Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 z późn. zm.), umowa spółki może zobowiązywać wspólników do dopłat w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziału. Dopłaty powinny być nakładane i uiszczane przez wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów. Wysokość i terminy dopłat oznaczane są w miarę potrzeby uchwałą wspólników. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, do dopłat tych stosuje się przepisy § 2 oraz art. 179. Jeżeli wspólnik nie uiścił dopłaty w określonym terminie, obowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych; spółka może również żądać naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki (art. 178 § 1 i 2 Ksh). Stosownie do art. 179 § 1 Ksh dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. Dopłaty mogą być wnoszone w związku z czasowymi trudnościami finansowymi spółki, potrzebą jej dokapitalizowania, koniecznością poniesienia dodatkowych nakładów inwestycyjnych itp. Dopłata jest formą wewnętrznej przymusowej pożyczki wspólników na rzecz spółki. Wspólnikowi, który uiścił dopłatę, nie przysługuje (chyba że zarządzono zwrot dopłat) roszczenie o wypłatę uiszczonej sumy. W wypadku wniesienia dopłat, są one wykazywane jako składnik kapitału własnego, dopóki nie zostaną użyte w sposób uzasadniający ich odpisanie (art. 36 ust. 2e ustawy z 29 września 1994r. ustawy o rachunkowości; tekst jedn.
2016
10
sie

Istota:
Skutki podatkowe zwrotu dopłaty wniesionej do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez poprzedniego udziałowca
Fragment:
W przyszłości, już po objęciu udziałów w Spółce przez Wnioskodawcę, Spółka może dokonać zwrotu wniesionych dopłat. Wniesione dopłaty zostaną zwrócone na rzecz Wnioskodawcy zgodnie z przepisami KSH. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy dokonany na rzecz Wnioskodawcy przez Spółkę zwrot dopłat (do wysokości, w jakiej uprzednio dopłaty zostały wniesione), które to dopłaty zostały dokonane przez Poprzedniego Udziałowca, będzie podlegać opodatkowaniu PIT... Stanowisko Wnioskodawcy. Zdaniem Wnioskodawcy, zwrot przez Spółkę dopłat dokonanych na rzecz Wnioskodawcy będącego w momencie zwrotu udziałowcem Spółki, które to dopłaty uprzednio zostały wniesione przez Poprzedniego Udziałowca Spółki, nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu PIT (do wysokości, w jakiej uprzednio dopłaty zostały wniesione). Zgodnie z art. 177 § 1 KSH umowa spółki może zobowiązywać wspólników do dopłat w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziału. W myśl art. 179 § 1 KSH dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. Zgodnie z art. 179 § 2 i § 3 KSH zwrot dopłat może nastąpić po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia o zamierzonym zwrocie w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń spółki.
2016
12
lip

Istota:
Czy dopłaty otrzymywane przez Wnioskodawcę z samorządu województwa z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich określonych w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 1138 z późn. zm.) będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
Fragment:
UE L 347, s. 1; ze zm.), wskazał, że na podstawie tych przepisów należy przyjąć, że dla określenia, czy dane dopłaty (dotacje, subwencje) są opodatkowane, czy też nie są opodatkowane podatkiem od towarów i usług istotne jest stwierdzenie (bądź nie) bezpośredniego związku otrzymanej kwoty dopłaty (dotacji, subwencji) z ceną towaru lub usługi. Inaczej mówiąc, do podstawy opodatkowania wliczane są tylko takie dopłaty (dotacje, subwencje), które mają bezpośredni wpływ na cenę konkretnego towaru, czy też konkretnego rodzaju usługi. W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, dopłaty do ulgowych przejazdów otrzymywane od samorządu województwa nie będą dla niego wynagrodzeniem za świadczone przez niego na rzecz tego samorządu usługi. Trudno uznać bowiem, aby pomiędzy Wnioskodawcą i samorządem województwa istniało jakiekolwiek obustronne i ekwiwalentne świadczenie. Jednocześnie otrzymywane dopłaty nie będą miały na celu bezpośredniego finansowania ceny biletów. Dopłaty te Wnioskodawca będzie bowiem otrzymywać na podstawie rozliczenia już wcześniej dokonanej sprzedaży biletów (następczo). Cena biletu, którą musi zapłacić pasażer będzie zatem pozostawała bez wpływu na fakt otrzymania (bądź nie) przez przewoźnika dopłat, o których mowa w art. 8a ust. 2 ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.
2016
12
lip

Istota:
Czy w przypadku zwrotu wniesionych dopłat na rzecz akcjonariusza będącego osobą fizyczną na Wnioskodawcy będą ciążyły obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
Fragment:
Z uwagi na fakt, że Wnioskodawca zamierza zaciągnąć wysoki kredyt, w związku z czym konieczne jest zwiększenia jego wiarygodności kredytowej, Zarząd Wnioskodawcy przedstawił akcjonariuszom propozycję zmian w statucie, w wyniku których uprzywilejowane zostałyby ich akcje w zamian za dopłaty, które – stosownie do art. 396 § 3 Kodeksu spółek handlowych – wpłyną do kapitału zapasowego. W konsekwencji przedstawiony został projekt zmian w statucie Wnioskodawcy, na mocy którego akcje serii C od numeru 1 do numeru 3.179.195 będą akcjami uprzywilejowanymi w zamian za dopłaty w kwocie 3,50 zł do każdej akcji. Uprzywilejowanie będzie dotyczyć prawa do dywidendy i podziału majątku w przypadku likwidacji. Dodatkowo przewiduje się wprowadzić zapis w statucie, że dopłaty mogą być zwrócone akcjonariuszom na zasadach i w terminie określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia. Zwrot dopłat nie może jednak nastąpić wcześniej, aniżeli przed upływem 5 (pięciu) lat od dnia ich wniesienia i nie może przewyższać kwoty wniesionej tytułem dopłat. Z chwilą zwrotu dopłat uprzywilejowanie akcji wygasa. Akcjonariusz posiadający akcje, które mają zostać uprzywilejowane w opisany wyżej sposób, zobowiązany zostanie do wniesienia dopłat przed zarejestrowaniem zmian w statucie. Dopłaty zostaną wniesione w formie gotówkowej lub też zostaną uregulowane poprzez potrącenie (dokonane w formie oświadczenia woli jednej ze stron lub w formie umowy kompensacyjnej zawartej między Wnioskodawcą a akcjonariuszem) z wierzytelnościami akcjonariusza, jakie on posiada względem Wnioskodawcy z tytułu zwrotu udzielonych mu wcześniej pożyczek.
2016
23
cze

Istota:
W zakresie zwrotu dopłat oraz wygaśnięcia zobowiązania wskutek konfuzji
Fragment:
Z treści i powiązania powyższych przepisów wynika zatem, że założenia systemowe opodatkowania podatkiem dochodowym zakładają neutralność podatkową przepływów pieniężnych pomiędzy wspólnikami i spółką w zakresie zasilenia kapitałowego w formie dopłat i następczego zwrotu tych dopłat do wspólników. Bez znaczenia, w świetle art. 21 ust. 1 pkt 51 ustawy o PIT jest to, że regulacji dopłat nie zawierają przepisy KSH odnoszące się do spółek komandytowych, w której to formie prawnej działać będzie SpZoo po przekształceniu (SK1) i na moment faktycznego zwrotu dopłat uprzednio wniesionych do spółki przekształcanej (SpZoo). Przzepis ten dla zwolnienia z PIT, stawia bowiem jedynie wymóg wniesienia dopłat zgodnie z odrębnymi przepisami, a jak wskazano, dopłaty te zostaną wniesione na podstawie i zgodnie z art. 177-179 Kodeksu. Brak regulacji prawnej dotyczącej dopłat do spółki komandytowej oznacza, że nie istnieje zakaz zwrotu dopłat oraz że taki zwrot jest dozwolony. Mając na uwadze przywołane uregulowania prawne stwierdzić należy, że kwota wniesionych do SpZoo dopłat z dniem przekształcenia stanie się częścią kapitałów SK1 (kapitał własny z dopłat wspólników). Ponieważ zwracane dopłaty zostały wniesione do tej spółki (tyle że działającej poprzednio w innej formie prawnej) zgodnie z odpowiednimi regulacjami KSH, w zakresie oceny opodatkowania zwracanych kwot wspólnikowi (Wnioskodawcy, będącemu osobą fizyczną) zasadne jest zastosowanie w takiej sytuacji dyspozycji art. 21 ust. 1 pkt 51 ustawy o PIT.
2016
16
cze

Istota:
1. Czy podjęcie przez Wspólnika decyzji o przekwalifikowaniu udzielonych Spółce pożyczek na bezzwrotne dopłaty do kapitału przez potrącenie wzajemnych należności należy potraktować jako umorzenie pożyczki i uznać ich wartość jako przychód ?3. Czy konwersję naliczonych i wymagalnych odsetek od pożyczki na kapitał zapasowy należy potraktować jako ich spłatę i w konsekwencji pobrać zryczałtowany podatek ?
Fragment:
Wspólnik zamierza wnieść dopłaty do kapitału które częściowo zostaną przekazane na pokrycie strat z lat ubiegłych. Wniesienie dopłat nastąpi w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, tj. będzie zgodna z zapisami art. 177-179 Kodeksu spółek handlowych. Umowa Spółki przewiduje możliwość wniesienia dopłat. Dodatkowo podjęta zostanie uchwała o potrąceniu wzajemnych wierzytelności tj. o kompensacie zobowiązania z tytułu dopłat z należnością z tytułu udzielonych pożyczek. Obie wierzytelności są wymagalne na dzień podjęcia uchwały o wzajemnej kompensacie. Konwersji podlegać będzie kwota główna pożyczki oraz część odsetek która jest wymagalna na dzień podjęcia uchwały o konwersji pożyczki na dopłaty. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy podjęcie przez Wspólnika decyzji o przekwalifikowaniu udzielonych Spółce pożyczek na bezzwrotne dopłaty do kapitału przez potrącenie wzajemnych należności należy potraktować jako umorzenie pożyczki i uznać ich wartość jako przychód ... Czy wnoszone dopłaty na kapitał rezerwowy podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych ... Czy konwersję naliczonych i wymagalnych odsetek od pożyczki na kapitał zapasowy należy potraktować jako ich spłatę i w konsekwencji pobrać zryczałtowany podatek ...
2016
10
cze

Istota:
Czy wnoszone dopłaty na kapitał rezerwowy podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych ?
Fragment:
Dopłaty powinny być nakładane i uiszczane przez wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów. W myśl art. 178 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wysokość i terminy dopłat oznaczane są w miarę potrzeby uchwałą wspólników. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, do dopłat tych stosuje się przepisy § 2 oraz art. 179. Według art. 178 § 2 Kodeksu, jeżeli wspólnik nie uiścił dopłaty w określonym terminie, obowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych; spółka może również żądać naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki. Z kolei – stosownie do art. 179 § 1 ww. Kodeksu – dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. Jak wynika z przywołanych przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, czynność wniesienia dopłat do spółki kapitałowej stanowi zmianę umowy spółki i podlega obowiązkowi zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Przy czym bez znaczenia pozostaje okoliczność na jaki kapitał spółki dopłaty zostaną przekazane. Cytowany przepis nie zawiera bowiem żadnego zastrzeżenia (warunku) w przypadku wnoszenia dopłat. Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka M.
2016
1
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Dopłata
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.