Dopłata | Interpretacje podatkowe

Dopłata | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dopłata. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy zwrot dopłat wniesionych do Spółki będzie skutkować powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych po stronie Wnioskodawcy.
Fragment:
III SA/Wa 1046/11, w którym podkreślono, że prawo do zwrotu dopłat jest ściśle związane z posiadaniem udziału i przysługuje ono bez względu na to, kto posiada udział, z którym skojarzone zostało uprzednie wniesienie dopłat). W opinii Wnioskodawcy, również przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie przewidują ograniczenia w zakresie stosowania art. 12 ust. 4 pkt 21 updop do sytuacji, w których zwrot dopłat został dokonany na rzecz konkretnego wspólnika, który uprzednio wniósł dopłaty na rzecz Spółki. W konsekwencji powyższego, z chwilą nabycia udziałów Spółki Wnioskodawca uzyskał prawo do otrzymania środków pieniężnych z tytułu zwrotu dopłat przypadających proporcjonalnie na udziały będące jego własnością. Zdaniem Wnioskodawcy, spełniony będzie również trzeci warunek zgodnie z którym, wysokość zwróconych dopłat nie powinna być wyższa od wysokości dopłat faktycznie wniesionych. Jak wskazano bowiem w opisie zdarzenia przyszłego zwrotowi będzie podlegała wyłącznie kwota dopłat wniesionych wcześniej przez jednego z poprzednich udziałowców Spółki, tj. łączna kwota zwróconych dopłat nie będzie wyższa niż wartość dopłat pierwotnie wniesionych przez poprzedniego wspólnika do Spółki. Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, zwrot dopłat w wysokości dopłat wniesionych uprzednio przez jednego z poprzednich wspólników Spółki zgodnie z przepisami KSH, w proporcji do przypadającego na Wnioskodawcę udziału w Spółce nie będzie stanowił dla Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż będzie wyłączony z przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 21 updop.
2017
6
gru

Istota:
Obowiązki płatnika
Fragment:
Bezpośrednimi płatnikami za udział w zajęciach będą rodzice dzieci, natomiast Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, po otrzymaniu faktury/rachunku za zajęcia, będzie sporządzał listę wypłat i przekazywał dopłatę na wskazany przez rodziców dzieci rachunek bankowy. Każdemu rodzicowi, który korzysta z ww. dopłat przysługuje prawo do udziału w terapii grupowej trzy razy w miesiącu przez 10 miesięcy w roku, z wyłączeniem miesięcy: lipiec i sierpień, pod kierunkiem psychologa, wskazanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Płatnikiem za udział w terapii będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Dopłaty wynikające z przyjętego uchwałą Rady Gminy systemu uprawnień dla rodzin w ramach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dopłaty do zajęć dla dzieci z integracji sensorycznej i logopedii oraz dla rodziców w związku z terapią grupową nie następują w ramach świadczeń z pomocy społecznej o której mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930, z późn. zm.). Możliwość korzystania z dopłat do zajęć dla dzieci z integracji sensorycznej i logopedii oraz możliwość uczestniczenia rodziców w terapii grupowej nie jest uzależniona od kryteriów dochodowych. Mając na uwadze powyższy opis zdarzenia przyszłego należy zauważyć, że uchwała Rady Gminy w sprawie przyjęcia systemu uprawnień dla rodzin z dziećmi z zaburzeniami psychicznymi jest aktem powszechnie obowiązującym na terenie Gminy, o charakterze generalno-abstrakcyjnym, co oznacza, że normy w niej zawarte adresowane są do wszystkich osób spełniających określone w niej warunki.
2017
4
lis

Istota:
Czy otrzymane dopłaty są zwolnione z podatku zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, a odsetki od obligacji w części pokrytej dotacją nie stanowią kosztu uzyskania przychodu ?
Fragment:
Ponadto umowa dopłat do cen wykupu obligacji w par. 1 definiuje dopłatę jako dotację udzieloną beneficjentowi ze środków NFOŚ i GW w formie dopłat do ceny wykupu obligacji. Warunkiem do uruchomienia dopłat, jest osiągnięcie przez Spółkę efektu ekologicznego z projektu „ Poprawa gospodarki wodno-ściekowej miasta ”. Spółka osiągnęła efekt ekologiczny z projektu w grudniu 2016 roku, spełniając jednocześnie warunek uruchomienia dopłat do cen wykupu obligacji. Dopłaty będą realizowane od miesiąca czerwca 2017 roku w terminach spłaty rat kapitałowych obligacji, tj co kwartał. Ostatnia transza 3 dopłat wpłynie 15.09.2022 r. Ponadto umowa o dopłaty definiuje cenę wykupu obligacji jako jej cenę nominalną. Kosztem uzyskania źródła finansowania w formie obligacji są opłacane wraz z ceną wykupu odsetki od obligacji. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy otrzymane dopłaty są zwolnione z podatku zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, a odsetki od obligacji w części pokrytej dotacją nie stanowią kosztu uzyskania przychodu ? Zdaniem Wnioskodawcy, obligacja jest zwrotnym źródłem finansowania, a koszty jakie Spółka ponosi na pozyskanie tego źródła finansowania w postaci odsetek stanowią koszty uzyskania przychodu.
2017
2
cze

Istota:
Spółka postępuje prawidłowo wystawiając notę obciążeniową zawierającą wartość brutto dopłaty na rzecz Gminy w celu udokumentowania przekazanych przez Gminę do Spółki dopłat.Wartość należnego podatku VAT od dotrzymanej dopłaty w kwocie brutto należy obliczać tzw. metodą „w stu”.Obowiązek podatkowy powstanie z chwilą otrzymania dopłaty tj. w momencie otrzymania przez Spółkę środków na konto bankowe.
Fragment:
Dopłaty są rozliczane w okresach miesięcznych w oparciu o iloczyn jednostkowych kwot dopłat w wysokości uchwalonej przez radę gminy do 1 m 3 wody (dopłata brutto) i do 1 m 3 ścieków (dopłata brutto) oraz faktycznej wielkości sprzedaży wody i odprowadzanych ścieków dla grupy gospodarstw indywidualnych. Wyliczenie należnej dopłaty za dany miesiąc następuje w pierwszych dniach roboczych następnego miesiąca. Dopłaty są przekazywane z budżetu Gminy na rachunek Spółki w okresach miesięcznych w terminie 14 dni od dnia wystawienia noty obciążeniowej. Dopłata jest zaliczana w ewidencji księgowej spółki do przychodów ze sprzedaży działalności podstawowej, a jej otrzymanie udokumentowane jest dla potrzeb VAT dowodem wewnętrznym. W rozpatrywanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy Spółka prawidłowo postępuje wystawiając notę obciążeniową zawierającą wartość brutto dopłaty na rzecz Gminy w celu udokumentowania przekazanych przez Gminę do Spółki dopłat, sposobu obliczania kwoty podatku należnego od otrzymanej dopłaty metodą „ w stu ” oraz określenia momentu powstania obowiązku podatkowego. Dokonując analizy przedstawionych w złożonym wniosku okoliczności i powołanych wyżej przepisów, w pierwszej kolejności należy wskazać, że otrzymanie dotacji (dopłaty) nie stanowi samo w sobie żadnej czynności, ani też zdarzenia opodatkowanego.
2017
20
maj

Istota:
Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego od otrzymanych dopłat od Gminy oraz dokumentowanie otrzymanych dopłat.
Fragment:
Dodatkowo, w przypadku grupy taryfowej – gospodarstwa domowe, której Gmina dopłaca do ceny za wodę i ścieki, na fakturze widnieje umniejszenie należności do zapłaty o wartość dopłaty. Spółka nie jest beneficjentem wspomnianej dopłaty. Dopłata nie generuje też żadnych korzyści finansowych dla Spółki, jest jedynie rekompensatą. Beneficjentem dopłat są gospodarstwa domowe w Gminie, a dopłatę otrzymują z chwilą otrzymania faktury za wodę i ścieki. Grupa ta dokonuje zapłaty na konto bankowe Spółki należności za wodę i ścieki wynikającą z taryfy i pomniejszoną o ustalone w Gminie dopłaty. Gmina natomiast zwraca Spółce jedynie różnicę pomiędzy należnościami taryfowymi a rzeczywiście wpłaconymi Spółce przez odbiorców należnościami za wodę i ścieki (pomniejszonymi o dopłaty). W związku z tym brak jest przesłanek do zastosowania art. 19a ust. 5 pkt 2, gdzie obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części dopłaty przez Spółkę. Jednocześnie Spółka uważa, że dopłaty do cen wody i ścieków dla Gminy powinna dokumentować poprzez wystawienie noty księgowej a nie faktury VAT, gdyż nie jest to sprzedaż (odpłatne świadczenie usług, odpłatna dostawa towarów) w rozumieniu art. (...)
2017
13
maj

Istota:
W zakresie skutków podatkowych wniesienia dopłat do spółki kapitałowej
Fragment:
Dopłaty powinny być nakładane i uiszczane przez wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów. W myśl art. 178 § 1 Kodeksu spółek handlowych wysokość i terminy dopłat oznaczane są w miarę potrzeby uchwałą wspólników. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, do dopłat tych stosuje się przepisy § 2 oraz art. 179. Według art. 178 § 2 Kodeksu jeżeli wspólnik nie uiścił dopłaty w określonym terminie, obowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie; spółka może również żądać naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki. Z kolei – stosownie do art. 179 § 1 ww. Kodeksu – dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. Jak wynika z przywołanych przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, czynność wniesienia dopłat do spółki stanowi zmianę umowy spółki i co do zasady podlega obowiązkowi zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Przy czym bez znaczenia pozostaje okoliczność na jaki kapitał spółki dopłaty zostaną przekazane. Cytowany przepis nie zawiera bowiem żadnego zastrzeżenia w przypadku wnoszenia dopłat. Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca ma jednego udziałowca - jest nim spółka kapitałowa (odpowiednik spółki z o.o. na prawie brytyjskim) z siedzibą w Wlk.
2017
10
maj

Istota:
Czy zwrot na rzecz Wnioskodawcy Dopłat wniesionych do Spółki przez poprzedniego Wspólnika skutkować będzie powstaniem przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy
Fragment:
Podkreślenia wymaga, że żaden z przedmiotowych przepisów nie warunkuje możliwości wyłączenia z przychodów podatkowych zwrotu dopłat od tego czy dopłaty są zwracane na rzecz byłego wspólnika, który faktycznie wniósł przedmiotowe dopłaty, czy też przez obecnego wspólnika, który prawa do zwrotu dopłat otrzymał wraz z nabyciem udziałów w spółce. W tym miejscu zwrócić należy uwagę, że prawo do zwrotu dopłat jest prawem majątkowym, ściśle związanym z faktem posiadania udziałów przez wspólnika, co oznacza, że w razie przeniesienia własności udziałów przez wspólnika, który wcześniej wniósł dopłaty, prawo do otrzymania zwrotu wniesionych dopłat przechodzi na nowego właściciela udziałów. Innymi słowy, w przypadku zbycia udziału zwrot dopłat dokonywany jest na rzecz obecnego wspólnika - tj. nabywcy udziału, a nie na rzecz byłego wspólnika. Podsumowując, instytucja dopłat nie jest związana podmiotowo ze wspólnikiem, lecz przedmiotowo z udziałami i zwrot dopłat następuje wobec wspólników, ale tych, którzy są posiadaczami udziałów obciążonych obowiązkiem dopłat (tak stwierdził również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 10 stycznia 2012 r., III SA/Wa 1046/11, w którym podkreślono, że prawo do zwrotu dopłat jest ściśle związane z posiadaniem udziału i przysługuje ono bez względu na to, kto posiada udział, z którym skojarzone zostało uprzednio wniesione dopłaty).
2017
24
lut

Istota:
Czy w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca będzie mógł skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 51 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych w odniesieniu do zwrotu dopłat/wkładów do austriackiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółki)?
Fragment:
Sam zaś zwrot dopłat winien nastąpić na rzecz wszystkich wspólników w stosunku do posiadanych przez nich udziałów, nie wcześniej jednak niż przed upływem trzech miesięcy od dnia ogłoszenia uchwały o zwrocie dopłat. Jak wynika z powyższego, regulacje dotyczące zwrotu dopłat w Polsce oraz Austrii pokrywają się w pełni. Tym samym, o ile austriacka spółka GmbH podejmie odpowiednie uchwały o zwrocie wspólnikom wniesionych przez nich dopłat oraz cała procedura zwrotu dopłat nastąpi zgodnie z regulacjami austriackimi - które są w pełni zgodne z regulacjami polskimi - wypłaty dokonywane przez austriacką spółkę na rzecz podatnika będą miały charakter zwrotu dopłat w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 51 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Co istotne, wypłata ze spółki austriackiej kwot wartości dopłat/wkładów wniesionych uprzednio na jej kapitał rezerwowy, zgodnie z austriackim prawem podatkowym, nie podlega opodatkowaniu u otrzymującego te kwoty wspólnika. Podobnie zresztą jak w polskim prawie podatkowym nie podlega opodatkowaniu przychód wspólnika spółki z tytułu zwrotu dopłaty z polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Tym samym, mając na uwadze, iż w opisanym stanie faktycznym zwrot dopłat/wkładów na rzecz Wnioskodawcy obejmował będzie wartość tych dopłat/wkładów, wniesionych przez niego uprzednio do Spółki, podatek od tej transakcji w ogóle nie wystąpi.
2016
16
gru

Istota:
W zakresie skutków podatkowych zwrotu wskazanych we wniosku „dopłat” do austriackiej spółki z o.o
Fragment:
Odnośnie zwrotu dopłat z art. 179 KSH wynika m.in., że dopłaty mogą być zwracane, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. Zwrot dopłat może nastąpić po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia o zamierzonym zwrocie w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń spółki. Zwrot powinien być dokonany równomiernie wszystkim wspólnikom. Do zwrotu dopłat wymagana jest uchwała wspólników (art. 228 pkt 5 KSH). Analogicznie zgodnie z § 74 austriackiej ustawy o spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (Geseilschaft mit beschraenkter Haftung Gesetz, dalej: „ GmbHG ”) dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. Sam zaś zwrot dopłat winien nastąpić na rzecz wszystkich wspólników w stosunku do posiadanych przez nich udziałów. Jak zostało wskazane powyżej polskie prawo nie przewiduje dopłat rzeczowych w całości wniesionych na kapitał rezerwowy. Nie może więc przewidywać także wykorzystania instytucji zwrotu dopłaty dla transakcji zwrotu wspólnikowi spółki dopłaty wniesionej w formie rzeczowej na kapitał rezerwowy. Sytuację taką jednakże przewiduje GmbHG.
2016
2
gru

Istota:
Czy podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwały o wniesieniu dopłat, a następnie dokonanie przez Wnioskodawcę i Spółkę umownego potrącenia wzajemnych wierzytelności (wierzytelności głównej z tytułu pożyczki i wierzytelności z tytułu dopłat) będzie dla Wnioskodawcy skutkowało powstaniem przychodu?
Fragment:
Czy podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwały o wniesieniu dopłat, a następnie dokonanie przez Wnioskodawcę i Spółkę umownego potrącenia wzajemnych wierzytelności (wierzytelności głównej z tytułu pożyczki i wierzytelności z tytułu dopłat) będzie dla Wnioskodawcy skutkowało powstaniem przychodu? Zdaniem Wnioskodawcy, podjęcie uchwały w przedmiocie dokonania dopłat zgodnie z przepisami k.s.h. a następnie dokonanie umownego potrącenia wzajemnych wierzytelności pomiędzy Wnioskodawcą a Spółką nie będą skutkować po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu. Instytucja dopłat do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uregulowana została w k.s.h. w art. 177-178 k.s.h. Zgodnie z brzmieniem art. 177 § 1 k.s.h. umowa spółki z o.o. może zobowiązywać wspólników do dopłat w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziału. W § 2 w/w przepisu k.s.h. stanowi, iż dopłaty powinny być nakładane i uiszczane przez wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów. Zgodnie z brzmieniem art. 178 k.s.h. - obowiązek uiszczania dopłat powstaje w wyniku uchwały wspólników. Uchwała o wniesieniu dopłat powinna określać także wysokość oraz terminy dopłat. Co do dopuszczalności dokonania umownego potrącenia, Wnioskodawca wskazuje uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 12 stycznia 2010 roku, sygn. akt III CZP 117/09, w której Sąd Najwyższy stwierdził, iż wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może potrącić swoją wierzytelność wobec spółki z wierzytelności spółki względem wspólnika z tytułu dopłat.
2016
27
lis
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Dopłata
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.