Dopłata | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dopłata. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
6
paź

Istota:

Dokumentowanie otrzymanych dopłat.

Fragment:

Jak wskazano wyżej, w okolicznościach przedstawionych w przedmiotowej sprawie, przekazywane Wnioskodawcy dopłaty mają bezpośredni wpływ na cenę usługi świadczonej przez Zainteresowanego na rzecz gospodarstw domowych i stanowią dotacje lub inne dopłaty o podobnym charakterze, o których mowa w art. 29a ust. 1 ustawy. Powyższe oznacza tym samym, że dopłaty te zwiększają obrót, o którym mowa w art. 29a ust. 1 ustawy i podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Konieczność opodatkowania wskazanych dopłat wynika wprost z treści ww. przepisu art. 29a ust. 1 ustawy, zgodnie z którym podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. Odnosząc powyższe w kontekście wątpliwości Wnioskodawcy w zakresie dokumentowania otrzymanych od Gminy dopłat należy stwierdzić, że brak jest podstaw do wystawiania z tytułu dopłat faktur. Otrzymywane bowiem od Gminy dopłaty stanowią zapłatę z tytułu świadczenia usług przez Zainteresowanego na rzecz gospodarstw domowych, a nie na rzecz Gminy.

2018
15
wrz

Istota:

Czy w świetle opisanego zdarzenia przyszłego, całokształt działań zdefiniowanych w opisie zdarzenia przyszłego jako Dokapitalizowanie V. będzie neutralny w podatku CIT dla Wnioskodawców zarówno na moment wniesienia środków pieniężnych do Spółki przez Wspólników, jak również na moment ich zwrotu Wspólnikom przez Spółkę?

Fragment:

Zwróconych dopłat nie uwzględnia się przy żądaniu nowych dopłat (§ 4). W art. 177 § 1 KSH zostało wskazane, że umowa spółki może zobowiązywać wspólników do dopłat w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziału. Dopłaty powinny być nakładane i uiszczane przez wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów (§ 2). Z kolei z art. 178 § 1 KSH wynika, że wysokość i terminy dopłat oznaczane są w miarę potrzeby uchwałą wspólników. W myśl zaś art. 179 § 1 KSH, dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. § 4 ostatnio wymienionego przepisu wprowadza natomiast zasadę, że zwróconych dopłat nie uwzględnia się przy żądaniu nowych dopłat. Dopłaty mogą być wnoszone w związku z czasowymi trudnościami finansowymi spółki, potrzebą jej dokapitalizowania, koniecznością poniesienia dodatkowych nakładów inwestycyjnych itp. Dopłaty powiększają majątek spółki i mogą być przewidziane w pierwotnej umowie spółki, bądź umowie zmienionej. Jako dopłaty w rozumieniu KSH, mogą być traktowane tylko sumy wpłacone do spółki zgodnie z wyżej przedstawionymi przepisami art. 177 i 178 KSH, tzn. wówczas, gdy zostały one przewidziane w umowie spółki, a ponadto w wysokości (i proporcji) zgodnej z przepisami iuris cogentis KSH (tak m.in. w wyroku WSA w Krakowie z dnia 1 grudnia 2011 r. sygn.. akt I SA/Kr 785/11).

2018
14
lip

Istota:

Wyłączenie z opodatkowania dopłat przekazywanych przez Gminę na rzecz Zakładu.

Fragment:

Przyjmując powyższe, należy uznać, że dotacja, subwencja lub inna dopłata winny być uwzględnione w kalkulacji podstawy opodatkowania, pod warunkiem, że w wyniku jej przekazania nabywca towaru/usługobiorca zapłacił niższą cenę. Tym samym, biorąc pod uwagę charakter przekazywanych na rzecz Zakładu dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, należałoby uznać, że dopłaty te mają bezpośrednio wpływ na cenę pobieraną od ostatecznego odbiorcy, tj. Gmina w tym przypadku pokrywa bowiem z przekazanych do Zakładu środków część wartości świadczeń wykonywanych na rzecz odbiorców usług. Niemniej, w opinii Gminy rzeczone dopłaty, pomimo że bezpośrednio wpływają na cenę nie mogą zostać – w związku z planowaną wsteczną oraz bieżącą centralizacją rozliczeń – uznane za element zwiększający wartość podstawy opodatkowania (sytuacja kształtowałaby się inaczej, gdyby Gmina i Zakład nie dokonały centralizacji VAT – wtedy nadal pozostawałyby odrębnymi podatnikami VAT). W tym kontekście Gmina pragnie bowiem zwrócić uwagę na Wyrok TSUE oraz Uchwałę NSA, zgodnie z którymi gminne jednostki budżetowe i zakłady budżetowe nie stanowią odrębnych od tworzących je gmin podatników VAT.

2018
16
kwi

Istota:

Skutki podatkowe zwrotu dopłat wniesionych do spółki z o.o. przez poprzedniego wspólnika.

Fragment:

Po nabyciu udziałów w Spółce przez Wnioskodawcę, Spółka w przyszłości może dokonać zwrotu wniesionych wcześniej dopłat. Wniesione dopłaty zostaną zwrócone na rzecz osoby fizycznej, będącej wspólnikiem Spółki na dzień zwrotu dopłat, tj. na rzecz Wnioskodawcy - zgodnie z odpowiednimi przepisami KSH. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przyszłym, przedstawionym we Wniosku, kwota dopłat wniesionych do Spółki przez poprzedniego wspólnika Spółki (tj. Wspólnika), które będą zwrócone przez Spółkę na rzecz wspólnika Spółki na dzień zwrotu dopłat, tj. na rzecz Wnioskodawcy - do wysokości, w jakiej uprzednio dopłaty zostały wniesione przez Wspólnika do Spółki - będzie stanowił po stronie Wnioskodawcy przychód w podatku PIT, podlegający zwolnieniu od podatku PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 51 Ustawy o PIT? Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przyszłym, przedstawionym we Wniosku, kwota dopłat wniesionych do Spółki przez poprzedniego wspólnika Spółki (tj. Wspólnika), które będą zwrócone przez Spółkę na rzecz wspólnika Spółki na dzień zwrotu dopłat, tj. na rzecz Wnioskodawcy - do wysokości, w jakiej uprzednio dopłaty zostały wniesione przez Wspólnika do Spółki - będzie stanowił po stronie Wnioskodawcy przychód w podatku PIT, podlegający zwolnieniu od podatku PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 51 Ustawy o PIT.

2018
11
kwi

Istota:

Zwolnienia przedmiotowe.

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 2200 oraz z 2018 r., poz. 12); stosuje kasy rejestrujące posiadające pozytywną opinię ministra właściwego do spraw finansów publicznych, które umożliwiają określenie kwoty dopłat do przewozów w podziale na poszczególne kategorie ulg ustawowych; zawarł umowę z samorządem województwa określającą zasady przekazywania przewoźnikom dopłat. Z powyższych przepisów wynika, że samorządy województw przekazują przewoźnikom dopłaty do krajowych autobusowych przejazdów pasażerskich z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w tych przewozach. Kwotę dopłaty stanowi różnica między wartością sprzedaży biletów obliczoną według cen nieuwzględniających ustawowych ulg a wartością sprzedaży tych biletów w cenach uwzględniających te ulgi. Oznacza to, że dopłaty do ceny biletów mieszczą się w zakresie zadań własnych województwa i stanowią dotacje w rozumieniu przepisów ww. ustawy o finansach publicznych. Reasumując, otrzymane przez Zainteresowanego z Urzędu Marszałkowskiego dotacje - dopłaty, stanowią przychód Wnioskodawcy z działalności gospodarczej, który korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

2017
6
gru

Istota:

Czy zwrot dopłat wniesionych do Spółki będzie skutkować powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych po stronie Wnioskodawcy.

Fragment:

III SA/Wa 1046/11, w którym podkreślono, że prawo do zwrotu dopłat jest ściśle związane z posiadaniem udziału i przysługuje ono bez względu na to, kto posiada udział, z którym skojarzone zostało uprzednie wniesienie dopłat). W opinii Wnioskodawcy, również przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie przewidują ograniczenia w zakresie stosowania art. 12 ust. 4 pkt 21 updop do sytuacji, w których zwrot dopłat został dokonany na rzecz konkretnego wspólnika, który uprzednio wniósł dopłaty na rzecz Spółki. W konsekwencji powyższego, z chwilą nabycia udziałów Spółki Wnioskodawca uzyskał prawo do otrzymania środków pieniężnych z tytułu zwrotu dopłat przypadających proporcjonalnie na udziały będące jego własnością. Zdaniem Wnioskodawcy, spełniony będzie również trzeci warunek zgodnie z którym, wysokość zwróconych dopłat nie powinna być wyższa od wysokości dopłat faktycznie wniesionych. Jak wskazano bowiem w opisie zdarzenia przyszłego zwrotowi będzie podlegała wyłącznie kwota dopłat wniesionych wcześniej przez jednego z poprzednich udziałowców Spółki, tj. łączna kwota zwróconych dopłat nie będzie wyższa niż wartość dopłat pierwotnie wniesionych przez poprzedniego wspólnika do Spółki. Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, zwrot dopłat w wysokości dopłat wniesionych uprzednio przez jednego z poprzednich wspólników Spółki zgodnie z przepisami KSH, w proporcji do przypadającego na Wnioskodawcę udziału w Spółce nie będzie stanowił dla Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż będzie wyłączony z przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 21 updop.

2017
4
lis

Istota:

Obowiązki płatnika

Fragment:

Bezpośrednimi płatnikami za udział w zajęciach będą rodzice dzieci, natomiast Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, po otrzymaniu faktury/rachunku za zajęcia, będzie sporządzał listę wypłat i przekazywał dopłatę na wskazany przez rodziców dzieci rachunek bankowy. Każdemu rodzicowi, który korzysta z ww. dopłat przysługuje prawo do udziału w terapii grupowej trzy razy w miesiącu przez 10 miesięcy w roku, z wyłączeniem miesięcy: lipiec i sierpień, pod kierunkiem psychologa, wskazanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Płatnikiem za udział w terapii będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Dopłaty wynikające z przyjętego uchwałą Rady Gminy systemu uprawnień dla rodzin w ramach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dopłaty do zajęć dla dzieci z integracji sensorycznej i logopedii oraz dla rodziców w związku z terapią grupową nie następują w ramach świadczeń z pomocy społecznej o której mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930, z późn. zm.). Możliwość korzystania z dopłat do zajęć dla dzieci z integracji sensorycznej i logopedii oraz możliwość uczestniczenia rodziców w terapii grupowej nie jest uzależniona od kryteriów dochodowych. Mając na uwadze powyższy opis zdarzenia przyszłego należy zauważyć, że uchwała Rady Gminy w sprawie przyjęcia systemu uprawnień dla rodzin z dziećmi z zaburzeniami psychicznymi jest aktem powszechnie obowiązującym na terenie Gminy, o charakterze generalno-abstrakcyjnym, co oznacza, że normy w niej zawarte adresowane są do wszystkich osób spełniających określone w niej warunki.

2017
2
cze

Istota:

Czy otrzymane dopłaty są zwolnione z podatku zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, a odsetki od obligacji w części pokrytej dotacją nie stanowią kosztu uzyskania przychodu ?

Fragment:

Ponadto umowa dopłat do cen wykupu obligacji w par. 1 definiuje dopłatę jako dotację udzieloną beneficjentowi ze środków NFOŚ i GW w formie dopłat do ceny wykupu obligacji. Warunkiem do uruchomienia dopłat, jest osiągnięcie przez Spółkę efektu ekologicznego z projektu „ Poprawa gospodarki wodno-ściekowej miasta ”. Spółka osiągnęła efekt ekologiczny z projektu w grudniu 2016 roku, spełniając jednocześnie warunek uruchomienia dopłat do cen wykupu obligacji. Dopłaty będą realizowane od miesiąca czerwca 2017 roku w terminach spłaty rat kapitałowych obligacji, tj co kwartał. Ostatnia transza 3 dopłat wpłynie 15.09.2022 r. Ponadto umowa o dopłaty definiuje cenę wykupu obligacji jako jej cenę nominalną. Kosztem uzyskania źródła finansowania w formie obligacji są opłacane wraz z ceną wykupu odsetki od obligacji. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy otrzymane dopłaty są zwolnione z podatku zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, a odsetki od obligacji w części pokrytej dotacją nie stanowią kosztu uzyskania przychodu ? Zdaniem Wnioskodawcy, obligacja jest zwrotnym źródłem finansowania, a koszty jakie Spółka ponosi na pozyskanie tego źródła finansowania w postaci odsetek stanowią koszty uzyskania przychodu.

2017
20
maj

Istota:

Spółka postępuje prawidłowo wystawiając notę obciążeniową zawierającą wartość brutto dopłaty na rzecz Gminy w celu udokumentowania przekazanych przez Gminę do Spółki dopłat.Wartość należnego podatku VAT od dotrzymanej dopłaty w kwocie brutto należy obliczać tzw. metodą „w stu”.Obowiązek podatkowy powstanie z chwilą otrzymania dopłaty tj. w momencie otrzymania przez Spółkę środków na konto bankowe.

Fragment:

Dopłaty są rozliczane w okresach miesięcznych w oparciu o iloczyn jednostkowych kwot dopłat w wysokości uchwalonej przez radę gminy do 1 m 3 wody (dopłata brutto) i do 1 m 3 ścieków (dopłata brutto) oraz faktycznej wielkości sprzedaży wody i odprowadzanych ścieków dla grupy gospodarstw indywidualnych. Wyliczenie należnej dopłaty za dany miesiąc następuje w pierwszych dniach roboczych następnego miesiąca. Dopłaty są przekazywane z budżetu Gminy na rachunek Spółki w okresach miesięcznych w terminie 14 dni od dnia wystawienia noty obciążeniowej. Dopłata jest zaliczana w ewidencji księgowej spółki do przychodów ze sprzedaży działalności podstawowej, a jej otrzymanie udokumentowane jest dla potrzeb VAT dowodem wewnętrznym. W rozpatrywanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy Spółka prawidłowo postępuje wystawiając notę obciążeniową zawierającą wartość brutto dopłaty na rzecz Gminy w celu udokumentowania przekazanych przez Gminę do Spółki dopłat, sposobu obliczania kwoty podatku należnego od otrzymanej dopłaty metodą „ w stu ” oraz określenia momentu powstania obowiązku podatkowego. Dokonując analizy przedstawionych w złożonym wniosku okoliczności i powołanych wyżej przepisów, w pierwszej kolejności należy wskazać, że otrzymanie dotacji (dopłaty) nie stanowi samo w sobie żadnej czynności, ani też zdarzenia opodatkowanego.

2017
13
maj

Istota:

Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego od otrzymanych dopłat od Gminy oraz dokumentowanie otrzymanych dopłat.

Fragment:

Dodatkowo, w przypadku grupy taryfowej – gospodarstwa domowe, której Gmina dopłaca do ceny za wodę i ścieki, na fakturze widnieje umniejszenie należności do zapłaty o wartość dopłaty. Spółka nie jest beneficjentem wspomnianej dopłaty. Dopłata nie generuje też żadnych korzyści finansowych dla Spółki, jest jedynie rekompensatą. Beneficjentem dopłat są gospodarstwa domowe w Gminie, a dopłatę otrzymują z chwilą otrzymania faktury za wodę i ścieki. Grupa ta dokonuje zapłaty na konto bankowe Spółki należności za wodę i ścieki wynikającą z taryfy i pomniejszoną o ustalone w Gminie dopłaty. Gmina natomiast zwraca Spółce jedynie różnicę pomiędzy należnościami taryfowymi a rzeczywiście wpłaconymi Spółce przez odbiorców należnościami za wodę i ścieki (pomniejszonymi o dopłaty). W związku z tym brak jest przesłanek do zastosowania art. 19a ust. 5 pkt 2, gdzie obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części dopłaty przez Spółkę. Jednocześnie Spółka uważa, że dopłaty do cen wody i ścieków dla Gminy powinna dokumentować poprzez wystawienie noty księgowej a nie faktury VAT, gdyż nie jest to sprzedaż (odpłatne świadczenie usług, odpłatna dostawa towarów) w rozumieniu art. (...)