Dopłata | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dopłata. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
23
gru

Istota:

Dokumentowanie przekazanych przez Gminę dopłat, obliczanie podatku należnego oraz moment postania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymanej dopłaty.

Fragment:

Dodatkowo, w przypadku grupy odbiorców (taryfowej) której Gmina dopłaca do ceny za wodę i ścieki, na fakturze wystawionej temu odbiorcy kwota należności do zapłaty zmniejszona jest o wartość dopłaty. Spółka nie jest beneficjentem wspomnianej dopłaty. Dopłata nie generuje też żadnych korzyści finansowych dla Spółki, jest jedynie rekompensatą za umniejszenie należności w stosunku do kwoty za świadczone usługi, której należałoby żądać od odbiorcy usług, gdyby nie objęcie grupy odbiorców, do której należy dopłatami. Beneficjentem dopłat są podmioty zakwalifikowane do wskazanych w uchwale grup odbiorców w Gminie, a dopłatę otrzymują z chwilą otrzymania faktury za wodę i ścieki. Odbiorcy usług Wnioskodawcy objęci dopłatami dokonują bowiem zapłaty na konto bankowe Spółki należności za ścieki wynikającą z Ceny i Stawki Opłat i pomniejszoną o ustalone w Gminie dopłaty. Gmina natomiast zwraca Spółce jedynie różnicę pomiędzy należnościami wynikającymi z Ceny i Stawki Opłat (należnościami taryfowymi) a rzeczywiście wpłaconymi Spółce przez odbiorców należnościami za ścieki (pomniejszonymi o dopłaty). Udzielenia dotacji nie można uznać za odpłatność za świadczoną usługę, bowiem między Gminą, która przekazuje dopłatę, a przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym nie istnieje relacja ekwiwalentności polegająca na tym, że za świadczoną usługę Gmina dokonuje płatności.

2018
21
lis

Istota:

Zwolnienie od podatku VAT świadczonych usług polegających na przeprowadzeniu wypłaty dywidendy lub dopłaty gotówkowej.

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy świadczenie usługi polegającej na wypłacie uprawnionym akcjonariuszom kwot dywidendy lub dopłaty gotówkowej jest zwolnione z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)? Zdaniem Wnioskodawcy: C. S.A. stoi na stanowisku, że treść zwolnienia zawartego w powołanym przepisie uprawnia do zastosowania go w przypadku świadczenia usługi finansowej, polegającej na pośredniczeniu w transferze dywidendy lub dopłaty gotówkowej ze spółki do uprawnionego akcjonariusza. Po pierwsze, przesądza o tym zasadnicza część procesu dokonywania wypłaty, polegająca na tym, że C. otrzymuje od spółki środki pieniężne, które następnie, poprzez własny rachunek bankowy, transferuje do poszczególnych akcjonariuszy. Powołany przepis stanowi zaś, że zwolnieniu podlegają m.in. usługi „ wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych (...) oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług ”. Po drugie, zakres czynności pomocniczych związanych z wypłatą, służy jedynie obliczeniu prawidłowej wartości kwoty dywidendy lub dopłaty (kwoty wypłacanej) i wykonaniu ostatecznego transferu. Jeśli Spółka wypłacająca wykonałaby tę część czynności, to zasadnicze zadanie wypłaty w gotówce lub na rachunki bankowe czy inwestycyjne, spoczywające na C., zostałoby wykonane w ten sam sposób.

2018
28
paź

Istota:

• uznanie, że Spółka działając w ramach powierzonego zadania własnego Miasta nie jest podatnikiem VAT,• uznanie, że otrzymane środki finansowe (dopłata) nie będą wynagrodzeniem (zapłatą) i nie będą stanowić elementu podstawy opodatkowania,• brak obowiązku wystawiania na rzecz Miasta faktur,• obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego odliczonego przy wytworzeniu Inwestycji

Fragment:

Z kolei w myśl art. 178 § 1 i 2 KSH wysokość i terminy dopłat oznaczane są w miarę potrzeby uchwałą wspólników. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, do dopłat tych stosuje się przepisy § 2 oraz art. 179 KSH. Jeżeli wspólnik nie uiścił dopłaty w określonym terminie, obowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie; spółka może również żądać naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki. Należy również wskazać, że dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. Zwrot dopłat może nastąpić po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia o zamierzonym zwrocie w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń spółki. Zwrot powinien być dokonany równomiernie wszystkim wspólnikom. Zwróconych dopłat nie uwzględnia się przy żądaniu nowych dopłat (art. 179 § 1-4 KSH). W razie powzięcia uchwały wspólników X określającej termin i wysokość dopłat, równowartości dopłat będą ujmowane w odrębnej pozycji pasywów bilansu (kapitał rezerwowy z dopłat wspólników). Zgodnie z postanowieniami Umowy wykonawczej podstawą do ustalania wysokości dopłat z tytułu świadczenia Usług publicznych będą dane zawarte w corocznie (...)

2018
6
paź

Istota:

Dokumentowanie otrzymanych dopłat.

Fragment:

Jak wskazano wyżej, w okolicznościach przedstawionych w przedmiotowej sprawie, przekazywane Wnioskodawcy dopłaty mają bezpośredni wpływ na cenę usługi świadczonej przez Zainteresowanego na rzecz gospodarstw domowych i stanowią dotacje lub inne dopłaty o podobnym charakterze, o których mowa w art. 29a ust. 1 ustawy. Powyższe oznacza tym samym, że dopłaty te zwiększają obrót, o którym mowa w art. 29a ust. 1 ustawy i podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Konieczność opodatkowania wskazanych dopłat wynika wprost z treści ww. przepisu art. 29a ust. 1 ustawy, zgodnie z którym podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. Odnosząc powyższe w kontekście wątpliwości Wnioskodawcy w zakresie dokumentowania otrzymanych od Gminy dopłat należy stwierdzić, że brak jest podstaw do wystawiania z tytułu dopłat faktur. Otrzymywane bowiem od Gminy dopłaty stanowią zapłatę z tytułu świadczenia usług przez Zainteresowanego na rzecz gospodarstw domowych, a nie na rzecz Gminy.

2018
15
wrz

Istota:

Czy w świetle opisanego zdarzenia przyszłego, całokształt działań zdefiniowanych w opisie zdarzenia przyszłego jako Dokapitalizowanie V. będzie neutralny w podatku CIT dla Wnioskodawców zarówno na moment wniesienia środków pieniężnych do Spółki przez Wspólników, jak również na moment ich zwrotu Wspólnikom przez Spółkę?

Fragment:

Zwróconych dopłat nie uwzględnia się przy żądaniu nowych dopłat (§ 4). W art. 177 § 1 KSH zostało wskazane, że umowa spółki może zobowiązywać wspólników do dopłat w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziału. Dopłaty powinny być nakładane i uiszczane przez wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów (§ 2). Z kolei z art. 178 § 1 KSH wynika, że wysokość i terminy dopłat oznaczane są w miarę potrzeby uchwałą wspólników. W myśl zaś art. 179 § 1 KSH, dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. § 4 ostatnio wymienionego przepisu wprowadza natomiast zasadę, że zwróconych dopłat nie uwzględnia się przy żądaniu nowych dopłat. Dopłaty mogą być wnoszone w związku z czasowymi trudnościami finansowymi spółki, potrzebą jej dokapitalizowania, koniecznością poniesienia dodatkowych nakładów inwestycyjnych itp. Dopłaty powiększają majątek spółki i mogą być przewidziane w pierwotnej umowie spółki, bądź umowie zmienionej. Jako dopłaty w rozumieniu KSH, mogą być traktowane tylko sumy wpłacone do spółki zgodnie z wyżej przedstawionymi przepisami art. 177 i 178 KSH, tzn. wówczas, gdy zostały one przewidziane w umowie spółki, a ponadto w wysokości (i proporcji) zgodnej z przepisami iuris cogentis KSH (tak m.in. w wyroku WSA w Krakowie z dnia 1 grudnia 2011 r. sygn.. akt I SA/Kr 785/11).

2018
14
lip

Istota:

Wyłączenie z opodatkowania dopłat przekazywanych przez Gminę na rzecz Zakładu.

Fragment:

Przyjmując powyższe, należy uznać, że dotacja, subwencja lub inna dopłata winny być uwzględnione w kalkulacji podstawy opodatkowania, pod warunkiem, że w wyniku jej przekazania nabywca towaru/usługobiorca zapłacił niższą cenę. Tym samym, biorąc pod uwagę charakter przekazywanych na rzecz Zakładu dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, należałoby uznać, że dopłaty te mają bezpośrednio wpływ na cenę pobieraną od ostatecznego odbiorcy, tj. Gmina w tym przypadku pokrywa bowiem z przekazanych do Zakładu środków część wartości świadczeń wykonywanych na rzecz odbiorców usług. Niemniej, w opinii Gminy rzeczone dopłaty, pomimo że bezpośrednio wpływają na cenę nie mogą zostać – w związku z planowaną wsteczną oraz bieżącą centralizacją rozliczeń – uznane za element zwiększający wartość podstawy opodatkowania (sytuacja kształtowałaby się inaczej, gdyby Gmina i Zakład nie dokonały centralizacji VAT – wtedy nadal pozostawałyby odrębnymi podatnikami VAT). W tym kontekście Gmina pragnie bowiem zwrócić uwagę na Wyrok TSUE oraz Uchwałę NSA, zgodnie z którymi gminne jednostki budżetowe i zakłady budżetowe nie stanowią odrębnych od tworzących je gmin podatników VAT.

2018
16
kwi

Istota:

Skutki podatkowe zwrotu dopłat wniesionych do spółki z o.o. przez poprzedniego wspólnika.

Fragment:

Po nabyciu udziałów w Spółce przez Wnioskodawcę, Spółka w przyszłości może dokonać zwrotu wniesionych wcześniej dopłat. Wniesione dopłaty zostaną zwrócone na rzecz osoby fizycznej, będącej wspólnikiem Spółki na dzień zwrotu dopłat, tj. na rzecz Wnioskodawcy - zgodnie z odpowiednimi przepisami KSH. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przyszłym, przedstawionym we Wniosku, kwota dopłat wniesionych do Spółki przez poprzedniego wspólnika Spółki (tj. Wspólnika), które będą zwrócone przez Spółkę na rzecz wspólnika Spółki na dzień zwrotu dopłat, tj. na rzecz Wnioskodawcy - do wysokości, w jakiej uprzednio dopłaty zostały wniesione przez Wspólnika do Spółki - będzie stanowił po stronie Wnioskodawcy przychód w podatku PIT, podlegający zwolnieniu od podatku PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 51 Ustawy o PIT? Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przyszłym, przedstawionym we Wniosku, kwota dopłat wniesionych do Spółki przez poprzedniego wspólnika Spółki (tj. Wspólnika), które będą zwrócone przez Spółkę na rzecz wspólnika Spółki na dzień zwrotu dopłat, tj. na rzecz Wnioskodawcy - do wysokości, w jakiej uprzednio dopłaty zostały wniesione przez Wspólnika do Spółki - będzie stanowił po stronie Wnioskodawcy przychód w podatku PIT, podlegający zwolnieniu od podatku PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 51 Ustawy o PIT.

2018
11
kwi

Istota:

Zwolnienia przedmiotowe.

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 2200 oraz z 2018 r., poz. 12); stosuje kasy rejestrujące posiadające pozytywną opinię ministra właściwego do spraw finansów publicznych, które umożliwiają określenie kwoty dopłat do przewozów w podziale na poszczególne kategorie ulg ustawowych; zawarł umowę z samorządem województwa określającą zasady przekazywania przewoźnikom dopłat. Z powyższych przepisów wynika, że samorządy województw przekazują przewoźnikom dopłaty do krajowych autobusowych przejazdów pasażerskich z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w tych przewozach. Kwotę dopłaty stanowi różnica między wartością sprzedaży biletów obliczoną według cen nieuwzględniających ustawowych ulg a wartością sprzedaży tych biletów w cenach uwzględniających te ulgi. Oznacza to, że dopłaty do ceny biletów mieszczą się w zakresie zadań własnych województwa i stanowią dotacje w rozumieniu przepisów ww. ustawy o finansach publicznych. Reasumując, otrzymane przez Zainteresowanego z Urzędu Marszałkowskiego dotacje - dopłaty, stanowią przychód Wnioskodawcy z działalności gospodarczej, który korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

2017
6
gru

Istota:

Czy zwrot dopłat wniesionych do Spółki będzie skutkować powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych po stronie Wnioskodawcy.

Fragment:

III SA/Wa 1046/11, w którym podkreślono, że prawo do zwrotu dopłat jest ściśle związane z posiadaniem udziału i przysługuje ono bez względu na to, kto posiada udział, z którym skojarzone zostało uprzednie wniesienie dopłat). W opinii Wnioskodawcy, również przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie przewidują ograniczenia w zakresie stosowania art. 12 ust. 4 pkt 21 updop do sytuacji, w których zwrot dopłat został dokonany na rzecz konkretnego wspólnika, który uprzednio wniósł dopłaty na rzecz Spółki. W konsekwencji powyższego, z chwilą nabycia udziałów Spółki Wnioskodawca uzyskał prawo do otrzymania środków pieniężnych z tytułu zwrotu dopłat przypadających proporcjonalnie na udziały będące jego własnością. Zdaniem Wnioskodawcy, spełniony będzie również trzeci warunek zgodnie z którym, wysokość zwróconych dopłat nie powinna być wyższa od wysokości dopłat faktycznie wniesionych. Jak wskazano bowiem w opisie zdarzenia przyszłego zwrotowi będzie podlegała wyłącznie kwota dopłat wniesionych wcześniej przez jednego z poprzednich udziałowców Spółki, tj. łączna kwota zwróconych dopłat nie będzie wyższa niż wartość dopłat pierwotnie wniesionych przez poprzedniego wspólnika do Spółki. Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, zwrot dopłat w wysokości dopłat wniesionych uprzednio przez jednego z poprzednich wspólników Spółki zgodnie z przepisami KSH, w proporcji do przypadającego na Wnioskodawcę udziału w Spółce nie będzie stanowił dla Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż będzie wyłączony z przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 21 updop.

2017
4
lis

Istota:

Obowiązki płatnika

Fragment:

Bezpośrednimi płatnikami za udział w zajęciach będą rodzice dzieci, natomiast Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, po otrzymaniu faktury/rachunku za zajęcia, będzie sporządzał listę wypłat i przekazywał dopłatę na wskazany przez rodziców dzieci rachunek bankowy. Każdemu rodzicowi, który korzysta z ww. dopłat przysługuje prawo do udziału w terapii grupowej trzy razy w miesiącu przez 10 miesięcy w roku, z wyłączeniem miesięcy: lipiec i sierpień, pod kierunkiem psychologa, wskazanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Płatnikiem za udział w terapii będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Dopłaty wynikające z przyjętego uchwałą Rady Gminy systemu uprawnień dla rodzin w ramach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dopłaty do zajęć dla dzieci z integracji sensorycznej i logopedii oraz dla rodziców w związku z terapią grupową nie następują w ramach świadczeń z pomocy społecznej o której mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930, z późn. zm.). Możliwość korzystania z dopłat do zajęć dla dzieci z integracji sensorycznej i logopedii oraz możliwość uczestniczenia rodziców w terapii grupowej nie jest uzależniona od kryteriów dochodowych. Mając na uwadze powyższy opis zdarzenia przyszłego należy zauważyć, że uchwała Rady Gminy w sprawie przyjęcia systemu uprawnień dla rodzin z dziećmi z zaburzeniami psychicznymi jest aktem powszechnie obowiązującym na terenie Gminy, o charakterze generalno-abstrakcyjnym, co oznacza, że normy w niej zawarte adresowane są do wszystkich osób spełniających określone w niej warunki.