DD9/033/54/MWD/2013/RWPD-7083 | Interpretacja indywidualna

Płatnicy przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby (art. 42 ust. 1 ustawy). W terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa w art. 3 ust. 1 (osobom fizycznym, które zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów) oraz urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatnika - imienne informacje o wysokości dochodu, sporządzone według ustalonego wzoru PIT-11 (art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy).
DD9/033/54/MWD/2013/RWPD-7083interpretacja indywidualna
  1. domena internetowa
  2. działalność gospodarcza
  3. przeniesienie prawa własności
  4. wypłata
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Zryczałtowane zaliczki
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
  3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z praw majątkowych

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r., poz. 749 ze zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 23 maja 2012r. Nr IPPB1/415-295/12-2/IF wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 19 marca 2012r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków Spółki w przypadku wypłaty wynagrodzenia osobie fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej za przeniesienie praw do nazwy domeny internetowej, jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, ze zm.), wydał w dniu 23 maja 2012r., w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków Spółki w przypadku wypłaty wynagrodzenia za przeniesienie praw do nazwy domeny internetowej. Interpretacja wydana została na wniosek P. z dnia 19 marca 2012r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca, w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, świadczy usługi w ramach giełdy domen i zamierza zawrzeć z osobą fizyczną umowę o przeniesienie nazwy domeny internetowej. Wnioskodawca będzie nabywcą nazwy domeny.

Osoba fizyczna będąca zbywcą ma miejsce zamieszkania na terytorium RP, nie prowadzi w ogóle działalności gospodarczej, w tym także w zakresie pośredniczenia w rejestracji czy obrotu nazwami domen internetowych. Przedmiotem umowy jest nazwa domeny.

Nazwa domeny internetowej będąca przedmiotem planowanej umowy nie stanowi utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ani znaku towarowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej. Stąd przedmiotem planowanej umowy nie jest zbywanie praw autorskich do nazwy domeny ani zbywanie znaku towarowego.

Przedmiotem umowy jest wyłącznie przeniesienie praw do umowy z X., a zatem ogół praw i obowiązków Zbywcy z umowy o rejestrację i utrzymywanie domeny zawartej z organem rejestrującym.

Z tytułu przeniesienia praw do nazwy domeny Wnioskodawca uiści Zbywcy (osobie fizycznej) umówione wynagrodzenie w postaci świadczenia pieniężnego.

W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytanie:

Czy w opisanej powyżej sytuacji jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu dochodu uzyskanego przez zbywcę nazwy domeny tj. czy powinien potrącić z wynagrodzenia zbywcy zaliczkę na podatek dochodowy i uiścić go oraz doręczyć zbywcy PIT-11...

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanej sytuacji przedmiotem umowy jest nazwa domeny, która nie stanowi utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ani znaku towarowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej, a zatem nie dochodzi tu do zbycia praw autorskich do nazwy domeny ani praw do znaku towarowego. Przedmiotem umowy jest wyłącznie przeniesienie praw do umowy z X..

Według Wnioskodawcy, źródła uzyskania przychodu przez zbywcę nazwy domeny nie stanowi w niniejszym przypadku odpłatne zbycie praw majątkowych (art. 10 pkt 7 i art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Zgodnie bowiem z art. 18 wskazanej ustawy za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

W niniejszym przypadku tj. w sytuacji przeniesienia praw do umowy z X. źródłem uzyskania przychodów będą inne źródła (art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z powyższym, nie znajdzie tu zastosowania art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, iż osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. Konkludując, według Wnioskodawcy, nie jest on płatnikiem podatku dochodowego z tytułu dochodu uzyskanego przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej ze zbycia praw do nazwy domeny nieposiadającej przymiotu utworu lub znaku towarowego, a co za tym idzie nie ma obowiązku potrącenia z wynagrodzenia zbywcy zaliczki na podatek dochodowy i uiszczenia go oraz doręczenia zbywcy PIT-11.

Wydając w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną z dnia 23 maja 2012r., Nr IPPB1/415-295/12-2/IF, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego, za prawidłowe i na podstawie art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpił od uzasadnienia prawnego.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów stwierdził, co następuje.

Źródła przychodów określa art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012r., poz. 361, ze zm.), wśród których wymienia w pkt 7 – prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c; natomiast w pkt 9 - inne źródła.

Za przychód z praw majątkowych, w myśl art. 18 ustawy, uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Z kolei art. 20 ust. 1 ustawy stanowi, że za przychody z innych źródeł uważa się w szczególności kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Kwalifikowanie przychodów do innych źródeł następuje w przypadku, gdy dany przychód nie jest enumeratywnie wymieniony w art. 10 ust. 1 pkt 1-8 ustawy.

Natomiast regulacje prawne art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią, iż katalog przychodów z praw majątkowych ma charakter otwarty, o czym świadczy użyty przez ustawodawcę zwrot w szczególności. Przepis przykładowo wymienia przychody zaliczone do praw majątkowych. Z istoty skonstruowania tego przepisu wynika, że katalog przychodów z praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy, obejmuje także inne prawa, które są prawami majątkowymi. Przychodem z tych praw jest więc każdy przychód, którego bezpośrednim źródłem jest prawo majątkowe, nawet jeśli ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wprost ich nie wymienia. Do przychodów tych zaliczane są przychody zarówno z posiadania tych praw, jak i ich zbycia.

Mając na uwadze wymienione wyżej przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stwierdza się, że przychody z tytułu odpłatnego zbycia domeny internetowej, należy zakwalifikować do źródła przychodów z praw majątkowych wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 18 ustawy. Świadczy o tym opisane zdarzenie przyszłe, w którym wskazano m.in., że (...) Wnioskodawca będzie nabywcą nazwy domeny. (...) Przedmiotem umowy jest wyłącznie przeniesienie praw do umowy z X., a zatem ogół praw i obowiązków Zbywcy (osoby fizycznej) z umowy o rejestrację i utrzymywanie domeny zawartej z organem rejestrującym. Z tytułu przeniesienia praw do nazwy domeny wnioskodawca uiści Zbywcy (osobie fizycznej umówione wynagrodzenie w postaci świadczenia pieniężnego.

Pozostaje bez znaczenia, iż zbywane prawo nie stanowi utworu w świetle przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, czy też znaku towarowego w rozumieniu ustawy Prawo własności przemysłowej bowiem przychody z praw majątkowych cechują się niejednorodnym charakterem i mogą być oparte na różnych stosunkach prawnych.

Jak już wyżej zauważono, katalog przychodów z praw majątkowych zawarty w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie jest zamknięty co oznacza, że są kwalifikowane do niego również inne przychody niż przykładowo w nim wymienione. Prawo, z którego wynika przychód powinno mieć majątkowy charakter, który przejawia się w jego związku z ekonomicznym interesem uprawnionego oraz powinno odzwierciedlać wartość majątkową w obrocie. Przeniesienie praw do nazwy domeny posiada swoją wartość majątkową, a zatem spełnia powyższe kryteria.

Nieprawidłowe jest więc stanowisko Wnioskodawcy, iż otrzymane przez osobę fizyczną świadczenie pieniężne w zamian za przeniesienie praw do domeny internetowej stanowi przychód z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wypłacone przez Wnioskodawcę wynagrodzenie należy zakwalifikować do źródła przychodów z praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na Wnioskodawcy, jako wypłacającym wynagrodzenie, ciążą obowiązki płatnika wynikające z art. 41 ust. 1 ustawy. Zgodnie z tym przepisem osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 18, osobom określonym w art. 3 ust 1 ustawy, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Płatnicy przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby (art. 42 ust. 1 ustawy).

W terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa w art. 3 ust. 1 (osobom fizycznym, które zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów) oraz urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatnika - imienne informacje o wysokości dochodu, sporządzone według ustalonego wzoru PIT-11 (art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy).

Mając na uwadze powyższe stwierdza się, że stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Minister Finansów, jeżeli stwierdzi nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, stosownie do art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej dokonuje, z urzędu, jej zmiany, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może z urzędu zmienić ją w każdym czasie.

W konsekwencji należało, z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie działającej w imieniu Ministra Finansów, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość

Zmieniona interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienianej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu zmienionej interpretacji – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012r., poz. 270, ze zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), na adres: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.