Domena internetowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to domena internetowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
20
cze

Istota:

Uznanie Wnioskodawcy za podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług z tytułu udostępniana domen internetowych.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 4 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 23 i 25 maja 2018 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie nieuznania Pani za podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług z tytułu udostępniana domen internetowych. We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Działa Pani jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, jest właścicielem kilkunastu domen internetowych. Zdarzeniem przyszłym jest zamierzane udostępnianie domen internetowych z prawem pobierania pożytków na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Planowane jest zawarcie umów długoterminowych z zastrzeżeniem czynszu miesięcznego (możliwe również inne okresy rozliczeniowe). Działalność ta nie będzie jednak wykonywana zawodowo, w sposób profesjonalny. Celem dokonanego przez Panią zakupu domen internetowych było ulokowanie posiadanego kapitału. Udostępnianie domen wykonywane będzie incydentalnie, poza sferą działalności gospodarczej. Zawodowo nigdy nie zajmowała się Pani problematyką domen internetowych. Nie posiada wykształcenia związanego z dziedzinami informatycznymi, nie prowadziła również w tym zakresie działalności gospodarczej. Ewentualne udostępnienie domen wykonane będzie w ramach zwykłego zarządu własnym majątkiem. Nie będzie Pani prowadziła tej działalności w sposób zorganizowany, tj. nie zamierza zakładać działalności gospodarczej, nie zamierza rozwijać wskazanej działalności, pozyskiwać nowych domen, prowadzić działalności marketingowej, reklamowej służącej pozyskiwaniu dzierżawców oraz działalności administracyjno-zarządczej.

2018
20
cze

Istota:

Czy w przypadku opisanego zdarzenia przyszłego Wnioskodawca ma możliwość zakwalifikowania uzyskanych przychodów z udostępniania domen internetowych do przychodów z tzw. najmu prywatnego zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych czy winien je zakwalifikować jako przychody z działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 ww. ustawy?

Fragment:

W pierwszej kolejności – przystępując do oceny skutków podatkowych udostępniania opisanych we wniosku domen internetowych – wskazać należy, że wynagrodzenie otrzymywane przez osobę fizyczną z tytułu udostępniania domen internetowych (pod warunkiem, że nie jest to czynione w ramach działalności gospodarczej) należy zakwalifikować do źródła przychodów, najem, dzierżawa lub inne umowy o podobnym charakterze, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca działający jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej jest właścicielem kilkunastu domen internetowych. Planuje zawarcie umowy udostępnienia domen z prawem pobierania pożytków na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Umowa zawarta będzie na czas nieoznaczony z zastrzeżeniem czynszu miesięcznego. Celem zakupu przez Wnioskodawcę domen internetowych było ulokowanie posiadanego kapitału. Wnioskodawca nigdy zawodowo nie zajmował się problematyką domen internetowych. Nie posiada wykształcenia związanego z dziedzinami informatycznymi, nie prowadził również w tym zakresie działalności gospodarczej. Ewentualne udostępnienie domen wykonane będzie w celach zarobkowych we własnym imieniu, co jednak istotne w ramach zwykłego zarządu własnym majątkiem.

2017
31
sty

Istota:

W zakresie obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego w związku z zakupem od kontrahentów zagranicznych domen internetowych

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku opisu wynika, że Wnioskodawca zakupuje domeny internetowe od kontrahentów zagranicznych, które wykorzystywane są przez niego w prowadzonej działalności gospodarczej. Domena internetowa to element adresu DNS, czyli systemu nazw domenowych wykorzystywanego do nazywania urządzeń w internecie. Nazwa domeny internetowej nie stanowi utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 666 ze zm.), ani znaku towarowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1410 ze zm.). Domena internetowa stanowi element adresu, jakim nazywane są witryny internetowe. Nazwa domeny zapewnia niepowtarzalność adresu internetowego, który jest właściwy tylko dla jednej strony internetowej. Domena internetowa to ciąg nazw systemu Domain Name System (DNS) wykorzystywany w Internecie, składający się z wyrazów umieszczonych w pewnym poddrzewie struktury DNS, tj. zakończonych stałym sufiksem. Status prawny nazwy domeny internetowej nie jest jednoznaczny. Zakup nazwy domeny internetowej od kontrahenta zagranicznego nie można utożsamiać z przeniesieniem jakichkolwiek praw autorskich lub praw pokrewnych bądź też praw do znaku towarowego o których mowa w art. 21 ust. l ustawy o CIT.

2016
27
lis

Istota:

Czy zakup nazwy domeny internetowej od osoby fizycznej niemającej miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlega opodatkowaniu podatkiem „u źródła” zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy na Spółce ciążył obowiązek pobrania i przekazania podatku do urzędu skarbowego zgodnie z art. 41 ust. 4 ww. ustawy?

Fragment:

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Spółka nabyła od osoby fizycznej nieposiadającej miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej nazwę domeny internetowej z końcówką „ .com ”. W lutym 2016 r. Spółka zapłaciła za nabytą nazwę domeny. Nazwa domeny internetowej nie stanowi utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ani znaku towarowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej. Domena internetowa to ciąg nazw systemu Domain Name System (DNS) wykorzystywany w Internecie, składający się z wyrazów umieszczonych w pewnym poddrzewie struktury DNS, tj. zakończonych stałym sufiksem. Status prawny nazwy domeny internetowej nie jest jednoznaczny. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy zakup nazwy domeny internetowej od osoby fizycznej niemającej miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlega opodatkowaniu podatkiem „ u źródła ” zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy na Spółce ciążył obowiązek pobrania i przekazania podatku do urzędu skarbowego zgodnie z art. 41 ust. 4 ww. ustawy? Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż nazwy domeny internetowej stanowi przychód z praw majątkowych, niemniej jednak nie należy go utożsamiać z przeniesieniem jakichkolwiek praw autorskich bądź też praw pokrewnych, czy znakiem towarowym.

2016
7
lip

Istota:

Czy Wnioskodawczyni osiągająca dochody tytułu udostępniania domeny internetowej może być opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% przychodu?

Fragment:

Wprawdzie przedmiotem takiej umowy nie jest ani najem rzeczy, ani dzierżawa rzeczy lub prawa, jednakże następuje oddanie do używania bytu wirtualnego, jakim jest domena internetowa. Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni jest właścicielką domeny internetowej i chciałaby zawrzeć ze Spółką umowę najmu (dzierżawy) tej domeny. Firma zainteresowana dzierżawą domeny internetowej będzie miała możliwość utworzenia pod tym adresem dowolnego serwisu internetowego, np. sklepu. Wnioskodawczyni nie będzie miała możliwości ingerować i wpływać na zawartość tego serwisu. Wnioskodawczyni będzie występowała w roli wynajmującego, a Firma korzystająca z domeny – w roli najemcy. Najemca będzie ponosił co miesiąc koszt dzierżawy. Ponadto z wniosku wynika, że Wnioskodawczyni nie prowadzi działalności gospodarczej i nie planuje zakupu (rejestracji) innych domen internetowych. W pierwszej kolejności – przystępując do oceny skutków podatkowych najmu (dzierżawy) opisanej we wniosku domeny internetowej – wskazać należy, że wynagrodzenie otrzymywane przez osobę fizyczną z tytułu udostępniania domeny internetowej (pod warunkiem, że nie jest to czynione w ramach działalności gospodarczej) należy zakwalifikować do źródła przychodów, najem, dzierżawa lub inne umowy o podobnym charakterze, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2016
12
cze

Istota:

Momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży domeny internetowej

Fragment:

W jej ramach Wnioskodawca również zamierza sprzedawać klientom domeny internetowe. Wnioskodawca sam nie posiada stosownego zaplecza technicznego, będzie nabywał na dany okres większą ilość domen od specjalistycznej firmy, a następnie odsprzedawał je pojedynczo swoim klientom. W zamian za wynagrodzenie (abonament) Wnioskodawca będzie utrzymywać domenę internetową klienta przez dany okres czasu. Wobec powyższego, w świetle przywołanych regulacji prawnych, transakcje sprzedaży domen internetowych na rzecz klientów stanowić będą odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 8 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. Na tle powyższego opisu Wnioskodawca ma wątpliwości w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w związku ze sprzedażą na rzecz klientów domen internetowych. Z konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, że podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego. W stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. regulacje dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług, zawiera przepis art. 19a ustawy o VAT.

2015
3
wrz

Istota:

Płatnicy przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby (art. 42 ust. 1 ustawy). W terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa w art. 3 ust. 1 (osobom fizycznym, które zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów) oraz urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatnika - imienne informacje o wysokości dochodu, sporządzone według ustalonego wzoru PIT-11 (art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy).

Fragment:

Nr 112, poz. 770, ze zm.), wydał w dniu 23 maja 2012r., w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków Spółki w przypadku wypłaty wynagrodzenia za przeniesienie praw do nazwy domeny internetowej. Interpretacja wydana została na wniosek P. z dnia 19 marca 2012r. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca, w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, świadczy usługi w ramach giełdy domen i zamierza zawrzeć z osobą fizyczną umowę o przeniesienie nazwy domeny internetowej. Wnioskodawca będzie nabywcą nazwy domeny. Osoba fizyczna będąca zbywcą ma miejsce zamieszkania na terytorium RP, nie prowadzi w ogóle działalności gospodarczej, w tym także w zakresie pośredniczenia w rejestracji czy obrotu nazwami domen internetowych. Przedmiotem umowy jest nazwa domeny. Nazwa domeny internetowej będąca przedmiotem planowanej umowy nie stanowi utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ani znaku towarowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej. Stąd przedmiotem planowanej umowy nie jest zbywanie praw autorskich do nazwy domeny ani zbywanie znaku towarowego. Przedmiotem umowy jest wyłącznie przeniesienie praw do umowy z X., a zatem ogół praw i obowiązków Zbywcy z umowy o rejestrację i utrzymywanie domeny zawartej z organem rejestrującym.

2012
13
lip

Istota:

Czy w opisanej powyżej sytuacji wnioskodawca jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu dochodu uzyskanego przez zbywcę nazwy domeny tj. czy powinien potrącić z wynagrodzenia zbywcy zaliczkę na podatek dochodowy i uiścić go oraz doręczyć zbywcy PIT-11?

Fragment:

(...) domeny internetowej– jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 22.03.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków Spółki w przypadku wypłaty wynagrodzenia za przeniesienie praw do nazwy domeny internetowej. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca świadczy usługi w ramach giełdy domen. Wnioskodawca w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej zamierza zawrzeć z osobą fizyczną umowę o przeniesienie nazwy domeny internetowej. Wnioskodawca będzie nabywcą nazwy domeny. Osoba fizyczna będąca zbywcą ma miejsce zamieszkania na terytorium RP, nie prowadzi w ogóle działalności gospodarczej, w tym także w zakresie pośredniczenia w rejestracji czy obrotu nazwami domen internetowych. Przedmiotem umowy jest nazwa domeny. Nazwa domeny internetowej będąca przedmiotem planowanej umowy nie stanowi utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ani znaku towarowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.

2011
1
maj

Istota:

W jaki sposób można wnieść do działalności gospodarczej wydatki poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej na zakup domen internetowych przeznaczonych do dalszej odsprzedaży ?

Fragment:

Stosownie do tego przepisu prawo do domeny internetowej nie zalicza się do towarów. (Domena internetowa to złożony z kilku elementów adres strony internetowej podmiotu, który wykupił prawo do jej użytkowania i dokonał rejestracji). Z kolei pkt 13 w/cytowanego objaśnienia stanowi, iż kolumna 13 przeznaczona jest do wpisywania pozostałych kosztów, (poza wymienionymi w kolumnach 10 -12) z wyjątkiem kosztów, których zgodnie z art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uznaje się za koszt uzyskania przychodów. W kolumnie tej wpisuje się w szczególności takie wydatki jak: czynsz za lokal, opłatę za energię elektryczną, gaz, wodę, c.o, opłatę za telefon, zakup paliw, wydatki dotyczące remontów, amortyzację środków trwałych, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe pracowników w części finansowane przez pracodawcę, składki na ubezpieczenie wypadkowe pracowników, wartość zakupionego wyposażenia. W świetle wyżej przytoczonych przepisów dowód potwierdzający poniesienie wydatków na zakup prawa do domeny internetowej winien zostać zaewidencjonowany w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kolumnie 13 - „pozostałe wydatki”. W pkt. 13 objaśnienia do księgi zawarto przykładowy katalog wydatków podlegający ujęciu w kolumnie 13 podatkowej księgi o czym świadczy zapis „w szczególności takie wydatki”.

2011
1
maj

Istota:

Jak rozliczyć podatek dochodowy od sprzedaży praw majątkowych do nazwy domena xxx.pl, którą sprzedano za kwotę 20.000,00 zł w dniu 22 stycznia 2007 r. ?

Fragment:

Domena internetowa to złożony z kilku elementów adres strony internetowej podmiotu, który wykupił prawo do jego użytkowania i dokonał rejestracji. Posługiwanie się domeną internetową ma znaczenie w zakresie marketingu, umożliwia bowiem osobom trzecim łatwy dostęp do strony internetowej firmy, na której mogą uzyskać określone informacje o firmie i jej produktach. Ustawodawca w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych nie przewidział żadnych szczególnych uregulowań w odniesieniu do opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia praw do domeny internetowej. W świetle powyższego stwierdza się, iż sprzedaż praw do domeny internetowej, to przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, zgodnie z art. 14 cytowanej ustawy o podatku dochodowym (prawo do domeny internetowej nie stanowi prawa majątkowego). Natomiast zgodnie z art. 22 ust. 1 kosztem uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. W świetle powyższego stanowisko Pana przedstawione w przedmiotowej sprawie jest nieprawidłowe. Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez stronę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.