IPPB2/4511-554/15-2/MK1 | Interpretacja indywidualna

Ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi Wnioskodawczyni nie spełniła podstawowego warunku jakim jest poniesienie wydatków w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Tym samym brak jest podstaw do złożenia wniosku o zwrot wydatków do Urzędu Skarbowego.
IPPB2/4511-554/15-2/MK1interpretacja indywidualna
 1. budowa
 2. dom
 3. zakup mieszkania
 4. zwrot podatku od towarów i usług
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 25 maja 2015 r. (data wpływu 1 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi w zakresie możliwości zwrotu niektórych wydatków poniesionych w związku z budową domu - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi w zakresie możliwości zwrotu niektórych wydatków poniesionych w związku z budową domu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni jest mężatką z Piotrem na zasadach wspólności majątkowej. W roku 2013, na podstawie Decyzji Starosty , rozpoczęła, wspólnie z mężem, inwestycję p.n.: Budynek mieszkalny jednorodzinny wg projektu budowlanego. W roku 2014 tą niedokończoną inwestycję, będącą w "stanie surowym" Wnioskodawczyni wraz z mężem sprzedali i złożyli wspólny wniosek VZM-1 o zwrot podatku vat z faktur za materiały budowlane wystawionych do dnia 31-12-2013 r. (zwrot na starych zasadach ).

W roku 2015 na podstawie nowej decyzji z dnia 06-11-2014 r. Wnioskodawczyni wraz z mężęm rozpoczęła nową inwestycję nr 2 p.n.: Budynek mieszkalny jednorodzinny w.g. Projektu budowlanego wystawioną na Agnieszkę i Piotra.

Inwestycję tą nr 2 będącą również w stanie surowym Wnioskodawczyni wraz z mężem chcą sprzedać w roku 2015.

Po sprzedaniu Wnioskodawczyni zamierza jako osoba fizyczna, pozostająca w związku małżeńskim złożyć indywidualny wniosek VZM-1 i w kol. 4 i kol.5 załącznika VZM-1/c wykazać 100% kwoty brutto i 100% kwoty zapłaconego podatku vat wykazanych w posiadanych fakturach zakupu materiałów budowlanych.

Wnioskodawczyni nadmieniła, że:

 1. posiada 29 lat.
 2. powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nr 2 wynosi 99,23m2.
 3. do dnia złożenia wniosku VZM-1 mieszkała i obecnie mieszka z mężem u swoich rodziców, nie była właścicielem innego budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego. Nie przysługiwało jej również żadne prawo do ww. obiektów.
 4. mąż Piotr w roku 2014 otrzymał w formie darowizny 1/3 zabudowanej nieruchomości rolnej, w której nie zamieszkał, lecz przekazał w formie darowizny swojemu bratu, który stał się właścicielem całego gospodarstwa.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy na podstawie przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawczyni ma prawo do złożenia indywidualnego wniosku VZM-1 i zwrotu VAT za materiały budowlane związane z realizacją inwestycji nr 2 w wysokości 100% ogólnych wartości poniesionych wydatków wynikających z faktur zakupu wystawionych po dniu 06-11-2014r (t.j dniu wydania decyzji pozwolenia na budowę)...

Zdaniem Wnioskodawcy, ma on prawo do skorzystania ze zwrotu vat za materiały budowlane na podstawie nowych przepisów obowiązujących od 01-01-2014r. ponieważ spełnia wszystkie wymogi z nich wynikające t.j.

 1. wydatki zostały poniesione w związku z budową domu jednorodzinnego
 2. powierzchnia użytkowa domu nie przekroczyła 100 m2 (=99,23m2)
 3. w roku wydania pozwolenia na budowę nie ukończyła 36 lat (=28lat)
 4. do dnia złożenia wniosku nie była właścicielem innego budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego. Nie przysługiwało jej również żadne prawo do w/w obiektów ( Wnioskodawczyni mieszka u rodziców).
 5. inwestycja nr 1 nie była zakończona, ponieważ przed oddaniem budynku do użytkowania (nie było odbioru) została sprzedana w "stanie surowym".
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 38 i art. 39 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz.U. z 2013 r. poz. 1304 ze zm.) – z dniem 1 stycznia 2014 r. – straciła moc ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. Nr 177, poz. 1468 z późn. zm.) regulująca zasady zwrotu osobom fizycznym części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez te osoby w związku z budową i remontem budynku mieszkalnego lub jego części.

Zgodnie natomiast z art. 20 ust. 1 ww. ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi - osoba fizyczna, która po dniu 1 stycznia 2014 r. poniosła wydatki na zakup materiałów budowlanych, ma prawo ubiegać się o zwrot części tych wydatków, zwany dalej „zwrotem wydatków”.

W myśl art. 20 ust. 3 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi - o zwrot wydatków można się ubiegać, jeżeli:

 1. wydatki zostały poniesione w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych w związku z:
  1. budową domu jednorodzinnego albo
  2. nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny;
 2. przedsięwzięcie, o którym mowa w pkt 1, było realizowane na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po dniu 1 stycznia 2014 r.;
 3. powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, o których mowa w pkt 1, nie przekracza odpowiednio:
  1. 75 m2 i 100 m2,
  2. 85 m2 i 110 m2 – w przypadku gdy osoba fizyczna w dniu wydania pozwolenia na budowę, o którym mowa w pkt 2, wychowywała przynajmniej troje dzieci spełniających warunki, o których mowa w art. 7 ust. 2;
 4. osoba fizyczna do końca roku kalendarzowego, w którym wydano pozwolenie na budowę lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, nie ukończyła 36 lat;
 5. do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków osoba fizyczna nie była:
  1. właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
  2. osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
  3. właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny

- z wyłączeniem domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego, o którym mowa w pkt 1.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ww. ustawy – zwrot wydatków dotyczy wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT, udokumentowanych fakturami wystawionymi dla osoby fizycznej od dnia wydania pozwolenia na budowę, o którym mowa w art. 20 ust. 3 pkt 2, do dnia 30 września 2018 r.

Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia kwoty zwrotu wydatków jest faktura wystawiona dla osoby fizycznej (art. 21 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi).

Stosownie do art. 22 ust. 1 ww. ustawy – prawo do zwrotu wydatków przysługuje pod warunkiem, że osoba fizyczna lub jej małżonek nie dokonywali czynności, o których mowa w art. 20 ust. 1, jako podatnicy podatku od towarów i usług, w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

W przypadku osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim w roku kalendarzowym, w którym wydano pozwolenie na budowę lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, warunek, o którym mowa w art. 20 ust. 3 pkt 4, dotyczy młodszego z małżonków, a warunek, o którym mowa w art. 20 ust. 3 pkt 5, dotyczy obojga małżonków (art. 22 ust. 2 ww. ustawy).

Stosownie do art. 23 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi – zwrot wydatków dokonywany jest na wniosek osoby fizycznej złożony w urzędzie skarbowym. Wniosek o zwrot wydatków osoba fizyczna składa raz, nie później niż do dnia 31 grudnia roku, w którym zgodnie z prawem miało miejsce przystąpienie do użytkowania wybudowanego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego (art. 23 ust. 2 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 23 ust. 3 i 4 ww. ustawy – jeżeli osoba fizyczna pozostaje w związku małżeńskim, wniosek o zwrot wydatków może być złożony wspólnie z małżonkiem albo odrębnie przez jednego z małżonków. Złożenie wniosku o zwrot wydatków przez jednego z małżonków traktuje się na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia wniosku o zwrot wydatków. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania. Na potrzeby niniejszego rozdziału przez małżonków rozumie się osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim, z wyjątkiem małżonków, w stosunku do których sąd orzekł separację.

Z powyższych przepisów wynika zatem, że jeżeli osoba fizyczna od 1 stycznia 2014 r. poniesie w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych wydatki na zakup materiałów budowlanych w związku z budową domu jednorodzinnego, to po spełnieniu wszystkich warunków przewidzianych ustawą o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, może ubiegać się o zwrot części poniesionych wydatków.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni jest w związku małżeńskim z Piotrem na zasadach wspólności majątkowej. W roku 2013, na podstawie Decyzji Starosty , rozpoczęła, wspólnie z mężem, inwestycję p.n.: Budynek mieszkalny jednorodzinny wg projektu budowlanego. W roku 2014 tą niedokończoną inwestycję, będącą w "stanie surowym" Wnioskodawczyni wraz z mężem sprzedali i złożyli wspólny wniosek VZM-1 o zwrot podatku vat z faktur za materiały budowlane wystawionych do dnia 31-12-2013 r. (zwrot na starych zasadach ). W roku 2015 na podstawie nowej decyzji z dnia 06-11-2014 r. Wnioskodawczyni wraz z mężem rozpoczęła nową inwestycję nr 2 p.n.: Budynek mieszkalny jednorodzinny w.g. Projektu budowlanego wystawioną na Agnieszkę i Piotra . Inwestycję tą nr 2 będącą również w stanie surowym Wnioskodawczyni wraz z mężem chcą sprzedać w roku 2015. Po sprzedaniu Wnioskodawczyni zamierza jako osoba fizyczna, pozostająca w związku małżeńskim złożyć indywidualny wniosek VZM-1 i w kol. 4 i kol.5 załącznika VZM-1/c wykazać 100% kwoty brutto i 100% kwoty zapłaconego podatku vat wykazanych w posiadanych fakturach zakupu materiałów budowlanych.

Wnioskodawczyni nadmieniła, że:

 1. posiada 29 lat.
 2. powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nr 2 wynosi 99,23m2.
 3. do dnia złożenia wniosku VZM-1 mieszkała i obecnie mieszka z mężem u swoich rodziców, nie była właścicielem innego budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego. Nie przysługiwało jej również żadne prawo do ww. obiektów.
 4. mąż Piotr w roku 2014 otrzymał w formie darowizny 1/3 zabudowanej nieruchomości rolnej, w której nie zamieszkał, lecz przekazał w formie darowizny swojemu bratu, który stał się właścicielem całego gospodarstwa.

W myśl wcześniej powołanego art. 20 ust. 3 pkt 1 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi - o zwrot wydatków można się ubiegać, jeżeli wydatki zostały poniesione w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych w związku z:

 1. budową domu jednorodzinnego albo
 2. nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny;

W omawianej sprawie Wnioskodawczyni w roku 2015 wraz z mężem rozpoczęła nową inwestycję nr 2 p.n.: Budynek mieszkalny jednorodzinny. Inwestycję tą nr 2 będącą również w stanie surowym Wnioskodawczyni wraz z mężem chcą sprzedać w roku 2015. Po sprzedaniu Wnioskodawczyni zamierza jako osoba fizyczna, pozostająca w związku małżeńskim złożyć indywidualny wniosek VZM-1. O zwrot części poniesionych wydatków na podstawie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi może ubiegać się osoba, która od 1 stycznia 2014 r. poniesie w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych wydatki na zakup materiałów budowlanych w związku z budową domu jednorodzinnego i spełni wszystkie warunki przewidziane ww. ustawą. Wnioskodawczyni sprzedając inwestycję nr 2 nie poniesie wydatków w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Wnioskodawczyni rozpoczynając budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego (inwestycja nr 2) nie poniesie wydatków w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, gdyż zamierza tę inwestycję w stanie surowym sprzedać.

Biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia należy stwierdzić, że w przedstawionym przez Wnioskodawczynię zdarzeniu przyszłym Wnioskodawczyni nie spełniła podstawowego warunku jakim jest poniesienie wydatków w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Tym samym brak jest podstaw do złożenia wniosku o zwrot wydatków do Urzędu Skarbowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.