DD9/033/443/KCT/2014/RWPD-63544 | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie przedmiotowe.
DD9/033/443/KCT/2014/RWPD-63544interpretacja indywidualna
 1. budowa
 2. darowizna
 3. dom
 4. działka pod budowę
 5. grunty
 6. nabycie
 7. przychód
 8. zbycie
 9. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 18 sierpnia 2009 r. Nr ILPB2/415-545/09-2/ES wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 21 maja 2009 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży zabudowanej nieruchomości, w związku z wydatkowaniem przychodu na nabycie „nieruchomości gruntowej składającej się z dwóch graniczących ze sobą działek budowlanych”, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działając na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), wydał w dniu 18 sierpnia 2009 r., w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego. Interpretacja wydana została na wniosek Pana z dnia 21 maja 2009 r.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że:

Wnioskodawca w najbliższym czasie otrzyma od rodziców w drodze darowizny zabudowaną nieruchomość (dom). Pomimo pozostawania w związku małżeńskim (wspólność majątkowa) darowizna zostanie dokonana do Wnioskodawcy odrębnego majątku. Jednocześnie Wnioskodawca nie wyklucza w przyszłości ze względów rodzinnych dokonania sprzedaży domu jaki otrzyma w darowiźnie i przeznaczenia uzyskanego zeń przychodu na cele mieszkaniowe (przed upływem dwóch lat licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiłoby zbycie tego domu).

Wnioskodawca ponadto wyjaśnił, że w sytuacji sprzedaży domu i uzyskania dochodu z tego tytułu, środki pieniężne w całości bądź w części zostałyby przeznaczone na nabycie dwóch sąsiadujących ze sobą działek budowlanych, na której to nieruchomości, w przyszłości zamierzałby wybudować dom dla Swojej rodziny (tj. dla siebie i małżonki oraz dzieci pozostających pod opieką rodziców), przy czym nabycie przedmiotowej nieruchomości nastąpiłoby już do wspólnego majątku małżeńskiego.

W związku z powyższym zadano pytanie:

Czy w przedstawionym stanie przyszłym przeznaczenie uzyskanego przychodu na nabycie do wspólnego majątku małżeńskiego nieruchomości gruntowej składającej się z dwóch graniczących ze sobą działek budowlanych będzie spełniać przesłanki zwolnienia przedmiotowego z podatku PIT dochodu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, przepis art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ogranicza wydatkowania uzyskanego przychodu na cele mieszkaniowe do nabycia wyłącznie jednej działki budowlanej. Tym bardziej nabycie nieruchomości gruntowej składającej się z dwóch działek budowlanych sąsiadujących ze sobą, będzie spełniać przedmiotową przesłankę wydatkowania na cele mieszkaniowe, w szczególności biorąc pod uwagę związek funkcjonalny takiej nieruchomości i jej przeznaczenie na wybudowanie w przyszłości na tejże nieruchomości domu (vide: interpretacja indywidualna z dnia 27 lutego 2009 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, znak: ITPB2/415-1122/08/MK).

Jednocześnie Wnioskodawca wskazuje, iż w świetle art. 31 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, uzyskany dochód, tj. środki pieniężne ze sprzedaży składnika majątkowego otrzymanego w drodze darowizny, będą wchodzić do majątku wspólnego.

W konsekwencji tego, w ocenie Wnioskodawcy wydatkowanie uzyskanego przychodu na nabycie wskazanej nieruchomości gruntowej do majątku wspólnego w terminie 2 lat licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiłaby sprzedaż darowanego składnika majątkowego, będzie spełniać warunki do zastosowania zwolnienia przedmiotowego dla dochodu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia darowanej zabudowanej nieruchomości.

Wydając w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną z dnia 18 sierpnia 2009 r. Nr ILPB2/415-545/09-2/ES, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe. Organ upoważniony stwierdził m.in., że (...) O ile przychód uzyskany ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości będzie stanowił majątek wspólny małżonków, wówczas przeznaczenie tego przychodu na nabycie do wspólnego majątku małżeńskiego nieruchomości gruntowej w postaci dwóch graniczących ze sobą działek budowlanych - będzie spełniać przesłanki zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy (...).

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważył, co następuje.

Interpretacja indywidualna wydana przez organ upoważniony nie jest prawidłowa.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca nabędzie zabudowaną nieruchomość (dom), którą zamierza sprzedać.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), źródłem przychodów jest odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W świetle powyższego sprzedaż przez Wnioskodawcę zabudowanej nieruchomości (domu), przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpi nabycie, stanowi źródło przychodu w rozumieniu powołanych przepisów.

Przychodem, stosownie do art. 19 ust. 1 ustawy, jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.

Podatek dochodowy, zgodnie z art. 30e ust. 1 ustawy, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw (art. 30e ust. 2 ustawy).

Za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn (art. 22 ust. 6d ustawy).

Wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e ustawy).

Stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy, wprowadzonego od dnia 1 stycznia 2009 r. ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316, z późn. zm.), wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

W myśl art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a-e ustawy, za wydatki poniesione na wyżej wymienione cele, uważa się wydatki poniesione m.in. na nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, jeżeli w okresie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego, położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Zawarte w tym przepisie wyliczenie tzw. „wydatków mieszkaniowych”, których realizacja powoduje zwolnienie z opodatkowania dochodu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ma charakter wyczerpujący.

Jak wynika z powołanych przepisów, zwolnienie podatkowe jest uzależnione od wydatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, na enumeratywnie wymienione w art. 21 ust. 25 ustawy, własne cele mieszkaniowe i dokonania tej czynności najpóźniej przed upływem dwóch lat licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpi odpłatne zbycie, jednak nie wcześniej niż uzyskany został ten przychód.

Zatem odnosząc się do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że jeżeli przychód ze sprzedaży zabudowanej nieruchomości zostanie, w ustawowym terminie, wydatkowany na nabycie, w formie aktu notarialnego, „gruntu pod budowę budynku mieszkalnego”, to wówczas zostanie spełniony warunek do zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy. Stanowisko to potwierdza ugruntowana linia orzecznicza sądów administracyjnych np.: wyrok NSA z dnia 06 sierpnia 2013 r. sygn. akt II FSK 2418/11, w którym Sąd zauważył m.in., że w określonym przez ustawodawcę terminie musi nastąpić przeniesienie prawa własności nieruchomości (lokalu mieszkalnego).

Jednocześnie wskazać należy, że powołana przez Wnioskodawcę interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2009 r. Nr ITPB2/415-1122/08/MK wydana została w odmiennym stanie faktycznym i prawnym.

Mając powyższe na uwadze stwierdza się, że stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego, jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może, z urzędu zmienić ją w każdym czasie.

W konsekwencji jednakże należało z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż uznanie przez ten organ, że jeżeli (...) przychód uzyskany ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości będzie stanowił majątek wspólny małżonków, wówczas przeznaczenie tego przychodu na nabycie do wspólnego majątku małżeńskiego nieruchomości (...) będzie spełniać przesłanki zwolnienia przedmiotowego (...), jest nieprawidłowe.

Zmieniona interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienianej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu zmienionej interpretacji – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), na adres: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.