DD9/033/438/KCT/2014/RWPD-63544 | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie przedmiotowe z tytułu sprzedaży działki przed upływem 5 lat od dnia nabycia, spłata kredytu mieszkaniowego i odsetek, zakup domu mieszkaniowego, remont domu.
DD9/033/438/KCT/2014/RWPD-63544interpretacja indywidualna
 1. dom
 2. kredyt mieszkaniowy
 3. remonty
 4. sprzedaż nieruchomości
 5. zakup
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 13 stycznia 2011 r. Nr ILPB2/415-1152/10-3/WS wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 06 października 2010 r. i uzupełnieniu wniosku z dnia 12 stycznia 2011 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży w dniu 15 kwietnia 2009 r. udziału w działce budowlanej, nabytego w 2006 roku, w związku z:

 • wydatkowaniem tego przychodu na spłatę kredytu i odsetek zaciągniętego na zakup, w sierpniu 2008 r., spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, jest prawidłowe
 • przeznaczeniem zadatku, otrzymanego przed odpłatnym zbyciem udziału w działce budowlanej, na spłatę w dniu 10 kwietnia 2009 r. pozostałej części kredytu zaciągniętego na nabycie, zbywanego udziału w działce budowlanej, jest nieprawidłowe

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działając na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), wydał w dniu 13 stycznia 2011 r., w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sprzedaży nieruchomości. Interpretacja wydana została na wniosek z dnia 06 października 2010 r. uzupełniony pismem z dnia 12 stycznia 2011 r.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że

Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. W marcu 2006 r. kupiła wspólnie z obecnym mężem (ślub w 2007 r., wspólność majątkowa) działkę budowlaną. Połowa wartości działki (połowa Wnioskodawczyni) została sfinansowana kredytem hipotecznym. W kwietniu 2009 r. małżonkowie postanowili ją sprzedać. Ponieważ przyszły nabywca obawiał się zaciągniętego na niej kredytu, została sporządzona umowa przedwstępna, a za otrzymany dzięki niej zadatek spłacono resztę kredytu (10 kwietnia 2009 r.). Finalna sprzedaż działki nastąpiła w dniu 15 kwietnia 2009 r. W urzędzie skarbowym zostały złożone oświadczenia Wnioskodawczyni i Jej męża, o chęci skorzystania ze zwolnienia z 10 % zryczałtowanego podatku od osób fizycznych, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy o PDOF.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni wskazała, że mieszkanie, o którym mowa w pkt 2 zakupione w sierpniu 2008 r. (spół. własność. prawo do lokalu) jest własnością Wnioskodawczyni i jej męża.

W związku z powyższym zadano pytania:
 1. Czy spłata pozostałej części kredytu na sprzedawanej działce, korzysta ze zwolnienia zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy o PDOF...
 2. Czy spłata rat kredytu i odsetek od zaciągniętego kredytu na zakup mieszkania (spół. własn. prawo do lokalu) w sierpniu 2008 r. również będzie korzystać ze zwolnienia...
 3. W najbliższym czasie Wnioskodawczyni i Jej mąż zamierzają wyremontować dom, który jest własnością męża Wnioskodawczyni i jego brata. Jest to zabudowana nieruchomość rolna, dom drewniany, całoroczny. Małżonkowie zamierzają w nim przebywać od maja do października każdego roku z uwagi na to, że mają małe dziecko, a drugie urodzi się w grudniu. Czy wydatki na remont tego domu również będą korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy o PDOF...
 4. Czy w przypadku przeznaczenia pieniędzy na remont ww. nieruchomości mąż Wnioskodawczyni może wystąpić o zwrot różnicy podatku od towarów i usług na materiały budowlane zakupione do remontu...

Zdaniem Wnioskodawczyni,

 1. Do rozliczenia przychodu ze sprzedaży działki, spłata pozostałej części kredytu korzysta ze zwolnienia w części Wnioskodawczyni, ponieważ tylko Ona była kredytobiorcą.
 2. Wnioskodawczyni uważa, że spłata rat kredytu i odsetek korzystają ze zwolnienia, po dacie 15 kwietnia 2009 r. Wnioskodawczyni korzysta ze zwolnienia wspólnie z mężem.
 3. Wnioskodawczyni twierdzi, że wydatki na remont tego domu uprawniają męża do skorzystania ze zwolnienia zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e, który mówi o rozbudowie, przebudowie lub adaptacji – na cele mieszkalne – własnego budynku niemieszkalnego lub jego części. Ze zwolnienia mógłby skorzystać tylko mąż, ponieważ nieruchomość była jego przed zawarciem związku małżeńskiego.
 4. Zdaniem Wnioskodawczyni, mąż może wystąpić o zwrot VAT za materiały budowlane.

Wydając w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną z dnia 13 stycznia 2011 r. Nr ILPB2/415-1152/10-3/WS, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał stanowisko Wnioskodawczyni za prawidłowe. Organ upoważniony stwierdził m.in., że (...) Przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię z tytułu sprzedaży przedmiotowej działki w części wydatkowanej - w przewidzianym ustawą terminie - na spłatę kredytu zaciągniętego na jej zakup będzie podlegał zwolnieniu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r. (...) oraz, że (...) Z ww. zwolnienia będzie korzystać również przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię z tytułu sprzedaży przedmiotowej działki w części wydatkowanej – w przewidzianym ustawą terminie - na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup w sierpniu 2008 r. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, o ile uzyskane środki pieniężne ze sprzedaży działki stanowiącej składnik majątku odrębnego, w kwocie przeznaczonej na spłatę tego kredytu, zostaną wniesione do majątku wspólnego małżonków (...).

Organ upoważniony wskazał również, że (...) przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pierwsze i drugie pytanie przedstawione we wniosku, natomiast w zakresie odpowiedzi na trzecie i czwarte pytanie w dniu 13 stycznia 2011 r. wydano postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania (...).

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważył, co następuje.

Interpretacja indywidulana wydana przez organ upoważniony nie jest prawidłowa.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), źródłem przychodów jest odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W świetle powyższego sprzedaż w dniu 15 kwietnia 2009 r. przypadającego na Wnioskodawczynię udziału w działce budowlanej, stanowi źródło przychodu w rozumieniu powołanych przepisów.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588, z późn. zm.) do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 r., stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.

Podatek od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu. Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika (art. 28 ust. 2 ustawy).

Powyższa zasada, stosownie do art. 28 ust. 2a ustawy, nie ma zastosowania do podatników dokonujących sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych, którzy w terminie 14 dni od dnia dokonania tej sprzedaży złożą oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży przeznaczą na cele mieszkaniowe określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e) ustawy. Zgodnie z tym przepisem, wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży m.in. na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego.

Ponadto powołane regulacje prawne stanowią również, że wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży wskazanych wyżej nieruchomości i praw majątkowych w części wydatkowanej, nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży, na spłatę kredytu lub pożyczki, a także odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele, o których mowa w lit. a), w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na spłatę kredytu lub pożyczki oraz odsetek od tego kredytu lub pożyczki zaciągniętych przed dniem uzyskania tych przychodów.

Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdza się że zwolnienie od podatku dochodowego przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia współwłasności działki budowlanej jest uzależnione od jego wydatkowania na cele mieszkaniowe enumeratywnie wymienione w powołanych wyżej przepisach w terminie dwóch lat licząc od dnia sprzedaży, czyli w niniejszej sprawie od dnia 15 kwietnia 2009 r.

Oznacza to zatem, że zadatek, otrzymany przed datą odpłatnego zbycia udziału w działce budowlanej w dniu 15 kwietnia 2009 r., przeznaczony na spłatę pozostałej części kredytu i odsetek, zaciągniętego na nabycie, zbywanego, udziału w działce, nie spełnia kryteriów do przedmiotowego zwolnienia.

Powyższe znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych np. wyrok z dnia 30 sierpnia 2013 r. sygn. akt III SA/Wa 521/13. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził w orzeczeniu m.in., że (...) W wypadku poniesienia wydatku na cele mieszkaniowe przed osiągnięciem przychodu ze sprzedaży, a więc w czasie, gdy podatnik nie dysponował jeszcze kwotami pochodzącymi ze źródła przychodów, o jakim mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) u.p.d.f. i musiał sfinansować ten wydatek z innych środków, nie można mówić o wydatkowaniu przychodu z tego źródła zgodnie z celami określonymi w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) u.p.d.f. (...).

Mając powyższe na uwadze stwierdza się, że stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego, w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży w dniu 15 kwietnia 2009 r. udziału w działce budowlanej, nabytego w 2006 roku, w związku z wydatkowaniem, w ustawowym terminie, przychodu na spłatę kredytu (i odsetek) zaciągniętego na zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, jest prawidłowe.

Natomiast stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie przeznaczenia zadatku, otrzymanego przed dniem sprzedaży udziału w działce budowlanej, na spłatę dnia 10 kwietnia 2009 r. pozostałej części kredytu na zbywanej działce, jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może, z urzędu zmienić ją w dowolnym czasie.

W konsekwencji należało, z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż jest nieprawidłowa.

Zmieniona interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienianej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu zmienionej interpretacji – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), na adres: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.