0113-KDIPT2-2.4011.228.2017.1.EC | Interpretacja indywidualna

- Czy kwota 248 395 zł 69 gr uzyskana ze zbycia nieruchomości, a przeznaczona na spłatę kredytu, może być traktowana jako przeznaczona na własne potrzeby mieszkaniowe i tym samym zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych, w myśl art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
- Czy kwota 156 604 zł 31 gr uzyskana ze zbycia nieruchomości, a przeznaczona na budowę domu jednorodzinnego, może zostać potraktowana jako przeznaczona na własne potrzeby mieszkaniowe i tym samym jest zwolniona z podatku, w myśl art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy?
0113-KDIPT2-2.4011.228.2017.1.ECinterpretacja indywidualna
 1. budowa
 2. cele mieszkaniowe
 3. dom
 4. odpłatne zbycie
 5. zbycie nieruchomości
 6. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku wspólnym z dnia 5 maja 2017 r. (data wpływu 10 maja 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 30 lipca 2017 r. (data wpływu 7 sierpnia 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodu z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego w związku z wydatkowaniem przychodu na budowę budynku mieszkalnego (pytanie nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego w związku z wydatkowaniem przychodu na spłatę kredytu zaciągniętego na nabycie zbywanego lokalu oraz budowę budynku mieszkalnego.

Wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), w związku z powyższym pismem z dnia 20 lipca 2017 r., Nr 0113-KDIPT2-2.4011.104.2017.1.EC, wezwano Wnioskodawcę, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Wezwanie wysłane zostało w dniu 21 lipca 2017 r. (skutecznie doręczone w dniu 25 lipca 2017 r.). W dniu 7 sierpnia 2017 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (data nadania 31 lipca 2017 r.).

We wniosku i jego uzupełnieniu złożonym przez:

 • Zainteresowanego będącego stroną postępowania: Pana ..., PESEL ...,
 • Zainteresowaną niebędącą stroną postępowania: Panią ..., PESEL ...,

przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

W marcu 2015 r. Wnioskodawca wraz z żoną ... nabyli mieszkanie w ... przy ulicy ..., numer lokalu 147. Zakup został dokonany za cenę 341 795 zł. W około 80% sfinansowany był z bankowego kredytu hipotecznego, zaciągniętego w złotych polskich w ... S.A. z siedzibą w Polsce. Data umowy kredytowej to 6 marca 2015 r. Kwota kredytu to 268 000 zł, a jedynym celem kredytu było finasowanie zakupu przedmiotowego lokalu. Pozostałą część ceny Wnioskodawca i Jego żona wnieśli ze środków własnych. Forma prawna mieszkania to współwłasność. Nieruchomość ta została zakupiona dla zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Wnioskodawca wraz z żoną nie korzystał z ulg. Zakup nie miał związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wnioskodawca i Jego żona nie prowadzi takiej działalności.

Mieszkanie w ... zostało sprzedane osobom fizycznym w dniu 29 czerwca 2017 r., za cenę 405 000 zł.

W dniu 30 czerwca 2017 r. z części ceny uzyskanej ze sprzedaży mieszkania Wnioskodawca wraz z żoną spłacili w całości kredyt hipoteczny z dnia 6 marca 2015 r. (saldo kapitału kredytu na dzień spłaty wynosiło 248 395 zł 69 gr; część odsetkowa raty jest naliczana w dniu spłaty raty, tak więc spłacając kapitał Wnioskodawca wraz z żoną spłacił cały kredyt - nastąpiło rozliczenie i zamknięcie rachunku kredytowego).

W dniu 12 czerwca 2017 r., przed sprzedażą mieszkania, Wnioskodawca wraz z żoną ze środków własnych kupili od osób fizycznych działkę budowlaną za cenę 100 000 zł, dla której wydano decyzję o warunkach zabudowy. Forma prawna to współwłasność.

W dniu 20 lipca 2017 r. Wnioskodawca i Jego żona podpisali z osobą fizyczną, panem ..., zamieszkałym przy ul. ... w ..., umowę o roboty budowlane, której celem jest wybudowanie jednorodzinnego domu mieszkalnego na potrzeby własne. Planowany termin zakończenia inwestycji to dzień 31 czerwca 2018 r.

Aktualnie w ... S.A. procesowany jest wniosek Wnioskodawcy i Jego żony o kredyt hipoteczny w złotych polskich, którego przeznaczeniem będzie dokończenie budowy domu i jego wykończenie. Wkładem własnym w tej inwestycji będzie pozostała część ceny uzyskanej ze sprzedaży mieszkania, tj. kwota 156 604 zł 31 gr oraz środki własne.

Reasumując, środki uzyskane ze sprzedaży mieszkania:

 1. w kwocie 248 395 zł 69 gr zostały już wydatkowane na spłatę kredytu,
 2. w kwocie 156 604 zł 31 gr zostaną wydatkowane jako wkład własny na budowę domu do dnia 31 sierpnia 2017 r. - wg harmonogramu budowy.

Ponieważ inwestycja budowlana prowadzona jest na podstawie umowy o roboty budowlane, potwierdzeniem przeznaczenia środków uzyskanych ze sprzedaży mieszkania na cel budowlany będą potwierdzenia przekazania środków pieniężnych wykonawcy. Prace budowlane finansowane ze środków uzyskanych ze zbycia nieruchomości to według harmonogramu budowy: posadowienie budynku przez geodetę, prace ziemne, ława fundamentowa i ściany fundamentowe, wewnętrzna instalacja kanalizacyjna, wstępna wylewka, izolacja pozioma ścian, ściany zewnętrzne, wylanie nadproży, postawienie kominów, strop nad parterem, montaż więźby dachowej, pokrycie dachu blachodachówką, montaż okien dachowych, podbitka zewnętrzna, montaż okien i drzwi zewnętrznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):
 1. Czy kwota 248 395 zł 69 gr uzyskana ze zbycia nieruchomości, a przeznaczona na spłatę kredytu, może być traktowana jako przeznaczona na własne potrzeby mieszkaniowe i tym samym zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych, w myśl art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 2. Czy kwota 156 604 zł 31 gr uzyskana ze zbycia nieruchomości, a przeznaczona na budowę domu jednorodzinnego, może zostać potraktowana jako przeznaczona na własne potrzeby mieszkaniowe i tym samym jest zwolniona z podatku, w myśl art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy?

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest udzielenie odpowiedzi na pytanie nr 2 dotyczące zdarzenia przyszłego w zakresie zwolnienia od podatku dochodu z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego w związku z wydatkowaniem przychodu na budowę budynku mieszkalnego. Natomiast w zakresie stanu faktycznego objętego pytaniem nr 1, zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Zainteresowanych, w sytuacji podobnej do tej, która jest przedmiotem niniejszego zapytania, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji nr ITPB4/4511-78/16/MP stwierdził, że „wydatkowanie przychodu ze sprzedaży lokalu na spłatę kredytu (oraz odsetek od tego kredytu) udzielonego na jego zakup nie uprawnia do zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie w jakim wydatki poniesione na te cele stanowią koszt uzyskania przychodu i z tego tytułu podlegają odliczeniu”. Wskazał też jednak, że „wydatek na spłatę kredytu stanowi jednak koszt uzyskania przychodu”.

Ponadto, w przywoływanej interpretacji czytamy, że „Reasumując zaznaczyć należy, że skoro podstawą obliczenia podatku jest dochód, to podatniczka zobowiązana jest w pierwszej kolejności pomniejszyć uzyskany przychód o poniesione koszty jego uzyskania. A zatem nie ma prawa wyboru, czy kwotę poniesionych na spłatę kredytu wydatków potraktuje jako wydatki na cele mieszkaniowe czy też zaliczy do kosztów”. Można więc przyjąć założenie, że pomniejszenie dochodu o kwotę spłaconego kredytu jest wręcz obowiązkiem podatnika.

W związku z powyżej cytowaną interpretacją, a także innymi, dotyczącymi podobnych sytuacji, Wnioskodawca i Jego żona uważają, że są Oni uprawnieni do pomniejszenia kwoty opodatkowania o kwotę przeznaczoną na spłatę kredytu zaciągniętego w 2015 r., jak i kredytu z roku bieżącego.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że na oba powyższe pytania należy udzielić odpowiedzi twierdzących. Cała kwota uzyskana ze zbycia nieruchomości zbytej przed upływem 5 lat od zakupu, została przeznaczona na cele, które miały zabezpieczyć własne potrzeby mieszkaniowe, w związku z tym spełnia warunki art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nieruchomość zbyta była jedyną nieruchomością wykorzystywaną na własne potrzeby mieszkaniowe przez Wnioskodawcę i Jego żonę. Taką samą rolę będzie pełnił aktualnie budowany dom.

Również chronologia transakcji zarówno zbycia jak i budowy, potwierdza, że kwota uzyskana ze zbycia nieruchomości została przeznaczona na budowę kolejnej (m.in. część ceny sprzedaży mieszkania została bezpośrednio przekazana z rachunku nabywców na rachunek techniczny kredytu mieszkaniowego). Ponadto, został zachowany warunek zawarty w wyżej cytowanej ustawie, stanowiący, że między zbyciem mieszkania (w dniu 29 czerwca 2017 r.) a przeznaczeniem środków z tego zbycia na budowę nieruchomości (transza płatna na rzecz wykonawcy do dnia 7 września 2017 r.) nie może upłynąć więcej czasu niż 2 lata.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c)- przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Tym samym, każda czynność prawna, której przedmiotem jest odpłatne zbycie nieruchomości, jej części, udziału w nieruchomości lub praw wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy stanowi źródło przychodów w rozumieniu tego przepisu, jeżeli zostanie dokonana w określonym czasie, tj. przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie i nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

Z treści wniosku wynika, że w marcu 2015 r. Wnioskodawca wraz z żoną nabyli prawo własności lokalu mieszkalnego w .... Zakup został dokonany za cenę 341 795 zł. W około 80% sfinansowany był z bankowego kredytu hipotecznego, a pozostałą część ceny Wnioskodawca wraz z żoną wniósł ze środków własnych. Nieruchomość ta została zakupiona dla zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych i nie była dokonana w ramach działalności gospodarczej. Wnioskodawca wraz z żoną nie korzystał z ulg. W dniu 12 czerwca 2017 r. Wnioskodawca wraz z żoną ze środków własnych kupili od osób fizycznych na współwłasność działkę budowlaną za cenę 100 000 zł, dla której wydano decyzję o warunkach zabudowy. W dniu 29 czerwca 2017 r. mieszkanie w ... zostało sprzedane osobom fizycznym za cenę 405 000 zł. Część ceny uzyskanej ze sprzedaży mieszkania, tj. kwota 156 604 zł 31 gr oraz środki własne będą wkładem własnym w inwestycji, której celem będzie wybudowanie domu na własne potrzeby.

W dniu 20 lipca 2017 r. Wnioskodawca i Jego żona podpisali z osobą fizyczną umowę o roboty budowlane, której celem jest wybudowanie jednorodzinnego domu mieszkalnego na potrzeby własne. Planowany termin zakończenia inwestycji to dzień 31 czerwca 2018 r. Inwestycja budowlana prowadzona jest na podstawie umowy o roboty budowlane. Potwierdzeniem przeznaczenia środków uzyskanych ze sprzedaży mieszkania na cel budowlany będą potwierdzenia przekazania środków pieniężnych wykonawcy. Prace budowlane finansowane ze środków uzyskanych ze zbycia nieruchomości to według harmonogramu budowy: posadowienie budynku przez geodetę, prace ziemne, ława fundamentowa i ściany fundamentowe, wewnętrzna instalacja kanalizacyjna, wstępna wylewka, izolacja pozioma ścian, ściany zewnętrzne, wylanie nadproży, postawienie kominów, strop nad parterem, montaż więźby dachowej, pokrycie dachu blachodachówką, montaż okien dachowych, podbitka zewnętrzna, montaż okien i drzwi zewnętrznych.

Zatem, odpłatne zbycie w dniu 29 czerwca 2017 r. lokalu mieszkalnego w Łodzi, który został nabyty przez Wnioskodawcę i Jego żonę w marcu 2015 r., stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 30e ust. 1 i art. 45 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy, podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Zgodnie z zasadą wynikającą z art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej.

Pojęcie kosztów odpłatnego zbycia (sprzedaży) nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, należy zatem stosować językowe rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wszystkie wydatki poniesione przez sprzedającego, które są konieczne, aby transakcja sprzedaży mogła dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością np. koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, prowizje pośredników w sprzedaży nieruchomości, koszty ogłoszeń w prasie związanych z zamiarem sprzedaży nieruchomości). Pomiędzy tymi wydatkami, a dokonanym odpłatnym zbyciem, musi istnieć związek przyczynowo - skutkowy. Koszty te nie są kosztami nabycia, lecz jako koszty odpłatnego zbycia pomniejszają przychód.

Stosownie do art. 22 ust. 6c ww. ustawy koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

Natomiast w myśl art. 6d ww. ustawy, za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6c i 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych. (art. 22 ust. 6e ww. ustawy).

Stosownie do art. 30e ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, wykazać

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł (art. 30e ust. 5 ww. ustawy).

W przypadku niewypełnienia warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 podatnik jest obowiązany do złożenia korekty zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, i do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu płatności, o którym mowa w art. 45 ust. 4 pkt 4, do dnia zapłaty podatku włącznie (art. 30e ust. 7 ww. ustawy).

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Należy wyjaśnić, że powyższe zwolnienie obejmować będzie taką część dochodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego, jaka proporcjonalnie odpowiada udziałowi poniesionych wydatków na własne cele mieszkaniowe w osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia.

Dochód zwolniony należy zatem obliczyć według następującego wzoru:

dochód zwolniony = D x W/P

gdzie:

D – dochód ze sprzedaży,

W – wydatki poniesione na cele mieszkaniowe,

P – przychód ze sprzedaży.

Tym samym, aby dochód z tytułu sprzedaży nieruchomości był w całości zwolniony z podatku dochodowego, wówczas cały przychód ze zbytej nieruchomości musi być wydatkowany na własne cele mieszkaniowe, wymienione w przepisie art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Cele mieszkaniowe, których sfinansowanie przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych uprawnia do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania, wymienione zostały w art. 21 ust. 25 cytowanej ustawy.

W myśl art. 21 ust. 25 pkt 1 ww. ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na:

  1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
  2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
  3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
  4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
  5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego

- położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej;

Wskazać należy, że zawarte w przepisie art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyliczenie wydatków mieszkaniowych ma charakter wyczerpujący, w związku z czym tylko realizacja w wymaganym terminie celów w nim wymienionych pozwala na zwolnienie z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.

Przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d) i e), rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach (art. 21 ust. 26 cytowanej ustawy).

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest fakt wydatkowania, nie wcześniej niż od dnia odpłatnego zbycia i nie później niż w okresie 2 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychodu ze sprzedaży nieruchomości na enumeratywnie wskazane w art. 21 ust. 25 ww. ustawy cele mieszkaniowe.

Wyjaśnić należy, że samo poniesienie wydatku na budowę budynku mieszkalnego nie świadczy jeszcze o tym, że spełnione zostały pozostałe przesłanki skorzystania z analizowanego zwolnienia z opodatkowania. Jednym z warunków jego zastosowania jest bowiem także wykazanie przez podatnika, że poniesiony przez niego wydatek przeznaczony został na zrealizowanie jego własnych celów mieszkaniowych. Wydatkowanie przychodu na własne cele mieszkaniowe oznacza, według stanowiska przedstawionego w orzecznictwie i doktrynie, że celem podatnika jest realizacja potrzeby zapewnienia sobie tzw. „dachu nad głową”. „Własne cele mieszkaniowe” w takim przypadku należy rozumieć zgodnie z wykładnią literalną. Realizacja powinna polegać na tym, że w przypadku budowy budynku mieszkalnego podatnik faktycznie takie cele realizuje (tj. po wybudowaniu powinien w nim zamieszkiwać). Wyraz „mieszkaniowe” w wyrażeniu „własne cele mieszkaniowe” należy odnosić do zamiaru zamieszkiwania. Ocena czy działania Wnioskodawcy będą podejmowane w celu realizacji własnych celów mieszkaniowych nie może być dokonywana tylko na podstawie deklarowanych przez Wnioskodawcę motywów działania. Deklarowane motywy działania muszą być potwierdzone obiektywnymi faktami.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz przytoczone regulacje prawne stwierdzić należy, że wydatki poniesione na budowę budynku mieszkalnego znajdującego się na działce będącej współwłasnością Wnioskodawcy i Jego żony mogą zostać uznane za wydatki na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem, przeznaczenie uzyskanego przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego, począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie na ten właśnie cel będzie uprawniać Wnioskodawcę do zwolnienia od podatku dochodowego dochodu z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego. Jednakże, zwolniony od podatku będzie dochód w proporcji odpowiadającej iloczynowi dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego.

Ponadto, tutejszy Organ zaznacza, że przepis art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) nakłada na organ podatkowy obowiązek udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. W związku z powyższym, w odniesieniu do przedstawionej w pytaniu kwoty zwolnienia od podatku, tutejszy Organ informuje, że ewentualne przeliczenia, jakich należałoby dokonać, aby ustalić kwotę dochodu zwolnionego od podatku nie należą do kompetencji tutejszego Organu. Zgodnie z zasadą samoopodatkowania, obowiązującą w polskim systemie podatkowym, na podatniku spoczywa obowiązek dokonania oceny własnej sytuacji prawnopodatkowej, a po jej dokonaniu zachowania się zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Natomiast prawidłowość, bądź nieprawidłowość wyliczeń podlega weryfikacji przez właściwy organ podatkowy w toku, np. postępowania kontrolnego, postępowania podatkowego, czy też czynności sprawdzających. Zatem, tutejszy Organ nie może na podstawie podanych we wniosku o wydanie interpretacji informacji dokonywać wyliczenia podstawy opodatkowania czy też wysokości dochodu zwolnionego od podatku. Organ w niniejszej interpretacji wskazał natomiast w jaki sposób należy wyliczyć podstawę opodatkowania oraz kwotę dochodu zwolnionego od podatku, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zainteresowanemu będącemu stroną postępowania (art. 14r § 2 Ordynacji podatkowej) przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.