IBPBII/2/415-646/14/JG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy Dom Pomocy Społecznej jest zobowiązany do naliczania, pobrania i odprowadzania zryczałtowanego podatku dochodowego od odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku i sporządzania deklaracji PIT-8AR?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Domu Pomocy Społecznej przedstawione we wniosku z 10 lipca 2014 r. (data otrzymania 14 lipca 2014 r.) uzupełnionym odpowiednio 12 i 26 sierpnia 2014 r. i 23 września 2014 r., o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania odsetek od środków mieszkańców zgromadzonych na rachunku depozytowym Domu Pomocy Społecznej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 lipca 2014 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania odsetek od środków mieszkańców zgromadzonych na rachunku depozytowym Domu Pomocy Społecznej.

W związku z brakami formalnymi, pismami z 31 lipca 2014 r. i 10 września 2014 r. Znak: IBPBII/2/415-646/14/JG wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia wniosku dokonano odpowiednio 12 i 26 sierpnia 2014 r. i 23 września 2014 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Dom Pomocy Społecznej jest jednostką samorządu terytorialnego. Sprawuje opiekę całodobową nad osobami przewlekle psychicznie chorymi. Dom posiada w banku jeden ogólny rachunek depozytowy, na którym są gromadzone, przechowywane oraz wypłacane podopiecznym renty, emerytury i zasiłki. W dziale księgowości prowadzona jest szczegółowa analityka do rachunku na konta poszczególnych mieszkańców. Na koniec każdego miesiąca bank nalicza odsetki (kapitalizacja odsetek) od środków zgromadzonych na koncie, które są dopisywane w księgowości każdemu mieszkańcowi raz na kwartał. Od tych odsetek nie jest pobierany żaden podatek dochodowy.

W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytania:

Czy Dom Pomocy Społecznej jest zobowiązany do naliczania, pobrania i odprowadzania zryczałtowanego podatku dochodowego od odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku i sporządzania deklaracji PIT-8AR...

Zdaniem Wnioskodawcy, od zgromadzonych środków przez mieszkańców na rachunku depozytowym nie powinien być naliczany, pobierany i odprowadzony zryczałtowany podatek dochodowy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) – opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jednym ze źródeł przychodów określonym w art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy podatkowej są kapitały pieniężne.

Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy – za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą.

Przychód, o którym powyżej mowa podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy – od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a, z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą.

Dochodów (przychodów), o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 (art. 30a ust. 7 ustawy).

Z literalnego brzmienia przywołanych powyżej przepisów wynika, że zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodu z tytułu odsetek pobiera się, jeżeli zostaną spełnione łącznie trzy przesłanki:

  • środki te zgromadzone są na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania,
  • rachunek podatnika lub inne formy oszczędzania, przechowywania lub inwestowania prowadzone są przez podmiot do tego uprawniony na podstawie odrębnych przepisów,
  • środki pieniężne nie są gromadzone w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą.

W myśl art. 41. ust. 4 wyżej przywołanej ustawy podatkowej – płatnicy, o których mowa w ust. 1 tego artykułu, tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych m.in. w art. 30a ust. 1 ustawy.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Dom Pomocy Społecznej posiada w banku jeden ogólny rachunek depozytowy, na którym są gromadzone, przechowywane i z którego są wypłacane podopiecznym renty, emerytury i zasiłki. W dziale księgowości prowadzona jest szczegółowa analityka do rachunku na konta poszczególnych mieszkańców. Na koniec każdego miesiąca bank nalicza odsetki (kapitalizacja odsetek) od środków zgromadzonych na koncie, które dopisywane są w księgowości każdemu mieszkańcowi raz na kwartał. Od tych odsetek nie jest pobierany żaden podatek.

Stosownie do postanowień § 5 pkt 3 lit. h) rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2012 r. poz. 964) – Dom Pomocy Społecznej świadczy usługi w zakresie zapewnienia bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych mieszkańców. W świetle powyższego przepisu Dom Pomocy Społecznej jest podmiotem uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów do przechowywania środków pieniężnych mieszkańców Domu. Z tych też względów Dom Pomocy Społecznej, jako płatnik, jest zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od stawianych do dyspozycji mieszkańcom Domu odsetek bankowych.

Specyfika przedstawionego we wniosku stanu faktycznego polega na tym, że nie mamy w nim do czynienia z sytuacją typową, a więc sytuacją, gdy osoba fizyczna przechowuje swoje środki pieniężne na należącym do niej rachunku bankowym i uzyskuje z tego tytułu – bezpośrednio od banku – dochody w postaci odsetek, lecz z przypadkiem, w którym środki pieniężne stanowiące własność poszczególnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przechowywane są na rachunku depozytowym należącym do tego Domu. Jak wynika z wniosku bank na koniec każdego miesiąca nalicza odsetki do rachunku depozytowego. Z konta depozytowego odsetki są rozliczane i dopisywane do stanu środków pieniężnych każdego mieszkańca. Zatem to właściciel rachunku czyli Dom Pomocy Społecznej prowadząc konta analityczne każdego depozytu przypisuje odsetki indywidualnie dla każdego mieszkańca. Powyższe wyjaśnienie oznacza, że tylko Dom Pomocy Społecznej może zindywidualizować wysokość odsetek przypadających na poszczególnego mieszkańca Domu i to na nim jako płatniku spoczywa obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zgodnie z treścią art. 42 ust. 1 ww. ustawy – płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Płatnik przesyła w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym deklarację roczną PIT-8AR.

Zauważyć należy, że umowa rachunku bankowego została zawarta z Domem Pomocy Społecznej, a nie osobami fizycznymi, podczas gdy art. 30a ust. 1 pkt 3 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy opodatkowania dochodu z tytułu odsetek uzyskiwanych przez osoby fizyczne. Środki pieniężne znajdujące się na rachunku depozytowym są własnością mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, nie zaś przychodem z działalności gospodarczej tej jednostki. A zatem bank w sytuacji wyżej opisanej nie ma obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodu z tytułu odsetek.

Zgodnie z powyższymi wyjaśnieniami stanowisko Wnioskodawcy uznaje się za nieprawidłowe, ponieważ Dom Pomocy Społecznej jest podmiotem uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów do przechowywania środków pieniężnych, a zatem jako płatnik zobowiązany jest do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od stawianych do dyspozycji mieszkańców Domu odsetek zgodnie z treścią art. 41 ust. 4 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym Dom Pomocy Społecznej jako płatnik ma obowiązek przesłać do urzędu skarbowego według siedziby płatnika deklarację roczną PIT-8AR.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.