Dom pomocy społecznej | Interpretacje podatkowe

Dom pomocy społecznej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dom pomocy społecznej. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zwolnienie od podatku i dokumentowania usług świadczonych za pośrednictwem DPS.
Fragment:
Dom Pomocy Społecznej po dokonaniu centralizacji rozliczeń w zakresie podatku VAT w Powiecie nie jest odrębnym od Powiatu zarejestrowanym podatnikiem VAT. Dom Pomocy Społecznej jest powiatową jednostką budżetową, której dochody i wydatki objęte są budżetem Powiatu. Prowadzenie Domu jest zadaniem własnym Powiatu. Dom Pomocy Społecznej działa w oparciu o wpis do rejestru Wojewody ... . Realizuje zadania własne Powiatu w zakresie pomocy społecznej w myśl art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) oraz działa na podstawie: ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.), ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Z 1994 r. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych do tej ustawy, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.
2017
28
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży dokonywanej przez uczestników WTZ.
Fragment:
Wśród jednostek objętych centralizacją znajduje się Dom Pomocy Społecznej (dalej jako DPS). Przy przedmiotowym DPS funkcjonują od 2000 r. Warsztaty Terapii Zajęciowej (dalej jako WTZ lub Warsztat). Warsztat jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Zgodnie z przepisami (ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej) warsztat nie jest Placówką samodzielną, ale stanowi część większej struktury organizacyjnej wyposażonej w osobowość prawną lub posiadającej zdolność do czynności prawnych. Warsztaty mogą być organizowane przez fundacje, stowarzyszenia lub przez inne podmioty. W niniejszym przypadku jest to DPS - placówka publiczna - jednostka organizacyjna Wnioskodawcy. WTZ finansowane są ze środków PFRON. W świetle § 10 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej, działalność warsztatu jest działalnością o charakterze niezarobkowym.
2017
25
lip

Istota:
Interpretacja indywidualna dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy czynności w zakresie pomocy społecznej wykonywanych przez Gminę za pośrednictwem jednostki budżetowej związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, umieszczeniem osób potrzebujących w Domu Pomocy Społecznej, zapewnieniem pobytu w Dziennym Domu Pomocy Społecznej, mieszkaniu chronionym i Domu dla Samotnych Kobiet i Matek z Dziećmi, zapewnieniem opieki dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Fragment:
Z kolei art. 55 UPS stanowi, że dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających, zwanych dalej „ mieszkańcami domu ”. Dom pomocy społecznej może również świadczyć usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w nim niezamieszkujących. Z kolei, zgodnie z art. 58 UPS wydatki związane z zapewnieniem całodobowej opieki mieszkańcom oraz zaspokajaniem ich niezbędnych potrzeb bytowych i społecznych w całości pokrywa dom pomocy społecznej. Dom pomocy społecznej pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidziane w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dom pomocy społecznej może pokryć wydatki ponoszone na niezbędne usługi pielęgnacyjne w zakresie wykraczającym poza uprawnienia wynikające z przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Z art. 60 ust. 1 i 2 UPS wynika, iż pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca, przy czym średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym - ustala wójt i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.
2017
17
maj

Istota:
Stwierdzenie, czy Dom Pomocy Społecznej musi wystawiać faktury VAT dokumentujące sprzedaż zwolnioną (opłaty wnoszone przez Ośrodki Pomocy Społecznej)
Fragment:
Dom Pomocy Społecznej działa na podstawie zezwolenia wydanego przez Wojewodę i jest wpisany do prowadzonego przez Wojewodę Rejestru Domów Pomocy Społecznej. Dom Pomocy Społecznej świadczy usługi pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy. Dom Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Powiatu (Wnioskodawcy) i funkcjonuje stosownie do przepisów ustawy o finansach publicznych jako jednostka budżetowa – jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która całość swoich wydatków pokrywa z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo jednostki samorządu terytorialnego. Dom Pomocy Społecznej działa na podstawie statutu określającego nazwę, siedzibę i przedmiot działalności. Podstawą gospodarki finansowej jest plan dochodów i wydatków (plan finansowy). Od 1 stycznia 2017 r. Dom Pomocy Społecznej jako jednostka organizacyjna powiatu (Wnioskodawcy) podlega przepisom ustawy o centralizacji podatku VAT. Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy, czy po centralizacji rozliczeń podatku VAT Dom Pomocy Społecznej winien wystawiać faktury (...)
2017
10
maj

Istota:
Czy Dom Pomocy Społecznej jest zobowiązany do naliczania, pobrania i odprowadzania zryczałtowanego podatku dochodowego od odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku i sporządzania deklaracji PIT-8AR?
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Dom Pomocy Społecznej posiada w banku jeden ogólny rachunek depozytowy, na którym są gromadzone, przechowywane i z którego są wypłacane podopiecznym renty, emerytury i zasiłki. W dziale księgowości prowadzona jest szczegółowa analityka do rachunku na konta poszczególnych mieszkańców. Na koniec każdego miesiąca bank nalicza odsetki (kapitalizacja odsetek) od środków zgromadzonych na koncie, które dopisywane są w księgowości każdemu mieszkańcowi raz na kwartał. Od tych odsetek nie jest pobierany żaden podatek. Stosownie do postanowień § 5 pkt 3 lit. h) rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2012 r. poz. 964) – Dom Pomocy Społecznej świadczy usługi w zakresie zapewnienia bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych mieszkańców. W świetle powyższego przepisu Dom Pomocy Społecznej jest podmiotem uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów do przechowywania środków pieniężnych mieszkańców Domu. Z tych też względów Dom Pomocy Społecznej, jako płatnik, jest zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od stawianych do dyspozycji mieszkańcom Domu odsetek bankowych.
2015
6
sty

Istota:
Czy opiekun prawny dokonując w imieniu Wnioskodawczyni rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 r. (korekta zeznania), może od Jej dochodów (renta rodzinna) odliczyć w ramach ulgi podatkowej koszt pobytu Wnioskodawczyni w domu pomocy społecznej w 2013 r.?
Fragment:
Jak wynika z postanowień art. 55 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. Dom pomocy społecznej jest zatem jednostką organizacyjną pomocy społecznej, której działalność koncentruje się w głównej mierze na świadczeniu usług bytowych i opiekuńczych. Jest on zastępczym domem dla osoby w nim przebywającej, której stan zdrowia nie wymaga pobytu w zakładzie opieki zdrowotnej. Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny. Jednakże mieszkanie we własnym domu czy mieszkaniu również wiąże się z ponoszeniem określonych kosztów, które także nie podlegają odliczeniu w ramach omawianej ulgi podatkowej. Nie ulega wątpliwości, że osobom przebywającym w domu pomocy społecznej i objętym ubezpieczeniem zdrowotnym przysługuje prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych w takim samym zakresie, jak gdyby przebywały w warunkach domowych. Tym niemniej, pomimo szerokiego zakresu usług, domy pomocy społecznej nie zapewniają specjalistycznej i intensywnej opieki medycznej. Osobę wymagającą takiej opieki kieruje się do specjalistycznej placówki: zakładu opiekuńczo-leczniczego lub zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego.
2014
19
paź

Istota:
Czy odpłatność za pobyt w DPS:
podlega zwolnieniu w zakresie VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)?
czy wyłączeniu z opodatkowania VAT na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług?
Fragment:
Z okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca (Dom Pomocy Społecznej) świadczy usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem w ramach statutowych działań. Dom Pomocy Społecznej jest powiatową jednostką budżetową finansowaną z budżetu powiatu - wpisaną do rejestru Wojewody, posiadającą zezwolenie na prowadzenie tej działalności. Zainteresowany świadczy ww. usługi i pobiera opłaty na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej oraz w oparciu o decyzje administracyjne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w T o umieszczeniu w DPS i decyzje ośrodków pomocy społecznej o skierowaniu i odpłatności z tego tytułu. Mając na uwadze przedstawione okoliczności sprawy oraz powołane przepisy należy stwierdzić, że świadczone przez Dom Pomocy Społecznej usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem spełniają przesłankę przedmiotową o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy o VAT. Ponadto, Zainteresowany działa na podstawie zezwolenia wydanego przez wojewodę oraz jest podmiotem wpisanym do prowadzonego przez wojewodę rejestru domów pomocy społecznej. Tym samym, spełniona jest również przesłanka podmiotowa określona w art. 43 ust. 1 pkt 22 pkt b ustawy.
2014
26
mar

Istota:
Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Dom Pomocy Społecznej ma obowiązek wprowadzenia kasy rejestrującej, czy też podlega zwolnieniu z obowiązku ewidencjonowania ze względu na formę bezgotówkową pobierania opłat za świadczone usługi... Zdaniem Wnioskodawcy, z racji tego, że Dom Pomocy Społecznej w świadczy usługi, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem banku (na rachunek bankowy domu), a z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej transakcji zapłata dotyczyła. Dom korzysta ze zwolnienia zawartego w poz. 37 czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010r. (Dz. U. Nr 138 poz. 930) i nie musi posiadać kasy rejestrującej z dniem 1 maja 2011r. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).
2012
16
paź

Istota:
Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej usług pomocy społecznej
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy w związku ze zwolnieniem usług pomocy społecznej z podatku VAT, dom pomocy społecznej świadczący wyłącznie usługi pomocy społecznej jest zwolniony z ewidencji za pomocą kasy rejestrującej... Stanowisko Wnioskodawcy: Dom Pomocy Społecznej świadczy wyłącznie usługi pomocy społecznej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004r., o pomocy społecznej. Usługi te w całości zwolnione są z podatku VAT. Z tych względów na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 22. oraz art. 111 ust. 1, ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004r., o podatku od towarów i usług do DPS-u nie ma zastosowania obowiązek stosowania kasy rejestrującej, gdyż kasa służy do rejestracji obrotu i związanym z nim kwot podatku VAT, a w związku ze zwolnieniem z VAT, podatek nie występuje. Nawet gdyby przyjąć odmienną interpretację przepisów niż wskazanej powyżej, to DPS nie jest zobowiązany do posiadania kasy rejestrującej, gdyż korzysta ze zwolnienia, ze względu na formę zapłaty zgodnie z pozycją 37 załącznika do rozporządzenia ministra finansów z dnia 26 lipiec 2010r., w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, gdyż zapłata za usługi świadczone przez DPS dokonywana jest w całości za pośrednictwem poczty i banku.
2012
16
paź

Istota:
DPS nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu polegającego na zakupie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.
Fragment:
Samochód ma być zakupiony przez Dom Pomocy Społecznej przy 50% wkładzie własnym DPS i 50% udziale środków PFRON. Samochód do przewozu osób niepełnosprawnych – mieszkanek Domu Pomocy Społecznej – stanowić będzie własność DPS i służyć tylko i wyłącznie do działalności zwolnionej z podatku VAT. Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Wnioskodawcę jest jednostką dla której organem założycielskim jest prawna jednostka kościelna i który zgodnie z art. 43 pkt 22 ustawy o podatku VAT jest podmiotem zwolnionym z rozliczeń z tego podatku. W myśl pkt 22 usługi pomocy społecznej oraz dostawy towarów ściśle z tymi usługami związane ponoszone na rzecz beneficjenta tej pomocy (którymi są mieszkanki domu pomocy) są zwolnione od podatku VAT. Wnioskodawca informuje też, że ma pozwolenie Wojewody na prowadzenie Dom Pomocy Społecznej na czas nieokreślony. W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 13 lutego 2012r.): Czy Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z zakupem ww. samochodu... Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 13 lutego 2012r.), nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z zakupem ww. samochodu.
2012
14
cze
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.