Dom pomocy społecznej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dom pomocy społecznej. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
6
gru

Istota:

Wyłączenie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy, świadczonych przez Powiat usług pomocy społecznej

Fragment:

Zarówno Powiat ... jaki i Dom Pomocy Społecznej w ..., jak i Dom Pomocy Społecznej w ...., nie posiadają umowy cywilnoprawnej z pensjonariuszem ani kierującym pensjonariusza Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Ponadto ww. domy pomocy społecznej nie osiągają zysku z tytułu wykonywanych zadań. W ramach statutowej działalności ww. domy pomocy społecznej prowadzą kuchnie. W kuchniach tych przygotowują wyżywienie dla swoich mieszkańców. Kuchnie te nie są odrębnym podmiotem gospodarczym i obsługiwane są przez pracowników zatrudnionych przez Domy Pomocy Społecznej na podstawie umów o pracę. Działalność kuchni i żywienie mieszkańców, jest ściśle związane z zadaniami statutowymi tych Jednostek. Pracownicy zatrudnieni w Domach pomagają mieszkańcom we wszelkich czynnościach życia codziennego, w tym w przygotowywaniu posiłków oraz ich karmieniu. Wszyscy pracownicy niezależnie od tego, na jakim stanowisku są zatrudnieni wraz z mieszkańcami tworzą społeczność Domu. Jednocześnie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie domów pomocy społecznej, wszyscy pracownicy są pracownikami tzw. pierwszego kontaktu, tworzą zespół terapeutyczno-opiekuńczy.

2018
6
gru

Istota:

Podleganie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług sprzedaży obiadów dla pracowników zatrudnionych w Domach Pomocy Społecznej oraz stażystów, wolontariuszy i praktykantów niebędących pracownikami ww. jednostek

Fragment:

Zarówno Powiat ... jaki i Dom Pomocy Społecznej w ..., jak i Dom Pomocy Społecznej w ...., nie posiadają umowy cywilnoprawnej z pensjonariuszem ani kierującym pensjonariusza Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Ponadto ww. domy pomocy społecznej nie osiągają zysku z tytułu wykonywanych zadań. W ramach statutowej działalności ww. domy pomocy społecznej prowadzą kuchnie. W kuchniach tych przygotowują wyżywienie dla swoich mieszkańców. Kuchnie te nie są odrębnym podmiotem gospodarczym i obsługiwane są przez pracowników zatrudnionych przez Domy Pomocy Społecznej na podstawie umów o pracę. Działalność kuchni i żywienie mieszkańców, jest ściśle związane z zadaniami statutowymi tych Jednostek. Pracownicy zatrudnieni w Domach pomagają mieszkańcom we wszelkich czynnościach życia codziennego, w tym w przygotowywaniu posiłków oraz ich karmieniu. Wszyscy pracownicy niezależnie od tego, na jakim stanowisku są zatrudnieni wraz z mieszkańcami tworzą społeczność Domu. Jednocześnie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie domów pomocy społecznej, wszyscy pracownicy są pracownikami tzw. pierwszego kontaktu, tworzą zespół terapeutyczno-opiekuńczy.

2018
28
paź

Istota:

Wyłączenie z obowiązku stosowania kasy rejestrującej przez Dom Pomocy Społecznej.

Fragment:

Dom Pomocy Społecznej nie zawiera żadnych umów cywilnoprawnych ze swoimi pensjonariuszami i podmiotami kierującymi. W 2011 r. Dom Pomocy Społecznej zakupił kasę fiskalną i w dniu 10 maja 2011 r. decyzją naczelnika urzędu skarbowego nadano kasie numer fiskalny. Od tego momentu wszystkie wpłaty z tytułu opłat za pobyt otrzymane od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej rejestrowane są przy zastosowaniu kasy fiskalnej. Przy tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia, czy Dom Pomocy Społecznej, jako jednostka budżetowa Powiatu, pobierający bezpośrednio od mieszkańców opłaty za pobyt ustalone decyzjami administracyjnymi, wyłączony jest z obowiązku stosowania kasy rejestrującej. W tym miejscu należy wskazać, że zgodnie z art. 139 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1270, z późn. zm.), ze świadczeń pieniężnych określonych w ustawie – po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – podlegają potrąceniu, z uwzględnieniem art. 141, następujące należności, z tytułu odpłatności za pobyt osób uprawnionych do świadczeń w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych – na wniosek dyrektorów tych placówek.

2018
14
wrz

Istota:

W zakresie ustalenia prawidłowej stawki podatku VAT dla robót budowlanych dotyczących modernizacji i adaptacji budynku na dom pomocy społecznej wykonywanych w trybie zamówień publicznych.

Fragment:

Przy czym należy stwierdzić, że Wnioskodawca jako zlecający przebudowę budynku przychodni na dom pomocy społecznej podzielił przedmiotową inwestycję na 3 etapy, z których jeden obejmuje prace projektowe. Zatem każdy z wymienionych etapów inwestycji może wykonywać inny podmiot. Co do zasady, są to różne i niezależne od siebie usługi, a zatem w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z odrębnymi świadczeniami. Wobec tego w analizowanej sprawie nie można mówić o jednej kompleksowej usłudze. W konsekwencji, mimo że świadczenia polegające na wykonaniu projektu oraz robót budowlanych, będą dotyczyły jednej inwestycji (przebudowy budynku na dom pomocy społecznej), należało zakwalifikować je jako odrębne, niezależne świadczenia, które powinny być odrębnie opodatkowane VAT według właściwych dla nich zasad. Zatem nabywana przez Wnioskodawcę usługa projektowa dotycząca przebudowy ww. budynku będzie podlegała opodatkowaniu wg stawki 23% stosownie do regulacji art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe, gdyż do całości usług dotyczących realizacji przebudowy i adaptacji budynku na dom pomocy społecznej w ramach zamówień publicznych nie może być zastosowana stawka podatku VAT w wysokości 8%, gdyż część usług tego zadania będzie podlegać opodatkowaniu wg stawki 23%.

2018
6
lip

Istota:

Stawka podatku obowiązująca dla usług noclegu, świadczonych przez dom pomocy społecznej na rzecz osób odwiedzających bliskich będących podopiecznymi tego domu, (PKWiU 55.90.19.0) oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z udostępnianymi do celów noclegowych pokojami gościnnymi.

Fragment:

Domami pomocy społecznej będącymi jednostkami organizacyjnymi Gminy są: Dom Pomocy Społecznej im. S., Dom Pomocy Społecznej im. W., Dom Pomocy Społecznej im. M., Dom Pomocy Społecznej dla O., Dom Pomocy Społecznej „ K. ”, Dom Pomocy Społecznej „ B. ”. W domach pomocy społecznej (zwanych dalej dpsami), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 964), w § 6 ust. 1 pkt 2 lit. i wskazano, iż: dom uznaje się za spełniający warunki, jeżeli znajdują się w nim następujące pomieszczenia: pokój gościnny. Na skutek tego, posiadanie pokoju gościnnego w domu pomocy społecznej jest niezbędne do jego zgodnego z prawem funkcjonowania. Każdy dps będący jednostką budżetową Gminy posiada pokój gościnny, zgodnie z powyższymi wymogami. W takim pokoju gościnnym odbywają się spotkania osób przebywających pod opieką danego domu pomocy społecznej (podopiecznych) ze swoimi bliskimi, którzy ich odwiedzają. Niektóre z osób odwiedzających z uwagi na dużą odległość między swoim miejscem zamieszkania a domem pomocy społecznej, korzystają z noclegu w danym dpsie. Nocleg świadczony jest w omawianych pokojach gościnnych znajdujących się na obszarze domów pomocy społecznej wyłącznie dla bliskich podopiecznych dpsów.

2018
16
kwi

Istota:

Brak wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, zapewnienia pobytu i opieki w domu pomocy społecznej i pobieranych z tego tytułu opłat przez dom pomocy społecznej

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 10 listopada 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, zapewnienia pobytu i opieki w domu pomocy społecznej i pobieranych z tego tytułu opłat przez dom pomocy społecznej. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Powiat (Wnioskodawca) jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Od 1 stycznia 2017 r. nastąpi centralizacja rozliczenia podatku VAT w Powiecie. Powiat jako jednostka samorządu terytorialnego jest właściwy do wszystkich spraw publicznych o charakterze ponadgminnym realizującym zadania między innymi w zakresie pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia. Podstawowym aktem prawnym regulującym w tym zakresie działalność powiatu jako organu władzy publicznej jest ustawa o samorządzie powiatowym. W celu realizacji ww. zadań Powiat utworzył jednostkę organizacyjną – Dom Pomocy Społecznej. Działalność Domu Pomocy Społecznej reguluje ustawa o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 930) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze. Domy pomocy społecznej są jednostkami organizacyjnymi, które uzyskują zezwolenie od Wojewody na prowadzenie działalności oraz podlegają wpisowi do rejestru domów pomocy społecznej. Dom Pomocy Społecznej utworzony przez Powiat jest placówką dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Zapewnia całodobową opiekę, świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązujących standardów, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających, zwanych „ mieszkańcami domu ”.

2018
15
kwi

Istota:

Obowiązek rejestracji na kasie fiskalnej.

Fragment:

Ponieważ Dom Pomocy Społecznej jest jednostką budżetową Wnioskodawcy, dyspozycja do jego utworzenia zawarta jest w art. 9 ust. 1 u.s.g., który stanowi, że w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi. Zatem z art. 9 ust. 1 u.s.g. wynika, iż głównym celem tworzenia jednostek organizacyjnych (którym są domy pomocy społecznej) przez gminy jest wykonywanie zadań określonych w u.s.g., które należą do sfery zadań publicznoprawnych. Jak zostało przedstawione w opisie stanu faktycznego, Dom Pomocy Społecznej prowadzi wyłącznie działalność statutową, polegającą na zapewnianiu całodobowej opieki z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności osobom, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy i opieki w miejscu zamieszkania. Taki charakter prowadzonej działalności przez Dom Pomocy Społecznej koresponduje z opisem usług świadczonych przez domy pomocy społecznej określonym w art. 55 ust. 1 u.p.s. Tym samym w zakresie swojej działalności Dom Pomocy Społecznej działa w ramach u.p.s., zaś opłaty pobierane z tego tytułu mają charakter odpłatności ponoszonych w zamian za dokonanie czynności określonych ustawą prawa publicznego.

2018
29
mar

Istota:

Zwolnienie od podatku/wyłączenia od opodatkowania usług świadczonych za pośrednictwem Domu Pomocy Społecznej (zapewnienie pobytu w Domu Pomocy Społecznej).

Fragment:

Z kolei z art. 59 ust. 2 powyższej ustawy wynika, że decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy prowadzącej dom pomocy społecznej lub starosta powiatu prowadzącego dom pomocy społecznej. W przypadku regionalnych domów pomocy społecznej decyzję wydaje marszałek województwa, z zastrzeżeniem ust. 5. W myśl art. 60 ust. 1 powołanej ustawy – pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca, z zastrzeżeniem ust. 3. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są według art. 61 ust. 1 cyt. ustawy, w kolejności: mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, małżonek, zstępni przed wstępnymi, gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej − przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność. Stosownie do treści art. 61 ust. 2 niniejszej ustawy – opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą: mieszkaniec domu, (...); małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2: w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie (...)

2017
28
gru

Istota:

Zwolnienie od podatku i dokumentowania usług świadczonych za pośrednictwem DPS.

Fragment:

Dom Pomocy Społecznej po dokonaniu centralizacji rozliczeń w zakresie podatku VAT w Powiecie nie jest odrębnym od Powiatu zarejestrowanym podatnikiem VAT. Dom Pomocy Społecznej jest powiatową jednostką budżetową, której dochody i wydatki objęte są budżetem Powiatu. Prowadzenie Domu jest zadaniem własnym Powiatu. Dom Pomocy Społecznej działa w oparciu o wpis do rejestru Wojewody ... . Realizuje zadania własne Powiatu w zakresie pomocy społecznej w myśl art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) oraz działa na podstawie: ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.), ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Z 1994 r. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych do tej ustawy, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.

2017
25
lip

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży dokonywanej przez uczestników WTZ.

Fragment:

Wśród jednostek objętych centralizacją znajduje się Dom Pomocy Społecznej (dalej jako DPS). Przy przedmiotowym DPS funkcjonują od 2000 r. Warsztaty Terapii Zajęciowej (dalej jako WTZ lub Warsztat). Warsztat jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Zgodnie z przepisami (ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej) warsztat nie jest Placówką samodzielną, ale stanowi część większej struktury organizacyjnej wyposażonej w osobowość prawną lub posiadającej zdolność do czynności prawnych. Warsztaty mogą być organizowane przez fundacje, stowarzyszenia lub przez inne podmioty. W niniejszym przypadku jest to DPS - placówka publiczna - jednostka organizacyjna Wnioskodawcy. WTZ finansowane są ze środków PFRON. W świetle § 10 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej, działalność warsztatu jest działalnością o charakterze niezarobkowym.