Dom pomocy społecznej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dom pomocy społecznej. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
14
wrz

Istota:

W zakresie ustalenia prawidłowej stawki podatku VAT dla robót budowlanych dotyczących modernizacji i adaptacji budynku na dom pomocy społecznej wykonywanych w trybie zamówień publicznych.

Fragment:

Przy czym należy stwierdzić, że Wnioskodawca jako zlecający przebudowę budynku przychodni na dom pomocy społecznej podzielił przedmiotową inwestycję na 3 etapy, z których jeden obejmuje prace projektowe. Zatem każdy z wymienionych etapów inwestycji może wykonywać inny podmiot. Co do zasady, są to różne i niezależne od siebie usługi, a zatem w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z odrębnymi świadczeniami. Wobec tego w analizowanej sprawie nie można mówić o jednej kompleksowej usłudze. W konsekwencji, mimo że świadczenia polegające na wykonaniu projektu oraz robót budowlanych, będą dotyczyły jednej inwestycji (przebudowy budynku na dom pomocy społecznej), należało zakwalifikować je jako odrębne, niezależne świadczenia, które powinny być odrębnie opodatkowane VAT według właściwych dla nich zasad. Zatem nabywana przez Wnioskodawcę usługa projektowa dotycząca przebudowy ww. budynku będzie podlegała opodatkowaniu wg stawki 23% stosownie do regulacji art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe, gdyż do całości usług dotyczących realizacji przebudowy i adaptacji budynku na dom pomocy społecznej w ramach zamówień publicznych nie może być zastosowana stawka podatku VAT w wysokości 8%, gdyż część usług tego zadania będzie podlegać opodatkowaniu wg stawki 23%.

2018
6
lip

Istota:

Stawka podatku obowiązująca dla usług noclegu, świadczonych przez dom pomocy społecznej na rzecz osób odwiedzających bliskich będących podopiecznymi tego domu, (PKWiU 55.90.19.0) oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z udostępnianymi do celów noclegowych pokojami gościnnymi.

Fragment:

Domami pomocy społecznej będącymi jednostkami organizacyjnymi Gminy są: Dom Pomocy Społecznej im. S., Dom Pomocy Społecznej im. W., Dom Pomocy Społecznej im. M., Dom Pomocy Społecznej dla O., Dom Pomocy Społecznej „ K. ”, Dom Pomocy Społecznej „ B. ”. W domach pomocy społecznej (zwanych dalej dpsami), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 964), w § 6 ust. 1 pkt 2 lit. i wskazano, iż: dom uznaje się za spełniający warunki, jeżeli znajdują się w nim następujące pomieszczenia: pokój gościnny. Na skutek tego, posiadanie pokoju gościnnego w domu pomocy społecznej jest niezbędne do jego zgodnego z prawem funkcjonowania. Każdy dps będący jednostką budżetową Gminy posiada pokój gościnny, zgodnie z powyższymi wymogami. W takim pokoju gościnnym odbywają się spotkania osób przebywających pod opieką danego domu pomocy społecznej (podopiecznych) ze swoimi bliskimi, którzy ich odwiedzają. Niektóre z osób odwiedzających z uwagi na dużą odległość między swoim miejscem zamieszkania a domem pomocy społecznej, korzystają z noclegu w danym dpsie. Nocleg świadczony jest w omawianych pokojach gościnnych znajdujących się na obszarze domów pomocy społecznej wyłącznie dla bliskich podopiecznych dpsów.

2018
16
kwi

Istota:

Brak wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, zapewnienia pobytu i opieki w domu pomocy społecznej i pobieranych z tego tytułu opłat przez dom pomocy społecznej

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 10 listopada 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, zapewnienia pobytu i opieki w domu pomocy społecznej i pobieranych z tego tytułu opłat przez dom pomocy społecznej. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Powiat (Wnioskodawca) jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Od 1 stycznia 2017 r. nastąpi centralizacja rozliczenia podatku VAT w Powiecie. Powiat jako jednostka samorządu terytorialnego jest właściwy do wszystkich spraw publicznych o charakterze ponadgminnym realizującym zadania między innymi w zakresie pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia. Podstawowym aktem prawnym regulującym w tym zakresie działalność powiatu jako organu władzy publicznej jest ustawa o samorządzie powiatowym. W celu realizacji ww. zadań Powiat utworzył jednostkę organizacyjną – Dom Pomocy Społecznej. Działalność Domu Pomocy Społecznej reguluje ustawa o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 930) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze. Domy pomocy społecznej są jednostkami organizacyjnymi, które uzyskują zezwolenie od Wojewody na prowadzenie działalności oraz podlegają wpisowi do rejestru domów pomocy społecznej. Dom Pomocy Społecznej utworzony przez Powiat jest placówką dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Zapewnia całodobową opiekę, świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązujących standardów, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających, zwanych „ mieszkańcami domu ”.

2018
15
kwi

Istota:

Obowiązek rejestracji na kasie fiskalnej.

Fragment:

Ponieważ Dom Pomocy Społecznej jest jednostką budżetową Wnioskodawcy, dyspozycja do jego utworzenia zawarta jest w art. 9 ust. 1 u.s.g., który stanowi, że w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi. Zatem z art. 9 ust. 1 u.s.g. wynika, iż głównym celem tworzenia jednostek organizacyjnych (którym są domy pomocy społecznej) przez gminy jest wykonywanie zadań określonych w u.s.g., które należą do sfery zadań publicznoprawnych. Jak zostało przedstawione w opisie stanu faktycznego, Dom Pomocy Społecznej prowadzi wyłącznie działalność statutową, polegającą na zapewnianiu całodobowej opieki z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności osobom, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy i opieki w miejscu zamieszkania. Taki charakter prowadzonej działalności przez Dom Pomocy Społecznej koresponduje z opisem usług świadczonych przez domy pomocy społecznej określonym w art. 55 ust. 1 u.p.s. Tym samym w zakresie swojej działalności Dom Pomocy Społecznej działa w ramach u.p.s., zaś opłaty pobierane z tego tytułu mają charakter odpłatności ponoszonych w zamian za dokonanie czynności określonych ustawą prawa publicznego.

2018
29
mar

Istota:

Zwolnienie od podatku/wyłączenia od opodatkowania usług świadczonych za pośrednictwem Domu Pomocy Społecznej (zapewnienie pobytu w Domu Pomocy Społecznej).

Fragment:

Z kolei z art. 59 ust. 2 powyższej ustawy wynika, że decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy prowadzącej dom pomocy społecznej lub starosta powiatu prowadzącego dom pomocy społecznej. W przypadku regionalnych domów pomocy społecznej decyzję wydaje marszałek województwa, z zastrzeżeniem ust. 5. W myśl art. 60 ust. 1 powołanej ustawy – pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca, z zastrzeżeniem ust. 3. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są według art. 61 ust. 1 cyt. ustawy, w kolejności: mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, małżonek, zstępni przed wstępnymi, gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej − przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność. Stosownie do treści art. 61 ust. 2 niniejszej ustawy – opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą: mieszkaniec domu, (...); małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2: w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie (...)

2017
28
gru

Istota:

Zwolnienie od podatku i dokumentowania usług świadczonych za pośrednictwem DPS.

Fragment:

Dom Pomocy Społecznej po dokonaniu centralizacji rozliczeń w zakresie podatku VAT w Powiecie nie jest odrębnym od Powiatu zarejestrowanym podatnikiem VAT. Dom Pomocy Społecznej jest powiatową jednostką budżetową, której dochody i wydatki objęte są budżetem Powiatu. Prowadzenie Domu jest zadaniem własnym Powiatu. Dom Pomocy Społecznej działa w oparciu o wpis do rejestru Wojewody ... . Realizuje zadania własne Powiatu w zakresie pomocy społecznej w myśl art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) oraz działa na podstawie: ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.), ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Z 1994 r. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych do tej ustawy, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.

2017
25
lip

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży dokonywanej przez uczestników WTZ.

Fragment:

Wśród jednostek objętych centralizacją znajduje się Dom Pomocy Społecznej (dalej jako DPS). Przy przedmiotowym DPS funkcjonują od 2000 r. Warsztaty Terapii Zajęciowej (dalej jako WTZ lub Warsztat). Warsztat jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Zgodnie z przepisami (ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej) warsztat nie jest Placówką samodzielną, ale stanowi część większej struktury organizacyjnej wyposażonej w osobowość prawną lub posiadającej zdolność do czynności prawnych. Warsztaty mogą być organizowane przez fundacje, stowarzyszenia lub przez inne podmioty. W niniejszym przypadku jest to DPS - placówka publiczna - jednostka organizacyjna Wnioskodawcy. WTZ finansowane są ze środków PFRON. W świetle § 10 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej, działalność warsztatu jest działalnością o charakterze niezarobkowym.

2017
17
maj

Istota:

Interpretacja indywidualna dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy czynności w zakresie pomocy społecznej wykonywanych przez Gminę za pośrednictwem jednostki budżetowej związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, umieszczeniem osób potrzebujących w Domu Pomocy Społecznej, zapewnieniem pobytu w Dziennym Domu Pomocy Społecznej, mieszkaniu chronionym i Domu dla Samotnych Kobiet i Matek z Dziećmi, zapewnieniem opieki dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Fragment:

Z kolei art. 55 UPS stanowi, że dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających, zwanych dalej „ mieszkańcami domu ”. Dom pomocy społecznej może również świadczyć usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w nim niezamieszkujących. Z kolei, zgodnie z art. 58 UPS wydatki związane z zapewnieniem całodobowej opieki mieszkańcom oraz zaspokajaniem ich niezbędnych potrzeb bytowych i społecznych w całości pokrywa dom pomocy społecznej. Dom pomocy społecznej pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidziane w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dom pomocy społecznej może pokryć wydatki ponoszone na niezbędne usługi pielęgnacyjne w zakresie wykraczającym poza uprawnienia wynikające z przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Z art. 60 ust. 1 i 2 UPS wynika, iż pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca, przy czym średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym - ustala wójt i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.

2017
10
maj

Istota:

Stwierdzenie, czy Dom Pomocy Społecznej musi wystawiać faktury VAT dokumentujące sprzedaż zwolnioną (opłaty wnoszone przez Ośrodki Pomocy Społecznej)

Fragment:

Dom Pomocy Społecznej działa na podstawie zezwolenia wydanego przez Wojewodę i jest wpisany do prowadzonego przez Wojewodę Rejestru Domów Pomocy Społecznej. Dom Pomocy Społecznej świadczy usługi pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy. Dom Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Powiatu (Wnioskodawcy) i funkcjonuje stosownie do przepisów ustawy o finansach publicznych jako jednostka budżetowa – jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która całość swoich wydatków pokrywa z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo jednostki samorządu terytorialnego. Dom Pomocy Społecznej działa na podstawie statutu określającego nazwę, siedzibę i przedmiot działalności. Podstawą gospodarki finansowej jest plan dochodów i wydatków (plan finansowy). Od 1 stycznia 2017 r. Dom Pomocy Społecznej jako jednostka organizacyjna powiatu (Wnioskodawcy) podlega przepisom ustawy o centralizacji podatku VAT. Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy, czy po centralizacji rozliczeń podatku VAT Dom Pomocy Społecznej winien wystawiać faktury (...)

2015
6
sty

Istota:

Czy Dom Pomocy Społecznej jest zobowiązany do naliczania, pobrania i odprowadzania zryczałtowanego podatku dochodowego od odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku i sporządzania deklaracji PIT-8AR?

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Dom Pomocy Społecznej posiada w banku jeden ogólny rachunek depozytowy, na którym są gromadzone, przechowywane i z którego są wypłacane podopiecznym renty, emerytury i zasiłki. W dziale księgowości prowadzona jest szczegółowa analityka do rachunku na konta poszczególnych mieszkańców. Na koniec każdego miesiąca bank nalicza odsetki (kapitalizacja odsetek) od środków zgromadzonych na koncie, które dopisywane są w księgowości każdemu mieszkańcowi raz na kwartał. Od tych odsetek nie jest pobierany żaden podatek. Stosownie do postanowień § 5 pkt 3 lit. h) rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2012 r. poz. 964) – Dom Pomocy Społecznej świadczy usługi w zakresie zapewnienia bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych mieszkańców. W świetle powyższego przepisu Dom Pomocy Społecznej jest podmiotem uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów do przechowywania środków pieniężnych mieszkańców Domu. Z tych też względów Dom Pomocy Społecznej, jako płatnik, jest zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od stawianych do dyspozycji mieszkańcom Domu odsetek bankowych.