Dom pomocy społecznej | Interpretacje podatkowe

Dom pomocy społecznej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dom pomocy społecznej. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy Dom Pomocy Społecznej jest zobowiązany do naliczania, pobrania i odprowadzania zryczałtowanego podatku dochodowego od odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku i sporządzania deklaracji PIT-8AR?
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Dom Pomocy Społecznej posiada w banku jeden ogólny rachunek depozytowy, na którym są gromadzone, przechowywane i z którego są wypłacane podopiecznym renty, emerytury i zasiłki. W dziale księgowości prowadzona jest szczegółowa analityka do rachunku na konta poszczególnych mieszkańców. Na koniec każdego miesiąca bank nalicza odsetki (kapitalizacja odsetek) od środków zgromadzonych na koncie, które dopisywane są w księgowości każdemu mieszkańcowi raz na kwartał. Od tych odsetek nie jest pobierany żaden podatek. Stosownie do postanowień § 5 pkt 3 lit. h) rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2012 r. poz. 964) – Dom Pomocy Społecznej świadczy usługi w zakresie zapewnienia bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych mieszkańców. W świetle powyższego przepisu Dom Pomocy Społecznej jest podmiotem uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów do przechowywania środków pieniężnych mieszkańców Domu. Z tych też względów Dom Pomocy Społecznej, jako płatnik, jest zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od stawianych do dyspozycji mieszkańcom Domu odsetek bankowych.
2015
6
sty

Istota:
Czy opiekun prawny dokonując w imieniu Wnioskodawczyni rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 r. (korekta zeznania), może od Jej dochodów (renta rodzinna) odliczyć w ramach ulgi podatkowej koszt pobytu Wnioskodawczyni w domu pomocy społecznej w 2013 r.?
Fragment:
Jak wynika z postanowień art. 55 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. Dom pomocy społecznej jest zatem jednostką organizacyjną pomocy społecznej, której działalność koncentruje się w głównej mierze na świadczeniu usług bytowych i opiekuńczych. Jest on zastępczym domem dla osoby w nim przebywającej, której stan zdrowia nie wymaga pobytu w zakładzie opieki zdrowotnej. Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny. Jednakże mieszkanie we własnym domu czy mieszkaniu również wiąże się z ponoszeniem określonych kosztów, które także nie podlegają odliczeniu w ramach omawianej ulgi podatkowej. Nie ulega wątpliwości, że osobom przebywającym w domu pomocy społecznej i objętym ubezpieczeniem zdrowotnym przysługuje prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych w takim samym zakresie, jak gdyby przebywały w warunkach domowych. Tym niemniej, pomimo szerokiego zakresu usług, domy pomocy społecznej nie zapewniają specjalistycznej i intensywnej opieki medycznej. Osobę wymagającą takiej opieki kieruje się do specjalistycznej placówki: zakładu opiekuńczo-leczniczego lub zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego.
2014
19
paź

Istota:
Czy odpłatność za pobyt w DPS:
podlega zwolnieniu w zakresie VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)?
czy wyłączeniu z opodatkowania VAT na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług?
Fragment:
Z okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca (Dom Pomocy Społecznej) świadczy usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem w ramach statutowych działań. Dom Pomocy Społecznej jest powiatową jednostką budżetową finansowaną z budżetu powiatu - wpisaną do rejestru Wojewody, posiadającą zezwolenie na prowadzenie tej działalności. Zainteresowany świadczy ww. usługi i pobiera opłaty na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej oraz w oparciu o decyzje administracyjne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w T o umieszczeniu w DPS i decyzje ośrodków pomocy społecznej o skierowaniu i odpłatności z tego tytułu. Mając na uwadze przedstawione okoliczności sprawy oraz powołane przepisy należy stwierdzić, że świadczone przez Dom Pomocy Społecznej usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem spełniają przesłankę przedmiotową o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy o VAT. Ponadto, Zainteresowany działa na podstawie zezwolenia wydanego przez wojewodę oraz jest podmiotem wpisanym do prowadzonego przez wojewodę rejestru domów pomocy społecznej. Tym samym, spełniona jest również przesłanka podmiotowa określona w art. 43 ust. 1 pkt 22 pkt b ustawy.
2014
26
mar

Istota:
Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Dom Pomocy Społecznej ma obowiązek wprowadzenia kasy rejestrującej, czy też podlega zwolnieniu z obowiązku ewidencjonowania ze względu na formę bezgotówkową pobierania opłat za świadczone usługi... Zdaniem Wnioskodawcy, z racji tego, że Dom Pomocy Społecznej w świadczy usługi, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem banku (na rachunek bankowy domu), a z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej transakcji zapłata dotyczyła. Dom korzysta ze zwolnienia zawartego w poz. 37 czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010r. (Dz. U. Nr 138 poz. 930) i nie musi posiadać kasy rejestrującej z dniem 1 maja 2011r. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).
2012
16
paź

Istota:
Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej usług pomocy społecznej
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy w związku ze zwolnieniem usług pomocy społecznej z podatku VAT, dom pomocy społecznej świadczący wyłącznie usługi pomocy społecznej jest zwolniony z ewidencji za pomocą kasy rejestrującej... Stanowisko Wnioskodawcy: Dom Pomocy Społecznej świadczy wyłącznie usługi pomocy społecznej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004r., o pomocy społecznej. Usługi te w całości zwolnione są z podatku VAT. Z tych względów na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 22. oraz art. 111 ust. 1, ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004r., o podatku od towarów i usług do DPS-u nie ma zastosowania obowiązek stosowania kasy rejestrującej, gdyż kasa służy do rejestracji obrotu i związanym z nim kwot podatku VAT, a w związku ze zwolnieniem z VAT, podatek nie występuje. Nawet gdyby przyjąć odmienną interpretację przepisów niż wskazanej powyżej, to DPS nie jest zobowiązany do posiadania kasy rejestrującej, gdyż korzysta ze zwolnienia, ze względu na formę zapłaty zgodnie z pozycją 37 załącznika do rozporządzenia ministra finansów z dnia 26 lipiec 2010r., w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, gdyż zapłata za usługi świadczone przez DPS dokonywana jest w całości za pośrednictwem poczty i banku.
2012
16
paź

Istota:
DPS nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu polegającego na zakupie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.
Fragment:
Samochód ma być zakupiony przez Dom Pomocy Społecznej przy 50% wkładzie własnym DPS i 50% udziale środków PFRON. Samochód do przewozu osób niepełnosprawnych – mieszkanek Domu Pomocy Społecznej – stanowić będzie własność DPS i służyć tylko i wyłącznie do działalności zwolnionej z podatku VAT. Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Wnioskodawcę jest jednostką dla której organem założycielskim jest prawna jednostka kościelna i który zgodnie z art. 43 pkt 22 ustawy o podatku VAT jest podmiotem zwolnionym z rozliczeń z tego podatku. W myśl pkt 22 usługi pomocy społecznej oraz dostawy towarów ściśle z tymi usługami związane ponoszone na rzecz beneficjenta tej pomocy (którymi są mieszkanki domu pomocy) są zwolnione od podatku VAT. Wnioskodawca informuje też, że ma pozwolenie Wojewody na prowadzenie Dom Pomocy Społecznej na czas nieokreślony. W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 13 lutego 2012r.): Czy Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z zakupem ww. samochodu... Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 13 lutego 2012r.), nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z zakupem ww. samochodu.
2012
14
cze

Istota:
Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej.
Fragment:
Regulacje zawarte w powołanym rozporządzeniu przewidują zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na rodzaj prowadzonej działalności – zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia oraz wysokość obrotu – do określonej tymi przepisami wysokości obrotów. Stosownie do § 2 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2012 r. sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia. W poz. 37 ww. załącznika do rozporządzenia wskazano, że czynnością zwolnioną z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej jest świadczenie usług, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), pod warunkiem, że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej transakcji zapłata dotyczyła, przy czym przepis ten nie dotyczy podatników, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie tych usług przed dniem 1 stycznia 2011 r. Korzystanie z powyższego zwolnienia wymaga spełnienia określonych warunków wynikających wprost z zapisu tej regulacji.
2012
5
cze

Istota:
Czy Dom Pomocy Społecznej powinien prowadzić ewidencję sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej?
Fragment:
Dom Pomocy Społecznej jest zarejestrowany jako podatnik VAT, a na okoliczność usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej na rzecz podopiecznych wystawiane są faktury. Kwota obrotu z tytułu świadczonych usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w 2010 r., jak i w okresie od stycznia do 30 kwietnia 2011 r. przekroczyła kwotę 40.000,00 zł. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy Dom Pomocy Społecznej powinien prowadzić ewidencję za pomocą kasy fiskalnej... Zdaniem Wnioskodawcy, niezależnie od formy przyjmowania płatności obowiązek stosowania kasy rejestrującej nie ma zastosowania w przypadku Wnioskodawcy. Dom Pomocy Społecznej jest jednostką budżetową samorządu terytorialnego, działającą na podstawie decyzji Wojewody, wykonującą zadania powiatu przewidziane w art. 19 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 18 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej. Przy czym w oparciu o art. 43 ust.1 pkt 22 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi pomocy społecznej. Kasy fiskalne służą do rejestracji obrotu i związanych z nim kwot podatku VAT, a Dom Pomocy Społecznej świadczy usługi pomocy społecznej zwolnione z VAT, stąd też w ocenie Wnioskodawcy z tytułu świadczonych usług nigdy nie wystąpi kwota podatku związanego z obrotem.
2012
10
maj

Istota:
Czy wpływy z tytułu odpłatności wnoszone przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej (podopiecznych i ich rodziny) tylko i wyłącznie na rachunki bankowe DPS należy rejestrować przy użyciu kas rejestrujących (kas lub drukarek fiskalnych), czy też na podstawie innych przepisów Wnioskodawca jest z takiej rejestracji wpływów zwolniony (rejestracja taka nie dotyczy Wnioskodawcy)?
Fragment:
W uzupełnieniu do wniosku z dnia 21.06.2011 r. (data wpływu 22.06.2011 r.) Wnioskodawca wskazał, że Dom Pomocy Społecznej prowadzi pełną księgowość w oparciu o przepisy o rachunkowości. Opłaty za pobyt w Domu i świadczone usługi dokonywane są przez płatników wyłącznie przelewami bankowymi. Każdy mieszkaniec Domu ma założoną indywidualną kartotekę i założone odrębne konto bankowe.W kartotece ujawnia się imię i nazwisko mieszkańca, dane płatnika, naliczenie należnych opłat i każdy wpływ wpłaty na konto mieszkańca. Z ewidencji tej jednoznacznie wynika jaki jest tytuł opłaty i kogo transakcja dotyczy. Ewidencja prowadzona jest w systemie komputerowym. Przed dniem 1 stycznia 2011 r., Dom nie ewidencjonował świadczonych usług przy użyciu kas rejestrujących. Z dniem 1 stycznia 2011 r. zostały zlikwidowane kasy funkcjonujące dla bieżących wydatków Domu Pomocy Społecznej. Do dnia 31.12.2010 r. prowadzony obrót gotówkowy obejmował wyłącznie zapisy za pośrednictwem raportów kasowych prowadzonych w formie wydruków z programu komputerowego i dotyczył działalności Domu z wyłączeniem odpłatności za pobyt mieszkańców. Od 2011 r. wszystkie należności regulowane są obrotem bezgotówkowym. Dom Pomocy Społecznej jest samorządową jednostką budżetową i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz.
2012
24
kwi

Istota:
Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej usług pomocy społecznej
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca - Dom Pomocy Społecznej jest samorządową jednostką organizacyjną. Zasadą jest, ze odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej wpłacana jest bezpośrednio przez ZUS, KRUS, GOPS i MOPS na rachunek bankowy DPS, na którym gromadzone są dochody z tytułu usług. Natomiast w przypadku konieczności dopłaty przez mieszkańca, dopłata ta dokonywana jest przelewem z rachunku bankowego DPS „ depozytowego ” - który prowadzony jest przez DPS dla mieszkańców na rachunek bankowy DPS – „ dochodowe ”. Z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnej transakcji dotyczy zapłata, zarówno tych które są wpłacane przez ZUS, KRUS, GOPS i MOPS jak i tych które są wpłacane przez mieszkańca DPS. Wnioskodawca ponadto wskazał, iż przed dniem 1 stycznia 2011r. nie rozpoczął ewidencjonowania wykonywanych czynności przy użyciu kas rejestrujących. Biorąc pod uwagę powyższe przepisy oraz okoliczności przedstawione we wniosku stwierdzić należy, że w przypadku sprzedaży usług pomocy społecznej na rzecz osób wymienionych w art. 111 ust. 1 ustawy, za które zapłata w całości następuje przelewem na rachunek bankowy, Wnioskodawca korzysta na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 w powiązaniu z poz. 37 załącznika do ww. rozporządzenia ze zwolnienia przedmiotowego z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej sprzedaży usług pomocy społecznej do dnia 31 grudnia 2012r., o ile z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcje jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła.
2012
30
mar
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.