Dom letniskowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dom letniskowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
18
lis

Istota:

Czy wydatek na zakup działki rekreacyjnej wraz z domkiem letniskowym może być zaliczony do wydatków na własne cele mieszkaniowe w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 131 i ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.), dom letniskowy należy do klasy budynków mieszkalnych, jednakże dla oceny możliwości skorzystania z ulgi istotne jest ustalenie, czy w danym budynku podatnik będzie realizował swoje cele mieszkaniowe, czy jedynie potrzeby związane z rekreacją i wypoczynkiem. W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Sądu Najwyższego utrwaliło się stanowisko, że dom letniskowy może być zaliczony do kategorii budynków mieszkalnych tylko wtedy, gdy będzie użytkowany faktycznie przez właściciela i jego bliskich, służąc tym samym zaspokojeniu podstawowych potrzeb mieszkaniowych. Jeżeli podatnik korzysta z domu jedynie w celach wypoczynkowych sezonowo, wówczas dom taki uznać należy za letniskowy. Zatem budynek mieszkalny ma stanowić ośrodek zaspokajania codziennych potrzeb związanych z zamieszkiwaniem i typowymi funkcjami mieszkania. Nie chodzi bowiem o wykorzystywanie budynku tylko okresowo, podczas wypoczynku, urlopów, dni wolnych itp. W konsekwencji, zakup działki rekreacyjnej wraz z domkiem, którego przeznaczeniem jest zaspokajanie podstawowych potrzeb mieszkaniowych Wnioskodawcy, kwalifikuje się do wydatków na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2014
11
mar

Istota:

Opodatkowanie stawką 8% dostawy domów mieszkalnych i letniskowych z drewna dokonywanej na rzecz osób fizycznych i firm.

Fragment:

Treść faktury to najczęściej „ Budowa domu mieszkalnego z montażem ” (z określeniem PKOB 1122) lub „ Dom letniskowy z montażem ” (z określeniem PKOB 1110). Przedmiotowe domy mieszkalne i letniskowe: są klasyfikowane pod symbolami PKOB 111 i PKOB 112, są zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym zgodnie z art. 41 ust. 12a ustawy o VAT, stanowią obiekty budownictwa mieszkaniowego zgodnie z art. 2 punkt 12 ustawy o VAT, ich powierzchnia nie przekracza 300 m 2 . Analiza powołanych wyżej przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, iż warunkiem zastosowania 8% stawki, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy, jest spełnione dwóch przesłanek: Po pierwsze – zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji budynków lub ich dostawy. Po drugie – budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że transakcja nie może korzystać z preferencyjnej, 8% stawki podatku. Zatem w przypadku gdy przedmiotem dostawy są domy mieszkalne i letniskowe spełniające definicję obiektów budownictwa mieszkaniowego Wnioskodawca ma prawo stosować 8% stawkę podatku.

2012
13
lis

Istota:

Czy przysługuje zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych ze względu na charakter pozwolenia na budowę „dom letniskowy całoroczny”?

Fragment:

Wnioskodawczyni dodała, iż została poinformowana że nie przysługuje jej zwrot ze względu na charakter pozwolenia na budowę „ dom letniskowy całoroczny ”. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy wnioskodawczyni jest uprawniona do skorzystania ze zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych... Zdaniem wnioskodawczyni, budynek spełnia warunki określone w art. 3 pkt 2a Prawa budowlanego jako budynek mieszkalny jednorodzinny. Został wzniesiony w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych i potrzeby te może zaspokajać. Budynek nie stanowi lokaty kapitału, nie powstał w celu zaspokojenia potrzeb rekreacyjnych. Poza wybudowanym domem wnioskodawczyni nie przysługuje żaden tytuł prawny do innego mieszkania, domu ani nieruchomości. Dom jest wyposażony we wszystkie instalacje, przyłącza, jest trwałe związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiada dach i fundament, stanowi konstrukcyjnie samodzielną całość, ma wydzielone pomieszczenia mieszkalne. Zakwalifikowanie budynku, jako letniskowego wynika jedynie z funkcji terenu i decyzji pozwolenia na budowę a nie ze sposobu jego użytkowania. Budynek służyć będzie zaspokojeniu stałych potrzeb mieszkaniowych rodziny (wnioskodawczyni i syna) stanowić będzie lokum w którym koncentrować będzie się życie rodzinne.

2012
11
sie

Istota:

Sprzedaż produkowanych domów mieszkalnych i letniskowych sklasyfikowanych pod symbolem PKOB 11 dla osób fizycznych, firm i dewelopera, zgodnie z art. 41 ust. 2 i ust. 12 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy, jest opodatkowana 8% stawką podatku od towarów i usług.

Fragment:

Treść faktury to najczęściej: „ dom mieszkalny z montażem ” (z określeniem PKOB 1122) lub „ dom letniskowy z montażem ” (z określeniem PKOB 11110). Czasami na fakturze znajduje się zapis „ dom letniskowy ”, lub „ dom mieszkalny ” z określeniem np. zapłata częściowa, aczkolwiek każdy dom wyprodukowany przez nas jest również montowany. Sprzedając dom mieszkalny lub letni, którego odbiorcą jest firma czy deweloper Wnioskodawca również stosuje stawkę 8 %. Dodatkowo należy zaznaczyć, że w zależności od rodzaju podpisanej umowy Wnioskodawca wykonuje domy w różnym zakresie: np. dom mieszkalny w stanie surowym otwartym, dom mieszkalny w stanie surowym zamkniętym czy dom mieszkalny w stanie wykończonym ( odpowiednio dotyczy to również domów letniskowych). Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Reasumując, sprzedaż produkowanych domów mieszkalnych i letniskowych sklasyfikowanych pod symbolem PKOB 11 dla osób fizycznych, firm i dewelopera, zgodnie z art. 41 ust. 2 i ust. 12 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy, jest opodatkowana 8% stawką podatku od towarów i usług, o ile domy te spełniają definicję obiektów budowlanych objętych społecznym programem mieszkaniowym. W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w art. 41 ust. 12c ustawy obniżona stawka podatku ma zastosowanie tylko do tej części podstawy opodatkowania, która odpowiada udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

2011
16
gru

Istota:

Stawka podatku VAT dla usługi budowlano-montażowej (adaptacja lokalu użytkowego na dom letniskowy całoroczny)

Fragment:

Z treści złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca realizuje na podstawie umowy zawartej z klientem usługę polegającą na rozbudowie i przebudowie budynku gospodarczego na dom letniskowy całoroczny, o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym na działce 1045 w M przy ul. R 12- kategoria budynku III. Powierzchnia zabudowy wynosi 95 m2, a powierzchnia użytkowa to 147 m2. Inwestorem jest osoba fizyczna, której przedmiotowy budynek będzie zaspokajał potrzeby mieszkaniowe i wypoczynkowe. W uzasadnieniu własnego stanowiska w sprawie wskazano, że przedmiotowy budynek mieści się w PKOB grupa 111, klasa 1110. Biorąc pod uwagę stan faktyczny opisany we wniosku oraz powyższe przepisy należy stwierdzić, że usługa polegająca na rozbudowie i przebudowie budynku gospodarczego na dom letniskowy całoroczny, o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym o wskazanym przez Wnioskodawcę symbolu PKOB 1110 zaliczanego do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, którą realizuje Wnioskodawca, będzie opodatkowana 8% stawką podatku od towarów i usług. Zatem stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Ponadto należy zwrócić uwagę, iż analiza załączników dołączonych do wniosku nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

2011
1
wrz

Istota:

Czy w opisanej sytuacji Wnioskodawca jest uprawniony do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych?

Fragment:

Z analizy opisu stanu faktycznego wynika, iż Zainteresowany na działce rekreacyjnej buduje dom letniskowy całorocznego użytkowania, który wyposażony jest we wszystkie niezbędne instalacje wewnętrzne. Po wybudowaniu ww. budynku Wnioskodawca wraz z małżonką planuje w nim na stałe zamieszkać. Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że w sytuacji gdy całoroczny budynek letniskowy będzie służyć zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych, tj. będzie pełnił funkcję mieszkalną (lokum, w którym koncentruje się życie rodzinne), to po spełnieniu wszystkich warunków określonych w ustawie – Zainteresowanemu będzie przysługiwało prawo do ubiegania się o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z realizacją inwestycji mieszkaniowej. Z uwagi na to, że wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej stosowania przepisów ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, został złożony przez jednego ze współwłaścicieli nieruchomości zaznacza się, iż interpretacja nie wywiera skutku prawnego dla drugiego z nich, tj. małżonki Wnioskodawcy. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Zainteresowanego i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

2011
1
lip

Istota:

Zwrot wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

Fragment:

Nr 207, poz. 2016 ze zmianami) jest obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundamenty i dach. Decydujące znaczenie dla kwalifikacji danego obiektu budowlanego jako budynku mieszkalnego jest przeznaczenie budynku. Nie jest istotna klasyfikacja statystyczna danego obiektu budowlanego. Charakteru budynku nie determinuje także treść miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, czy też treść decyzji o warunkach zabudowy lub o pozwoleniu na budowę. Istotne znaczenie ma tylko to, czy dany obiekt został wzniesiony w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych i czy potrzeby takie może zaspokajać. Potrzeby mieszkaniowe są zaspokajane przez wybudowanie budynku, w którym Podatnik będzie mieszkał. Przy czym nie musi to być miejsce stałego zamieszkania. Powinna natomiast mieć miejsce pewna stałość lub częstotliwość pobytu. Z analizy stanu faktycznego wniosku wynika, iż z chwilą zakończenia budowy ma Pan zamiar wraz z małżonką zameldować się na pobyt stały i przeprowadzić się do nowo wybudowanego domu, a mieszkanie zamierzają Państwo wynająć. Tym samym budynek ten spełni dla Pana i żony cele mieszkaniowe. Z art. 3 ust. 1 pkt 1 wyżej cytowanej ustawy wynika, iż osoba fizyczna ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z budową budynku mieszkalnego.

2011
1
maj

Istota:

Czy podatnik ma prawo do odliczenia wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na budowę domu letniskowego?

Fragment:

W przedstawianym we wniosku stanie faktycznym podatnik wskazał, że wybudował całoroczny dom letniskowy na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę rekreacyjną. Zatem warunek zakreślony treścią art.26b ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. nie został w tym przypadku spełniony. Przy czym podkreślenia wymaga fakt, że uprawnienie do odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) mieszkaniowego, jakie przysługiwało podatnikom od 1 stycznia 2002 r., było przywilejem, z którego podatnicy mogli skorzystać jedynie w ściśle określonych przez ustawodawcę warunkach. Niedopełnienie natomiast któregokolwiek z nich powodowało, utratę możliwości korzystania z przedmiotowego odliczenia. Tym samym przytaczane przez podatnika w zażaleniu na potwierdzenie własnego stanowiska argumenty, że: dom został wzniesiony na własne potrzeby mieszkaniowe, podatnik wraz z rodziną stale w nim przebywa i jest zameldowany, jego przeznaczenie zostało zmienione z funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej na mieszkalną i de facto projekt budowlany dotyczył domu jednorodzinnego, a zmiana jego nazwy wynikała wyłącznie z potrzeby dostosowania do zapisu o przeznaczeniu terenu pod zabudowę letniskową - nie mogą stanowić podstawy do zmiany bądź uchylenia postanowienia naczelnika urzędu skarbowego.

2011
1
maj

Istota:

Czy jeżeli w 2008 r. Wnioskodawczyni dokona odbioru technicznego postawionego domu i uzyska pozwolenie na użytkowanie budynku nabędzie prawo do skorzystania z odliczeń wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu udzielonego na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych ?

Fragment:

W przedstawianym we wniosku stanie faktycznym Wnioskodawczyni wskazała, że wybudowała dom letniskowy na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę zagrodowo - letniskową. Z wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego gminy wynika, iż przedmiotowe działki 627/56 i 627/55, na których wybudowano dom letniskowy ze względu na ustalenia planu stanowią działkę letniskową. Wykładnia przepisów dotyczących wszelkiego rodzaju ulg i przywilejów podatkowych będących odstępstwem od konstytucyjnej zasady powszechności opodatkowania musi być wykładnią ścisłą, co (bez względu na okoliczności) wyłącza stosowanie interpretacji rozszerzającej. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż warunek określony treścią art.26b ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie został w tym przypadku spełniony. Tym samym przytaczane przez Wnioskodawczynię na potwierdzenie własnego stanowiska argumenty, że: budynek spełnia wszelki normy domu całorocznego, posiada przyłącze wodno – kanalizacyjne, energii elektrycznej, jest podłączony do dwukomorowego szamba, posiada ogrzewanie kominkowe, jest ocieplone styropianem nie może stanowić podstawy do uznania, że Wnioskodawczyni może skorzystać z przedmiotowej ulgi.

2011
1
maj

Istota:

1. Czy budynek rekreacji indywidualnej jest budynkiem mieszkalnym w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym?2. Czy podatnikowi przysługuje prawo do zwrotu części wydatków?

Fragment:

W myśl niniejszego przepisu, ilekroć w ustawie jest mowa o budynku mieszkalnym - rozumie się przez to budynek lub jego część, służące zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, oraz związane z nimi urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania tego budynku lub jego części zgodnie z ich przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków. Przepis ten definiuje pojęcie budynku mieszkalnego przez odniesienie do pojęcia budynku, które nie zostało jednak w ustawie o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym zdefiniowane. Określając zatem pojęcie budynku, należy odnieść się do definicji zawartej w prawie budowlanym. Budynkiem, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zmianami) jest obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Decydujące znaczenie dla kwalifikacji danego obiektu budowlanego jako budynku mieszkalnego jest przeznaczenie budynku. Nie jest istotna klasyfikacja statystyczna danego obiektu budowlanego. Charakteru budynku nie determinuje także treść miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, czy też treść decyzji o warunkach zabudowy lub o pozwoleniu na budowę.