Dom jednorodzinny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dom jednorodzinny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Sprzedaż gruntu wraz z wybudowanym domem jednorodzinnym, niezamieszkałym i nie oddanym do użytkowania. Sprzedającym jest rolnik prowadzący działalność rolniczą.

Fragment:

(...) Wnioskodawca w roku 1996 nabył od Gminy w drodze przetargu działkę budowlaną na prawach wspólności ustawowej. W roku 1999 Zainteresowany wystąpił do Wójta Gminy z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie podziału tej nieruchomości na dwie działki, który w postanowieniu został zaopiniowany pozytywnie. Decyzją Wójta Gminy podział został zatwierdzony w roku 2000. Obie działki są cały czas w posiadaniu Wnioskodawcy. Na jednej z wymienionych działek Zainteresowany wybudował dom jednorodzinny z garażem. Dom ten jest jeszcze niezamieszkały i nie przekazany do użytkowania. Wnioskodawca zamierza sprzedać przedmiotową nieruchomość. Zainteresowany jest rolnikiem i prowadzi wyłącznie działalność rolniczą. Przedmiotowy grunt nie był wykorzystywany do działalności rolniczej, ani też do żadnej innej działalności gospodarczej. Grunt został nabyty w celu wybudowania domu jednorodzinnego na własne potrzeby, Wnioskodawca nie miał zamiaru odsprzedaży (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy comiesięczne rachunki za nadzór budynku będzie mógł w całości lub w części (21% stanowi powierzchnia gabinetu i poczekalni w stosunku do całej powierzchni domu) zaliczać w koszty prowadzonego gabinetu.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1- 4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, oceniając stanowisko Wnioskodawcy odnośnie zaliczenia w koszty prowadzonej działalności gospodarczej comiesięcznej należności dla firmy ochroniarskiej za nadzór budynku mieszkalnego, w którym znajduje się gabinet medyczny, tj. miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, przyjmując w koszty kwotę należności zgodnie z udziałem procentowym powierzchni zajmowanej na gabinet lekarski do całej powierzchni budynku, przedstawione we wniosku z dnia 13.01.2006 r.,uzupełnionego pismem złożonym w dniu 20.01.2006 r. o udzielenie interpretacji, jako prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E 1. Stan faktyczny (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy w przypadku dalszej odsprzedaży zakupionych w celach handlowych lokali mieszkalnych i nieruchomości mieszkaniowych (domów jednorodzinnych) obowiązany jest odprowadzić podatek od towarów i usług oraz, czy sprzedając lokale mieszkalne stanowiące odrębną nieruchomość wraz z udziałem w gruncie, należy naliczyć podatek od towarów i usług od wartości gruntu?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacjapodatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Drugiego UrzęduSkarbowego w Szczecinie, na pisemne zapytanie, udzielainformacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, iż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się handlem i pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Podatnik dla celów dalszej odprzedaży dokonuje zakupu na rynku wtórnym domów jednorodzinnych oraz starszych lub młodszych niż 5 lat lokali mieszkalnych, stanowiących odrębne nieruchomości lub posiadających status spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Jak wskazała Strona, z tytułu zakupu ww. nieruchomości nie nabywa prawa do odliczenia podatku od towarów i usług. Podatnik prosi o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy w przypadku dalszej odprzedaży zakupionych w celach handlowych (...)