Dom dziecka | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dom dziecka. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
29
sie

Istota:

Ulga prorodzinna.

Fragment:

W myśl art. 39 ust. 1 ww. ustawy, formami rodzinnej pieczy zastępczej są: rodzina zastępcza: spokrewniona, niezawodowa, zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna; rodzinny dom dziecka. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że od 1 września 2012 roku – prowadzony przez Wnioskodawcę – rodzinny dom dziecka przyjął formę rodzinnej pieczy zastępczej, co oznacza, że nie jest już placówką (instytucją). Od tego momentu zostało zmienione postanowienie sądu rejonowego, że w miejsce umieszczenia dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej należy umieścić je w rodzinnej pieczy zastępczej u Wnioskodawcy. W związku z powyższą sytuacją dzieci nie przebywają już w placówce, ale w rodzinie, która sprawuje nad nimi opiekę. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny i przytoczone przepisy prawa stwierdzić należy, że Zainteresowany ma prawo do odliczenia w zeznaniu podatkowym PIT-37, składanym za rok 2013, ulgi na dzieci przebywające w rodzinie, która prowadzi rodzinny dom dziecka. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul.

2012
29
sie

Istota:

Możliwość skorzystania z odliczeń w ramach tzw. ulgi prorodzinnej na dzieci, które skierowane zostały do rodzinnego domu dziecka i dla których ustanowiono opiekuna prawnego

Fragment:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni od 2008 r. ustanowiona została opiekunem prawnym dla dzieci, które w 2006 r. postanowieniem sądu zostały skierowane do placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinny dom dziecka. Dom ten ma siedzibę w domu prywatnym Wnioskodawczyni i jest bezpłatnie użyczony starostwu. Wnioskodawczyni jest zatrudniona przez starostwo w rodzinnym domu dziecka, a dzieci przebywają z Nią 24 godziny na dobę, zwracając się do Niej „ mamo ” lub „ ciociu ”. Mając na uwadze treść art. 27f ust. 2, zdanie drugie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dyrektor Izby Skarbowej uznał, że Wnioskodawczyni, pomimo, że pełni funkcję opiekuna prawnego, o której mowa w art. 27f ust. 1 i 2 tej ustawy, nie może skorzystać z odliczeń w ramach przedmiotowej ulgi. Z przepisu tego Dyrektor Izby Skarbowej wywiódł, że odliczenie w ramach tej ulgi nie przysługuje w dwóch sytuacjach wyraźnie w nim wskazanych, tj. gdy dziecko zostało umieszczone – na podstawie orzeczenia sądu – w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub gdy zawarło związek małżeński. Instytucją zapewniającą całodobowe utrzymanie jest również rodzinny dom dziecka, w którym Wnioskodawczyni została zatrudniona przez starostwo powiatowe. W przedstawionej sytuacji, to państwo zapewnia środki finansowe na utrzymanie dzieci, i funkcjonowanie placówki, natomiast Wnioskodawczyni realizuje swoje obowiązki zawodowe, które zostały jej powierzone przez starostwo powiatowe.

2012
2
lut

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi prorodzinnej.

Fragment:

W związku z powyższym, warunkiem do skorzystania z ulgi z tytułu wychowywania dziecka jest również brak zastosowania w stosunku do dziecka przepisów: art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, z wyjątkiem najmu prywatnego, ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym. Podkreślenia wymaga bowiem fakt, iż korzystanie z każdej preferencji podatkowej, w tym ulgi przewidzianej w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzależnione jest od spełnienia wszystkich przesłanek wymaganych do jej zastosowania. Wszelkie ulgi i zwolnienia podatkowe nie stanowią standardu prawnego, lecz są odstępstwem od zasady powszechności opodatkowania, wynikającej z art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.), stanowiącego, że każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie. Oznacza to, że wszelkie odstępstwa od tej zasady, muszą bezwzględnie wynikać z przepisów prawa i być interpretowane ściśle z jego literą. Co więcej, zgodnie z konstrukcją i systematyką ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wszelkie ulgi i zwolnienia podatkowe stanowią wyjątek od generalnej zasady powszechności opodatkowania wyrażonej w art. 9 ust. 1 tej ustawy.

2011
1
wrz

Istota:

Czy w sytuacji, gdy Wnioskodawczyni prowadzi rodzinny dom dziecka, w którym dzieci zostały umieszczone na podstawie orzeczenia sądu, a Wnioskodawczyni jest ich opiekunem prawnym, morze skorzystać z odliczeń w ramach tzw. ulgi prorodzinnej.

Fragment:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni od 2008 r. ustanowiona została opiekunem prawnym dla dzieci, które w 2006 r. postanowieniem sądu zostały skierowane do placówki opiekuńczo wychowawczej typu rodzinny dom dziecka. Dom ten ma siedzibę w domu prywatnym Wnioskodawczyni i jest bezpłatnie użyczony Starostwu. Wnioskodawczyni jest zatrudniona przez Starostwo w rodzinnym domu dziecka, a dzieci przebywają z Nią 24 godziny na dobę, zwracając się do Niej „ mamo ” lub „ ciociu ”. Mając na uwadze treść art. 27f ust. 2, zdanie drugie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uznać należy, że Wnioskodawczyni, pomimo że pełni funkcję opiekuna prawnego, o której mowa w art. 27f ust. 1 pkt 2 tej ustawy, nie może skorzystać z odliczeń w ramach przedmiotowej ulgi. Z przepisu tego wynika bowiem jednoznacznie, że odliczenie w ramach tej ulgi nie przysługuje w dwóch sytuacjach wyraźnie w nim wskazanych, tj. gdy dziecko zostało umieszczone - na podstawie orzeczenia sądu - w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub gdy zawarło związek małżeński. Instytucją zapewniającą całodobowe utrzymanie jest również rodzinny dom dziecka, w którym Wnioskodawczyni została zatrudniona przez starostwo powiatowe. W przedstawionej sytuacji, to państwo zapewnia środki finansowe na utrzymanie dzieci i funkcjonowanie placówki, natomiast Wnioskodawczyni realizuje swoje obowiązki zawodowe, które zostały jej powierzone przez starostwo powiatowe.