Dom | Interpretacje podatkowe

Dom | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dom. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy spłacony przez Wnioskodawczynię kredyt hipoteczny stanowi koszt uzyskania przychodu, tym samym podlega odliczeniu od przychodu do opodatkowania?
Fragment:
Syn Wnioskodawczyni nie przewiduje powrotu do kraju, a mieszkanie było przeznaczone dla niego. Wnioskodawczyni równolegle rozpoczęła budowę domu. Wnioskodawczyni chciałaby zbyć mieszkanie, ponieważ jest dla Niej obciążeniem finansowym. Wnioskodawczyni nie wykonuje żadnej działalności gospodarczej. Zwrócić uwagę należy, że umowa darowizny jest uregulowana w art. 888 – 902 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459, z późn. zm.). Jak wynika z art. 888 § 1 ww. ustawy, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku, zatem jeśli świadczenie będzie polegać na przekazaniu rzeczy (np. nieruchomości) dochodzi do przeniesienia prawa własności rzeczy z darczyńcy na obdarowanego. Jej istota polega więc na zobowiązaniu darczyńcy do bezpłatnego świadczenia na rzecz drugiej strony umowy (obdarowanego), kosztem swego majątku w wyniku czego zwiększają się jej aktywa lub zmniejszają się jej pasywa. Oznacza to, że druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę. Umowa darowizny dochodzi do skutku dopiero z chwilą złożenia oświadczenia woli przez obdarowanego o przyjęciu darowizny.
2018
15
lut

Istota:
Czy w związku z planowaną sprzedażą nieruchomości 5-letni okres uprawniający do zwolnienia z podatku dochodowego należy liczyć od daty nabycia działki czy wybudowania domu?
Fragment:
Ww. działka weszła do majątku małżonków objętego wspólnością ustawową. W latach 2016 - 2017 Wnioskodawczyni wraz z mężem wybudowali na ww. działce dom jednorodzinny. Obecnie dom jest w stanie surowym zamkniętym bez pozwolenia na użytkowanie. W styczniu 2017 r. Wnioskodawczyni podpisała z mężem umowę w formie aktu notarialnego o ustanowieniu rozdzielności majątkowej, w rozumieniu art. 51 i art. 51 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Nie nastąpił między Wnioskodawczynią i jej mężem jakikolwiek podział wspólnie zgromadzonego majątku. W związku z obecną sytuacją życiową istnieje duże prawdopodobieństwo, iż nowo wybudowany dom Wnioskodawczyni wraz z mężem będą musieli sprzedać. Ponadto, w uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni wskazała, iż sprzedaż domu planowana jest na 2017 r. i nastąpi przez oboje małżonków jako właścicieli z majątku wspólnego. Sprzedaż nieruchomości nie nastąpi w wykonaniu działalności gospodarczej, będzie to sprzedaż z majątku prywatnego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy w związku z planowaną sprzedażą nieruchomości 5-letni okres uprawniający do zwolnienia z podatku dochodowego należy (...)
2017
13
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
Co do zasady, o tym czy dom można uznać za letniskowy, czy za budynek mieszkalny, decyduje jednak jego przeznaczenie. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316), dom letniskowy należy do klasy budynków mieszkalnych, jednakże dla oceny możliwości skorzystania z ulgi istotne jest ustalenie, czy w danym budynku podatnik będzie realizował swoje cele mieszkaniowe, czy jedynie potrzeby związane z rekreacją i wypoczynkiem. W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Sądu Najwyższego utrwaliło się stanowisko, że dom letniskowy może być zaliczony do kategorii budynków mieszkalnych tylko wtedy, gdy będzie faktycznie użytkowany przez podatnika w celu zaspokojeniu podstawowych potrzeb mieszkaniowych. Jeżeli podatnik korzysta z domu jedynie w celach wypoczynkowych, sezonowo, wówczas dom taki uznać należy za letniskowy. Z treści wniosku wynika, że dochód uzyskany ze sprzedaży udziału spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w drodze darowizny Wnioskodawczyni zamierza przeznaczyć na zakup i remont budynku mieszkalnego, spełniającego wymogi domku całorocznego, położonego na terenach zabudowy letniskowej.
2017
9
paź

Istota:
1) Czy wydatek na budowę „budynku rekreacji indywidualnej” na terenie działki może być zaliczony do wydatków na własne cele mieszkaniowe w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 131 i ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a dochód osiągnięty ze sprzedaży lokalu mieszkalnego jest zwolniony z opodatkowania?
2) Czy spłata dokonana na rzecz macochy w kwocie 60.000 zł za zniesienie współwłasności działki na podstawie aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza z dnia 21 października 2015 r. może być zaliczona do wydatków na własne cele mieszkaniowe?
Fragment:
Same subiektywne deklaracje podatników o nabyciu nieruchomości w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych nie są wystarczające do uzyskania zwolnienia podatkowego. Organy podatkowe mają prawo do własnej oceny artykułowanych przez podatników subiektywnych motywów zakupu nieruchomości i późniejszych decyzji co do dalszych jej losów. Weryfikacji takiej dokonuje się poprzez porównanie obiektywnych faktów związanych z zakupem i późniejszym losem nieruchomości do deklarowanych motywów działania podatnika. Przy czym motywy te muszą być potwierdzone obiektywnymi faktami. Zwolnieniem tym nie są objęte bowiem przychody ze sprzedaży nieruchomości i praw przeznaczone na zakup innych nieruchomości lub praw w sytuacji, gdy czynności te wskazują na działania o charakterze zarobkowym, spekulacyjnym lub zmierzającym jedynie do uniknięcia opodatkowania lub zaspakajania potrzeb mieszkaniowych innych osób (np. najemcy), a nie podatnika. Innymi słowy podatnik, który nabywa lub buduje nieruchomość dla własnych potrzeb ma w tej nieruchomości faktycznie mieszkać. Nieruchomość, która nie jest zamieszkała przez podatnika, jest niewykorzystywana przez niego do zamieszkania lub jest wykorzystywana do innych celów niż zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych podatnika (np. zamieszkują go inne niż podatnik osoby lub jest wykorzystywana w celach rekreacyjnych) nie jest nieruchomością, której zakup mógłby zostać uznany za realizację własnego celu mieszkaniowego.
2017
30
wrz

Istota:
- Czy kwota 248 395 zł 69 gr uzyskana ze zbycia nieruchomości, a przeznaczona na spłatę kredytu, może być traktowana jako przeznaczona na własne potrzeby mieszkaniowe i tym samym zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych, w myśl art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
- Czy kwota 156 604 zł 31 gr uzyskana ze zbycia nieruchomości, a przeznaczona na budowę domu jednorodzinnego, może zostać potraktowana jako przeznaczona na własne potrzeby mieszkaniowe i tym samym jest zwolniona z podatku, w myśl art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy?
Fragment:
(...) d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem, przeznaczenie uzyskanego przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego, począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie na ten właśnie cel będzie uprawniać Wnioskodawcę do zwolnienia od podatku dochodowego dochodu z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego. Jednakże, zwolniony od podatku będzie dochód w proporcji odpowiadającej iloczynowi dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego. Ponadto, tutejszy Organ zaznacza, że przepis art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) nakłada na organ podatkowy obowiązek udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. W związku z powyższym, w odniesieniu do przedstawionej w pytaniu kwoty zwolnienia od podatku, tutejszy Organ informuje, że ewentualne przeliczenia, jakich należałoby dokonać, aby ustalić kwotę dochodu zwolnionego od podatku nie należą do kompetencji tutejszego Organu. Zgodnie z zasadą samoopodatkowania, obowiązującą w polskim systemie podatkowym, na podatniku spoczywa obowiązek dokonania oceny własnej sytuacji prawnopodatkowej, a po jej dokonaniu zachowania się zgodnie z przepisami prawa podatkowego.
2017
5
wrz

Istota:
Skutki podatkowe otrzymania świadczenia w postaci zwolnienia z opłaty za miejsce w domu studenckim.
Fragment:
Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.
2017
26
sie

Istota:
Stawka 8% na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych w domu studenckim.
Fragment:
Ponieważ ustawa o podatku od towarów i usług oraz przepisy wykonawcze do ustawy nie zawierają definicji lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego, należy posiłkować się w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2015 r., poz. 1892). Zgodnie z art. 2 ust. 2 ww. ustawy o własności lokali, samodzielnym lokalem mieszkalnym jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Przepis ten stosuje się odpowiednio również do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne. Spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 2, stwierdza starosta w formie zaświadczenia (art. 2 ust. 3 ww. ustawy). Odnosząc wskazane regulacje prawne do opisu zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że do dostawy samodzielnych lokali w domu studenckim, przeznaczonych do zamieszkania przez studentów, spełniających warunki do uznania ich za samodzielne lokale mieszkalne na postawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, co zostało stwierdzone w wydanych przez Starostę zaświadczeniach, zastosowanie znajdzie stawka preferencyjna 8%, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy.
2017
26
sie

Istota:
Czy wydatki poniesione na wybudowanie wolnostojącego garażu z pomieszczeniem gospodarczym na działce, na której znajduje się zakupiony dom, można zaliczyć do wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe określone w art. 21 ust. 25 ustawy i uzyskać zwolnienie przychodu ze sprzedaży mieszkania od podatku w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy?
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 28 czerwca 2017 r., nr 0113 KDIPT3.4011.121.2017.1.SK, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h ww. ustawy, wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 29 czerwca 2017 r. (data doręczenia 4 lipca 2017 r.). Wnioskodawczyni uzupełniła ww. wniosek pismem z dnia 10 lipca 2017 r. (data wpływu 12 lipca 2017 r.), nadanym za pośrednictwem placówki pocztowej w dniu 11 lipca 2017 r. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: W dniu 30 grudnia 2013 r., postanowieniem sądowym w drodze spadku po zmarłym ojcu, Wnioskodawczyni odziedziczyła mieszkanie bez obowiązku spłat i dopłat. W dniu 25 stycznia 2016 r. Wnioskodawczyni wraz z mężem kupiła dom w stanie surowym otwartym z działką 885 metrów kwadratowych. W dniu 14 lutego 2017 r. Wnioskodawczyni sprzedała mieszkanie odziedziczone w drodze spadku. Ponieważ na dzień sprzedaży mieszkania nie minęło 5 lat od otrzymania spadku, dlatego jest Ona zobowiązana do zapłaty 19% podatku dochodowego, zgodnie z art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zakupiony dom w stanie surowym z działką wymagał i nadal wymaga dużych nakładów finansowych w celu przystosowania go do (...)
2017
18
sie

Istota:
Możliwość zaliczenia do wydatków na własne cele mieszkaniowe wymianę drzwi garażowych (garaż w bryle budynku).
Fragment:
W przeciwnym wypadku Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do wydatków na własne cele mieszkaniowe wydatek na wymianę drzwi garażowych wyłącznie w wysokości proporcjonalnej do wielkości posiadanego udziału w tej nieruchomości. Istotne jest również aby wydatkowanie ww. środków nastąpiło w dwuletnim okresie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
2017
27
maj

Istota:
Czy koszty za media (energię, wodę, gaz), które pokrywała rodzina, stanowią dla Wnioskodawczyni przychód do opodatkowania?
Fragment:
Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.
2017
27
maj
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Dom
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.