Dom | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dom. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
kwi

Istota:

Sposób opodatkowania przychodu z najmu domu na pokoje

Fragment:

Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

2018
24
mar

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 8% przy sprzedaży pomieszczeń mieszkalnych.

Fragment:

Zgodnie z § 3 pkt 10 przywołanego wyżej rozporządzenia, przez pomieszczenie mieszkalne, należy rozumieć pokoje w mieszkaniu, a także sypialnie i pomieszczenia do dziennego pobytu ludzi w budynku zamieszkania zbiorowego. W tym miejscu zwrócić należy uwagę, że ustawodawca, w powołanym wyżej art. 41 ust. 12-12c, przyznał prawo do zastosowania obniżonej stawki podatku VAT w wysokości 8% m.in. do dostawy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, zaliczając jednocześnie do tego budownictwa m.in. obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych. Uwzględniając zatem powołane przepisy w kontekście przedstawionego opisu sprawy – odnosząc się do dostawy lokalu mieszkalnego – uznać należy, że dla tej dostawy zastosowanie znajdzie 8% stawka podatku VAT. Podkreślić należy, że obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy, zatem winny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Preferencyjna stawka podatku ma zastosowanie do wskazanych w przepisach czynności dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego. Decydujące znaczenie ma fakt, co jest przedmiotem sprzedaży, czy podatnik dokonuje dostawy towarów, czy świadczy usługę oraz czy czynność wykonywana przez podatnika mieści się w zakresie czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy (dostawa, budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja, przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym).

2018
22
mar

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

Fragment:

Żaden podatnik nie jest uprawniony do dwukrotnego odliczania tych samych wydatków. Koszty uzyskania przychodów nie stanowią wprawdzie ulgi podatkowej w potocznym znaczeniu, ale przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym przychodu z danego źródła do kosztów tych można zaliczyć określone wydatki. Uwzględnienie tych wydatków w kosztach stanowi o zmniejszeniu dla podatnika przychodu podlegającego opodatkowaniu. Prawo do odliczania poniesionych kosztów jest zatem formą przywileju podatkowego, która daje ulgę przy obliczaniu wysokości zobowiązania do zapłaty. Dopuszczenie uznania za uprawnione wliczania kwoty ze sprzedaży wydatkowanej na spłatę kredytu zaciągniętego na nabycie zbytego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego do obliczania dochodu zwolnionego oznaczałoby, że jedna czynność – jaką jest cena nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego – byłaby dwukrotnie podstawą do czerpania korzyści przez podatnika. Raz odliczeniu podlegałaby bowiem cena nabycia, a drugi raz spłata kwoty kredytu finansującego tę właśnie cenę nabycia. Wykładnia taka jest również niekonstytucyjna, gdyż w nieuzasadniony sposób różnicowałaby sytuację podatników, którzy sprzedali nieruchomość (prawo majątkowe) skredytowaną i tych, którzy nie sfinansowali rzeczonego nabycia kredytem bankowym; nabycie sfinansowali własnymi środkami.

2018
28
lut

Istota:

Czy do wydatków na własne cele mieszkaniowe liczy się zarówno udokumentowane wydatki na budowę własnego budynku mieszkalnego, jak też wydatki poniesione na spłatę kredytu oraz odsetek od tego kredytu, zaciągniętego przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia mieszkania?

Fragment:

Lokal mieszkalny, będący przedmiotem sprzedaży Wnioskodawca nabył wraz z żoną w dniu 28 stycznia 2011 r., w drodze umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia własności tego lokalu na Niego i Jego żonę, na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej, ponieważ od dnia 4 maja 2010 r. nabyli na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej prawo do tego lokalu mieszkalnego na podstawie umowy o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. W sytuacji, w której podatnik nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, a następnie nastąpiło przeniesienie własności tego lokalu na rzecz podatnika w trybie ustawy z dnia 19 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1222, z późn. zm.) za datę nabycia lokalu (nieruchomości) od której upływa 5-letni termin określony w art. 10 ust. l pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy uznać datę nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego jest ograniczonym prawem rzeczowym. Jest to prawo zbywalne, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Umożliwia ono korzystanie z lokalu oraz rozporządzanie tym prawem, z pewnymi ograniczeniami, na zasadach zbliżonych do prawa własności. Świadczy o tym chociażby umiejscowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w Księdze Drugiej Kodeksu Cywilnego Własność i inne prawa rzeczowe. W związku z powyższym sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowi źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust.1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli została dokonana przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, a nie od końca roku w którym nastąpiło przeniesienie własności tego lokalu.

2018
15
lut

Istota:

Czy spłacony przez Wnioskodawczynię kredyt hipoteczny stanowi koszt uzyskania przychodu, tym samym podlega odliczeniu od przychodu do opodatkowania?

Fragment:

Syn Wnioskodawczyni nie przewiduje powrotu do kraju, a mieszkanie było przeznaczone dla niego. Wnioskodawczyni równolegle rozpoczęła budowę domu. Wnioskodawczyni chciałaby zbyć mieszkanie, ponieważ jest dla Niej obciążeniem finansowym. Wnioskodawczyni nie wykonuje żadnej działalności gospodarczej. Zwrócić uwagę należy, że umowa darowizny jest uregulowana w art. 888 – 902 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459, z późn. zm.). Jak wynika z art. 888 § 1 ww. ustawy, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku, zatem jeśli świadczenie będzie polegać na przekazaniu rzeczy (np. nieruchomości) dochodzi do przeniesienia prawa własności rzeczy z darczyńcy na obdarowanego. Jej istota polega więc na zobowiązaniu darczyńcy do bezpłatnego świadczenia na rzecz drugiej strony umowy (obdarowanego), kosztem swego majątku w wyniku czego zwiększają się jej aktywa lub zmniejszają się jej pasywa. Oznacza to, że druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę. Umowa darowizny dochodzi do skutku dopiero z chwilą złożenia oświadczenia woli przez obdarowanego o przyjęciu darowizny.

2017
13
gru

Istota:

Czy w związku z planowaną sprzedażą nieruchomości 5-letni okres uprawniający do zwolnienia z podatku dochodowego należy liczyć od daty nabycia działki czy wybudowania domu?

Fragment:

Ww. działka weszła do majątku małżonków objętego wspólnością ustawową. W latach 2016 - 2017 Wnioskodawczyni wraz z mężem wybudowali na ww. działce dom jednorodzinny. Obecnie dom jest w stanie surowym zamkniętym bez pozwolenia na użytkowanie. W styczniu 2017 r. Wnioskodawczyni podpisała z mężem umowę w formie aktu notarialnego o ustanowieniu rozdzielności majątkowej, w rozumieniu art. 51 i art. 51 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Nie nastąpił między Wnioskodawczynią i jej mężem jakikolwiek podział wspólnie zgromadzonego majątku. W związku z obecną sytuacją życiową istnieje duże prawdopodobieństwo, iż nowo wybudowany dom Wnioskodawczyni wraz z mężem będą musieli sprzedać. Ponadto, w uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni wskazała, iż sprzedaż domu planowana jest na 2017 r. i nastąpi przez oboje małżonków jako właścicieli z majątku wspólnego. Sprzedaż nieruchomości nie nastąpi w wykonaniu działalności gospodarczej, będzie to sprzedaż z majątku prywatnego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy w związku z planowaną sprzedażą nieruchomości 5-letni okres uprawniający do zwolnienia z podatku dochodowego należy (...)

2017
9
paź

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

Fragment:

Co do zasady, o tym czy dom można uznać za letniskowy, czy za budynek mieszkalny, decyduje jednak jego przeznaczenie. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316), dom letniskowy należy do klasy budynków mieszkalnych, jednakże dla oceny możliwości skorzystania z ulgi istotne jest ustalenie, czy w danym budynku podatnik będzie realizował swoje cele mieszkaniowe, czy jedynie potrzeby związane z rekreacją i wypoczynkiem. W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Sądu Najwyższego utrwaliło się stanowisko, że dom letniskowy może być zaliczony do kategorii budynków mieszkalnych tylko wtedy, gdy będzie faktycznie użytkowany przez podatnika w celu zaspokojeniu podstawowych potrzeb mieszkaniowych. Jeżeli podatnik korzysta z domu jedynie w celach wypoczynkowych, sezonowo, wówczas dom taki uznać należy za letniskowy. Z treści wniosku wynika, że dochód uzyskany ze sprzedaży udziału spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w drodze darowizny Wnioskodawczyni zamierza przeznaczyć na zakup i remont budynku mieszkalnego, spełniającego wymogi domku całorocznego, położonego na terenach zabudowy letniskowej.

2017
30
wrz

Istota:

1) Czy wydatek na budowę „budynku rekreacji indywidualnej” na terenie działki może być zaliczony do wydatków na własne cele mieszkaniowe w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 131 i ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a dochód osiągnięty ze sprzedaży lokalu mieszkalnego jest zwolniony z opodatkowania?
2) Czy spłata dokonana na rzecz macochy w kwocie 60.000 zł za zniesienie współwłasności działki na podstawie aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza z dnia 21 października 2015 r. może być zaliczona do wydatków na własne cele mieszkaniowe?

Fragment:

Same subiektywne deklaracje podatników o nabyciu nieruchomości w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych nie są wystarczające do uzyskania zwolnienia podatkowego. Organy podatkowe mają prawo do własnej oceny artykułowanych przez podatników subiektywnych motywów zakupu nieruchomości i późniejszych decyzji co do dalszych jej losów. Weryfikacji takiej dokonuje się poprzez porównanie obiektywnych faktów związanych z zakupem i późniejszym losem nieruchomości do deklarowanych motywów działania podatnika. Przy czym motywy te muszą być potwierdzone obiektywnymi faktami. Zwolnieniem tym nie są objęte bowiem przychody ze sprzedaży nieruchomości i praw przeznaczone na zakup innych nieruchomości lub praw w sytuacji, gdy czynności te wskazują na działania o charakterze zarobkowym, spekulacyjnym lub zmierzającym jedynie do uniknięcia opodatkowania lub zaspakajania potrzeb mieszkaniowych innych osób (np. najemcy), a nie podatnika. Innymi słowy podatnik, który nabywa lub buduje nieruchomość dla własnych potrzeb ma w tej nieruchomości faktycznie mieszkać. Nieruchomość, która nie jest zamieszkała przez podatnika, jest niewykorzystywana przez niego do zamieszkania lub jest wykorzystywana do innych celów niż zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych podatnika (np. zamieszkują go inne niż podatnik osoby lub jest wykorzystywana w celach rekreacyjnych) nie jest nieruchomością, której zakup mógłby zostać uznany za realizację własnego celu mieszkaniowego.

2017
5
wrz

Istota:

- Czy kwota 248 395 zł 69 gr uzyskana ze zbycia nieruchomości, a przeznaczona na spłatę kredytu, może być traktowana jako przeznaczona na własne potrzeby mieszkaniowe i tym samym zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych, w myśl art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
- Czy kwota 156 604 zł 31 gr uzyskana ze zbycia nieruchomości, a przeznaczona na budowę domu jednorodzinnego, może zostać potraktowana jako przeznaczona na własne potrzeby mieszkaniowe i tym samym jest zwolniona z podatku, w myśl art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy?

Fragment:

(...) d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem, przeznaczenie uzyskanego przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego, począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie na ten właśnie cel będzie uprawniać Wnioskodawcę do zwolnienia od podatku dochodowego dochodu z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego. Jednakże, zwolniony od podatku będzie dochód w proporcji odpowiadającej iloczynowi dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego. Ponadto, tutejszy Organ zaznacza, że przepis art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) nakłada na organ podatkowy obowiązek udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. W związku z powyższym, w odniesieniu do przedstawionej w pytaniu kwoty zwolnienia od podatku, tutejszy Organ informuje, że ewentualne przeliczenia, jakich należałoby dokonać, aby ustalić kwotę dochodu zwolnionego od podatku nie należą do kompetencji tutejszego Organu. Zgodnie z zasadą samoopodatkowania, obowiązującą w polskim systemie podatkowym, na podatniku spoczywa obowiązek dokonania oceny własnej sytuacji prawnopodatkowej, a po jej dokonaniu zachowania się zgodnie z przepisami prawa podatkowego.

2017
26
sie

Istota:

Skutki podatkowe otrzymania świadczenia w postaci zwolnienia z opłaty za miejsce w domu studenckim.

Fragment:

Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.