PD/406-17/07 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy zwrot zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego za lata 1991-2006 otrzymanego ze spółdzielni mieszkaniowej podlega doliczeniu do dochodu lub do podatku w kwotach poprzednio odliczonych w zeznaniach podatkowych?

PD/406-17/07

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. doliczenie
  2. wkład do spółdzielni mieszkaniowej
  3. zwrot wkładów
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 216, art 14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego po rozpatrzeniu wniosku o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej otrzymanego ze spółdzielni mieszkaniowej zwrotu zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego za lata 1991-2006, który nie stanowi wycofania wkładu mieszkaniowego a w związku z tym nie ma obowiązku doliczenia do dochodu lub podatku odpowiednio kwot poprzednio odliczonych w zeznaniach podatkowych – postanawia uznać przedstawione stanowisko za prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 17.04.2007r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczący otrzymanego ze spółdzielni mieszkaniowej zwrotu zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego za lata 1991-2006, który nie stanowi wycofania ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu mieszkaniowego a w związku z tym nie ma obowiązku doliczenia do dochodu lub podatku odpowiednio kwot poprzednio odliczonych w zeznaniach podatkowych.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Podatnicy w latach 1991-1992 dokonali wpłaty wkładu lokatorskiego/mieszkaniowego/ do Spółdzielni Mieszkaniowej i otrzymali przydział lokalu mieszkalnego nr 19. W latach 1995-2004 Podatnicy korzystali z ulgi podatkowej na spłatę zadłużenia z tytułu spłaty kredytów zaciągniętych przez spółdzielnie mieszkaniowe do 31.05.1992r. na budownictwo mieszkaniowe.W 2006 roku Podatniczka przekazała lokal mieszkalny Spółdzielni Mieszkaniowej i otrzymała od Spółdzielni kwotę 34 868,00 zł tytułem zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego.Jednocześnie Spółdzielnia Mieszkaniowa wystawiła na nazwisko X informację o wysokości wycofanego wkładu mieszkaniowego wniesionego do spółdzielni od dnia 1 stycznia 1992r. t.j. druk PIT-14 za 2006 rok. Podatniczka zwraca się z zapytaniem czy zwrot wkładu mieszkaniowego jest tożsamy z wycofaniem wkładu mieszkaniowego i czy otrzymaną ze Spółdzielni Mieszkaniowej kwotę wkładu winna doliczyć do dochodu lub podatku.

W celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego, organ podatkowy pismem z dnia 24.04.2007r. Nr PD/406-17/07 wystąpił do Spółdzielni Mieszkaniowej z prośbą o wyjaśnienie, czy informacja PIT-14 za 2006 rok na nazwisko X została sporządzona w związku ze zwrotem byłemu członkowi spółdzielni mieszkaniowej zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego. W odpowiedzi na powyższe pismo, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowe w piśmie z dnia 7.05.2007r. L.dz. GZ/1563/07 wyjaśnił, że Pani X dnia 31.01.2006r. przekazała Spółdzielni mieszkanie, a Spółdzielnia zwróciła zwaloryzowany wkład mieszkaniowy /lokatorski/. Jednocześnie uznano, iż w sytuacji gdy Podatniczka nie złożyła w Spółdzielni oświadczenia, że wycofany wkład lokatorski nie był odliczony od dochodu lub od podatku, zasadne jest wystawienie PIT-14 imiennej informacji o wysokości wycofanego wkładu mieszkaniowego wniesionego do spółdzielni od dnia 1 stycznia 1992r.

Zdaniem Podatniczki zwrot wkładu mieszkaniowego w związku z wygaśnięciem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego nie stanowi wycofania wkładu mieszkaniowego i w związku z tym nie ma obowiązku doliczenia do dochodu lub podatku odpowiednio kwot poprzednio odliczonych w zeznaniach podatkowych.

Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2002r., jeżeli podatnik skorzystał z odliczeń od dochodu/przychodu/ lub podatku wydatków poniesionych między innymi na wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej, a następnie wycofał ze spółdzielni wniesiony wkład – do dochodu/przychodu/ lub podatku należnego za rok, w którym zaistniały te okoliczności, dolicza się odpowiednio kwoty poprzednio odliczone z tych tytułów.Powołany przepis w oparciu o art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2001r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne /Dz.U. Nr 134, poz.1509 z późn.zm./ ma zastosowanie do wymienionych w nim zdarzeń powstałych po dniu 1 stycznia 2002r. W myśl przepisu art. 7 ust. 1 powołanej ustawy z dnia 21 listopada 2001r. Spółdzielnie mieszkaniowe są obowiązane sporządzić za rok kalendarzowy, w trzech egzemplarzach, według ustalonego wzoru /PIT-14/ imienne informacje o wysokości wycofanego wkładu budowlanego lub mieszkaniowego wniesionego do spółdzielni od dnia 1 stycznia 1992r., chyba że podatnik złoży spółdzielni oświadczenie, że wycofany wkład nie był odliczony od jego dochodu lub od podatku. W świetle powyższych uregulowań z obowiązkiem dokonania stosownych doliczeń przez podatnika i sporządzania przez spółdzielnie informacji PIT-14 mamy do czynienia jedynie w przypadku wycofania wkładu. Wycofanie wkładu należy jednak odróżnić od zwrotu wkładu.

Stosownie do art. 11 ust.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych /j.t.Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późn.zm./ w przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielnia zwraca zgodnie z postanowieniami statutu osobie uprawnionej wniesiony wkład mieszkaniowy albo jego część, zwaloryzowane według wartości rynkowej wkładu. W przypadku zwrotu wkładu mieszkaniowego spółdzielnie mieszkaniowe nie sporządzają informacji PIT-14, ponieważ zwrot wkładu jest czymś innym niż wycofanie wkładu. Wycofanie wkładu i związany z tym obowiązek doliczenia odpowiednio kwot poprzednio odliczonych, przewidziany w art. 27a ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz.176 z późn.zm./ mogą mieć miejsce jedynie wówczas, gdy wydatki na wkład mieszkaniowy wpłacone do spółdzielni w celu uzyskania lokatorskiego prawa do lokalu zostały podatnikowi zwrócone przez spółdzielnie przed faktycznym uzyskaniem prawa do lokalu. Oznacza to, że wycofanie wkładu mieszkaniowego może mieć miejsce wyłącznie do czasu przydzielenia lokalu przez spółdzielnię mieszkaniową lub zamieszkania w nim podatnika. Natomiast ze zwrotem wkładu mamy do czynienia w przypadku uprzedniego powstania spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

Wydatki ponoszone przez podatników na spłatę zaciągniętych przez spółdzielnie mieszkaniowe do 31.05.1992r. kredytów na budownictwo mieszkaniowe, o których mowa w przepisach dot. wykupu odsetek od kredytów ze środków budżetu państwa oraz na spłatę od tych kwot Sąd Najwyższy uchwałą siedmiu sędziów z dnia 16.11.1995r. sygn.akt AZP 34/95 uznał za podlegające odliczeniu jako wkład budowlany lub mieszkaniowy wnoszony do spółdzielni mieszkaniowej.

W stanie faktycznym przedstawionym w zapytaniu tj. gdy następuje wygaśnięcie lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego i przekazanie lokalu mieszkalnego spółdzielni mieszkaniowej, mamy do czynienia ze zwrotem osobie uprawnionej wkładu a nie z wycofaniem wkładu mieszkaniowego. Zwrot wkładu mieszkaniowego nie jest tożsamy z wycofaniem wkładu mieszkaniowego. Zatem Spółdzielnia Mieszkaniowa nie była zobowiązana do sporządzenia dla Pani X informacji o wysokości wycofanego wkładu mieszkaniowego wniesionego do spółdzielni od dnia 1 stycznia 1992r. /druku PIT-14 za 2006r./. Otrzymany przez Podatniczkę zwrot wkładu mieszkaniowego, odliczanego we wcześniejszych latach, nie podlega doliczeniu do dochodu lub do podatku.
W związku z powyższym postanowiono jak na wstępie.

Niniejsza interpretacja odnosi się do stanu faktycznego przedstawionego przez Podatniczkę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu zmiany lub uchylenia w trybie określonym w art. 14b § 2 ustawy Ordynacja podatkowa.

© 2011-2021 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.