PD-406/1/07 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Na jakich zasadach należy opodatkować zwrócone składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy?

PD-406/1/07

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)
  2. doliczenie
  3. podatek dochodowy od osób fizycznych
  4. składki na ubezpieczenia społeczne
  5. składki na ubezpieczenia zdrowotne
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

P O S T A N O W I E N I E

Działając na podstawie art.216 par.1 w związku z art.14a par. 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku po analizie złożonego przez Pana wniosku z dnia 26.01.2007r. w sprawie interpretacji prawa podatkowego co do zakresu i sposobu stosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. 2000r. Nr 14, poz 176 ze zm.) stwierdza, że stanowisko Pana w kwestii dotyczącej zasad opodatkowania zwróconych składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy jest prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z art. 14a par.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz.60 z późn. zm.) stosownie do swojej właściwości Naczelnik Urzędu Skarbowego na pisemny wniosek podatnika , płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

W myśl art.14a par.3 i 4 ww. ustawy udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w par. 1, następuje w drodze postanowienia zawierającego ocenę prawną stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa.

Dnia 26.01.2007r. do tut. organu wpłynął wniosek Pana w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie zasad opodatkowania zwróconych składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego (jak również z akt podatkowych) wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych . W okresie od 01.10.2004r. do 31.07.2006r. opłacał Pan składki na własne ubezpieczenie społeczne w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 października o systemie ubezpieczeń społecznych oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne stosownie do przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jak również składki na Fundusz Pracy. Składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy w dacie ich opłacania zaliczał Pan do kosztów uzyskania przychodów, natomiast o zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne nie pomniejszał Pan należnego podatku dochodowego, gdyż takowy nie wystąpił.

Po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13.03.2006r. decyzją wydaną przez KRUS został Pan przywrócony do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników. ZUS dokonał zwrotu nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy za okres od 01.10.2004r. do 31.07.2006r. W zaistniałej sytuacji zwrócił się Pan z pytaniem jak należy rozliczyć otrzymany zwrot nadpłaconych składek. Przedstawiając własne stanowisko w sprawie stwierdza, że w Jego ocenie otrzymany zwrot składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowi przychód z działalności gospodarczej w momencie ich otrzymania, natomiast składek zdrowotnych nie odliczonych od podatku dochodowego nie ma obowiązku doliczyć do podatku dochodowego w zeznaniu podatkowym za 2006r.

Wypełniając dyspozycje art.14 a par.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa ( tekst jedn. Dz. U z 2005r. Nr 8 poz.60 z póź. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku uznaje Pana stanowisko, zawarte w złożonym wniosku przedstawionym stanie faktycznym i stanie prawnym obowiązującym w dniu zaistnienia zdarzenia za prawidłowe.

· zwrot składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy:

Zgodnie z art. 22 ust.1 kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art.23. Przedmiotowe składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy nie są wymienione w katalogu wydatków nie zaliczanych do kosztów uzyskania zawartych się w art.23 ustawy, w związku z czym stanowią koszty uzyskania przychodów.

W myśl przepisu art.14 ust.2 pkt.2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje , subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków (...). Z treści przytoczonego przepisu wynika, że zwrot wydatków (np. składek na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy) mieści się w ogólnej dyspozycji cytowanego przepisu art.14 ust.2 pkt.2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym w rozpatrywanym przypadku zwrot wydatków poniesionych przez Pana składek na ubezpieczenie społeczne, które były zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, stanowią przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, który winien być rozliczany zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tego źródła przychodów tj. poprzez doliczenie tej kwoty do przychodu i wykazanie w deklaracji PIT-5 w miesiącu , w którym nastąpił zwrot tych składek oraz w zeznaniu podatkowym składanym za ten rok.

· zwrot składek na ubezpieczenie zdrowotne

W myśl art.27b ust.1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art.27 lub art.30c w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210 poz.2135 z póź. zm.) opłaconej w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika , zgodnie przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych obniżenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie art.21,52,52a i 52c oraz składek których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W myśl ust.2 tego artykułu kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne o którą się zmniejsza podatek nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

Na podstawie art.45 ust.3 a pkt.1 wyżej cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku otrzymania zwrotu uprzednio zapłaconych i odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne, w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w ust.1, składanym za rok podatkowy w którym wystąpiły te okoliczności, podatnik jest obowiązany doliczyć do podatku, obliczonego zgodnie z art.27 tej ustawy kwoty uprzednio odliczone.

Z powyższego przepisu wynika a contrario, że nie istnieje obowiązek doliczenia do należnego podatku zwróconych składek na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku ich nie odliczenia uprzednio w zeznaniu rocznym.

Reasumując, przychody uzyskane z tytułu zwrotu w 2006r. składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowią przychód z działalności gospodarczej i podlegają opodatkowaniu w zeznaniu podatkowym składanym za rok 2006. Zwróconych składek na ubezpieczenie zdrowotne, które nie były odliczane od podatku , nie ujmuje Pan w rozliczeniu podatkowym.

W tym stanie faktycznym i prawnym postanowiono jak w sentencji.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Zgodnie z przepisem art. 14a par.4 ustawy- Ordynacja podatkowa na niniejsze postanowienie służy zażalenie, które w myśl przepisu art.223 par.1 w związku z art.239 wskazanej powyżej ustawy należy wnieść do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu za pośrednictwem tut. organu – w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia (art. 236 par.2 pkt powołanej ustawy).

Zażalenie stosownie do przepisu 222 w związku z art. 239 ww. powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

© 2011-2021 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.