1442/DP-II/4111-12/TW/07 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Pytanie dotyczy wycofanego wkładu mieszkaniowego wniesionego do dewelopera w latach 1998-2000 w związku z ogłoszeniem upadłości dewelopera i przejęciem majątku przez syndyka.

1442/DP-II/4111-12/TW/07

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. doliczenie
  2. syndycy
  3. upadłość
  4. wycofanie wkładu
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Odliczenia od podatku
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zeznania podatkowe -> Termin i zasady sporządzania zeznań

Na podstawie art. 216 w związku z art.14a i 14b ustawy z dnia 29.08.1997r - Ordynacja podatkowa /jednolity tekst Dz.U.Nr 8 poz.60 z 2005r z późn. zmianami/ w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołominie informuje, że stanowisko zawarte przez Panią w piśmie z dnia 03.01.2007r w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącego opodatkowania wycofanego wkładu mieszkaniowego wniesionego w latach 1998-2000 do dewelopera w związku z ogłoszeniem upadłości dewelopera i przejęciem majątku przez Syndyka jest nieprawidłowe.

W dniu 03.01.2007r zwróciła się Pani do tut. Organu podatkowego z wnioskiem w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fiycznych. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że na mocy umowy zawartej z firmą deweloperską nabyła Pani prawo do ulgi z tytułu poniesionych wydatków na zakup lokalu mieszkalnego, korzystając z odliczenia w latach 1998-2000. W 2002 roku firma deweloperska została postawiona w stan upadłości.

W 2004 roku Syndyk uzyskał zgodę Sądu na prowadzenie działalności gospodarczej. W związku z podjęciem przez Syndyka dalszej budowy wierzyciele zainteresowani, będą mogli zawrzeć umowy na lokale mieszkalne z Syndykiem, na budowę których dokonali wpłat, lub jak w Pani przypadku odzyskanie ok.70% wkładu wniesionego na zakup mieszkania u dewelopera. W październiku 2006 roku otrzymała Pani od Syndyka zwrot wniesionych środków zgodnie z podziałem masy upadłości - ok. 70%.

Zapytanie strony dotyczy czy będzie Pani musiała dokonać zwrotu odliczonego podatku. Jednocześnie otrzymaną kwotę zamierza Pani przeznaczyć w całości na cele budowlane, tj. zakup gruntu.

Pani zdaniem wycofanego wkładu nie należy doliczyć do podatku w wysokości jaka została otrzymana od Sydyka tj. 70% kwoty wpłaconej przez Panią do dewelopera na zakup mieszkania. Stanowisko swoje uzasadnia Pani tym, że inwestycja nie doszła do skutku z przyczyn od Pani niezależnych, to firma budowlana nie wywiązała się z umowy o realizację lokalu mieszkalnego a tym samym poniosła Pani stratę.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołominie dokonując oceny stanu faktycznego i stanu przedstawionego we wniosku w świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego stwierdza, że zgodnie z art. 45 ust.3a pkt 1 oraz art. 27a ust. 13 pkt 3 ustawy z dnia 26.07.1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r Nr 14 poz. 176 z późn. zmianami) w brzmieniu obowiązującym przed 01.01.2002r - jeżeli podatnik skorzystał z odliczenia od dochodu lub podatku z tytułu wydatków poniesionych na cele określone w art.27a ust.1 pkt 1 wymienionej ustawy /m.in. na zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej/, a następnie po roku w którym dokonał odliczeń otrzymał zwrot odliczonych wydatków, do dochodu lub podatku należnego za dany rok, w którym zaistniały te okoliczności podatnik jest obowiązany doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone z tych tytułów.

Powołany przepis art.27a ust. 13 pkt 3 oraz art. 45 ust.3a w związku z art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.11.2001r o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych -Dz.U. Nr 134 poz. 1509 z późn. zmianami - ma zastosowanie do wymienionych w nim zdarzeń powstałych po dniu 01.01.2002r. Oznacza to, że skoro dokonując rozliczenia podatku za lata 1998-2000 skorzystała Pani z odliczenia od podatku z tytułu wydatków poniesionych na zakup mieszkania od dewelopera (art.27a ust.1 pkt 1 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), a następnie w 2006 roku (tj. po roku, w którym dokonano odliczenia) otrzymała Pani zwrot odliczonych wydatków, to do podatku należnego za 2006r winna Pani doliczyć kwoty uprzednio odliczone z tego tytułu.

W takim przypadku - stosownie do art.45 ust.3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art.6 w/w ustawy z dnia 21.11.2001r -Dz.U. Nr 134 poz.1509 z późn. zmianami - podatnik jest obowiązany dokonać tego w zeznaniu podatkowym za rok, w którym wystąpiły te okoliczności ( w Pani przypadku jest to 2006 rok). W świetle powyższych przepisów i zaistniałego stanu faktycznego tutejszy organ podatkowy nie podziela Pani stanowiska.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Panią i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Interpretacja nie jest wiążąca dlia podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie zawierające interpretację służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wołominie w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia (art.236 par.1 pkt 1 Ordynacji podatkowej).

© 2011-2021 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.