1434/SD-DF/415/37AP/06 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Pytanie dotyczy opodatkowania otrzymanej w 2005 roku refundacji z tytułu poniesionych w 2003 roku wydatków na wymianę stolarki okiennej .

1434/SD-DF/415/37AP/06

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. doliczenie
  2. podatek dochodowy od osób fizycznych
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zmian.) po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga

p o s t a n a w i a

uznać stanowisko Pani wyrażone we wniosku jako nieprawidłowe

U Z A S A D N I E N I E

Z przedstawionego wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego oraz umowy z dnia 17.01.2005r nr 653020/000541/OF/2005 o kredyt na nabycie akcji w pierwszej ofercie publicznej - stanu faktycznego wynika, iż:w dniu 14.01.2005r wpłacił Pan w Oddziale Banku S.A. kwotę 20.000 zł na zakup akcji Z. S.A.,na podstawie dokonanej wpłaty Bank S.A. w dniu 17.01.2005r udzielił Panu kredytu w wysokości 160.000 zł na zakup w/w akcji,zgodnie z zawartą umową kredytową od udzielonego kredytu Bank pobrał prowizję w wysokości 640 zł, co stanowi 0,40% kredytu oraz naliczył odsetki za postawiony do Pana dyspozycji kredyt za okres od 18 01.2005r do 27. 01.2005r w wysokości 394 zł. Ponadto poniósł Pan wydatek w wysokości 15 zł tytułem opłaty skarbowej. w dniu 27 01.2005r po redukcji wynoszącej ponad 92% przydzielono Panu 184 sztuk akcji spółki Z. S.A po cenie 12,90 zł za 1 sztukę, zatem koszt zakupu tych akcji wyniósł 2.373,60 zł. następnie w tym samym roku dokonał Pan sprzedaży wszystkich akcji po cenie 18,30 zł za 1 sztukę i uzyskał z tego tytułu przychód w wysokości 3.367,20 zł.

W 2006 roku otrzymał Pan informację PIT-8C o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych uzyskanych w 2005 roku wystawioną przez biuro maklerskie, w której wykazano przychód uzyskany ze sprzedaży akcji w kwocie 3.367,20 zł, koszty uzyskania przychodu w kwocie 2.504,11 zł oraz dochód podlegający opodatkowaniu w kwocie 863,09 zł.Pytanie dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kosztów kredytu zaciągniętego na zakup akcji, wynikających z: prowizji banku, oprocentowania kredytu i opłaty skarbowej.

Zdaniem Pana koszty związane z udzieleniem kredytu powinny być odliczone od przychodu uzyskanego ze zbycia tych akcji.
Dokonując oceny stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia uznano stanowisko Pana wyrażone we wniosku jako nieprawidłowe.Zgodnie z zasadą określoną w art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r Nr 14 poz. 176 z późn. zmian.) nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji), wkładów oraz innych papierów wartościowych. Zgodnie z art. 22 ust. 1 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy.W myśl art. 23 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uważa się za koszt uzyskania przychodów wydatków na spłatę pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów).Z powyższego wynika, iż skoro ustawodawca wyłączył z katalogu kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z samym kredytem, konsekwentnie, nie mogą stanowić takiego kosztu wydatki związane z obsługą tego kredytu. Z tego względu prowizja bankowa, oprocentowanie kredytu i opłata skarbowa za udzielenie kredytu bankowego nie może być uznana za koszt uzyskania przychodu ze sprzedaży akcji. Wydatki powyższe stanowią de facto usługę bankową związaną z udzieleniem kredytu, pozostającą bez związku z celem na jaki kredyt ten został zaciągnięty.Stosunek prawny na skutek powstałej umowy kredytowej jest stosunkiem odrębnym wobec transakcji nabycia i zbycia papierów wartościowych w publicznej ofercie. Fakt, iż umowa kredytowa wskazywała jako cel przeznaczenie kredytu na zakup akcji Spółki Z. S.A. w trybie oferty publicznej nie oznacza, iż wydatki poniesione w związku udzieleniem i uruchomieniem kredytu mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 23 ust 1 pkt 38 powołanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto kredyt w wyniku redukcji zleceń nie został wykorzystany na zakup akcji w ofercie publicznej.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2021 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.