Doliczenie | Interpretacje podatkowe

Doliczenie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to doliczenie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Obowiązek doliczenia i wykazania w zeznaniu rocznym ulgi na wynajem, którą Wnioskodawczyni odliczyła w latach 1996-1999, w związku ze sprzedażą nieruchomości przed upływem 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym oddano do użytkowania.
Fragment:
(...) kwotę wynikająca z obowiązku doliczenia 10% za każdy rok brakujący do wymaganego ustawą okresu 10 lat. Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz przedstawiony powyżej stan prawny, należy stwierdzić, iż w zeznaniu za 2007 rok do dochodów za rok podatkowy Wnioskodawczyni powinna doliczyć uprzednio odliczone kwoty w latach 1997 – 1999 bez konieczności doliczania 10% za każdy rok brakujący do wymaganego ustawą okresu 10 lat. Należy zaznaczyć, iż dodatkowe doliczenie funkcjonowało w stanie prawnym obowiązującym przed 01 stycznia 2004 r. Zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretacje indywidualną). Wydając interpretacje w trybie ww. przepisu tut. organ nie dokonuje wyliczenia kwoty zwrotu ulgi. W związku z tym Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (...)
2011
1
lip

Istota:
Czy prawidłowe jest doliczenie do podatku 19% otrzymanej kwoty od syndyka jako częściowy zwrot pieniędzy wpłaconych w 2001 roku do dewelopera?
Fragment:
(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołominie działając na podstawie art.216 w związku z art.14a i 14b ustawy z dnia 29.08.1997r - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r Nr 8 poz.60 z późn.zm.) informuje, iż stanowisko zawarte przez Państwa we wniosku z dnia 21.03.2007r. /data wpływu do tut. Urzędu w dniu 22.03.2007r./ uzupełnionego w dniu 19.04.2007r w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącego sposobu opodatkowania częściowego zwrotu zaliczek wpłaconych deweloperowi w stosunku do którego została ogłoszona upadłość jest prawidłowe. W dniu 22.03.2007r. zwróciliście się Państwo do tutejszego Organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Jak stanowi art.14a par.1 w/w ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik (...)
2011
1
maj

Istota:
Pytanie dotyczy wycofanego wkładu mieszkaniowego wniesionego do dewelopera w latach 1998-2000 w związku z ogłoszeniem upadłości dewelopera i przejęciem majątku przez syndyka.
Fragment:
(...) Na podstawie art. 216 w związku z art.14a i 14b ustawy z dnia 29.08.1997r - Ordynacja podatkowa /jednolity tekst Dz.U.Nr 8 poz.60 z 2005r z późn. zmianami/ w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołominie informuje, że stanowisko zawarte przez Panią w piśmie z dnia 03.01.2007r w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącego opodatkowania wycofanego wkładu mieszkaniowego wniesionego w latach 1998-2000 do dewelopera w związku z ogłoszeniem upadłości dewelopera i przejęciem majątku przez Syndyka jest nieprawidłowe. W dniu 03.01.2007r zwróciła się Pani do tut. Organu podatkowego z wnioskiem w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fiycznych. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że na mocy umowy zawartej z firmą deweloperską nabyła Pani prawo do ulgi z tytułu (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy otrzymanie odliczonego w zeznaniu podatkowym za rok 2006 podatku federalnego zapłaconego w USA będzie przychodem roku 2006, czy 2007 r. ?
Fragment:
(...) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60, w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 kwietnia 2007r.), w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590) - uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione przez Panią w złożonym w dniu 25 czerwca 2007r. wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Pani indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Zgodnie z art. 14a § 1 cytowanej ustawy Ordynacja podatkowa - „stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt (...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub (...)
2011
1
maj

Istota:
W jaki sposób dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych należy rozliczyć zwrot nadpłaconych składek na powszechne ubezpieczenie zdrowotne?
Fragment:
(...) zwrotu nadpłaconych wyżej wymienionych składek. Pytanie podatnika: W zaistniałej sytuacji Podatnik zwraca się z zapytaniem w jaki sposób dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych należy rozliczyć zwrot nadpłaconych składek na powszechne ubezpieczenie zdrowotne? Stanowisko Podatnika: Przedstawiając własne stanowisko w sprawie Podatnik stwierdza, że zwrócona kwota z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego została rozliczona w zeznaniu podatkowym PIT-36L za rok 2006, jako doliczenie do podatku. Ocena stanowiska pytającego Zgodnie z art. 27b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art. 27 lub art. 30c, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135) opłaconej w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami (...)
2011
1
maj

Istota:
Na jakich zasadach należy opodatkować zwrócone składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy?
Fragment:
(...) fundusz pracy) mieści się w ogólnej dyspozycji cytowanego przepisu art.14 ust.2 pkt.2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym w rozpatrywanym przypadku zwrot wydatków poniesionych przez Pana składek na ubezpieczenie społeczne, które były zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, stanowią przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, który winien być rozliczany zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tego źródła przychodów tj. poprzez doliczenie tej kwoty do przychodu i wykazanie w deklaracji PIT-5 w miesiącu , w którym nastąpił zwrot tych składek oraz w zeznaniu podatkowym składanym za ten rok. · zwrot składek na ubezpieczenie zdrowotne W myśl art.27b ust.1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art.27 lub art.30c w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy zwrot zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego za lata 1991-2006 otrzymanego ze spółdzielni mieszkaniowej podlega doliczeniu do dochodu lub do podatku w kwotach poprzednio odliczonych w zeznaniach podatkowych?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216, art 14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego po rozpatrzeniu wniosku o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej otrzymanego ze spółdzielni mieszkaniowej zwrotu zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego za lata 1991-2006, który nie stanowi wycofania wkładu mieszkaniowego a w związku z tym nie ma obowiązku doliczenia do dochodu lub podatku odpowiednio kwot poprzednio odliczonych w zeznaniach podatkowych – postanawia uznać przedstawione stanowisko za prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 17.04.2007r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczący otrzymanego ze spółdzielni mieszkaniowej zwrotu zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego za lata (...)
2011
1
maj

Istota:
Pytanie dotyczy opodatkowania otrzymanej w 2005 roku refundacji z tytułu poniesionych w 2003 roku wydatków na wymianę stolarki okiennej .
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zmian.) po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga p o s t a n a w i a uznać stanowisko Pani wyrażone we wniosku jako nieprawidłowe U Z A S A D N I E N I E Z przedstawionego wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego oraz umowy z dnia 17.01.2005r nr 653020/000541/OF/2005 o kredyt na nabycie akcji w pierwszej ofercie publicznej - stanu faktycznego wynika, iż:w dniu 14.01.2005r wpłacił Pan w Oddziale Banku S.A. kwotę 20.000 zł na zakup akcji Z. S.A.,na podstawie dokonanej wpłaty Bank S.A. w dniu 17.01.2005r udzielił Panu kredytu w wysokości 160.000 zł na zakup w/w akcji,zgodnie z zawartą umową kredytową od udzielonego kredytu Bank (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy częściowo zrefundowane w 2006 r. wydatki związane z wymianą okien w lokalu mieszkalnym, odliczone od podatku w zeznaniu podatkowym za 2005 rok, należy doliczyć do podatku należnego w zeznaniu za rok, w którym otrzymano dofinansowanie, w wysokości 19% kwoty zwróconej przez spółdzielnię mieszkaniową?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu na podstawie art. 216 § 1 i art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.03.2007 r. (data wpływu 02.03.2007 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i zastosowania prawa podatkowego p o s t a n a w i a uznać za prawidłowe stanowisko przedstawione w piśmie podatnika, iż częściowo zrefundowane w 2006 r. wydatki związane z wymianą okien w lokalu mieszkalnym odliczone od podatku w zeznaniu podatkowym za 2005 rok, należy doliczyć do podatku należnego w zeznaniu za rok, w którym otrzymano dofinansowanie, w wysokości 19% kwoty zwróconej przez spółdzielnię mieszkaniową. U Z A S A D N I E N I E Pismem z dnia 01.03.2007 r. które wpłynęło do tut. Urzędu 02.03.2007 r. oraz pismem uzupełniającym z dnia 09.03.2007 r. (data wpływu 13.03.2007 r.) zwrócił się Pan w sprawie (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy do podatku za 2005r. należy doliczyć kwotę wycofanych oszczędności w 2005r. czy kwoty odliczone od podatku w latach 1997-2002 z tyt.ułu gromadzenia oszczędności w kasie mieszkaniowej?
Fragment:
(...) mieszkaniowej wynoszą 70 000 zł, środki zgromadzone w latach 1997-2002 wynoszą 50 000 zł (odliczono od podatku 30 % wydatków tj. kwotę 15 000 zł), wydatkowane w 2005r. na cele mieszkaniowe zgodnie z celami systematycznego oszczędzania środki z wycofanych oszczędności wynoszą 13 000 zł doliczenie do podatku 2005r. będzie stanowiła kwota 11 100 zł tj. 50 000 zł - 13 000 zł = 37 000 zł (kwota oszczędności niewydatkowana zgodnie z celami systematycznego oszczędzania) x 30 %. Doliczenie do podatku należy wykazać w zeznaniu, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, składanym w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym - art.45 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Za rok podatkowy 2005r. termin złożenia zeznania podatkowego upływa z dniem 02.05.2006r. - art.12 §5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa jedn. tekst Dz.U. Nr 8 z 2005r., poz.60 z (...)
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Doliczenie
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.