Doliczenie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to doliczenie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lip

Istota:

Obowiązek doliczenia i wykazania w zeznaniu rocznym ulgi na wynajem, którą Wnioskodawczyni odliczyła w latach 1996-1999, w związku ze sprzedażą nieruchomości przed upływem 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym oddano do użytkowania.

Fragment:

(...) kwotę wynikająca z obowiązku doliczenia 10% za każdy rok brakujący do wymaganego ustawą okresu 10 lat. Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz przedstawiony powyżej stan prawny, należy stwierdzić, iż w zeznaniu za 2007 rok do dochodów za rok podatkowy Wnioskodawczyni powinna doliczyć uprzednio odliczone kwoty w latach 1997 – 1999 bez konieczności doliczania 10% za każdy rok brakujący do wymaganego ustawą okresu 10 lat. Należy zaznaczyć, iż dodatkowe doliczenie funkcjonowało w stanie prawnym obowiązującym przed 01 stycznia 2004 r. Zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretacje indywidualną). Wydając interpretacje w trybie ww. przepisu tut. organ nie dokonuje wyliczenia kwoty zwrotu ulgi. W związku z tym Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy prawidłowe jest doliczenie do podatku 19% otrzymanej kwoty od syndyka jako częściowy zwrot pieniędzy wpłaconych w 2001 roku do dewelopera?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołominie działając na podstawie art.216 w związku z art.14a i 14b ustawy z dnia 29.08.1997r - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r Nr 8 poz.60 z późn.zm.) informuje, iż stanowisko zawarte przez Państwa we wniosku z dnia 21.03.2007r. /data wpływu do tut. Urzędu w dniu 22.03.2007r./ uzupełnionego w dniu 19.04.2007r w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącego sposobu opodatkowania częściowego zwrotu zaliczek wpłaconych deweloperowi w stosunku do którego została ogłoszona upadłość jest prawidłowe. W dniu 22.03.2007r. zwróciliście się Państwo do tutejszego Organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Jak stanowi art.14a par.1 w/w ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik (...)

2011
1
maj

Istota:

Pytanie dotyczy wycofanego wkładu mieszkaniowego wniesionego do dewelopera w latach 1998-2000 w związku z ogłoszeniem upadłości dewelopera i przejęciem majątku przez syndyka.

Fragment:

(...) Na podstawie art. 216 w związku z art.14a i 14b ustawy z dnia 29.08.1997r - Ordynacja podatkowa /jednolity tekst Dz.U.Nr 8 poz.60 z 2005r z późn. zmianami/ w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołominie informuje, że stanowisko zawarte przez Panią w piśmie z dnia 03.01.2007r w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącego opodatkowania wycofanego wkładu mieszkaniowego wniesionego w latach 1998-2000 do dewelopera w związku z ogłoszeniem upadłości dewelopera i przejęciem majątku przez Syndyka jest nieprawidłowe. W dniu 03.01.2007r zwróciła się Pani do tut. Organu podatkowego z wnioskiem w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fiycznych. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że na mocy umowy zawartej z firmą deweloperską nabyła Pani prawo do ulgi z tytułu (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy otrzymanie odliczonego w zeznaniu podatkowym za rok 2006 podatku federalnego zapłaconego w USA będzie przychodem roku 2006, czy 2007 r. ?

Fragment:

(...) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60, w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 kwietnia 2007r.), w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590) - uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione przez Panią w złożonym w dniu 25 czerwca 2007r. wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Pani indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Zgodnie z art. 14a § 1 cytowanej ustawy Ordynacja podatkowa - „stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt (...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub (...)

2011
1
maj

Istota:

W jaki sposób dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych należy rozliczyć zwrot nadpłaconych składek na powszechne ubezpieczenie zdrowotne?

Fragment:

(...) zwrotu nadpłaconych wyżej wymienionych składek. Pytanie podatnika: W zaistniałej sytuacji Podatnik zwraca się z zapytaniem w jaki sposób dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych należy rozliczyć zwrot nadpłaconych składek na powszechne ubezpieczenie zdrowotne? Stanowisko Podatnika: Przedstawiając własne stanowisko w sprawie Podatnik stwierdza, że zwrócona kwota z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego została rozliczona w zeznaniu podatkowym PIT-36L za rok 2006, jako doliczenie do podatku. Ocena stanowiska pytającego Zgodnie z art. 27b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art. 27 lub art. 30c, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135) opłaconej w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami (...)

2011
1
maj

Istota:

Na jakich zasadach należy opodatkować zwrócone składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy?

Fragment:

(...) fundusz pracy) mieści się w ogólnej dyspozycji cytowanego przepisu art.14 ust.2 pkt.2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym w rozpatrywanym przypadku zwrot wydatków poniesionych przez Pana składek na ubezpieczenie społeczne, które były zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, stanowią przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, który winien być rozliczany zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tego źródła przychodów tj. poprzez doliczenie tej kwoty do przychodu i wykazanie w deklaracji PIT-5 w miesiącu , w którym nastąpił zwrot tych składek oraz w zeznaniu podatkowym składanym za ten rok. · zwrot składek na ubezpieczenie zdrowotne W myśl art.27b ust.1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art.27 lub art.30c w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy zwrot zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego za lata 1991-2006 otrzymanego ze spółdzielni mieszkaniowej podlega doliczeniu do dochodu lub do podatku w kwotach poprzednio odliczonych w zeznaniach podatkowych?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216, art 14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego po rozpatrzeniu wniosku o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej otrzymanego ze spółdzielni mieszkaniowej zwrotu zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego za lata 1991-2006, który nie stanowi wycofania wkładu mieszkaniowego a w związku z tym nie ma obowiązku doliczenia do dochodu lub podatku odpowiednio kwot poprzednio odliczonych w zeznaniach podatkowych – postanawia uznać przedstawione stanowisko za prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 17.04.2007r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczący otrzymanego ze spółdzielni mieszkaniowej zwrotu zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego za lata (...)

2011
1
kwi

Istota:

Pytanie dotyczy opodatkowania otrzymanej w 2005 roku refundacji z tytułu poniesionych w 2003 roku wydatków na wymianę stolarki okiennej .

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zmian.) po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga p o s t a n a w i a uznać stanowisko Pani wyrażone we wniosku jako nieprawidłowe U Z A S A D N I E N I E Z przedstawionego wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego oraz umowy z dnia 17.01.2005r nr 653020/000541/OF/2005 o kredyt na nabycie akcji w pierwszej ofercie publicznej - stanu faktycznego wynika, iż:w dniu 14.01.2005r wpłacił Pan w Oddziale Banku S.A. kwotę 20.000 zł na zakup akcji Z. S.A.,na podstawie dokonanej wpłaty Bank S.A. w dniu 17.01.2005r udzielił Panu kredytu w wysokości 160.000 zł na zakup w/w akcji,zgodnie z zawartą umową kredytową od udzielonego kredytu Bank (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy częściowo zrefundowane w 2006 r. wydatki związane z wymianą okien w lokalu mieszkalnym, odliczone od podatku w zeznaniu podatkowym za 2005 rok, należy doliczyć do podatku należnego w zeznaniu za rok, w którym otrzymano dofinansowanie, w wysokości 19% kwoty zwróconej przez spółdzielnię mieszkaniową?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu na podstawie art. 216 § 1 i art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.03.2007 r. (data wpływu 02.03.2007 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i zastosowania prawa podatkowego p o s t a n a w i a uznać za prawidłowe stanowisko przedstawione w piśmie podatnika, iż częściowo zrefundowane w 2006 r. wydatki związane z wymianą okien w lokalu mieszkalnym odliczone od podatku w zeznaniu podatkowym za 2005 rok, należy doliczyć do podatku należnego w zeznaniu za rok, w którym otrzymano dofinansowanie, w wysokości 19% kwoty zwróconej przez spółdzielnię mieszkaniową. U Z A S A D N I E N I E Pismem z dnia 01.03.2007 r. które wpłynęło do tut. Urzędu 02.03.2007 r. oraz pismem uzupełniającym z dnia 09.03.2007 r. (data wpływu 13.03.2007 r.) zwrócił się Pan w sprawie (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy do podatku za 2005r. należy doliczyć kwotę wycofanych oszczędności w 2005r. czy kwoty odliczone od podatku w latach 1997-2002 z tyt.ułu gromadzenia oszczędności w kasie mieszkaniowej?

Fragment:

(...) mieszkaniowej wynoszą 70 000 zł, środki zgromadzone w latach 1997-2002 wynoszą 50 000 zł (odliczono od podatku 30 % wydatków tj. kwotę 15 000 zł), wydatkowane w 2005r. na cele mieszkaniowe zgodnie z celami systematycznego oszczędzania środki z wycofanych oszczędności wynoszą 13 000 zł doliczenie do podatku 2005r. będzie stanowiła kwota 11 100 zł tj. 50 000 zł - 13 000 zł = 37 000 zł (kwota oszczędności niewydatkowana zgodnie z celami systematycznego oszczędzania) x 30 %. Doliczenie do podatku należy wykazać w zeznaniu, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, składanym w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym - art.45 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Za rok podatkowy 2005r. termin złożenia zeznania podatkowego upływa z dniem 02.05.2006r. - art.12 §5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa jedn. tekst Dz.U. Nr 8 z 2005r., poz.60 z (...)