IPPP3/4513-71/15-2/MC | Interpretacja indywidualna

W zakresie ustalenia prawidłowego sposobu podpisywania dokumentu dostawy wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem ze względu na przeznaczenie
IPPP3/4513-71/15-2/MCinterpretacja indywidualna
 1. dokumenty
 2. dostawa
 3. podpis elektroniczny
 4. zwolnienie z poboru akcyzy
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Zwolnienia -> Zwolnienie z akcyzy wybranych wyrobów akcyzowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 8 września 2015 r. (data wpływu 8 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie ustalenia prawidłowego sposobu podpisywania dokumentu dostawy wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem ze względu na przeznaczenie – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 września 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie ustalenia prawidłowego sposobu podpisywania dokumentu dostawy wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem ze względu na przeznaczenie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:
 1. Stan obecny

V. Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) dokonuje wysyłek paliwa do silników odrzutowych, oznaczonego kodem CN 2710 19 21 (dalej: Paliwo), z zastosowaniem zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie (przeznaczone do statków powietrznych). Dostawy odbywają się ze składu podatkowego przy zastosowaniu autocystern.

Paliwo jest dostarczane do podmiotów pośredniczących lub podmiotów zużywających w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 752, ze zm.).

Do każdej wysyłki Paliwa dołączany jest Dokument Dostawy, o którym mowa w art. 32 ust. 5 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym, który jest zgodny ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 września 2013 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz. U. z 2013 r., poz. 1108 ze zm.).

Zgodnie z tym wzorem, w pozycji nr 9 dokumentu dostawy powinien znajdować się podpis podmiotu, który wystawił ten Dokument Dostawy, lub osoby reprezentującej ten podmiot.

Obecnie wdrożony proces biznesowy wysyłek paliw w procedurze zwolnienia od akcyzy (z wykorzystaniem Dokumentu Dostawy) zakłada, że każdorazowo kierowca autocysterny odbierający paliwo musi zgłosić się do obsługi składu podatkowego (Terminala Paliw) po odbiór odręcznie podpisanych Dokumentów Dostawy.

Należy zaznaczyć, że większość odbiorów paliw (w procedurze zapłaconej akcyzy) odbywa się w sposób w pełni zautomatyzowany i dokumenty wyjazdowe kierowca otrzymuje na samoobsługowym kiosku wyjazdowym bez konieczności angażowania pracowników składu podatkowego.

W skrócie obsługę procesu wydań przedstawiają poniższe punkty:

 1. Kontraktacja i zlecenie wydania w systemie informatycznym SAP (proces realizowany w centrali firmy),
 2. Złożenie dyspozycji na odbiór paliw (proces realizowany w centrali firmy lub bezpośrednio przez klienta w narzędziu informatycznym),
 3. Realizacja nalewu w oparciu o wcześniej złożone zlecenia i dyspozycje (proces realizowany przez kierowcę w systemie samoobsługowym)
 4. Wydruk dokumentów wyjazdowych i podpisanie dokumentu dostawy (obsługa składu podatkowego),
 5. Proces fakturowania i rozliczeń (proces realizowany w centrali firmy).
 1. Proponowane rozwiązanie

W celu optymalizacji procesów biznesowych i zmniejszania zaangażowania pracowników składu podatkowego w czynności administracyjne przy wystawianiu dokumentów poprzez wykorzystanie możliwości jakie dostarczają nowoczesne rozwiązania informatyczne Spółka planuje odstąpić od opatrywania każdego Dokumentu Dostawy odręcznym podpisem osoby, która wygenerowała z systemu informatycznego ten dokument, zastępując podpis wydrukowaną w polu nr 9 informacją o zastosowaniu podpisu elektronicznego. Nowy proces wpływa również na poprawę bezpieczeństwa pracy kierowcy poprzez ograniczenie do minimum konieczności opuszczania kabiny samochodu ciężarowego.

W związku z tym proponujemy innowacyjne podejście do podpisywania Dokumentów Dostawy związanych z wysyłką paliw lotniczych, co pozwoli Spółce na w pełni zautomatyzowaną realizację wydań paliw również w procedurze zwolnienia z akcyzy i lepsze wykorzystanie posiadanej infrastruktury. Również dla podmiotów transportujących proponowana zmiana wpływa na ograniczenie kosztów przewozu poprzez skrócenia czasu pobytu na terenie terminala.

Docelowy model zakłada, że pracownik terminala (składu podatkowego), który jest odpowiedzialny za nadzór nad nalewami realizowanymi podczas zmiany zaloguje się w systemie informatycznym z wykorzystaniem klucza z bezpiecznym podpisem elektronicznym, w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 j.t. ze zm.).

Każdorazowy odbiór paliw w procedurze zwolnienia od akcyzy w trakcie zmiany zakończy się wygenerowaniem Dokumentu Dostawy w formie pliku „pdf” podpisanego elektronicznie przez upoważnionego pracownika.

Plik zostanie zarchiwizowany w repozytorium i będzie dostępny z poziomu rejestru dokumentów akcyzowych (jednoznacznie identyfikowalny).

Na samoobsługowym kiosku wyjazdowym zostanie wydrukowany obraz Dokumentu Dostawy, który w polu nr 9 „Podpis” będzie zawierał informację: „Dokument został podpisany elektronicznie: imię i nazwisko, data i godzina podpisu”. Taki wydruk zostanie wystawiony w dwóch egzemplarzach, które zostaną dołączone do wysyłki paliwa zwolnionego od akcyzy. Po odbiorze paliwa przez podmiot pośredniczący lub podmiot zużywający jeden egzemplarz zaopatrzony w odręczny podpis osoby reprezentującej odbiorcę, potwierdzający odbiór paliwa, zostanie przesłany do Spółki.

W przypadku odbiorów paliwa w składzie podatkowym (brama Terminala Paliw) - dokument zostanie podpisany w polu nr 10 własnoręcznie przez kierowcę (posiadającego upoważnienie odbiorcy) przed opuszczeniem terenu składu podatkowego. Docelowo planuje się uruchomienie aplikacji internetowej, za pomocą której umożliwi się podpisanie dokumentu w sposób elektroniczny również stronie odbierającej.

W związku z powyższymi planami wdrożenia innowacyjnych rozwiązań umożliwiających optymalizację procesów wydań paliw Spółka wnosi o interpretację, czy zaproponowane rozwiązania, spełniają wymagania uprawniające do zastosowania procedury zwolnienia z akcyzy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w opisanej powyżej sytuacji bezpieczny podpis elektroniczny, w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 j.t. ze zm.), złożony przez osobę reprezentującą podmiot wystawiający Dokument Dostawy, w formie pliku „pdf” zarchiwizowanego w repozytorium oraz wydrukowanie i dołączenie do wysyłki obrazu tego dokumentu z adnotacją w polu nr 9, iż Dokument został podpisany elektronicznie i zawierający imię, nazwisko, datę, i godzinę podpisu - będzie uprawniać podmiot wysyłający do zastosowania zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Opisane powyżej rozwiązanie nie pozbawi Spółki prawa do zastosowania zwolnienia od podatku akcyzowego ze względu na przeznaczenie.

Podstawowym zadaniem, jakie ma spełniać „podpis” w pozycji 9 dokumentu dostawy jest wskazanie i zidentyfikowanie osoby składającej oświadczenie w imieniu Spółki, odpowiedzialnej za wysyłkę wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy, która jest odpowiedzialna również za wygenerowanie Dokumentu Dostawy.

Stworzenie tego dokumentu i dołączenie go do wysyłki jest jednym z warunków skorzystania ze zwolnienia od podatku akcyzowego, co wynika wprost z art. 32 ust. 5 pkt 2 Ustawy.

Spółka stoi na stanowisku, że rezygnacja z odręcznego podpisu na Dokumencie Dostawy na rzecz zastosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego na dokumencie przechowywanym w formie pliku w repozytorium i zastosowanie wydrukowanego obrazu tego pliku z podaniem informacji o zastosowaniu podpisu elektronicznego nie spowoduje ryzyka utraty kontroli nad procesem wydawania wyrobów akcyzowych i zidentyfikowania upoważnionej osoby, gdyż osoba ta jak i autentyczność jej podpisu może zostać łatwo zidentyfikowana na podstawie pliku zarchiwizowanego na serwerze podatnika. Dokument będzie dostępny w razie kontroli na serwerze Spółki.

Za wdrożeniem takiego rozwiązania przemawiają również względy natury ekonomicznej - z uwagi na dużą ilość dzienną wydań paliwa lotniczego kierowanego na lotniska, rozwiązanie to pomoże przyspieszyć proces wydawania wyrobu i zaopatrywania przewoźników lotniczych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

W myśl z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 752 z późn.zm.), zwaną dalej ustawą, zwalnia się od akcyzy ze względu na przeznaczenie następujące wyroby akcyzowe używane do statków powietrznych: benzyny lotnicze o kodzie CN 2710 11 31, paliwo typu benzyny do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 11 70 oraz paliwo do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 19 21 lub oleje smarowe do silników lotniczych – w przypadkach, o których mowa w ust. 3, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w ust. 5–13.

Stosownie do art. 32 ust. 5 pkt 2 ustawy warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie jest również dołączenie do przemieszczanych wyrobów akcyzowych dokumentu dostawy wyrobów objętych zwolnieniem od akcyzy.

W myśl § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 września 2013 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz.U. z 2013 r., poz. 1108 z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem, rozporządzenie określa wzór oraz sposób ewidencjonowania i stosowania dokumentu dostawy, w tym w przypadkach, o których mowa w art. 31a ust. 5 i art. 42 ust. 1a ustawy oraz podmioty, które wystawiają dokument dostawy.

Stosowanie do § 2 ust. 11 rozporządzenia wzór dokumentu dostawy określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia w pozycji 9 winien znaleźć się podpis podmiotu, który wystawił dokument dostawy, lub osoby reprezentującej ten podmiot.

Z okoliczności sprawy wynika, że w celu optymalizacji procesów biznesowych i zmniejszania zaangażowania pracowników składu podatkowego w czynności administracyjne przy wystawianiu dokumentów poprzez wykorzystanie możliwości jakie dostarczają nowoczesne rozwiązania informatyczne Spółka planuje odstąpić od opatrywania każdego Dokumentu Dostawy odręcznym podpisem osoby, która wygenerowała z systemu informatycznego ten dokument, zastępując podpis wydrukowaną w polu nr 9 informacją o zastosowaniu podpisu elektronicznego. Nowy proces wpływa również na poprawę bezpieczeństwa pracy kierowcy poprzez ograniczenie do minimum konieczności opuszczania kabiny samochodu ciężarowego. W związku z tym Wnioskodawca proponuje innowacyjne podejście do podpisywania Dokumentów Dostawy związanych z wysyłką paliw lotniczych, co pozwoli Spółce na w pełni zautomatyzowaną realizację wydań paliw również w procedurze zwolnienia z akcyzy i lepsze wykorzystanie posiadanej infrastruktury. Również dla podmiotów transportujących proponowana zmiana wpływa na ograniczenie kosztów przewozu poprzez skrócenia czasu pobytu na terenie terminala. Docelowy model zakłada, że pracownik terminala (składu podatkowego), który jest odpowiedzialny za nadzór nad nalewami realizowanymi podczas zmiany zaloguje się w systemie informatycznym z wykorzystaniem klucza z bezpiecznym podpisem elektronicznym, w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy o podpisie elektronicznym. Każdorazowy odbiór paliw w procedurze zwolnienia od akcyzy w trakcie zmiany zakończy się wygenerowaniem Dokumentu Dostawy w formie pliku „pdf” podpisanego elektronicznie przez upoważnionego pracownika. Plik zostanie zarchiwizowany w repozytorium i będzie dostępny z poziomu rejestru dokumentów akcyzowych (jednoznacznie identyfikowalny). Na samoobsługowym kiosku wyjazdowym zostanie wydrukowany obraz Dokumentu Dostawy, który w polu nr 9 „Podpis” będzie zawierał informację: „Dokument został podpisany elektronicznie: imię i nazwisko, data i godzina podpisu”. Taki wydruk zostanie wystawiony w dwóch egzemplarzach, które zostaną dołączone do wysyłki paliwa zwolnionego od akcyzy. Po odbiorze paliwa przez podmiot pośredniczący lub podmiot zużywający jeden egzemplarz zaopatrzony w odręczny podpis osoby reprezentującej odbiorcę, potwierdzający odbiór paliwa, zostanie przesłany do Spółki.

Wątpliwości Spółki dotyczą ustalenia czy w opisanej sytuacji bezpieczny podpis elektroniczny, w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, złożony przez osobę reprezentującą podmiot wystawiający Dokument Dostawy, w formie pliku „pdf” zarchiwizowanego w repozytorium oraz wydrukowanie i dołączenie do wysyłki obrazu tego dokumentu z adnotacją w polu nr 9, że Dokument został podpisany elektronicznie i zawierający imię, nazwisko, datę, i godzinę podpisu będzie uprawniać podmiot wysyłający do zastosowania zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie.

Z cytowanych powyżej przepisów wynika, że jednym z warunków zwolnienia od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie jest dołączenie do przemieszczanych wyrobów akcyzowych dokumentu dostawy wyrobów zwolnionych od akcyzy. Wzór dokumentu dostawy określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. Zgodnie ze wzorem dokumentu dostawy w pozycji 9 tego dokumentu winien znaleźć się podpis podmiotu, który wystawił dokument dostawy lub osoby reprezentującej ten podmiot.

Mając na uwadze przedstawione okoliczności sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że w analizowanej sprawie w przypadku wdrożenia przez Wnioskodawcę opisanego w niniejszym wniosku procesu wystawiania, podpisywania i dołączania dokumentu dostawy do wysyłanych wyrobów akcyzowych zwolnionych ze względu na ich przeznaczenie (Paliwa) nie zostaną spełnione warunki uprawniające do zastosowania zwolnienia od akcyzy wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy. Jak wskazano bowiem powyżej na podstawie art. 32 ust. 5 pkt 2 ustawy jednym z warunków umożliwiających zastosowanie przedmiotowego zwolnienia jest dołączenie do przemieszczanych wyrobów akcyzowych dokumentu dostawy wyrobów zwolnionych od akcyzy. Dokument dostawy winien zawierać elementy wskazane we wzorze dokumentu dostawy (załącznik nr 1 do rozporządzenia). Jednym z elementów jakie muszą znaleźć się na dokumencie dostawy jest podpis podmiotu, który wystawił dokument dostawy lub osoby reprezentującej ten podmiot. W analizowanej sprawie Wnioskodawca planuje odstąpić od opatrywania Dokumentu Dostawy odręcznym podpisem osoby, która wygenerowała z systemu informatycznego ten dokument, zastępując go wydrukowaną w polu nr 9 informacją o zastosowaniu podpisu elektronicznego („Dokument został podpisany elektronicznie: imię i nazwisko, data i godzina podpisu”.). Do wysyłki wyroby zwolnionego od akcyzy (Paliwa) dołączony będzie wydruk Dokumentu Dostawy zawierający wskazaną powyżej informację o podpisaniu tego Dokumentu elektroniczne. Zatem stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie zastąpienie własnoręcznego podpisu uprawnionej osoby informacją o podpisaniu dokumentu dostawy elektronicznie nie jest wystarczające aby uznać, że dokument ten zawiera prawidłowy podpis. Ze wzoru dokumentu dostawy stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia wynika bowiem jednoznacznie, że w pozycji nr 9 dokumentu dostawy winien znaleźć się podpis podmiotu, który wystawił dokument dostawy lub osoby reprezentującej ten podmiot. Tym samym na dokumencie dostawy uprawniona osoba jest zobowiązana złożyć podpis. Po wydrukowaniu dokument dostawy jest dołączany do wysyłki wyrobów akcyzowych (Paliwa) i dokument ten w wersji papierowej winien zawierać wszystkie elementy określone we wzorze dokumentu dostawy, w tym podpis podmiotu, który wystawił dokument dostawy lub osoby reprezentującej ten podmiot.

Zatem dokument dostawy dołączony do wysyłki wyrobów akcyzowych zwolnionych ze względu na przeznaczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 5 pkt 2 ustawy nieopatrzony w podpis podmiotu, który wystawił dokument dostawy lub osoby reprezentującej ten podmiot, nie spełni wymogów określonych w rozporządzeniu. Tym samym nie zostanie spełniony jeden z warunków umożliwiających zastosowanie zwolnienia od akcyzy na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Zatem, w opisanej sytuacji bezpieczny podpis elektroniczny, w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, złożony przez osobę reprezentującą podmiot wystawiający Dokument Dostawy, w formie pliku „pdf” zarchiwizowanego w repozytorium oraz wydrukowanie i dołączenie do wysyłki obrazu tego dokumentu z adnotacją w polu nr 9, iż Dokument został podpisany elektronicznie i zawierający imię, nazwisko, datę, i godzinę podpisu nie będzie uprawniać podmiot wysyłający do zastosowania zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.