IPPP3/4513-34/16-2/MC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Możliwość uzyskania zwrotu akcyzy, o którym mowa w art. 82 ust. 1 ustawy w przypadku braku uproszczonego dokumentu towarzyszącego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 5 kwietnia 2016 r. (data wpływu 8 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie możliwości uzyskania zwrotu akcyzy, o którym mowa w art. 82 ust. 1 ustawy w przypadku braku uproszczonego dokumentu towarzyszącego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 kwietnia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie możliwości uzyskania zwrotu akcyzy, o którym mowa w art. 82 ust. 1 ustawy w przypadku braku uproszczonego dokumentu towarzyszącego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka jest podmiotem działającym w branży chemicznej, prowadzącym działalność w zakresie produkcji oraz obrotu produktami chemicznymi, głównie rozpuszczalnikami i rozcieńczalnikami oraz surowcami do ich produkcji. Spółka prowadzi skład podatkowy, w którym produkuje i magazynuje wyroby akcyzowe, jak również zużywa te wyroby do produkcji wyrobów nie akcyzowych.

Wśród wyrobów nieakcyzowych produkowanych w składzie podatkowym Spółki znajdują się przede wszystkim wyroby klasyfikowane do pozycji CN 3814 (organiczne złożone rozpuszczalniki i rozcieńczalniki, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; gotowe zmywacze farb i lakierów). Istotna część produkowanych przez Spółkę rozpuszczalników i rozcieńczalników przeznaczona jest dla odbiorców z innych krajów UE (tj. Spółka zamierza dokonywać ich wewnątrzwspólnotowej dostawy).

Ponieważ produkty Spółki z pozycji CN 3814 nie zostały wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, nie stosuje się do nich procedury zawieszenia poboru akcyzy (są to rozpuszczalniki i rozcieńczalniki). Tym samym Spółka nie jest zobowiązana do dołączania do takich wyrobów w ramach ich wewnątrzwspólnotowej dostawy tzw. uproszczonego dokumentu towarzyszącego (UDT), o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku akcyzowym. Obowiązek taki odnosi się natomiast do wyrobów wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym.

Ze względu na spotykane obecnie w branży chemicznej wątpliwości dotyczące zasad klasyfikacji na gruncie Nomenklatury Scalonej rozpuszczalników i rozcieńczalników zawierających w swoim składzie komponenty węglowodorowe, Spółka rozważa dołączanie do jej produktów klasyfikowanych do pozycji CN 3814 dostarczanych w ramach dostaw wewnątrzwspólnotowych, poza innymi dokumentami handlowymi (m.in. fakturą VAT, listem przewozowym, CMR) również:

 • dokumentów UDT lub
 • dokumentów handlowych zastępujących UDT, zawierających te same dane, co UDT.

Rozważane działanie podyktowane jest ostrożnością Spółki, aby niezależnie od oceny prawidłowości stosowanej przez nią klasyfikacji CN jej produktów, aby miała ona pewność, iż z tytułu zrealizowanej przez wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów nie będzie mogą zostać na Spółkę nałożona akcyza.

Mogą się jednak zdarzyć sytuacje, w których odbiorcy z innych Państw UE, pomimo zrealizowania przez Spółkę dostawy na ich rzecz, potwierdzą odbiór towarów na handlowych dokumentach przewozowych (liście przewozowym, dokumencie CMR, itp.), ale odmówią potwierdzenia na dokumencie UDT (np. argumentując, że dokumenty te nie powinny być stosowane do produktów klasyfikowanych do pozycji CN 3814).

Jednocześnie, Spółce znane są przypadki, w których organy podatkowe w sytuacjach dokonywania WNT wyrobów akcyzowych, nawet w braku wątpliwości co do faktycznego dostarczenia tych wyrobów do innych krajów UE (tj. dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku akcyzowym), dążyły do nałożenia akcyzy na podmiotów dokonujących WDT podnosząc zarzuty o charakterze stricte formalnym (np. posługiwania się niewłaściwym wzorem dokumentów).

Według wiedzy Spółki, nawet w tych przypadkach, w których doszło do uiszczenia kwot akcyzy (system akcyzy skonstruowany jest tak, iż podatnicy prowadzący składy podatkowe w razie sporów z organami podatkowymi zmuszeni są do zapłaty spornych kwot akcyzy, a następnie dochodzenia ich zwrotu, aby nie ponosić ryzyka cofnięcia żadnego z posiadanych zezwoleń akcyzowych) - ostatecznie kwoty te były przez organy zwracane w trybie art. 82 ustawy o podatku akcyzowym.

Zgodnie z art. 82 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym, podatnik występujący z wnioskiem o zwrot akcyzy jest obowiązany m.in. po dokonaniu dostawy wewnątrzwspólnotowej przedłożyć właściwemu naczelnikowi urzędu celnego potwierdzenie otrzymania wyrobów akcyzowych przez odbiorcę z państwa członkowskiego Unii Europejskiej na uproszczonym dokumencie towarzyszącym lub na kopii dokumentu handlowego, o którym mowa w art. 77 ust. 2. w przypadku wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy.

W ocenie Spółki, nawet w razie powzięcia przez organy podatkowe wobec jakiegokolwiek podatnika (niekoniecznie wobec Spółki) wątpliwości odnośnie samej klasyfikacji, a nawet w razie uznania, że wyroby traktowane jako nieakcyzowe, powinny być zaklasyfikowane do kodów CN wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, organy nie powinny żądać od podatników legitymowania się dokumentem UDT. Wynika to z faktu, iż dla przemieszczeń wyrobów nieakcyzowych (do których zaliczają się rozpuszczalniki i rozcieńczalniki z pozycji CN 3814) dołączenie takiego dokumentu nie jest wymagane.

Jednocześnie nawet w braku dokumentu UDT (ewentualnie odmowy potwierdzenia faktu przemieszczenia na dokumencie UDT przez odbiorcę ze względu na ujęty w dokumencie „nieakcyzowy” kod CN), informacje ilościowe na temat przemieszczanych wyrobów oraz sam fakt zrealizowania przemieszczenia wynikać będą z dokumentów handlowych (faktury VAT, listu przewozowego, CMR, itp.).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w świetle art. 82 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym, w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - wyrobów klasyfikowanych przez Spółkę do pozycji CN 3814 (rozpuszczalniki i rozcieńczalniki), również w braku dokumentu UDT, w sytuacji potencjalnych wątpliwości po stronie organów dotyczących klasyfikacji CN dostarczanych wyrobów (a nie informacji ilościowych, faktu zrealizowania przemieszczenia itp., które wynikać będą z dokumentów handlowych takich jak faktura VAT, list przewozowy, dokument CMR) - w razie zapłaty przez Spółkę akcyzy w Polsce od takich wyrobów, będzie ona uprawniona do uzyskania zwrotu bez konieczności przedkładania dokumentu UDT potwierdzonego przez odbiorcę z innego kraju UE (przy założeniu spełnienia pozostałych warunków przewidzianych w art. 82 ustawy o podatku akcyzowym)...

Zdaniem Wnioskodawcy:

W świetle art. 82 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym, w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - wyrobów klasyfikowanych przez Spółkę do pozycji CN 3814 (rozpuszczalniki i rozcieńczalniki), również w braku dokumentu UDT, w sytuacji potencjalnych wątpliwości po stronie organów dotyczących klasyfikacji CN dostarczanych wyrobów (a nie informacji ilościowych, faktu zrealizowania przemieszczenia itp., które wynikać będą z dokumentów handlowych takich jak faktura VAT, list przewozowy, dokument CMR) - w razie zapłaty przez Spółkę akcyzy w Polsce od takich wyrobów, będzie ona uprawniona do uzyskania zwrotu bez konieczności przedkładania dokumentu UDT potwierdzonego przez odbiorcę z innego kraju UE (przy założeniu spełnienia pozostałych warunków przewidzianych w art. 82 ustawy o podatku akcyzowym).

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy:

Uwagi wstępne

Jedynie tytułem wyjaśnienia Spółka pragnie wskazać, iż przedmiotem jej zapytania nie są kwestie związane z klasyfikacją jej wyrobów. Spółce znane jest stanowisko Ministra Finansów, zgodnie z którym instytucja interpretacji indywidualnych wydawanych w trybie Ordynacji podatkowej nie służy rozstrzyganiu o klasyfikacji na gruncie Nomenklatury Scalonej.

Niemniej jednak obserwując pojawiające się zarówno po stronie podmiotów działających w branży chemicznej, jak i po stronie organów podatkowych wątpliwości dotyczące zasad klasyfikacji niektórych produktów zawierających komponenty węglowodorowe (w tym rozpuszczalników i rozcieńczalników klasyfikowanych do pozycji CN 3814) - Spółka pragnie podjąć działania mające na celu zabezpieczenie jej pozycji prawnej, w razie ewentualnego powzięcia podobnych wątpliwości również w odniesieniu do oferowanych przez nią produktów.

Stanowisko Spółki w zakresie sformułowanego Pytania

Przepisy akcyzowe przewidują dołączanie dokumentu UDT (lub dokumentu handlowego zastępującego UDT, zawierającego te same dane co dokument UDT) w przypadku m.in. dostaw wewnątrzwspólnotowych oraz nabyć wewnątrzwspólnotowych wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, realizowanych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

Jednakże zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 16 oraz art. 77 ust. 1 oraz ust. 2 tejże ustawy - charakter obligatoryjny dołączenia dokumentu UDT dotyczy tylko realizowanych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy dostaw wewnątrzwspólnotowych wyrobów wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym. Przepisy akcyzowe nie odnoszą się natomiast do przemieszczeń w ramach WDT/WNT innych wyrobów (w tym zarówno wyrobów akcyzowych spoza załącznika nr 2 do ustawy, ale wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy, jak i wyrobów w ogóle nie wymienionych w żadnym z załączników do ustawy akcyzowej). Wynika z tego, że w odniesieniu do wyrobów klasyfikowanych do pozycji CN 3814 będących rozpuszczalnikami lub rozcieńczalnikami, na Spółce nie ciąży taki obowiązek.

Niemniej jednak, ze wskazanych na wstępie powodów, Spółka rozważa dołączanie takiego dokumentu do przemieszczanych wyrobów wyłącznie ze względów ostrożnościowych. Mogą się jednak zdarzyć sytuacje, w których odbiorcy z innych Państw UE, pomimo zrealizowania przez Spółkę dostawy na ich rzecz, potwierdzą odbiór towarów na handlowych dokumentach przewozowych (liście przewozowym, dokumencie CMR, itp.), ale odmówią potwierdzenia na dokumencie UDT (np. argumentując, że dokumenty te nie powinny być stosowane do produktów klasyfikowanych do pozycji CN 3814).

Tym samym, jeżeli w takim scenariuszu doszłoby, z jakiegokolwiek powodu do zapłaty przez Spółkę akcyzy od przemieszczanych wyrobów, Spółka byłaby zainteresowana zwrotem takich kwot, w związku z bezsprzecznym faktem przemieszczenia wyrobów poza granice RP (tj. niekwestionowanego faktu dokonania samej dostawy wewnątrzwspólnotowej oraz ilości dostarczonego produktu).

W szczególności informacje ilościowe oraz sam fakt przemieszczenia do odbiorcy z innego kraju UE wynikać będą z dokumentów handlowych innych niż UDT (faktury VAT, listu przewozowego, CMR), które zostaną potwierdzone przez odbiorcę). Z kolei to właśnie fakt przemieszczenia oraz informacje ilościowe przesądzają o braku możliwości nałożenia akcyzy na dostarczane przez Spółkę wyroby - niezależnie od przewidzianej dla takich wyrobów stawki akcyzy. Brak akcyzy wynikał będzie w tej sytuacji z podstawowej zasady konstrukcyjnej akcyzy, tj. zasadą terytorialności tego podatku. Zatem dokumenty takie powinny stanowić podstawę do nienakładania akcyzy na dostarczony przez Spółkę produkt.

Jednocześnie, Spółce znane są przypadki, w których organy podatkowe z tytułu WNT wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, nawet w braku wątpliwości co do faktycznego dostarczenia tych wyrobów do innych krajów UE (tj. dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku akcyzowym), dążyły do nałożenia akcyzy na podmiotów dokonujących WDT podnosząc zarzuty o charakterze stricte formalnym (np. posługiwania się niewłaściwym wzorem dokumentów).

W ocenie Spółki taka praktyka byłaby niezgodna z przepisami akcyzowymi, stanowiłaby przejaw niedopuszczalnego formalizmu i stałaby w sprzeczności z podstawową zasadą konstrukcyjną akcyzy, tj. zasadą terytorialności tego podatku. Co więcej, według wiedzy Spółki, ostatecznie nawet w tych przypadkach, w których dochodziło do uiszczenia kwot akcyzy przez podatników (system akcyzy skonstruowany jest tak, iż podatnicy prowadzący składy podatkowe w razie sporów z organami podatkowymi zmuszeni są do zapłaty spornych kwot akcyzy, a następnie dochodzenia ich zwrotu, aby nie ponosić ryzyka cofnięcia żadnego z posiadanych zezwoleń akcyzowych) - kwoty te były przez organy zwracane w trybie art. 82 ustawy o podatku akcyzowym.

W tym to kontekście, w świetle art. 82 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym, zgodnie z którym podatnik występujący z wnioskiem o zwrot akcyzy jest obowiązany m.in. przedłożyć właściwemu naczelnikowi urzędu celnego potwierdzenie otrzymania wyrobów akcyzowych przez odbiorcę z państwa członkowskiego Unii Europejskiej na uproszczonym dokumencie towarzyszącym lub na kopii dokumentu handlowego, o którym mowa w art. 77 ust. 2 (w przypadku wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy) - Spółka stoi na stanowisku, iż w sytuacji, w której:

 • dokonałaby ona zapłaty akcyzy od przemieszczonych wyrobów (przyjmując, iż prawidłową klasyfikacją tych wyrobów była pozycja CN 3814); a
 • organy podatkowe z jakichkolwiek powodów kwestionowałyby przyjętą przez Spółkę klasyfikację, żądając przy tym zapłaty kwot akcyzy, a dodatkowo
 • Spółka uiściłaby takie kwoty (np. w celu uniknięcia prowadzenia postępowania w sprawie cofnięcia posiadanych zezwoleń akcyzowych);

wówczas również w braku dokumentu UDT, w sytuacji potencjalnych wątpliwości po stronie organów dotyczących klasyfikacji CN dostarczanych wyrobów (a nie informacji ilościowych, faktu zrealizowania przemieszczenia itp., które wynikać będą z dokumentów handlowych takich jak faktura VAT, list przewozowy, dokument CMR) - w razie zapłaty przez Spółkę akcyzy w Polsce od takich wyrobów, będzie ona uprawniona do uzyskania zwrotu bez konieczności przedkładania dokumentu UDT potwierdzonego przez odbiorcę z innego kraju UE (przy założeniu spełnienia pozostałych warunków przewidzianych w art. 82 ustawy o podatku akcyzowym).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 752, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W myśl art. 77 ust. 1 ustawy dostawa wewnątrzwspólnotowa lub nabycie wewnątrzwspólnotowe, na potrzeby działalności gospodarczej wykonywanej na terytorium kraju, wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, są dokonywane na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego.

Stosowanie do art. 77 ust. 2 ustawy uproszczony dokument towarzyszący może być zastąpiony przez dokument handlowy w przypadku, gdy dokument ten zawiera takie same dane, jakie są wymagane dla uproszczonego dokumentu towarzyszącego. Do dokumentu handlowego zastępującego uproszczony dokument towarzyszący stosuje się odpowiednio przepisy o uproszczonym dokumencie towarzyszącym.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 16 ustawy uproszczony dokument towarzyszący to dokument, na podstawie którego przemieszcza się, w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej lub nabycia wewnątrzwspólnotowego, wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, znajdujące się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, oraz alkohol etylowy całkowicie skażony środkami dopuszczonymi do skażania alkoholu etylowego na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażania alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego (Dz. Urz. WE L 288 z 23.11.1993, str. 12, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 249, z późn. zm.).

Na podstawie art. 82 ust. 1 w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych, od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju, przysługuje zwrot akcyzy:

 1. podatnikowi, który dokonał dostawy wewnątrzwspólnotowej tych wyrobów akcyzowych, albo
 2. podmiotowi, który nabył te wyroby akcyzowe od podatnika i dokonał ich dostawy wewnątrzwspólnotowej

- na pisemny wniosek złożony do właściwego naczelnika urzędu celnego wraz z dokumentami potwierdzającymi zapłatę akcyzy na terytorium kraju.

W myśl art. 82 ust. 3 ustawy podatnik lub podmiot, o których mowa w ust. 1, występujący z wnioskiem o zwrot akcyzy są obowiązani po dokonaniu dostawy wewnątrzwspólnotowej przedłożyć właściwemu naczelnikowi urzędu celnego:

 1. dokumenty towarzyszące przemieszczaniu wyrobów akcyzowych;
 2. potwierdzenie otrzymania wyrobów akcyzowych przez odbiorcę z państwa członkowskiego Unii Europejskiej na uproszczonym dokumencie towarzyszącym lub na kopii dokumentu handlowego, o którym mowa w art. 77 ust. 2, w przypadku wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy;
 3. 2a) potwierdzenie otrzymania wyrobów akcyzowych przez odbiorcę z państwa członkowskiego Unii Europejskiej na dokumencie handlowym, w przypadku wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, które są objęte na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa;
 4. dokument potwierdzający zapłatę akcyzy lub złożenie deklaracji w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub złożenie zabezpieczenia albo dokument potwierdzający, że akcyza w tym państwie nie jest wymagana.

Z okoliczności sprawy wynika, że Spółka jest podmiotem działającym w branży chemicznej, prowadzącym działalność w zakresie produkcji oraz obrotu produktami chemicznymi, głównie rozpuszczalnikami i rozcieńczalnikami oraz surowcami do ich produkcji. Spółka prowadzi skład podatkowy, w którym produkuje i magazynuje wyroby akcyzowe, jak również zużywa te wyroby do produkcji wyrobów nie akcyzowych. Wśród wyrobów nieakcyzowych produkowanych w składzie podatkowym Spółki znajdują się przede wszystkim wyroby klasyfikowane do pozycji CN 3814 (organiczne złożone rozpuszczalniki i rozcieńczalniki, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; gotowe zmywacze farb i lakierów). Istotna część produkowanych przez Spółkę rozpuszczalników i rozcieńczalników przeznaczona jest dla odbiorców z innych krajów UE (tj. Spółka zamierza dokonywać ich wewnątrzwspólnotowej dostawy). Ponieważ produkty Spółki z pozycji CN 3814 nie zostały wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, nie stosuje się do nich procedury zawieszenia poboru akcyzy (są to rozpuszczalniki i rozcieńczalniki). Tym samym Spółka nie jest zobowiązana do dołączania do takich wyrobów w ramach ich wewnątrzwspólnotowej dostawy tzw. uproszczonego dokumentu towarzyszącego (UDT), o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16 ustawy. Obowiązek taki odnosi się natomiast do wyrobów wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym. Ze względu na spotykane obecnie w branży chemicznej wątpliwości dotyczące zasad klasyfikacji na gruncie Nomenklatury Scalonej rozpuszczalników i rozcieńczalników zawierających w swoim składzie komponenty węglowodorowe, Spółka rozważa dołączanie do jej produktów klasyfikowanych do pozycji CN 3814 dostarczanych w ramach dostaw wewnątrzwspólnotowych, poza innymi dokumentami handlowymi (m.in. fakturą VAT, listem przewozowym, CMR) również dokumentów UDT lub dokumentów handlowych zastępujących UDT, zawierających te same dane, co UDT.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia czy w świetle art. 82 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy, w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - wyrobów klasyfikowanych przez Spółkę do pozycji CN 3814 (rozpuszczalniki i rozcieńczalniki), również w braku dokumentu UDT, w sytuacji potencjalnych wątpliwości po stronie organów dotyczących klasyfikacji CN dostarczanych wyrobów (a nie informacji ilościowych, faktu zrealizowania przemieszczenia itp., które wynikać będą z dokumentów handlowych takich jak faktura VAT, list przewozowy, dokument CMR) - w razie zapłaty przez Spółkę akcyzy w Polsce od takich wyrobów, będzie ona uprawniona do uzyskania zwrotu bez konieczności przedkładania dokumentu UDT potwierdzonego przez odbiorcę z innego kraju UE przy założeniu spełnienia pozostałych warunków przewidzianych w art. 82 ustawy.

Mając na uwadze przedstawione we wniosku okoliczności sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że Wnioskodawca uprawniony będzie do uzyskania zwrotu akcyzy bez konieczności przedkładania dokumentu UDT potwierdzonego przez odbiorcę z innego kraju UE (przy założeniu spełnienia pozostałych warunków przewidzianych w art. 82 ustawy). Wskazać bowiem należy, że zgodnie z art. 82 ust. 3 pkt 2 ustawy podatnik lub podmiot, o których mowa w ust. 1, występujący z wnioskiem o zwrot akcyzy są obowiązani po dokonaniu dostawy wewnątrzwspólnotowej przedłożyć właściwemu naczelnikowi urzędu celnego potwierdzenie otrzymania wyrobów akcyzowych przez odbiorcę z państwa członkowskiego Unii Europejskiej na uproszczonym dokumencie towarzyszącym lub na kopii dokumentu handlowego, o którym mowa w art. 77 ust. 2, w przypadku wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy. Zatem skoro w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca poza brakiem uproszczonego dokumentu towarzyszącego (UDT) potwierdzonego przez odbiorcę z innego kraju UE będzie spełniał pozostałe warunki przewidziane w art. 82 ustawy, w szczególności przedłoży potwierdzenie otrzymania wyrobów akcyzowych przez odbiorcę z państwa członkowskiego Unii Europejskiej na kopii dokumentu handlowego, o którym mowa w art. 77 ust. 2 ustawy (tj. dokumentu handlowego zawierającego takie same dane, jakie są wymagane dla uproszczonego dokumentu towarzyszącego), to Wnioskodawca będzie uprawniony do zwrotu akcyzy na podstawie art. 82. ust. 1 ustawy. Warunkiem uzyskania przedmiotowego zwrotu akcyzy jest między innymi potwierdzenie otrzymania wyrobów akcyzowych przez odbiorcę z państwa członkowskiego Unii Europejskiej na uproszczonym dokumencie towarzyszącym lub na kopii dokumentu handlowego, o którym mowa w art. 77 ust. 2. Tym samym przedłożenie potwierdzenia odbioru wyrobów akcyzowych na jednym ze wskazanych w art. 82 ust. 3 pkt 2 ustawy dokumentów uprawnia do uzyskania zwrotu akcyzy w trybie art. 82 ustawy (po spełnieniu pozostałych warunków umożliwiających uzyskanie zwrotu akcyzy na podstawie niniejszego przepisu).

Zatem w świetle art. 82 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy, w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - wyrobów klasyfikowanych przez Spółkę do pozycji CN 3814 (rozpuszczalniki i rozcieńczalniki), również w braku dokumentu UDT, w sytuacji potencjalnych wątpliwości po stronie organów dotyczących klasyfikacji CN dostarczanych wyrobów (a nie informacji ilościowych, faktu zrealizowania przemieszczenia itp., które wynikać będą z dokumentów handlowych takich jak faktura VAT, list przewozowy, dokument CMR) - w razie zapłaty przez Spółkę akcyzy w Polsce od takich wyrobów, będzie ona uprawniona do uzyskania zwrotu bez konieczności przedkładania dokumentu UDT potwierdzonego przez odbiorcę z innego kraju UE przy założeniu spełnienia pozostałych warunków przewidzianych w art. 82 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.