IPPP3/443-295/13-3/JK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Dokumentacja uprawniająca do zastosowania 0% stawki podatku w związku z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 29.03.2013 r. (data wpływu 12.04.2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentacji uprawniającej do zastosowania 0% stawki podatku w związku z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów w przypadku dotyczącym sprzedaży wewnątrzwspólnotowej z odbiorem towaru dla kontrahenta przez kuriera (przypadek oznaczony we wniosku nr 3) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12.04.2013 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentacji uprawniającej do zastosowania 0% stawki podatku w związku z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów w przypadku dotyczącym sprzedaży wewnątrzwspólnotowej z odbiorem towaru dla kontrahenta przez kuriera, w przypadku dotyczącym sprzedaży wewnątrzwspólnotowej z osobistym odbiorem towaru przez kontrahenta oraz przypadku dotyczącym sprzedaży wewnątrzwspólnotowej z odbiorem towaru dla kontrahenta przez przewoźnika.

W przedmiotowym wniosku zostały przedstawione następujące zdarzenia przyszłe:

Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: „VAT”), zarejestrowanym również na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych. Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Spółka dokonuje dostawy części samochodowych, m.in. na rzecz kontrahentów mających siedzibę w innym kraju Unii Europejskiej (dalej: „UE”), będących podatnikami podatku od wartości dodanej i posiadających ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych. W rezultacie tych dostaw, towary są przemieszczane z terytorium Polski na terytorium innych krajów UE.

Spółka rozróżnia dokonywane przez siebie wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów (dalej: „WDT”) na następujące kategorie: sprzedaż wewnątrzwspólnotową z osobistym odbiorem towaru przez klienta, sprzedaż wewnątrzwspólnotową z odbiorem towaru dla klienta przez przewoźnika, sprzedaż wcwnątrzwspólnotową z odbiorem towaru dla klienta przez kuriera.

Dla każdej z powyższych kategorii, Spółka ustaliła (sporządzając projekt wewnętrznej procedury) listę wymaganych dokumentów, których zgromadzenie jest konieczne w celu zastosowania stawki 0% VAT, która to lista będzie obejmowała odpowiednio: (1) kopię faktury, (2) potwierdzenie dostarczenia towaru/ dokument CMR/ list przewozowy od kuriera, (3) specyfikację towarową wydrukowaną z programu komputerowego, (4) wydruk z systemu VIES potwierdzający aktywność NIP kontrahenta.

Obecnie Spółka zamierza zmodyfikować powyższą listę wymaganych dokumentów niezbędnych do zastosowania stawki 0% VAT i zrezygnować z obowiązku posiadania odrębnego dokumentu w postaci specyfikacji towarowej wydrukowanej z programu komputerowego. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż na kopiach faktur znajdują się informacje pozwalające na określenie konkretnych towarów będących przedmiotem dostawy wewnątrzwspólnotowej tj. nazwa lub kod identyfikujący towary (indeks), ilość oraz wartość towarów, które zasadniczo są tożsame z danymi zawartymi na specyfikacji towarowej, która miałabyć wydrukowana z programu komputerowego.

W konsekwencji, zgodnie z założeniami lista wymaganych dokumentów, koniecznych w celu zastosowania stawki 0% VAT dla danej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, będzie obejmowała:

 1. w przypadku sprzedaży wewnątrzwspólnotowej z osobistym odbiorem towaru przez kontrahenta: kopię faktury VAT z wyszczególnioną nazwą lub kodem identyfikującym towary (indeks), ilością oraz wartością towaru, potwierdzenie dostarczenia towaru zawierające podpis kontrahenta (w przypadku kontrahentów powiązanych ze Spółką zbiorczy dokument potwierdzający dostarczenie towaru) oraz wydruk z systemu VIES potwierdzający aktywność NIP kontrahenta,
 2. w przypadku sprzedaży wewnątrzwspólnotowej z odbiorem towaru dla kontrahenta przez przewoźnika: kopię faktury VAT z wyszczególnioną nazwą lub kodem identyfikującym towary (indeks), ilością oraz wartością towaru, dokument CMR zawierający podpis kontrahenta (w przypadku kontrahentów powiązanych ze Spółką zbiorczy dokument przewozowy), oraz wydruk z systemu VIES potwierdzający aktywność NIP kontrahenta,
 3. w przypadku sprzedaży wewnątrzwspólnotowej z odbiorem towaru dla kontrahenta przez kuriera: kopię faktury VAT z wyszczególnioną nazwą lub kodem identyfikującym towary (indeks), ilością oraz wartością towaru, list przewozowy od kuriera, potwierdzenie dostarczenia towaru zawierające podpis kontrahenta oraz wydruk z systemu VIES potwierdzający aktywność NIP kontrahenta.

Ponadto Spółka będzie dysponowała potwierdzeniem dokonania płatności dokonanej przez kontrahenta związaną z daną transakcją WDT.

Niezależnie może zdarzyć się sytuacja, w której Spółka zamiast oryginałów odpowiednio potwierdzenia dostarczenia towaru albo dokumentu CMR będzie dysponować ich kopiami otrzymanymi drogą elektroniczną lub faksem.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy Wnioskodawca będzie uprawiony do zastosowania stawki 0% VAT w stosunku do wymienionych transakcji WDT w przypadku posiadania przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy dokumentów wskazanych w stanie faktycznym...
 2. Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do zastosowania stawki 0% VAT w stosunku do wymienionych transakcji WDT w przypadku posiadania przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy dokumentów wskazanych w stanie faktycznym w sytuacji gdy potwierdzenia dostarczenia towarów albo dokumenty CMR będą miały postać wydruku, ponieważ zostaną otrzymane drogą elektroniczną lub faksem...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy Spółka będzie uprawniona do zastosowania stawki 0% VAT w stosunku do wymienionych transakcji WDT w przypadku posiadania przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy dokumentów wskazanych w stanie faktycznym, tj.

 1. w przypadku sprzedaży wewnątrzwspólnotowej z osobistym odbiorem towaru przez kontrahenta: kopi faktury VAT z wyszczególnioną nazwą lub kodem identyfikującym towary (indeks), ilością oraz wartością towaru, potwierdzenia dostarczenia towaru zawierającego podpis kontrahenta (w przypadku kontrahentów powiązanych ze Spółką zbiorczy dokument potwierdzający dostarczenie towaru) oraz wydruk z systemu VIES potwierdzający aktywność NIP kontrahenta,
 2. w przypadku sprzedaży wewnątrzwspólnotowej z odbiorem towaru dla kontrahenta przez przewoźnika: kopię faktury VAT z wyszczególnioną nazwą lub kodem identyfikującym towary (indeks), ilością oraz wartością towaru, dokument CMR zawierający podpis kontrahenta (w przypadku kontrahentów powiązanych ze Spółką zbiorczy dokument przewozowy) oraz wydruk z systemu VIES potwierdzający aktywność NIP kontrahenta,
 3. w przypadku sprzedaży wewnątrzwspólnotowej z odbiorem towaru dla kontrahenta przez kuriera: kopię faktury VAT z wyszczególnioną nazwą lub kodem identyflkującym towary (indeks), ilością oraz wartością towaru, list przewozowy od kuriera, potwierdzenie dostarczenia towaru zawierające podpis kontrahenta oraz wydruk z systemu VIES potwierdzający aktywność NIP kontrahenta.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy o VAT opodatkowaniu podlega m.in. WDT. Stosownie do art. 13 ust. 1 ustawy, przez WDT, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 Ustawy o VAT, co do zasady rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 Ustawy o VAT na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

Na mocy art. 42 ust. 3 Ustawy o VAT do WDT ma zastosowanie 0% stawka VAT z zastrzeżeniem art. 42.

W myśl art. 42 ust. 1 Ustawy o VAT, WDT podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem że:

 1. podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej, i podał ten numer oraz swój numer, o którym mowa w art. 97 ust. 10 Ustawy o VAT, na fakturze stwierdzającej dostawę towarów;
 2. podatnik przez upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

Dowodami o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 2 Ustawy o VAT, zgodnie z ust. 3 powołanego artykułu, są następujące dokumenty, jeżeli łącznie potwierdzają dostarczenie towarów będących przedmiotem WDT do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju:

 1. dokumenty przewozowe otrzymane przez przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towaru z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju — w przypadku gdy przewóz towarów jest zalecany przewoźnikowi (spedytorowi);
 2. kopia faktury;
 3. specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku

- z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

W przypadku wywozu towarów będących przedmiotem WDT bezpośrednio przez podatnika dokonującego takiej dostawy lub przez jego nabywcę, przy użyciu własnego środka transportu podatnika lub nabywcy, podatnik oprócz dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, powinien posiadać dokument zawierający co najmniej:

 1. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby działalności gospodarczej lub miejsca zamieszkania podatnika dokonującego WDT oraz nabywcy tych towarów;
 2. adres, pod który są przewożone towary, w przypadku gdy jest inny niż adres siedziby działalności gospodarczej lub miejsca zamieszkania nabywcy;
 3. określenie towarów i ich ilości;
 4. potwierdzenie przyjęcia towarów przez nabywcę do miejsca, o którym mowa w pkt 1 lub 2, znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;
 5. rodzaj oraz numer rejestracyjny środka transportu, którym są wywożone towary, lub numer lotu - w przypadku gdy towary przewożone są środkami transportu lotniczego.

Natomiast w sytuacji, gdy dokumenty wymienione w art. 42 ust. 3 Ustawy o VAT nie potwierdzają jednoznacznie dostarczenia do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju towarów, dowodami w świetle art. 42 ust. 11 Ustawy o VAT mogą być również inne dokumenty wskazujące, że nastąpiła WDT, a w szczególności:

 1. korespondencja handlowa z nabywcą, w tym jego zamówienie;
 2. dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu;
 3. dokument potwierdzający zapłatę za towar, z wyjątkiem przypadków gdy dostawa ma charakter nieodpłatny lub zobowiązanie jest realizowane w innej formie w takim przypadku inny dokument stwierdzający wygaśnięcie zobowiązania;
 4. dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

W związku z powyższym do zastosowania 0% stawki VAT w przypadku WDT niezbędne jest posiadanie przez podatnika dokumentów, które łącznie potwierdzają dostarczenie towarów będących przedmiotem WDT do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju. Nie oznacza to jednak, że dla potwierdzenia tej przesłanki wymagane jest posiadanie wszystkich dokumentów wymienionych w art. 42 ust. 3 Ustawy o VAT. Zastosowanie 0% stawki VAT jest również bowiem możliwe, gdy podatnik posiada jedynie niektóre dokumenty wymienione w art. 42 ust. 3 Ustawy o VAT, jeżeli jednoznacznie potwierdzają one fakt dostarczenia towarów do nabywcy na terytorium innego państwa członkowskiego UE.

Prawidłowość powyższego stanowiska została potwierdzona w uchwale siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego (dalej: „NSA”) z 11 października 2010 r. (sygn. I FPS 1/10), w której Sąd rozstrzygnął, iż „dla zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów wystarczającym jest, aby podatnik posiadał jedynie niektóre dowody, o jakich mowa w art. 42 ust. 3 ustawy, uzupełnione dokumentami, wskazanymi w art. 42 ust. 11 ustawy lub innymi dowodami w formie dokumentów, o których mowa w art. 180 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), o ile łącznie potwierdzają fakt wywiezienia i dostarczenia towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju”. Takie stanowisko zostało potwierdzone również m.in. w wyroku WSA w Warszawie z 27 września 2007 r. (sygn. akt II SA/Wa 1210/07).

W rezultacie w opinii Wnioskodawcy w celu zastosowania 0% stawki VAT nie musi on posiadać wszystkich dokumentów wskazanych w art. 42 ust. 3 Ustawy o VAT, w szczególności specyfikacji towarowej wydrukowanej z programu komputerowego, o ile dokumenty posiadane przez Spółkę łącznie potwierdzają fakt wywiezienia i dostarczenia towarów będących przedmiotem WDT do kontrahenta znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju.

Zdaniem Wnioskodawcy dokumenty wskazane przez Spółkę w stanie faktycznym łącznie potwierdzają fakt wywiezienia z kraju i dostarczenia towarów będących przedmiotem WDT do kontrahentów z innych państw UE. W tym zakresie Spółka nie musi dysponować odrębnym dokumentem w postaci specyfikacji, ponieważ w praktyce faktura dokumentująca wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, spełnia de facto funkcję specyfikacji wydrukowanej z systemu komputerowego, ze względu na fakt, iż zawiera dane tożsame ze specyfikacją.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, iż dokumenty wskazane przez Spółkę w stanie faktycznym powinny dostatecznie potwierdzać dostarczenie towarów będących przedmiotem WDT do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, zdaniem Wnioskodawcy, Spółka będzie uprawniona do zastosowania stawki 0% VAT w stosunku do wymienionych transakcji WDT, pod warunkiem posiadania przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy dokumentów wskazanych w stanie faktycznym. Faktu tego nie zmienia brak posiadania przez Wnioskodawcę odrębnego dokumentu specyfikacji towarowej wydrukowanej z programu komputerowego.

W tym zakresie należy podkreślić, iż prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy w podobnych stanach faktycznych do przypadku Spółki została potwierdzona w orzecznictwie sądowym np. wyroku NSA z 9 grudnia 2009 r. (sygn. akt I FSK 1388/08), w którym Sąd zauważył, iż podatnik nie musi posiadać w swej dokumentacji odrębnej specyfikacji dostarczanych w ramach WDT towarów, jeśli specyfikacja taka została zawarta w fakturze VAT. Powyższe potwierdzają również organy podatkowe np. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 27 lipca 2012 r. (nr IPTPP2/443-400/12-4/KW), który zauważył, że „Zainteresowanemu przysługuje prawo do zastosowania stawki 0% z tytułu dokonania tej transakcji, pod warunkiem, iż przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy posiada: oryginał dokumentu CMR podpisany przez nabywcę towarów oraz kapię faktury dokumentującej dostawę towarów z podaną nazwą, ilością i wartością dostarczonych towarów.

Podsumowując Spółka będzie uprawniona do zastosowania stawki 0% VAT w stosunku do wymienionych transakcji WDT w przypadku posiadania przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy dokumentów wskazanych w stanie faktycznym tj.

 1. w przypadku sprzedaży wewnątrzwspólnotowej z osobistym odbiorem towaru przez kontrahenta: kopi faktury VAT z wyszczególnioną nazwą lub kodem identyfikującym towary (indeks), ilością oraz wartością towaru, potwierdzenia dostarczenia towaru zawierającego podpis kontrahenta (w przypadku kontrahentów powiązanych ze Spółką zbiorczy dokument potwierdzający dostarczenie towaru) oraz wydruk z systemu VIES potwierdzający aktywność NIP kontrahenta,
 2. w przypadku sprzedaży wewnątrzwspólnotowej z odbiorem towaru dla kontrahenta przez przewoźnika: kopię faktury VAT z wyszczególnioną nazwą lub kodem identyfikującym towary (indeks), ilością oraz wartością towaru, dokument CMR zawierający podpis kontrahenta (w przypadku kontrahentów powiązanych ze Spółką zbiorczy dokument przewozowy) oraz wydruk z systemu VIES potwierdzający aktywność NIP kontrahenta,
 3. w przypadku sprzedaży wewnątrzwspólnotowej z odbiorem towaru dla kontrahenta przez kuriera: kopię faktury VAT z wyszczególnioną nazwą lub kodem identyflkującym towary (indeks), ilością oraz wartością towaru, list przewozowy od kuriera, potwierdzenie dostarczenia towaru zawierające podpis kontrahenta oraz wydruk z systemu VIES potwierdzający aktywność NIP kontrahenta.

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka będzie uprawniona do zastosowania stawki 0% VAT w stosunku do wymienionych transakcji WDT w przypadku posiadania przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy dokumentów wskazanych w stanie faktycznym, również w przypadku gdy potwierdzenia dostarczenia towarów albo dokumenty CMR będą miały postać wydruków tych dokumentów, otrzymanych drogą elektroniczną lub faksem.

W ocenie Wnioskodawcy taki wniosek wynika z faktu, że przepisy Ustawy o VAT nie wymagają, aby w celu zastosowania stawki 0% w przypadku WDT, Spółka dysponowała oryginałami przedmiotowych dokumentów. W konsekwencji Spółka będzie mogła zastosować stawkę 0% również w sytuacji, gdy będzie dysponowała wydrukami odpowiednio potwierdzeń dostarczenia towarów albo dokumentów CMR, otrzymanych w drodze elektronicznej lub faksem.

Prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy w zbliżonym stanie faktycznym do przypadku Spółki została potwierdzona m.in. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 4 stycznia 2012 r. (nr IPTPP2/443-625/11-4/KW), w której Organ zauważył, że „prawo do zastosowania preferencyjnej stawki podatku VAT nie jest uzależnione od posiadania oryginałów dowodów w formie papierowej. Skoro przepisy nie stanowią o ich formie, stąd można wnioskować, że każda forma jest dopuszczalna, pod warunkiem, że autentyczność tych dokumentów została uprawdopodobniona.”. W rezultacie zdaniem Organu „Wnioskodawca będzie uprawniony do zastosowania 0% stawki podatku z tytułu przedmiotowej dostawy towarów, bez konieczności gromadzenia innych dokumentów opisanych w art. 42 ust. 11 ustawy, pod warunkiem, że przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej będzie posiadał dokument, potwierdzający dokonanie wywozu towarów na terytorium innego państwa członkowskiego i ich odbiór przez nabywcę, stanowiący wydruk listu przewozowego bez względu na sposób jego dostarczenia i format oraz kopię faktury VAT, niepodpisaną przez nabywcę, zawierającą specyfikację poszczególnych sztuk ładunku”. Podobne stanowisko przedstawił m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 24 grudnia 2012 r. (nr IPPP3/443-1081/12-2/JK oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z 11 kwietnia 2008 r. (sygn. akt III SA/Wa 155/08).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlega wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przepis art. 41 ust. 1 ustawy, stanowi, że stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Przy czym na mocy art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Niemniej jednak zarówno w przepisach ustawy, jak i w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy przewidziano możliwość zastosowania obniżonych stawek podatku, a nawet zwolnień od podatku.

I tak, w myśl art. 42 ust. 1 ustawy, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem że:

 1. podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej;
 2. podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju;
 3. podatnik składając deklarację podatkową, w której wykazuje tę dostawę towarów, jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE.

Przy czym zgodnie z art. 42 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są następujące dokumenty, jeżeli łącznie potwierdzają dostarczenie towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju dokumenty przewozowe otrzymane przez przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju – w przypadku gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi (spedytorowi) oraz specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

Ponadto na mocy art. 42 ust. 11 ustawy, w przypadku gdy dokumenty, o których mowa w ust. 3-5, nie potwierdzają jednoznacznie dostarczenia do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju towarów, dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą być również inne dokumenty wskazujące, że nastąpiła dostawa wewnątrzwspólnotowa, w szczególności:

 1. korespondencja handlowa z nabywcą, w tym jego zamówienie;
 2. dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu;
 3. dokument potwierdzający zapłatę za towar, z wyjątkiem przypadków, gdy dostawa ma charakter nieodpłatny lub zobowiązanie jest realizowane w innej formie, w takim przypadku inny - dokument stwierdzający wygaśnięcie zobowiązania;
 4. dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca dokonuje dostawy części samochodowych, m.in. na rzecz kontrahentów mających siedzibę w innym kraju Unii Europejskiej, będących podatnikami podatku od wartości dodanej i posiadających ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych. Spółka rozróżnia dokonywane przez siebie wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów na następujące kategorie: sprzedaż wewnątrzwspólnotową z osobistym odbiorem towaru przez klienta, sprzedaż wewnątrzwspólnotową z odbiorem towaru dla klienta przez przewoźnika oraz sprzedaż wewnątrzwspólnotową z odbiorem towaru dla klienta przez kuriera.

Spółka dla każdej z powyższych kategorii ustaliła (sporządzając projekt wewnętrznej procedury) listę wymaganych dokumentów, których zgromadzenie jest konieczne w celu zastosowania stawki 0% VAT dla danej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. I tak, lista wymaganych dokumentów, koniecznych w celu zastosowania stawki 0% VAT w przypadku sprzedaży wewnątrzwspólnotowej z odbiorem towaru dla kontrahenta przez kuriera będzie obejmowała kopię faktury VAT z wyszczególnioną nazwą lub kodem identyfikującym towary (indeks), ilością oraz wartością towaru, list przewozowy od kuriera, potwierdzenie dostarczenia towaru zawierające podpis kontrahenta oraz wydruk z systemu VIES potwierdzający aktywność NIP kontrahenta. Ponadto Spółka będzie dysponowała potwierdzeniem dokonania płatności dokonanej przez kontrahenta związaną z daną transakcją WDT.

Niezależnie może zdarzyć się sytuacja, w której Spółka zamiast oryginałów odpowiednio potwierdzenia dostarczenia towaru będzie dysponować ich kopiami otrzymanymi drogą elektroniczną lub faksem.

Wątpliwości Spółki budzi kwestia czy dokumentacja dotycząca sprzedaży wewnątrzwspólnotowej z odbiorem towaru dla kontrahenta przez kuriera będzie uprawniała do zastosowania stawki 0% VAT oraz czy Wnioskodawca będzie uprawniony do zastosowania stawki 0% VAT dla niniejszej transakcji w przypadku posiadania potwierdzenia dostarczenia towarów w postać wydruku, gdyż zostaną otrzymane drogą elektroniczną lub faksem.

Z powyższych uregulowań wynika, iż prawo podatnika do zastosowania przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów preferencyjnej stawki podatku w wysokości 0% uzależnione jest od posiadania dokumentów potwierdzających jednoznacznie, iż doszło do wywozu towaru poza terytorium Polski i dostarczenia ich do nabywcy w innym kraju UE. Istotą przywołanych przepisów jest przede wszystkim zobowiązanie podatnika do udowodnienia, iż towary będące przedmiotem dostawy rzeczywiście opuściły terytorium kraju, ze względu na korzystniejsze skutki podatkowe, niż w przypadku dostaw krajowych.

Zatem ważne jest to, aby posiadane przez podatnika dokumenty zawierały informacje, z których wynika, że określony towar został faktycznie dostarczony nabywcy do innego państwa członkowskiego.

Podstawowe znaczenie dla udokumentowania wywozu towarów w ramach wewnątrzwspólnowej dostawy towarów, realizowanej z udziałem przewoźnika lub spedytora odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, mają dokumenty wymienione w art. 42 ust. 3 ustawy, które w przypadku gdy nie potwierdzają dostarczenia towarów do nabywcy, mogą być uzupełnione dodatkowymi dokumentami określonymi w art. 42 ust. 11 ustawy.

W tym miejscu należy wskazać, iż art. 42 ust. 3 pkt 2 ustawy dotyczący kopii faktury został uchylony art. 1 pkt 33 lit. b ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 35) z dniem 1 kwietnia 2013 r. Zatem Wnioskodawca nie ma obowiązku posiadania kopii faktury dokumentującej transakcję dostawy. Jednakże faktura, jaką dostawca będzie posiadał w swojej dokumentacji zawierać będzie treść wypełniającą w istocie znamiona specyfikacji, co skutkuje tym, że dokument, o którym mowa w art. 42 ust. 3 pkt 3 ustawy tj. specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku nie musi być sporządzony oddzielnie od faktury.

Należy również zauważyć, że ustawa o podatku od towarów i usług nie zawiera definicji „dokumentu przewozowego”. Nawiązując do cyt. art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy, dokument ten powinien być dowodem potwierdzającym (łącznie z pozostałymi dowodami wskazanymi w art. 42 ust. 3 ustawy), że towar będący przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy został wywieziony z terytorium kraju i dostarczony do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. List przewozowy opisany w Rozdziale III Konwencji Genewskiej o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) z dnia 19 maja 1956 r. (Dz. U. z 1962 r. Nr 49, poz. 238 ze zm.), jest niewątpliwie dowodem zawarcia umowy przewozu. Zgodnie z art. 4 oraz art. 9 Konwencji Genewskiej list przewozowy stanowi dowód zawarcia umowy przewozu, warunków tej umowy oraz przyjęcia towaru przez przewoźnika, o ile nie zostanie przeprowadzony dowód przeciwny. Brak, nieprawidłowość lub utrata listu przewozowego nie wpływa na istnienie ani na ważność umowy przewozu, która mimo to podlega przepisom Konwencji. Zatem, sama Konwencja również nie ogranicza możliwości przeprowadzania dowodu w zakresie przewozu towarów tylko do listu przewozowego.

Zatem, nie jest prawidłowe utożsamianie pojęcia dokumentu przewozowego z art. 42 ust. 3 pkt 1 ustawy, tylko i wyłącznie z listem przewozowym. Za taki dokument uznać należy każdy dokument potwierdzający powierzenie przewoźnikowi, kurierowi czy spedytorowi przewozu lub spedycji towaru, zgodnego ze specyfikacją i fakturą, poza terytorium kraju i dostarczenie tego towaru do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju. Jeżeli dokument taki potwierdza essentialia negotii umowy przewozu (obowiązkiem kontrahenta przewoźnika jest wydanie towaru i zapłata wynagrodzenia za przewóz, natomiast podstawowym obowiązkiem przewoźnika jest przewiezienie towaru do miejsca przeznaczenia i wydanie go odbiorcy), nie można mu odmówić mocy dowodowej i uznać, że nie jest on dokumentem, o którym mowa w art. 42 ust. 3 pkt 1 ustawy (chyba, że istnieje dowód przeciwny).

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, iż dokumentem przewozowym, o którym mowa w art. 42 ust. 3 pkt 1 ustawy, może być każdy dokument otrzymany od przewoźnika (spedytora), z którego jednoznacznie wynika, że towary będące przedmiotem dostawy zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Dokumentem tym może być więc zarówno tradycyjny list przewozowy, jak i każdy inny dokument spełniający warunki formalne i potwierdzający dokonanie dostawy towaru do nabywcy.

Przepisy przy tym nie uzależniają zastosowania stawki 0% od posiadania oryginałów dokumentów w formie papierowej. Skoro przepisy nie stanowią o ich formie, stąd można wnioskować, że każda forma jest dopuszczalna, pod warunkiem, że autentyczność tych dokumentów została uprawdopodobniona. W dobie szeroko rozwiniętych technik komunikacji nie ma podstaw, aby odmawiać mocy dowodowej dokumentowi sporządzonemu i przesłanemu w formie elektronicznej. Jeżeli zatem będzie to dokument udostępniony w formie elektronicznej, e-mail, ksero, skan lub faks dokumentu, nie budzący wątpliwości co do jego autentyczności, może on stanowić dowód, o którym mowa w powołanych przepisach ustawy.

Z informacji zawartych w przedmiotowym wniosku wynika, iż Spółka w przypadku sprzedaży wewnątrzwspólnotowej z odbiorem towaru dla kontrahenta przez kuriera będzie posiadała kopię faktury VAT z wyszczególnioną nazwą lub kodem identyfikującym towary (indeks), ilością oraz wartością towaru, list przewozowy od kuriera, potwierdzenie dostarczenia towaru zawierające podpis kontrahenta oraz wydruk z systemu VIES potwierdzający aktywność NIP kontrahenta jak również będzie dysponowała potwierdzeniem dokonania płatności dokonanej przez kontrahenta związaną z daną transakcją WDT.

Odnosząc niniejsze do przedstawionego stanu prawnego należy stwierdzić, iż wskazane dokumenty, które Spółka będzie posiadała przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy w przypadku sprzedaży wewnątrzwspólnotowej z odbiorem towaru dla kontrahenta przez kuriera będą upoważniały do zastosowania stawki VAT w wysokości 0%. Jednocześnie Wnioskodawca będzie uprawniony do zastosowania stawki 0% VAT w przypadku posiadania przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy dokumentów wskazanych w stanie faktycznym w sytuacji gdy potwierdzenia dostarczenia towarów będzie posiadał w postać wydruku, ponieważ zostaną otrzymane drogą elektroniczną lub faksem.

Jednocześnie tut. Organ wskazuje, iż niniejsza interpretacja rozstrzyga jedynie w zakresie dokumentacji uprawniającej do zastosowania 0% stawki podatku w związku z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów w przypadku dotyczącym sprzedaży wewnątrzwspólnotowej z odbiorem towaru dla kontrahenta przez kuriera (przypadek oznaczony we wniosku nr 3) natomiast w zakresie przypadku dotyczącego sprzedaży wewnątrzwspólnotowej z osobistym odbiorem towaru przez kontrahenta oraz przypadku dotyczącego sprzedaży wewnątrzwspólnotowej z odbiorem towaru dla kontrahenta przez przewoźnika zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Interpretacja dotyczy zdarzeń przyszłych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.