IBPP4/4512-28/16/EK | Interpretacja indywidualna

Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
IBPP4/4512-28/16/EKinterpretacja indywidualna
 1. dokumenty
 2. dostawa wewnątrzwspólnotowa
 3. dowód
 4. stawka preferencyjna
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów -> Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 18 lutego 2016 r. (data wpływu 19 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentów uprawniających do zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentów uprawniających do zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

X” sp. z o.o. (dalej: „Spółka” lub „Wnioskodawca”) jest producentem m.in. wkładów do ceramicznych filtrów cząstek stałych, wykorzystywanych w motoryzacji. Spółka jest czynnym podatnikiem VAT, jest również zarejestrowana jako podatnik VAT UE.

Znaczna część wyrobów produkowanych przez Spółkę trafia do nabywców mających siedzibę w innych państwach Unii Europejskiej. W takim przypadku sprzedaż towarów dokonywana jest w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (dalej: „WDT”). Sprzedając towary w ramach WDT, Spółka stosuje stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 0%.

Dostawa realizowana jest na rzecz nabywców posiadających właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej (art. 42 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT).

Spółka dokumentuje faktyczne przemieszczenie towarów w ramach WDT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (dalej: „ustawa o VAT”), a tym samym wypełnia obowiązek przewidziany w art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT i posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowych dostaw zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywców na terytorium państw członkowskich innych niż terytorium kraju.

Spółka potwierdza obecnie dostawę towarów będących przedmiotem WDT zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 42 ust. 3 oraz ust. 11 ustawy o VAT, tj. poprzez:

 1. specyfikacje poszczególnych sztuk ładunku (w Spółce dokumenty takie funkcjonują pod nazwą Pallet list for shipment);
 2. zamówienia nabywców,
 3. dowody potwierdzające przyjęcie przez nabywców towarów na terytorium państw członkowskich innych niż terytorium kraju (w Spółce dokumenty takie funkcjonują pod nazwą Delivery confirmation).

Powyższe dokumenty potwierdzają dostawę towarów do nabywców na terytorium państw członkowskich innych niż terytorium kraju, a ich autentyczność nigdy nie była kwestionowana przez organy kontroli skarbowej.

W chwili obecnej, sprzedaż towarów w ramach WDT odbywa się na podstawie zamówienia składanego Spółce drogą elektroniczną. Po otrzymaniu zamówienia, Spółka za pośrednictwem firmy spedycyjnej, dostarcza towary na rzecz nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Realizując dostawę towarów Spółka wystawia Pallet list for shipment, który stanowi specyfikację dostarczanego ładunku (art. 42 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT) oraz Delivery confirmation tj. potwierdzenie dostawy (art. 42 ust. 11 pkt 4 ustawy o VAT), w którym wskazany jest sprzedawca towarów, nabywca towarów, rodzaj i ilość dostarczanego towaru oraz data dostawy. Dokument specyfikacji oraz dokument potwierdzenia dostawy wysyłane są do nabywcy w formie elektronicznej wraz z fakturą sprzedażową. Nabywca zobowiązany jest zweryfikować zgodność dostarczonego towaru z otrzymaną od Wnioskodawcy specyfikacją. Jeśli dostawa jest prawidłowa, nabywca podpisuje i podbija pieczęcią specyfikację (Pallet list for shipment). Ponadto, dla potwierdzenia zgodności zrealizowanej dostawy z zamówieniem, nabywca towarów podpisuje i pieczętuje potwierdzenie dostawy (Delivery confirmation). Następnie nabywca odsyła oba dokumenty w formie papierowej do Spółki za pośrednictwem firm kurierskich. Płatność za towar realizowana jest przez nabywcę przelewem na rachunek bankowy Spółki.

Obecnie, specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku (tj. Pallet list for shipment) oraz dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru (tj. Delivery confirmation) wysyłane są nabywcy oraz odsyłane są Spółce przez nabywcę w postaci dwóch odrębnych dokumentów.

W dniu 21 lutego 2014 r. Spółka wystąpiła do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Przedstawione przez Spółkę we wniosku stanowisko, sprowadzające się do uproszczenia obiegu dokumentów w ramach WDT poprzez zastąpienie obiegu dokumentów w formie papierowej, formą elektroniczną, uznane zostało za prawidłowe (interpretacja indywidualna z dnia 13 maja 2014 r., sygn. sprawy IBPP4/443-76/14/EK). Wskutek zmiany okoliczności przedstawionych we wniosku złożonym w ww. sprawie, wynikających z uzgodnień pomiędzy Spółką a nabywcami towarów z innych państw członkowskich, Spółka zamierza zmodyfikować tryb obiegu dokumentów w stosunku do tego przedstawionego w sprawie IBPP4/443-76/14/EK. Wobec zastrzeżenia zawartego w treści interpretacji indywidulanej wydanej w sprawie IBPP4/443-76/14/EK, zgodnie z którym interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego, Spółka postanowiła wystąpić z ponownym wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej na kanwie zmienionego opisu zdarzenia przyszłego.

Spółka zamierza wdrożyć niżej wskazany sposób dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (zdarzenie przyszłe):

Na podstawie zamówienia zakupu przesłanego Wnioskodawcy przez nabywcę drogą elektroniczną, dostawa realizowana będzie za pośrednictwem firmy spedycyjnej na rzecz nabywcy na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju do miejsca ich przeznaczenia wskazanego przez nabywcę w zamówieniu na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju.

Po dostarczeniu towarów, nabywca dokona weryfikacji towaru. Po stwierdzeniu przez nabywcę zgodności dostarczonego towaru ze złożonym zamówieniem, nabywca wygeneruje w formie elektronicznej (plik PDF, JPG, TIF lub inny) dokument pod nazwą Specification of Shipped Products Delivery Confirmation”, tj. Specyfikacja dostarczanych towarów oraz Potwierdzenie Dostawy. Dokument ten spełniał będzie wymagania specyfikacji poszczególnych sztuk ładunku, o której mowa w art. 42 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT oraz jednocześnie spełniał będzie wymagania dowodu potwierdzającego przyjęcie przez nabywcę towaru, o którym mowa w art. 42 ust. 11 pkt 4 ustawy o VAT.

Specification of Shipped Products Delivery Confirmation zawierał będzie następujące dane:

 1. nazwa i siedziba sprzedawcy towaru (Wnioskodawca),
 2. nazwa i siedziba nabywcy towaru,
 3. numer katalogowy towaru, nazwa towaru, ilość towaru,
 4. specyfikacja poszczególnych sztuk - numery palet wraz z ilościami oraz numerami partii,
 5. data nadania towaru,
 6. data odbioru towaru,
 7. numer dostawy,
 8. numer referencyjny
 9. numer zamówienia, w odpowiedzi na które dostawa jest realizowana,
 10. oznaczenie loginu przedstawiciela nabywcy towarów w systemie elektronicznym, który potwierdza odbiór towarów w imieniu nabywcy.

Jeśli dostawa będzie zgodna ze złożonym zamówieniem, Specification of Shipped Products Delivery Confirmation wysłany zostanie przez nabywcę do Spółki w formie elektronicznej (plik PDF, JPG, TIF lub inny) na adres e-mail Spółki uzgodniony w treści porozumienia zawartego z nabywcą. Dokument nie będzie opatrzony podpisem i pieczęcią nabywcy.

Po otrzymaniu Specification of Shipped Products Delivery Confirmation Spółka zarchiwizuje dokument w formie elektronicznej i zachowa go na serwerze danych w swojej dokumentacji. Dokument w każdej chwili może zostać wygenerowany w formie papierowej. Autentyczność pochodzenia dokumentu zostanie zachowana, gdyż dokumenty będą przesyłane przez nabywcę do Spółki z dedykowanych i utworzonych na ten cel adresów e-mail, do których dostęp będą mieli wyłącznie wskazani pracownicy Spółki oraz nabywcy. Dedykowane dla realizacji powyższego celu adresy e-mail zostaną określone w treści pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Spółką a nabywcą. W treści porozumienia opisany zostanie również wskazany wyżej tryb obiegu dokumentów.

W ten sposób Spółka, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy będzie posiadała w swojej dokumentacji następujące dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju:

 1. Specification of Shipped Products Delivery Confirmation tj. Specyfikacja dostarczanych towarów oraz Potwierdzenie Dostawy, który stanowił będzie dokument spełniający wymagania dokumentu określonego w art. 42 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT oraz jednocześnie wymagania dokumentu określonego w art. 42 ust. 11 pkt 4 ustawy o VAT.
 2. zamówienie nabywcy (art. 42 ust. 11 pkt 1 ustawy o VAT).

W posiadaniu Spółki będzie również faktura sprzedażowa (art. 180 § 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa).

Wyłącznym celem opisanego wyżej trybu obiegu dokumentów jest uproszczenie formalności związanych z dokumentowaniem WDT poprzez zastąpienie dwóch, odrębnych dotychczas stosowanych przez Spółkę dokumentów tj. specyfikacji poszczególnych sztuk ładunku oraz potwierdzenia przyjęcia przez nabywcę towaru, jednym dokumentem: Specification of Shipped Products Delivery Confirmation, który spełniał będzie wymagania dokumentu określonego w art. 42 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT (specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku) oraz spełniał będzie jednocześnie wymagania dokumentu określonego w art. 42 ust. 11 pkt 4 ustawy o VAT (dokument potwierdzający przyjęcie towaru przez nabywcę). Dokument ten będzie wysyłany przez nabywcę do Spółki drogą elektroniczną. Odbędzie się to jednak bez jakiegokolwiek uszczerbku dla wykazania aspektu faktycznego transakcji, tj. udokumentowania faktu wywozu towarów i ich przemieszczenia do innego państwa członkowskiego. Jak wskazano wyżej, dokumenty będą przesyłane z dedykowanych na ten cel adresów e-mail Spółki oraz nabywcy.

Wymienione wyżej dokumenty łącznie będą dowodzić, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju w miejsce wskazane przez nabywcę w zamówieniu na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

Z uwagi na to, że Spółka zdecydowaną większość produkowanych towarów dostarcza na rzecz nabywców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej, powyższe rozwiązanie pozwoli Spółce na uproszczenie formalności związanych z dokumentowaniem WDT, przyczyni się do skrócenia czasu obiegu dokumentacji oraz zmniejszenia kosztów obiegu tej dokumentacji.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w świetle art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r., posiadanie przez Wnioskodawcę w swojej dokumentacji dokumentu spełniającego wymagania dokumentu określonego w art. 42 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT (tj. specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku) i spełniającego jednocześnie wymagania dokumentu określonego w art. 42 ust. 11 pkt 4 ustawy o VAT (tj. dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru) przesłanego przez nabywcę towarów do Wnioskodawcy w formie elektronicznej (plik PDF, JPG, TIF lub inny) oraz posiadanie w swojej dokumentacji zamówienia nabywcy (art. 42 ust. 11 pkt 1 ustawy o VAT) uprawniało będzie Wnioskodawcę do zastosowania stawki 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów...

Zdaniem Wnioskodawcy, posiadanie przez Wnioskodawcę w swojej dokumentacji dokumentu spełniającego wymagania dokumentu określonego w art. 42 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT (tj. specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku) i spełniającego jednocześnie wymagania dokumentu określonego w art. 42 ust. 11 pkt 4 ustawy o VAT (tj. dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru) przesłanego przez nabywcę towarów do Wnioskodawcy w formie elektronicznej (plik PDF, JPG, TIF lub inny) oraz posiadanie w dokumentacji zamówienia nabywcy (art. 42 ust. 11 pkt 1 ustawy o VAT), uprawniało będzie Wnioskodawcę do zastosowania stawki 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o VAT, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem, że:

 1. podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej;
 2. podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju;
 3. podatnik składając deklarację podatkową, w której wykazuje tę dostawę towarów, jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE.

Jak wynika z powyższego, jednym z warunków zastosowania stawki podatku 0% jest posiadanie przez podatnika w swojej dokumentacji dowodów potwierdzających, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

Zgodnie z art. 42 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy o VAT dowodami, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 2, ustawy są następujące dokumenty, jeżeli łącznie potwierdzają dostarczenie towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju:

 • dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju - w przypadku, gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi (spedytorowi),
 • specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku.

Zgodnie zaś z art. 42 ust. 11 ustawy o VAT w przypadku, gdy dokumenty, o których mowa wyżej nie potwierdzają jednoznacznie dostarczenia towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju dowodami, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 2, mogą być również inne dokumenty wskazujące, że nastąpiła dostawa wewnątrzwspólnotowa, w szczególności:

 1. korespondencja handlowa z nabywcą, w tym jego zamówienie;
 2. dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu;
 3. dokument potwierdzający zapłatę za towar (...);
 4. dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

Przepisy ustawy o VAT nie wymagają posiadania przez podatnika wszystkich dokumentów wymienionych w art. 42 ust. 3 i art. 42 ust. 11 ustawy o VAT. Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale składu siedmiu sędziów z dnia 11 października 2010 r., sygn. akt I FPS 1/10 stwierdził, że: „W świetle art. 42 ust. 1, 3 i 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów wystarczającym jest, aby podatnik posiadał jedynie niektóre dowody, o jakich mowa w art. 42 ust. 3 ustawy, uzupełnione dokumentami, wskazanymi w art. 42 ust. 11 ustawy lub innymi dowodami w formie dokumentów, o których mowa w art. 180 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, o ile łącznie potwierdzają fakt wywiezienia i dostarczenia towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju”.

Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2010 roku znajduje swoje odbicie w najnowszym orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego - m.in. w wyroku NSA z 24 marca 2015 r., sygn. akt I FSK 2077/13, w którym potwierdzono w całej rozciągłości aktualność ww. stanowiska.

Powyższe znajduje również swoje odzwierciedlenie w orzecznictwie wojewódzkich sądów administracyjnych. WSA w Łodzi w wyroku z dnia 4 stycznia 2011 r., sygn. akt I SA/Łd 1287/10, stwierdził, że: „omawiane dokumenty mają „łącznie” potwierdzać, że doszło do dostawy wewnątrzwspólnotowej. Nie oznacza to jednak, że dla potwierdzenia tej okoliczności wymagane jest „łączne” posiadanie wszystkich typów dokumentów wymienionych w dyspozycji cytowanego przepisu”. W dalszej części wyroku WSA stwierdził nadto, że podatnik nie musi posiadać wymienionych w art. 42 ust. 3 u.p.t.u. dowodów jako odrębnych. Wystarczające jest tylko, by dokumenty te zawierały informacje, z których będzie wynikać, że dany towar został rzeczywiście dostarczony do innego państwa członkowskiego.

Tym samym, w świetle art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT nie jest wymagane, aby Spółka posiadała w swojej dokumentacji zarówno specyfikację dostarczonego towaru jak i potwierdzenie dostawy, bowiem potwierdzenie dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów może nastąpić poprzez fakt posiadania przez Spółkę tylko niektórych dokumentów wymienionych w art. 42 ust. 3 lub art. 42 ust. 11 ustawy o VAT.

W tej sytuacji nie ma żadnych przeszkód prawnych by specyfikacja dostarczonego towaru oraz potwierdzenie dostawy stanowiły jeden dokument który spełniał będzie jednocześnie wymagania dokumentu wymienionego w art. 42 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT oraz dokumentu wymienionego w art. 42 ust 11 pkt 4 ustawy o VAT. Z punktu widzenia art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT nie jest bowiem istotne czy dokument ma mieć formę wyodrębnioną, ale to jakie informacje zawarte są w treści tego dokumentu. Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego Specification of Shipped Products Delivery Confirmation będzie zawierał informacje właściwe dla dokumentu określonego w art. 42 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT oraz dokumentu określonego w art. 42 ust. 11 pkt 4 ustawy o VAT, a tym samym połączenie obu dokumentów w jeden dokument nastąpi bez jakiegokolwiek uszczerbku dla wykazania, że wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów rzeczywiście miała miejsce.

Niezależnie od powyższego, przepisy ustawy o VAT oraz przepisy innych obowiązujących aktów prawnych nie przewidują wymagań co do formy dokumentacji potwierdzającej wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, wobec czego należy przyjąć, że dopuszczalna jest forma elektroniczna omawianych dokumentów.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w wyroku z dnia 12 lutego 2009 r. sygn. akt III SA/Wa 1909/08 wskazał, że: „biorąc pod uwagę, że nigdzie nie stanowi się o formie dokumentów, zasadniczo dopuszczalna będzie każda forma, byle uprawdopodobniona była autentyczność tych dokumentów. Dowodem może być także dokument w formie elektronicznej lub przesłany faksem”.

Powyższe stanowisko podziela Adam Bartosiewicz w komentarzu do art. 42 ustawy o VAT, gdzie stwierdził: „Nie ma wymogu, aby dokumenty potwierdzające wewnątrzwspólnotowy charakter transakcji miały formę „papierową”. Biorąc pod uwagę, że nigdzie nie stanowi się o formie dokumentów, należy uznać, że zasadniczo dopuszczalna będzie każda forma, byle uprawdopodobniona była autentyczność tych dokumentów. Zgodzić się zatem należy z twierdzeniem, że dowodem może być także dokument w formie elektronicznej lub przesłany faksem” (A. Bartosiewicz, VAT. Komentarz, wyd. LEX, 2013).

W świetle przywołanych wyżej orzeczeń sądowych oraz komentarzy nie ulega wątpliwości, że dokumenty dowodzące wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów mogą być przesyłane w formie elektronicznej. Stanowisko takie potwierdzają także organy skarbowe w interpretacjach indywidualnych. Tak m.in.:

 1. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, w interpretacji indywidualnej z dnia 14 stycznia 2010 r. sygn. ILPP 2/443-1478/09-2/EWW,
 2. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 8 stycznia 2014 r., sygn. ILPP4/443-465/13-5/ISN,
 3. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w wydanej na rzecz Wnioskodawcy interpretacji indywidualnej z dnia 13 maja 2014 r., sygn. IBPP4/443-76/14/EK,
 4. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 17 lipca 2015 r. sygn. IBPP4/4512-191/15/EK.

W ocenie Wnioskodawcy dla wykazania, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju nie jest również wymagane, aby dokument dowodzący wewnątrzwspólnotowej dostawy opatrzony był podpisem i/lub pieczęcią nabywcy. Przepisy ustawy o VAT regulujące dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów nie wymagają spełnienia takiego warunku. Stanowisko takie wynika również m.in. z interpretacji indywidualnej z dnia 7 czerwca 2011 r., sygn. IBPP3/443-410/11/PK, w której Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach podzielił stanowisko wnioskodawcy, że dokumentem dowodzącym wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów może być również dokument spedytora potwierdzający dostarczenie towaru do kontrahenta wydrukowany z internetu po wcześniejszym otrzymaniu od firmy spedytorskiej kodu dostępu do strony internetowej i numeru referencyjnego danej wysyłki (dokument ten zawiera datę odebrania towaru przez firmę spedytorską, datę i miejsce dostawy oraz wagę dostawy). Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał, że dokument wygenerowany ze strony internetowej spedytora po uprzednim otrzymaniu kodu dostępu i numeru referencyjnego zawierający informacje dotyczące szczegółów przesyłki (odebranie od nadawcy, trasa przesyłki, kiedy dostarczone przesyłkę i gdzie; informacje ogólne: nr samochodu i nr listu przewozowego) oraz miejsce nadawcy (siedziba odbiorcy i miejsce dostawy) potwierdza przemieszczenie towarów na terytorium innego państwa członkowskiego.

Podkreślenia wymaga, że Specification of Shipped Products Delivery Confirmation spełniał będzie wymagania jednocześnie dwóch dokumentów przewidzianych w przepisach ustawy o VAT, tj. dokumentu, o którym mowa w art. 42 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT (specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku) oraz dokumentu, o którym mowa w art. 42 ust. 11 pkt 4 ustawy o VAT (potwierdzeni dostawy). Specification of Shipped Products Delivery Confirmation nie będzie jedynym dokumentem w posiadaniu Spółki dowodzącym wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Obok tego dokumentu, Spółka będzie w posiadaniu również zamówienia nabywcy oraz faktury sprzedażowej wystawionej na nabywcę. W świetle art. 180 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, faktura sprzedażowa stanowi tzw. inny dowód w formie dokumentu potwierdzający wewnątrzwspólnotowa dostawę towarów (tak m.in. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 11 października 2010 r., sygn. akt I FPS 1/10).

Tym samym, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, Wnioskodawca posiadał będzie w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, którymi będą:

 1. Specification of Shipped Products Delivery Confirmation (Specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku oraz Potwierdzenie dostawy);
 2. Zamówienie nabywcy,
 3. Faktura sprzedażowa.

Powyższe dokumenty ponad wszelką wątpliwość łącznie dowodzić będą faktu dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Mając powyższe na uwadze, zamierzony przez Spółkę sposób dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów będzie zgodny z przepisami ustawy o VAT oraz będzie w sposób jednoznaczny dowodził wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Zapewniona będzie także autentyczność pochodzenia dokumentów, co uprawniało będzie Wnioskodawcę do zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Katowicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.