IBPP4/443-178/15/BP | Interpretacja indywidualna

Czy dokumenty odsyłane drogą elektroniczną (mail) i faksem przez odbiorcę finalnego, czyli gospodarstwa domowe są wystarczające do zwolnienia Wnioskodawcy z podatku akcyzowego? Czy na fakturach wystawianych przez Wnioskodawcę dla innego pośredniczącego podmiotu węglowego konieczna jest adnotacja „pośredniczący podmiot węglowy”?
IBPP4/443-178/15/BPinterpretacja indywidualna
 1. dokumenty
 2. dostawa
 3. wyroby akcyzowe
 4. węgiel
 5. zwolnienie
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 6 listopada 2015 r. (data wpływu 10 listopada 2015 r.), uzupełnionym pismem z 4 grudnia 2015 r. (data wpływu 10 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie:

 • dokumentu dostawy– jest nieprawidłowe;
 • w pozostałym zakresie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 listopada 2015 r. został złożony do Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie dokumentu dostawy oraz wystawiania faktur przez pośredniczący podmiot węglowy. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 4 grudnia 2015 r. (data wpływu 10 grudnia 2015 r.) będącymi odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 26 listopada 2015 r. znak: IBPP4/4513-178/15/BP.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z 10 grudnia 2015 r.)

Wnioskodawca jako pośredniczący podmiot węglowy zajmuje się sprzedażą wyrobów węglowych kodu CN 2701, CN 2702. Klientami Wnioskodawcy są zarówno pośredniczące podmioty węglowe jak i finalni nabywcy, czyli gospodarstwa domowe. Gospodarstwa te są zwolnione z podatku akcyzowego na podstawie podpisanego dokumentu dostawy. Z uwagi na sprzedaż na terenie całej Polski Wnioskodawca ma coraz więcej klientów, którzy taki dokumentu odsyłają drogą elektroniczną (e-mail) oraz faksem co oznacza, że Wnioskodawca nie posiada oryginalnie podpisanych dokumentów dostawy.

W związku z powyższym zadano następujące pytania ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku.

 1. Czy dokumenty odsyłane drogą elektroniczną (mail) i faksem przez odbiorcę finalnego, czyli gospodarstwa domowe są wystarczające do zwolnienia Wnioskodawcy z podatku akcyzowego...
 2. Czy na fakturach wystawianych przez Wnioskodawcę dla innego pośredniczącego podmiotu węglowego konieczna jest adnotacja „pośredniczący podmiot węglowy”...
 3. Czy na fakturze wystawionej na gospodarstwa domowe w celu zwolnienia go z podatku akcyzowego musi widnieć nr PESEL...

Zdaniem Wnioskodawcy, (stanowisko ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z 10 grudnia 2015 r.),

Ad. 1

Taki dokument jest wystarczający.

Ad. 2

Bez adnotacji „pośredniczący podmiot węglowy” faktura jest prawidłowa.

Ad 3.

Na fakturze wystawionej na gospodarstwa domowe nie musi widnieć nr PESEL zwalniający gospodarstwa domowe z podatku akcyzowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za:
 • nieprawidłowe w części dotyczącej dokumentu dostawy;
 • prawidłowe w pozostałym zakresie.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 752, ze zm.), zwanej dalej ustawą, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Z kolei wyroby węglowe to wyroby energetyczne, określone w poz. 19-21 załącznika nr 1 do ustawy (art. 2 ust. 1 pkt 1a ustawy).

Zgodnie z treścią wskazanego załącznika do wyrobów akcyzowych zalicza się:

 • węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych, klasyfikowane do kodu CN 2701,
 • węgiel brunatny (lignit), nawet aglomerowany, z wyłączeniem gagatu - jeżeli jest przeznaczony do celów opałowych, klasyfikowany do kodu CN 2702,
 • koks i półkoks, z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu, nawet aglomerowany; węgiel retortowy - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych, klasyfikowany do kodu CN 2704 00.

Natomiast w myśl art. 2 ust. 1 pkt 23a ustawy pośredniczący podmiot węglowy to podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju:

 1. dokonujący sprzedaży, dostawy wewnątrzwspólnotowej, nabycia wewnątrzwspólnotowego, importu lub eksportu wyrobów węglowych, lub
 2. używający wyrobów węglowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do celów nieobjętych zwolnieniem od akcyzy, lub
 3. używający wyrobów węglowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do celów niepodlegających opodatkowaniu akcyzą

-który pisemnie powiadomił właściwego naczelnika urzędu celnego o tej działalności.

Stosownie zaś do art. 2 ust. 1 pkt 23c finalny nabywca węglowy to podmiot, który:

 1. nabywa na terytorium kraju, importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby węglowe, lub
 2. posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby węglowe

-niebędący pośredniczącym podmiotem węglowym.

Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy, w przypadku wyrobów węglowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

1.sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu;

2.nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego;

3.import wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego;

4.użycie wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy;

5.użycie wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego:

 1. nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 1, do celów innych niż zwolnione na podstawie tego przepisu, przy czym za takie użycie uznaje się również naruszenie warunków, o których mowa w art. 31a ust. 3, a także sprzedaż, eksport lub dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego zamiast użycia ich do celów, o których mowa w art. 31a ust. 1,
 2. uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia,
 3. jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży wyrobów węglowych finalnemu nabywcy węglowemu, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony w należnej wysokości;

6.użycie lub sprzedaż wyrobów węglowych uzyskanych w drodze czynu zabronionego pod groźbą kary;

7.powstanie ubytków wyrobów węglowych.

W przypadku sprzedaży wyrobów węglowych sprzedawca jest obowiązany ustalić, czy sprzedaje te wyroby pośredniczącemu podmiotowi węglowemu czy finalnemu nabywcy węglowemu (art. 9a ust. 4 ustawy).

W myśl zaś art. 9a ust 5 w przypadku sprzedaży wyrobów węglowych pośredniczącemu podmiotowi węglowemu sprzedawca może zażądać od niego przedstawienia potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy, a w razie odmowy jego przedstawienia może odmówić sprzedaży wyrobów węglowych po cenie nieuwzględniającej akcyzy.

Na mocy art. 31a ust. 1 ustawy - zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych:

 1. w procesie produkcji energii elektrycznej;
 2. w procesie produkcji wyrobów energetycznych;
 3. przez gospodarstwo domowe, organ administracji publicznej, jednostkę Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, podmiot systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.), żłobek i klub dziecięcy, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235, ze zm.), podmiot leczniczy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217), jednostkę organizacyjną pomocy społecznej, o której mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182, ze zm.), organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, ze zm.);
 4. do przewozu towarów i pasażerów koleją;
 5. do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej;
 6. w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb, oraz w leśnictwie;
 7. w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej;
 8. przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe;
 9. przez podmiot gospodarczy, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

W myśl art. 31a ust. 3 pkt 1 ustawy - warunkiem zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, w przypadku sprzedaży wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu, jest wystawienie przez podmiot sprzedający wyroby węglowe dokumentu dostawy lub faktury, jeżeli określa ona pozycję CN wyrobów węglowych, ich ilość w kilogramach i ich przeznaczenie uprawniające do zwolnienia od akcyzy, oraz potwierdzenie podpisem nabycia tych wyrobów przez finalnego nabywcę węglowego.

Art. 31a ust. 4 ustawy stanowi, że podpis potwierdzający nabycie wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, może zostać złożony:

 1. na dokumencie dostawy lub fakturze, o których mowa w ust. 3 pkt 1, lub
 2. w umowie zawartej pomiędzy sprzedawcą wyrobów węglowych a finalnym nabywcą węglowym.

Z przepisu art. 31a ust. 4 pkt 1 ustawy wynika zatem, że warunkiem zwolnienia sprzedawanych wyrobów węglowych jest wystawienie dokumentu dostawy lub faktury, o których mowa w ust. 3 pkt 1 ustawy, które winne być potwierdzone podpisem przez finalnego nabywcę węglowego, potwierdzającym nabycie wyrobów węglowych z zastosowaniem zwolnienia od akcyzy.

Naruszenie tego warunku w świetle art. 9a ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy wskazuje na konieczność opodatkowania akcyzą tej dostawy. Przepis ten stanowi bowiem, że w przypadku wyrobów węglowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest użycie wyrobów węglowych do celów innych niż zwolnione, przy czym za takie użycie uznaje się również naruszenie warunków, o których mowa w art. 31a ust. 3 (...).

Dokument dostawy wystawia pośredniczący podmiot węglowy w celu udokumentowania nadania wyrobom węglowym przeznaczenia uprawniającego do zwolnienia ich od podatku akcyzowego.

Szczegółowe kwestie normuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2013 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1108).

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 5 ww. rozporządzenia dokument dostawy jest wystawiany przez pośredniczący podmiot węglowy sprzedający wyroby węglowe zwolnione od akcyzy, o których mowa w art. 31a ust. 1 ustawy, zwane dalej „wyrobami węglowymi zwolnionymi” - w przypadku:

 1. sprzedaży na terytorium kraju wyrobów węglowych zwolnionych finalnemu nabywcy węglowemu,
 2. zwrotu do niego wyrobów węglowych zwolnionych przez finalnego nabywcę węglowego, który nabył od niego te wyroby

-gdy nie została wystawiona faktura lub faktura korygująca.

Stosownie natomiast do § 2 ust. 7 ww. rozporządzenia w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 lit. a, dokument dostawy jest wystawiany nie później niż w 7. dniu od dnia wydania wyrobów węglowych, a w przypadku dostaw ciągłych wyrobów węglowych dokonywanych na podstawie zawartej umowy - przynajmniej raz w miesiącu, w dwóch egzemplarzach, z których:

 1. pierwszy jest przeznaczony dla finalnego nabywcy węglowego;
 2. drugi, na którym finalny nabywca węglowy niezwłocznie po jego otrzymaniu i nabyciu wyrobów węglowych potwierdza podpisem ich nabycie, z zastrzeżeniem art. 31a ust. 4 pkt 2 ustawy, jest przeznaczony dla pośredniczącego podmiotu węglowego, który wystawił dokument dostawy.

Zaważyć zatem należy, że cyt. powyżej przepisy rozporządzenia wskazuje m.in., że dokument dostawy jest wystawiany nie później niż w 7. dniu od dnia wydania wyrobów węglowych na którym finalny nabywca węglowy niezwłocznie po jego otrzymaniu i nabyciu wyrobów węglowych potwierdza podpisem ich nabycie.

Zatem, z przytoczonych przepisów wynika, że dokument dostawy może być wystawiony jedynie w oryginale – czyli pośredniczący podmiot węglowy winien sporządzić go w formie papierowej i w takiej też formie dostarczyć go finalnemu nabywcy węglowemu, który potwierdza podpisem nabycie ww. wyrobów. Posiadane dokumenty muszą mieć wartość dowodową, zatem Wnioskodawca powinien być w posiadaniu oryginału dokumentu dostawy, który wystawia, z informacją m.in. o przeznaczeniu uprawniającym do zwolnienia od akcyzy. Wobec tego dla celów zastosowania zwolnienia z podatku akcyzowego konieczne będzie zatem posiadanie przez Wnioskodawcę oryginału takiego dokument, którego nie może zastąpić dokument odsyłany drogą elektroniczną (mail) czy faksem.

Ponadto argumentem przemawiającym za takim rozumieniem pojęcia „dokument dostawy” jest uregulowanie § 2 ust. 10 rozporządzenia, w którym stwierdzono, że w przypadku zaginięcia lub zniszczenia egzemplarza dokumentu dostawy podmiot, który go utracił, jest obowiązany niezwłocznie poinformować o tym właściwego naczelnika urzędu celnego. Na wniosek podmiotu, który utracił egzemplarz dokumentu dostawy, podmiot, który wystawił dokument dostawy, wydaje temu podmiotowi duplikat zagubionego lub zniszczonego egzemplarza dokumentu dostawy. Duplikat zagubionego lub zniszczonego egzemplarza dokumentu dostawy oznacza się na jego pierwszej stronie napisem „DUPLIKAT”.

Zatem skoro przepisy prawa akcyzowego mówią wyłącznie o dokumencie dostawy oraz jego duplikacie, pomijając inne jego formy (skan, faks) to przyjąć należy, że nie są one uznawane na gruncie przepisów jako dokument dostawy. Jest nim zatem wyłącznie „oryginalny” egzemplarz, który można kopiować lecz nie będzie on wówczas posiadał przymiotu „dokumentu dostawy”. Będą to wyłącznie jego kopie, które nie czynią zadość warunkowi wskazanemu w art. 31a ust. 3 pkt 1 ustawy. Tylko zatem posiadanie oryginalnych „dokumentów dostawy” uprawnia sprzedawcę do sprzedaży tych wyrobów z zastosowaniem zwolnienia z akcyzy.

Reasumując, dokument dostawy odsyłany drogą elektroniczną (mailem) i faksem nie jest spełnieniem obowiązku przewidzianego w art. 31a ust. 3 pkt 1 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 należało uznać za nieprawidłowe.

Odnośnie natomiast informacji jakie powinna zawierać faktura wystawiona na rzecz innego pośredniczącego podmiotu węglowego w pierwszej kolejności należy zauważyć, że obrót wyrobami węglowymi pomiędzy pośredniczącymi podmiotami węglowymi nie jest przedmiotem opodatkowania akcyzą, w związku z czym wystawienie faktury jest całkowicie neutralne z punktu widzenia przepisów dotyczących podatku akcyzowego.

Ponadto jak wskazano wcześniej w przypadku sprzedaży wyrobów węglowych pośredniczącemu podmiotowi węglowemu sprzedawca może zażądać od niego przedstawienia potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy. Zaznaczyć należy, że brak jest w ustawie akcyzowej bądź aktach wykonawczych warunku przedstawienia sprzedawcy wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy pisemnego potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy w ściśle określonej formie. Tym samym wystarczające jeśli np. kupujący przedstawi kopię potwierdzenia przyjęcia przez właściwego dla pośredniczącego podmiotu węglowego Naczelnika Urzędu Celnego powiadomienia o zamiarze prowadzenia działalności jako pośredniczący podmiot węglowy, a Wnioskodawca sprawdzi, że nabywca został umieszczony przez Ministra Finansów na liście pośredniczących podmiotów węglowych zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wobec powyższego w przypadku sprzedaży wyrobów węglowych pomiędzy pośredniczącymi podmiotami węglowymi nie ma obowiązku umieszczenia na fakturze dodatkowych adnotacji typu „pośredniczący podmiot węglowy”, gdyż jak wskazano wyżej wystawienie tego dokumentu jest neutralne podatkowo w podatku akcyzowym. Wnioskodawca winien jedynie sprawdzić czy kupujący posiada status pośredniczącego podmiotu węglowego.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2 należało uznać za prawidłowe.

Odnośnie natomiast informacji jakie powinna zawierać faktura wystawiona na rzecz gospodarstwa domowego należy zauważyć, że w art. 31a ust. 3 pkt 1 ustawy wyraźnie wskazano jakie elementy powinna zawierać faktura dla zastosowania zwolnienia z podatku akcyzowego.

Stosownie do ww. artykułu faktura winna zawierać:

 • pozycję CN wyrobów węglowych,
 • ich ilość w kilogramach,
 • ich przeznaczenie uprawniające do zwolnienia od akcyzy,
 • oraz potwierdzenie podpisem nabycia tych wyrobów przez finalnego nabywcę węglowego.

Ponadto w myśl art. 2 pkt 31 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) ilekroć jest mowa o fakturze to rozumie się przez to dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie.

Stosownie do art. 106e ust. 1 faktura powinna zawierać:

1.datę wystawienia;

2.kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;

3.imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;

4.numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;

5.numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b;

6.datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;

7.nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;

8.miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;

9.cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);

10.kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;

11.wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);

12.stawkę podatku;

13.sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;

14.kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;

15.kwotę należności ogółem;

16.w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1 - wyrazy "metoda kasowa";

17.w przypadku faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 - wyraz „samofakturowanie”;

18.w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi - wyrazy "odwrotne obciążenie";

19.w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 - wskazanie:

 1. przepisu ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku,
 2. przepisu dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług, lub
 3. innej podstawy prawnej wskazującej na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia;

20.w przypadku, o którym mowa w art. 106c - nazwę i adres organu egzekucyjnego lub imię i nazwisko komornika sądowego oraz jego adres, a w miejscu określonym dla podatnika - imię i nazwisko lub nazwę dłużnika oraz jego adres;

21.w przypadku faktur wystawianych w imieniu i na rzecz podatnika przez jego przedstawiciela podatkowego - nazwę lub imię i nazwisko przedstawiciela podatkowego, jego adres oraz numer, za pomocą którego jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku;

22.w przypadku gdy przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy są nowe środki transportu - datę dopuszczenia nowego środka transportu do użytku oraz:

 1. przebieg pojazdu - w przypadku pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a,
 2. liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu - w przypadku jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b, oraz statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c;

23.w przypadku faktur wystawianych przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c, w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej (procedurze uproszczonej) - dane określone w art. 136;

24.w przypadkach, o których mowa w art. 97 ust. 10 pkt 2 i 3:

 1. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, poprzedzony kodem PL,
 2. numer, za pomocą którego nabywca towaru lub usługi jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej w danym państwie członkowskim, zawierający dwuliterowy kod stosowany na potrzeby podatku od wartości dodanej właściwy dla tego państwa członkowskiego.

Mając powyższe na uwadze należy zauważyć, że zarówno ustawa o podatku akcyzowym jak i ustawa o podatku od towarów i usług nie wymagają umieszczenie numeru PESEL nabywcy na wystawionych fakturach. Wobec tego Wnioskodawca w przypadku wyrobów węglowych sprzedanych na rzecz gospodarstw domowych nie jest zobowiązany do umieszczenia tego numeru dla zastosowania zwolnienia z podatku akcyzowego.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 3 również należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego, zmiany stanu prawnego, jak również w przypadku ustalenia w toku prowadzonego postępowania podatkowego odmiennego stanu sprawy niż przedstawiony we wniosku, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.