0114-KDIP1-3.4012.438.2017.1.ISK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Jeżeli Wnioskodawca spełni warunki określone w art. 129 ustawy VAT, to będzie miał prawo do zastosowania stawki podatku w wysokości 0% do dostawy towarów, od których dokonano zwrotu podatku podróżnemu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 27 października 2017 r. (data wpływu 2 listopada 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwrotu VAT podróżnym w odniesieniu do zdarzeń przyszłych:

 • nr 1 pkt a) i b), nr 2 pkt a), b) i c), nr 3, nr 4 pkt a) - w przypadku okazania się przez podróżnego dokumentem potwierdzającym zameldowanie, nr 4 pkt b), nr 5 oraz nr 6 pkt a) i b), - w odniesieniu do pytań pkt a – jest nieprawidłowe,
 • nr 4 pkt a) w przypadku okazania się przez podróżnego kartą stałego pobytu w państwie niebędącym członkiem Unii Europejskiej zawierającą jego fotografię – w odniesieniu do pytań pkt a), b) i c) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 listopada 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwrotu VAT podróżnym.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe:

Sp. z o.o. (dalej „Spółka”) jest właścicielem sieci sklepów. Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej towarów. Spółka jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym oraz sprzedawcą uprawnionym na podstawie art. 127 Ustawy VAT do prowadzenia sprzedaży towarów w ramach procedury zwrotu podatku VAT podróżnym, przewidzianej w art. 126 ust. 1 Ustawy VAT (dalej „procedura TAX-FREE”).

Zdarza się, że chęć dokonania u Spółki zakupu towarów - w ramach procedury TAX-FREE - zgłasza osoba posiadająca polskie obywatelstwo, która nie ma stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej (dalej „Kupujący”).

Z uwagi na skalę prowadzonej przez Spółkę działalności oraz różnice w sytuacji poszczególnych Kupujących, możliwe jest wystąpienie różnych przypadków (zdarzeń), w których Kupujący zwróci się do Spółki z prośbą o umożliwienie skorzystania z procedury TAX-FREE. Niniejszy wniosek dotyczy wyłącznie Kupujących posiadających polskie obywatelstwo. Poniżej Spółka przedstawia opisy zdarzeń, które mogą zaistnieć.

Zdarzenia od 1 do 5 (oraz ich warianty) dotyczą sytuacji, w której Kupujący legitymuje się polskim dokumentem stwierdzającym tożsamość, tj. polskim dowodem osobistym lub polskim paszportem.

Zdarzenia 6a-6b dotyczą natomiast sytuacji, w której Kupujący nie okazuje Spółce polskiego dokumentu potwierdzającego tożsamość (nie legitymuje się przy zakupie polskim dowodem osobistym ani polskim paszportem).

W każdym przypadku użycia w niniejszym wniosku określenia „dokument zagraniczny” Spółka przyjmuje założenie, iż chodzi o dokument pochodzący z państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej.

Zdarzenie przyszłe 1 - stałe miejsce zamieszkania ustalone na podstawie zagranicznego dokumentu urzędowego niezawierającego adresu:

Zdarzenie przyszłe la:

W związku z chęcią skorzystania z zakupu towaru w ramach procedury TAX-FREE Kupujący okazuje Spółce polski dokument stwierdzający tożsamość, tj. polski dowód osobisty lub polski paszport.

Dodatkowo, celem wykazania, iż jego stałe miejsce zamieszkania znajduje się poza terytorium Unii Europejskiej, Kupujący okazuje Spółce zagraniczny dokument urzędowy wydany w państwie stałego miejsca zamieszkania (inny niż zagraniczny dowód osobisty lub paszport), w którym brak jest informacji o adresie zamieszkania Kupującego. Dokumentem tym może być na przykład: zagraniczne prawo jazdy, karta ubezpieczenia zdrowotnego, legitymacja studencka.

Okazywany przez Kupującego zagraniczny dokument urzędowy oprócz danych osobowych Kupującego zawiera jego zdjęcie.

Zdarzenie przyszłe lb:

W związku z chęcią skorzystania z zakupu towaru w ramach procedury TAX-FREE Kupujący okazuje Spółce polski dokument stwierdzający tożsamość, tj. polski dowód osobisty lub polski paszport.

Dodatkowo, celem wykazania, iż jego stałe miejsce zamieszkania znajduje się poza terytorium Unii Europejskiej, Kupujący okazuje Spółce zagraniczny dokument urzędowy wydany w państwie stałego miejsca zamieszkania (inny niż zagraniczny dowód osobisty lub paszport), w którym brak jest informacji o adresie zamieszkania Kupującego. Dokumentem tym może być na przykład: zagraniczne prawo jazdy, karta ubezpieczenia zdrowotnego, legitymacja studencka.

Okazywany przez Kupującego zagraniczny dokument urzędowy zawiera dane osobowe Kupującego, jednakże brak na nim zdjęcia Kupującego.

Zdarzenie przyszłe 2 – stałe miejsce zamieszkania ustalone na podstawie zagranicznego dokumentu urzędowego zawierającego adres i zdjęcie Kupującego:

Zdarzenie przyszłe 2a:

W związku z chęcią skorzystania z zakupu towaru w ramach procedury TAX-FREE Kupujący okazuje Spółce polski dokument stwierdzający tożsamość, tj. polski dowód osobisty lub polski paszport.

Dodatkowo, celem wykazania, iż jego stałe miejsce zamieszkania znajduje się poza terytorium Unii Europejskiej, Kupujący okazuje Spółce zagraniczny dokument urzędowy wydany w państwie stałego miejsca zamieszkania (inny niż zagraniczny dowód osobisty lub paszport), w którym zawarto informację o adresie zamieszkania Kupującego (jest to adres Kupującego w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej). Dokumentem tym może być na przykład: zagraniczne prawo jazdy, karta ubezpieczenia zdrowotnego, legitymacja studencka, zeznanie podatkowe lub certyfikat rezydencji podatkowej.

Okazywany przez Kupującego zagraniczny dokument urzędowy oprócz danych osobowych Kupującego zawiera również jego zdjęcie.

Zagraniczny dokument urzędowy przedstawiany Spółce przez Kupującego sporządzony jest w języku obcym, innym niż język angielski. Kupujący nie okazuje Spółce tłumaczenia przysięgłego dokumentu na język polski.

Zdarzenie przyszłe 2b:

W związku z chęcią skorzystania z zakupu towaru w ramach procedury TAX-FREE Kupujący okazuje Spółce polski dokument stwierdzający tożsamość, tj. polski dowód osobisty lub polski paszport.

Dodatkowo, celem wykazania, iż jego stałe miejsce zamieszkania znajduje się poza terytorium Unii Europejskiej, Kupujący okazuje Spółce zagraniczny dokument urzędowy wydany w państwie stałego miejsca zamieszkania (inny niż zagraniczny dowód osobisty lub paszport), w którym zawarto informację o adresie zamieszkania Kupującego (jest to adres Kupującego w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej). Dokumentem tym może być na przykład: zagraniczne prawo jazdy, karta ubezpieczenia zdrowotnego, legitymacja studencka, zeznanie podatkowe lub certyfikat rezydencji podatkowej.

Okazywany przez Kupującego zagraniczny dokument urzędowy oprócz danych osobowych Kupującego zawiera również jego zdjęcie.

Zagraniczny dokument przedstawiany Spółce przez Kupującego sporządzony jest w języku angielskim. Kupujący nie okazuje Spółce tłumaczenia przysięgłego dokumentu na język polski.

Zdarzenie przyszłe 2c:

W związku z chęcią skorzystania z zakupu towaru w ramach procedury TAX-FREE Kupujący okazuje Spółce polski dokument stwierdzający tożsamość, tj. polski dowód osobisty lub polski paszport.

Dodatkowo, celem wykazania, iż jego stałe miejsce zamieszkania znajduje się poza terytorium Unii Europejskiej, Kupujący okazuje Spółce zagraniczny dokument urzędowy wydany w państwie stałego miejsca zamieszkania (inny niż zagraniczny dowód osobisty lub paszport), w którym zawarto informację o adresie zamieszkania Kupującego (jest to adres Kupującego w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej). Dokumentem tym może być na przykład: zagraniczne prawo jazdy, karta ubezpieczenia zdrowotnego, legitymacja studencka, zeznanie podatkowe lub certyfikat rezydencji podatkowej.

Okazywany przez Kupującego zagraniczny dokument oprócz danych osobowych Kupującego zawiera również jego zdjęcie.

Zagraniczny dokument przedstawiany Spółce przez Kupującego sporządzony jest w języku obcym, innym niż język angielski. Kupujący przedstawia jednak Spółce tłumaczenie przysięgłe tego dokumentu na język polski.

Zdarzenie przyszłe 3 - stałe miejsce zamieszkania ustalone na podstawie zagranicznego dokumentu urzędowego (bez zdjęcia) zawierającego adres Kupującego:

W związku z chęcią skorzystania z zakupu towaru w ramach procedury TAX-FREE Kupujący okazuje Spółce polski dokument stwierdzający tożsamość, tj. polski dowód osobisty lub polski paszport.

Dodatkowo, celem wykazania, iż jego stałe miejsce zamieszkania znajduje się poza terytorium Unii Europejskiej, Kupujący okazuje Spółce zagraniczny dokument urzędowy wydany w państwie stałego miejsca zamieszkania (inny niż zagraniczny dowód osobisty lub paszport), w którym zawarto informację o adresie zamieszkania Kupującego (jest to adres Kupującego w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej). Dokumentem tym może być na przykład: zagraniczne prawo jazdy, karta ubezpieczenia zdrowotnego, legitymacja studencka, zeznanie podatkowe lub certyfikat rezydencji podatkowej.

Okazywany przez Kupującego zagraniczny dokument zawiera dane osobowego Kupującego, jednakże brak na nim zdjęcia Kupującego.

Zdarzenie przyszłe 4 - stałe miejsce zamieszkania ustalone na podstawie zagranicznego dokumentu urzędowego formalnie potwierdzającego pobyt:

Zdarzenie przyszłe 4a:

W związku z chęcią skorzystania z zakupu towaru w ramach procedury TAX-FREE Kupujący okazuje Spółce polski dokument stwierdzający tożsamość, tj. polski dowód osobisty lub polski paszport.

Dodatkowo, celem wykazania, iż jego stałe miejsce zamieszkania znajduje się poza terytorium Unii Europejskiej, Kupujący okazuje Spółce zagraniczny dokument urzędowy wydany w państwie stałego miejsca zamieszkania, w którym zawarto informację o adresie zamieszkania Kupującego (inny niż zagraniczny dowód osobisty lub paszport).

Dokument, który okazuje Kupujący Spółce jest dokumentem formalnie potwierdzającym pobyt lub zezwalającym na pobyt Kupującego w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej. Dokumentem tym może być na przykład dokument potwierdzający zameldowanie lub karta stałego pobytu w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej.

Okazywany przez Kupującego zagraniczny dokument oprócz danych osobowych Kupującego zawiera również jego zdjęcie.

Zdarzenie przyszłe 4b:

W związku z chęcią skorzystania z zakupu towaru w ramach procedury TAX-FREE Kupujący okazuje Spółce polski dokument stwierdzający tożsamość, tj. polski dowód osobisty lub polski paszport.

Dodatkowo, celem wykazania, iż jego stałe miejsce zamieszkania znajduje się poza terytorium Unii Europejskiej, Kupujący okazuje Spółce zagraniczny dokument urzędowy wydany w państwie stałego miejsca zamieszkania, w którym zawarto informację o adresie zamieszkania Kupującego (inny niż zagraniczny dowód osobisty lub paszport).

Dokument, który okazuje Kupujący Spółce jest dokumentem formalnie potwierdzającym pobyt lub zezwalającym na pobyt Kupującego w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej. Dokumentem tym może być na przykład dokument potwierdzający zameldowanie lub karta stałego pobytu w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej.

Okazywany przez Kupującego zagraniczny dokument zawiera dane osobowego Kupującego, jednakże brak na nim zdjęcia Kupującego.

Zdarzenie przyszłe 5 - stałe miejsce zamieszkania ustalone na podstawie zagranicznego dokumentu prywatnego

W związku z chęcią skorzystania z zakupu towaru w ramach procedury TAX-FREE Kupujący okazuje Spółce polski dokument stwierdzający tożsamość, tj. polski dowód osobisty lub polski paszport.

Dodatkowo, celem wykazania, iż jego stałe miejsce zamieszkania znajduje się poza terytorium Unii Europejskiej, Kupujący okazuje Spółce dokument prywatny, który świadczy o przysługującym Kupującemu tytule prawnym do nieruchomości znajdującej się w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej.

Dokumentem, o którym mowa powyżej mogą być na przykład umowa zakupu mieszkania lub umowa najmu mieszkania (domu etc.) znajdującego się w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej, których stroną jest Kupujący.

Zdarzenie przyszłe 6 - ustalenie stałego miejsca zamieszkania Kupującego, który nie okazuje Spółce polskiego dokumentu tożsamości

Zdarzenie przyszłe 6a:

Kupujący nie okazuje Spółce polskiego dokumentu stwierdzającego tożsamość, tj. nie okazuje polskiego dowodu osobistego ani polskiego paszportu.

Kupujący oświadcza Spółce, iż posiada dokument, o którym mowa powyżej, jednakże nie ma możliwości okazania go sprzedawcy w momencie zakupu, konkretnie w chwili sporządzania czeku TAX-FREE.

Kupujący oświadcza Spółce, iż jest obywatelem polskim, mającym stałe miejsce zamieszkania w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej.

Kupujący oświadcza również, że nie posiada obywatelstwa tego państwa (posiada wyłącznie obywatelstwo polskie).

W celu wykazania, iż jego stałe miejsce zamieszkania znajduje się poza terytorium Unii Europejskiej, Kupujący okazuje Spółce zagraniczny dokument urzędowy wydany w państwie stałego miejsca zamieszkania (inny niż zagraniczny dowód osobisty lub zagraniczny paszport), w którym brak jest informacji o adresie zamieszkania Kupującego. Dokumentem tym może być na przykład: zagraniczne prawo jazdy, karta ubezpieczenia zdrowotnego, legitymacja studencka.

Okazywany przez Kupującego zagraniczny dokument oprócz danych osobowych Kupującego zawiera również jego zdjęcie.

Zdarzenie przyszłe 6b:

Kupujący nie okazuje Spółce polskiego dokumentu stwierdzającego tożsamość, tj. polskiego dowodu osobistego ani polskiego paszportu.

Kupujący oświadcza Spółce, iż posiada dokument, o którym mowa powyżej, jednakże nie ma możliwości okazania go sprzedawcy w momencie zakupu, konkretnie w chwili sporządzania czeku TAX-FREE.

Kupujący oświadcza Spółce, iż jest obywatelem polskim, mającym stałe miejsce zamieszkania w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej.

Kupujący oświadcza również, że nie posiada obywatelstwa tego państwa (posiada wyłącznie obywatelstwo polskie).

W celu wykazania, iż jego stałe miejsce zamieszkania znajduje się poza terytorium Unii Europejskiej, Kupujący okazuje Spółce zagraniczny dokument urzędowy wydany w państwie stałego miejsca zamieszkania (inny niż zagraniczny dowód osobisty lub zagraniczny paszport), w którym zawarto informację o adresie zamieszkania Kupującego (jest to adres Kupującego w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej). Dokumentem tym może być na przykład zagraniczne prawo jazdy, karta ubezpieczenia zdrowotnego, legitymacja studencka.

Okazywany przez Kupującego zagraniczny dokument oprócz danych osobowych Kupującego zawiera również jego zdjęcie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Ad Zdarzenie przyszłe 1 - stałe miejsce zamieszkania ustalone na podstawie zagranicznego dokumentu urzędowego niezawierającego adresu:

Ad Zdarzenie przyszłe la:

 1. Czy w opisanej sytuacji Spółka będzie uprawniona do wydania Kupującemu tzw. dokumentu TAX-FREE, o którym mowa w art. 128 ust. 2 Ustawy VAT (dalej: „Czek TAX-FREE”)?
 2. Czy w opisanej sytuacji Spółka będzie uprawniona do dokonania na rzecz Kupującego zwrotu kwoty podatku VAT, przy założeniu, że spełnione zostaną przesłanki określone w art. 128 Ustawy VAT, tj.:
  • Kupujący wywiezie zakupiony u Spółki towar poza terytorium Unii Europejskiej nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zakupu;
  • Kupujący przedstawi Spółce Czek TAX-FREE, na którym właściwy organ potwierdził stemplem zaopatrzonym w numerator wywóz towarów;
  • Do Czeku TAX-FREE przymocowany będzie wystawiony przez Spółkę paragon z kasy rejestrującej?
 3. Czy w opisanej sytuacji Spółka będzie uprawniona do dokonania korekty stawki podatku VAT zastosowanej przy dokonywaniu dostawy na rzecz Kupującego i zastosowania stawki 0% VAT zamiast stawki krajowej VAT, przy założeniu, że spełnione zostaną przesłanki określone w art. 129 Ustawy VAT, tj.:
  • Spółka spełni warunki, o których mowa w art. 127 ust. 4pkt 1 i 4 Ustawy VAT;
  • przed upływem terminu do złożenia deklaracji za dany okres rozliczeniowy Spółka otrzyma Czek TAX-FREE, zawierający potwierdzenie wywozu towarów poza terytorium Unii Europejskiej lub otrzyma ten dokument w terminie określonym w art. 129 ust. 2 Ustawy VAT;
  • Spółka będzie posiadać dokumenty, określone odrębnymi przepisami, potwierdzające dokonanie zwrotu kwoty tego podatku - w przypadku, gdy zwrot podatku zostanie dokonany w formie polecenia przelewu, czeku rozrachunkowego lub karty płatniczej?

Ad Zdarzenie przyszłe 1b:

 1. Czy w opisanej sytuacji Spółka będzie uprawniona do wydania Kupującemu Czeku TAX-FREE?
 2. Czy w opisanej sytuacji Spółka będzie uprawniona do dokonania na rzecz Kupującego zwrotu kwoty podatku VAT, przy założeniu, że spełnione zostaną przesłanki określone w art. 128 Ustawy VAT, tj.:
  • Kupujący wywiezie zakupiony u Spółki towar poza terytorium Unii Europejskiej nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zakupu;
  • Kupujący przedstawi Spółce Czek TAX-FREE, na którym właściwy organ potwierdził stemplem zaopatrzonym w numerator wywóz towarów;
  • Do Czeku TAX-FREE przymocowany będzie wystawiony przez Spółkę paragon z kasy rejestrującej.
 3. Czy w opisanej sytuacji Spółka będzie uprawniona do dokonania korekty stawki podatku VAT zastosowanej przy dokonywaniu dostawy na rzecz Kupującego i zastosowania stawki 0% VAT zamiast stawki krajowej VAT, przy założeniu, że spełnione zostaną przesłanki określone w art. 129 Ustawy VAT, tj.:
  • Spółka spełni warunki, o których mowa w art. 127 ust. 4pkt 1 i 4 Ustawy VAT;
  • przed upływem terminu do złożenia deklaracji za dany okres rozliczeniowy Spółka otrzyma Czek TAX-FREE, zawierający potwierdzenie wywozu towarów poza terytorium Unii Europejskiej lub otrzyma ten dokument w terminie określonym w art. 129 ust. 2 Ustawy VAT;
  • Spółka będzie posiadać dokumenty, określone odrębnymi przepisami, potwierdzające dokonanie zwrotu kwoty tego podatku - w przypadku, gdy zwrot podatku zostanie dokonany w formie polecenia przelewu, czeku rozrachunkowego lub karty płatniczej.

Ad Zdarzenie przyszłe 2 - stałe miejsce zamieszkania ustalone na podstawie zagranicznego dokumentu urzędowego zawierającego adres i zdjęcie Kupującego

Ad Zdarzenie przyszłe 2a:

 1. Czy w opisanej sytuacji Spółka będzie uprawniona do wydania Kupującemu Czeku TAX-FREE?
 2. Czy w opisanej sytuacji Spółka będzie uprawniona do dokonania na rzecz Kupującego zwrotu kwoty podatku VAT, przy założeniu, że spełnione zostaną przesłanki określone w art. 128 Ustawy VAT, tj.:
  • Kupujący wywiezie zakupiony u Spółki towar poza terytorium Unii Europejskiej nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zakupu;
  • Kupujący przedstawi Spółce Czek TAX-FREE, na którym właściwy organ potwierdził stemplem zaopatrzonym w numerator wywóz towarów;
  • Do Czeku TAX-FREE przymocowany będzie wystawiony przez Spółkę paragon z kasy rejestrującej?
 3. Czy w opisanej sytuacji Spółka będzie uprawniona do dokonania korekty stawki podatku VAT zastosowanej przy dokonywaniu dostawy na rzecz Kupującego i zastosowania stawki 0% VAT zamiast stawki krajowej VAT, przy założeniu, że spełnione zostaną przesłanki określone w art. 129 Ustawy VAT, tj.:
  • Spółka spełni warunki, o których mowa w art. 127 ust. 4pkt 1 i 4 Ustawy VAT;
  • przed upływem terminu do złożenia deklaracji za dany okres rozliczeniowy Spółka otrzyma Czek TAX-FREE, zawierający potwierdzenie wywozu towarów poza terytorium Unii Europejskiej lub otrzyma ten dokument w terminie określonym w art. 129 ust. 2 Ustawy VAT;
  • Spółka będzie posiadać dokumenty, określone odrębnymi przepisami, potwierdzające dokonanie zwrotu kwoty tego podatku - w przypadku, gdy zwrot podatku zostanie dokonany w formie polecenia przelewu, czeku rozrachunkowego lub karty płatniczej.

Ad Zdarzenie przyszłe 2b:

 1. Czy w opisanej sytuacji Spółka będzie uprawniona do wydania Kupującemu Czeku TAX-FREE?
 2. Czy w opisanej sytuacji Spółka będzie uprawniona do dokonania na rzecz Kupującego zwrotu kwoty podatku VAT, przy założeniu, że spełnione zostaną przesłanki określone w art. 128 Ustawy VAT, tj.:
  • Kupujący wywiezie zakupiony u Spółki towar poza terytorium Unii Europejskiej nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zakupu;
  • Kupujący przedstawi Spółce Czek TAX-FREE, na którym właściwy organ potwierdził stemplem zaopatrzonym w numerator wywóz towarów;
  • Do Czeku TAX-FREE przymocowany będzie wystawiony przez Spółkę paragon z kasy rejestrującej.
 3. Czy w opisanej sytuacji Spółka będzie uprawniona do dokonania korekty stawki podatku VAT zastosowanej przy dokonywaniu dostawy na rzecz Kupującego i zastosowania stawki 0% VAT zamiast stawki krajowej VAT, przy założeniu, że spełnione zostaną przesłanki określone w art. 129 Ustawy VAT. tj.:
  • Spółka spełni warunki, o których mowa w art. 127 ust. 4 pkt 1 i 4 Ustawy VAT;
  • przed upływem terminu do złożenia deklaracji za dany okres rozliczeniowy Spółka otrzyma Czek TAX-FREE, zawierający potwierdzenie wywozu towarów poza terytorium Unii Europejskiej lub otrzyma ten dokument w terminie określonym w art. 129 ust. 2 Ustawy VAT;
  • Spółka będzie posiadać dokumenty, określone odrębnymi przepisami, potwierdzające dokonanie zwrotu kwoty tego podatku - w przypadku, gdy zwrot podatku zostanie dokonany w formie polecenia przelewu, czeku rozrachunkowego lub karty płatniczej.

Ad Zdarzenie przyszłe 2c:

 1. Czy w opisanej sytuacji Spółka będzie uprawniona do wydania Kupującemu Czeku TAX-FREE?
 2. Czy w opisanej sytuacji Spółka będzie uprawniona do dokonania na rzecz Kupującego zwrotu kwoty podatku VAT, przy założeniu, że spełnione zostaną przesłanki określone w art. 128 Ustawy VAT, tj.:
  • Kupujący wywiezie zakupiony u Spółki towar poza terytorium Unii Europejskiej nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zakupu;
  • Kupujący przedstawi Spółce Czek TAX-FREE, na którym właściwy organ potwierdził stemplem zaopatrzonym w numerator wywóz towarów;
  • Do Czeku TAX-FREE przymocowany będzie wystawiony przez Spółkę paragon z kasy rejestrującej.
 3. Czy w opisanej sytuacji Spółka będzie uprawniona do dokonania korekty stawki podatku VAT zastosowanej przy dokonywaniu dostawy na rzecz Kupującego i zastosowania stawki 0% VAT zamiast stawki krajowej VAT, przy założeniu, że spełnione zostaną przesłanki określone w art. 129 Ustawy VAT, tj.:
  • Spółka spełni warunki, o których mowa w art. 127 ust. 4pkt 1 i 4 Ustawy VAT;
  • przed upływem terminu do złożenia deklaracji za dany okres rozliczeniowy Spółka otrzyma Czek TAX-FREE, zawierający potwierdzenie wywozu towarów poza terytorium Unii Europejskiej lub otrzyma ten dokument w terminie określonym w art. 129 ust. 2 Ustawy VAT;
  • Spółka będzie posiadać dokumenty, określone odrębnymi przepisami, potwierdzające dokonanie zwrotu kwoty tego podatku - w przypadku, gdy zwrot podatku zostanie dokonany w formie polecenia przelewu, czeku rozrachunkowego lub karty płatniczej.

Ad Zdarzenie przyszłe 3 - stałe miejsce zamieszkania ustalone na podstawie zagranicznego dokumentu urzędowego (bez zdjęcia) zawierającego adres Kupującego:

 1. Czy w opisanej sytuacji Spółka będzie uprawniona do wydania Kupującemu Czeku TAX-FREE?
 2. Czy w opisanej sytuacji Spółka będzie uprawniona do dokonania na rzecz Kupującego zwrotu kwoty podatku VAT, przy założeniu, że spełnione zostaną przesłanki określone w art. 128 Ustawy VAT, tj.:
  • Kupujący wywiezie zakupiony u Spółki towar poza terytorium Unii Europejskiej nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zakupu;
  • Kupujący przedstawi Spółce Czek TAX-FREE, na którym właściwy organ potwierdził stemplem zaopatrzonym w numerator wywóz towarów;
  • Do Czeku TAX-FREE przymocowany będzie wystawiony przez Spółkę paragon z kasy rejestrującej.
 3. Czy w opisanej sytuacji Spółka będzie uprawniona do dokonania korekty stawki podatku VAT zastosowanej przy dokonywaniu dostawy na rzecz Kupującego i zastosowania stawki 0% VAT zamiast stawki krajowej VAT, przy założeniu, że spełnione zostaną przesłanki określone w art. 129 Ustawy VAT, tj.:
  • Spółka spełni warunki, o których mowa w art. 127 ust. 4 pkt 1 i 4 Ustawy VAT;
  • przed upływem terminu do złożenia deklaracji za dany okres rozliczeniowy Spółka otrzyma Czek TAX-FREE, zawierający potwierdzenie wywozu towarów poza terytorium Unii Europejskiej lub otrzyma ten dokument w terminie określonym w art. 129 ust. 2 Ustawy VAT;
  • Spółka będzie posiadać dokumenty, określone odrębnymi przepisami, potwierdzające dokonanie zwrotu kwoty tego podatku w przypadku, gdy zwrot podatku zostanie dokonany w formie polecenia przelewu, czeku rozrachunkowego lub karty płatniczej?

Ad Zdarzenie przyszłe 4 - stałe miejsce zamieszkania ustalone na podstawie zagranicznego dokumentu urzędowego formalnie potwierdzającego pobyt:

Ad Zdarzenie przyszłe 4a:

 1. Czy w opisanej sytuacji Spółka będzie uprawniona do wydania Kupującemu Czeku TAX-FREE?
 2. Czy w opisanej sytuacji Spółka będzie uprawniona do dokonania na rzecz Kupującego zwrotu kwoty podatku VAT, przy założeniu, że spełnione zostaną przesłanki określone w art. 128 Ustawy VAT, tj.:
  • Kupujący wywiezie zakupiony u Spółki towar poza terytorium Unii Europejskiej nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zakupu;
  • Kupujący przedstawi Spółce Czek TAX-FREE, na którym właściwy organ potwierdził stemplem zaopatrzonym w numerator wywóz towarów;
  • Do Czeku TAX-FREE przymocowany będzie wystawiony przez Spółkę paragon z kasy rejestrującej.
 3. Czy w opisanej sytuacji Spółka będzie uprawniona do dokonania korekty stawki podatku VAT zastosowanej przy dokonywaniu dostawy na rzecz Kupującego i zastosowania stawki 0% VAT zamiast stawki krajowej VAT, przy założeniu, że spełnione zostaną przesłanki określone w art. 129 Ustawy VAT, tj.:
  • Spółka spełni warunki, o których mowa w art. 127 ust. 4 pkt 1 i 4 Ustawy VAT;
  • przed upływem terminu do złożenia deklaracji za dany okres rozliczeniowy Spółka otrzyma Czek TAX-FREE, zawierający potwierdzenie wywozu towarów poza terytorium Unii Europejskiej lub otrzyma ten dokument w terminie określonym w art. 129 ust. 2 Ustawy VAT;
  • Spółka będzie posiadać dokumenty, określone odrębnymi przepisami, potwierdzające dokonanie zwrotu kwoty tego podatku - w przypadku, gdy zwrot podatku zostanie dokonany w formie polecenia przelewu, czeku rozrachunkowego lub karty płatniczej.

Ad Zdarzenie przyszłe 4b:

 1. Czy w opisanej sytuacji Spółka będzie uprawniona do wydania Kupującemu Czeku TAX-FREE?
 2. Czy w opisanej sytuacji Spółka będzie uprawniona do dokonania na rzecz Kupującego zwrotu kwoty podatku VAT, przy założeniu, że spełnione zostaną przesłanki określone w art. 128 Ustawy VAT, tj.:
  • Kupujący wywiezie zakupiony u Spółki towar poza terytorium Unii Europejskiej nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zakupu;
  • Kupujący przedstawi Spółce Czek TAX-FREE, na którym właściwy organ potwierdził stemplem zaopatrzonym w numerator wywóz towarów;
  • Do Czeku TAX-FREE przymocowany będzie wystawiony przez Spółkę paragon z kasy rejestrującej.
 3. Czy w opisanej sytuacji Spółka będzie uprawniona do dokonania korekty stawki podatku VAT zastosowanej przy dokonywaniu dostawy na rzecz Kupującego i zastosowania stawki 0% VAT zamiast stawki krajowej VAT, przy założeniu, że spełnione zostaną przesłanki określone w art. 129 Ustawy VAT, tj.:
  • Spółka spełni warunki, o których mowa w art. 127 ust. 4 pkt l i 4 Ustawy VAT;
  • przed upływem terminu do złożenia deklaracji za dany okres rozliczeniowy Spółka otrzyma Czek TAX-FREE, zawierający potwierdzenie wywozu towarów poza terytorium Unii Europejskiej lub otrzyma ten dokument w terminie określonym w art. 129 ust. 2 Ustawy VAT;
  • Spółka będzie posiadać dokumenty, określone odrębnymi przepisami, potwierdzające dokonanie zwrotu kwoty tego podatku - w przypadku, gdy zwrot podatku zostanie dokonany w formie polecenia przelewu, czeku rozrachunkowego lub karty płatniczej?

Ad Zdarzenie przyszłe 5 - stałe miejsce zamieszkania ustalone na podstawie zagranicznego dokumentu prywatnego:

 1. Czy w opisanej sytuacji Spółka będzie uprawniona do wydania Kupującemu Czeku TAX-FREE?
 2. Czy w opisanej sytuacji Spółka będzie uprawniona do dokonania na rzecz Kupującego zwrotu kwoty podatku VAT, przy założeniu, że spełnione zostaną przesłanki określone w art. 128 Ustawy VAT, tj.:
  • Kupujący wywiezie zakupiony u Spółki towar poza terytorium Unii Europejskiej nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zakupu;
  • Kupujący przedstawi Spółce Czek TAX-FREE, na którym właściwy organ potwierdził stemplem zaopatrzonym w numerator wywóz towarów;
  • Do Czeku TAX-FREE przymocowany będzie wystawiony przez Spółkę paragon z kasy rejestrującej.
 3. Czy w opisanej sytuacji Spółka będzie uprawniona do dokonania korekty stawki podatku VAT zastosowanej przy dokonywaniu dostawy na rzecz Kupującego i zastosowania stawki 0% VAT zamiast stawki krajowej VAT, przy założeniu, że spełnione zostaną przesłanki określone w art. 129 Ustawy VAT, tj.:
  • Spółka spełni warunki, o których mowa w art. 127 ust. 4pkt 1 i 4 Ustawy VAT;
  • przed upływem terminu do złożenia deklaracji za dany okres rozliczeniowy Spółka otrzyma Czek TAX-FREE, zawierający potwierdzenie wywozu towarów poza terytorium Unii Europejskiej lub otrzyma ten dokument w terminie określonym w art. 129 ust. 2 Ustawy VAT;
  • Spółka będzie posiadać dokumenty, określone odrębnymi przepisami, potwierdzające dokonanie zwrotu kwoty tego podatku - w przypadku, gdy zwrot podatku zostanie dokonany w formie polecenia przelewu, czeku rozrachunkowego lub karty płatniczej;

Ad Zdarzenie przyszłe 6 - ustalenie stałego miejsca zamieszkania Kupującego, który nie okazuje Spółce polskiego dokumentu tożsamości

Ad Zdarzenie przyszłe 6a:

 1. Czy w opisanej sytuacji Spółka będzie uprawniona do wydania Kupującemu Czeku TAX-FREE?
 2. Czy w opisanej sytuacji Spółka będzie uprawniona do dokonania na rzecz Kupującego zwrotu kwoty podatku VAT, przy założeniu, że spełnione zostaną przesłanki określone w art. 128 Ustawy VAT, tj.:
  • Kupujący wywiezie zakupiony u Spółki towar poza terytorium Unii Europejskiej nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zakupu;
  • Kupujący przedstawi Spółce Czek TAX-FREE, na którym właściwy organ potwierdził stemplem zaopatrzonym w numerator wywóz towarów;
  • Do Czeku TAX-FREE przymocowany będzie wystawiony przez Spółkę paragon z kasy rejestrującej.
 3. Czy w opisanej sytuacji Spółka będzie uprawniona do dokonania korekty stawki podatku VAT zastosowanej przy dokonywaniu dostawy na rzecz Kupującego i zastosowania stawki 0% VAT zamiast stawki krajowej VAT, przy założeniu, że spełnione zostaną przesłanki określone w art. 129 Ustawy VAT, tj.:
  • Spółka spełni warunki, o których mowa w art. 127 ust. 4pkt 1 i 4 Ustawy VAT;
  • przed upływem terminu do złożenia deklaracji za dany okres rozliczeniowy Spółka otrzyma Czek TAX-FREE, zawierający potwierdzenie wywozu towarów poza terytorium Unii Europejskiej lub otrzyma ten dokument w terminie określonym w art. 129 ust. 2 Ustawy VAT;
  • Spółka będzie posiadać dokumenty, określone odrębnymi przepisami, potwierdzające dokonanie zwrotu kwoty tego podatku - w przypadku, gdy zwrot podatku zostanie dokonany w formie polecenia przelewu, czeku rozrachunkowego lub karty płatniczej.

Ad Zdarzenie przyszłe 6b;

 1. Czy w opisanej sytuacji Spółka będzie uprawniona do wydania Kupującemu Czeku TAX-FREE?
 2. Czy w opisanej sytuacji Spółka będzie uprawniona do dokonania na rzecz Kupującego zwrotu kwoty podatku VA T, przy założeniu, że spełnione zostaną przesłanki określone w art. 128 Ustawy VAT, tj.:
  • Kupujący wywiezie zakupiony u Spółki towar poza terytorium Unii Europejskiej nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zakupu;
  • Kupujący przedstawi Spółce Czek TAX-FREE, na którym właściwy organ potwierdził stemplem zaopatrzonym w numerator wywóz towarów;
  • Do Czeku TAX-FREE przymocowany będzie wystawiony przez Spółkę paragon z kasy rejestrującej?
 3. Czy w opisanej sytuacji Spółka będzie uprawniona do dokonania korekty stawki podatku VAT zastosowanej przy dokonywaniu dostawy na rzecz Kupującego i zastosowania stawki 0% VAT zamiast stawki krajowej VAT, przy założeniu, że spełnione zostaną przesłanki określone w art. 129 Ustawy VAT, tj.:
  • Spółka spełni warunki, o których mowa w art. 127 ust. 4pkt 1 i 4 Ustawy VAT;
  • przed upływem terminu do złożenia deklaracji za dany okres rozliczeniowy Spółka otrzyma Czek TAX-FREE, zawierający potwierdzenie wywozu towarów poza terytorium Unii Europejskiej lub otrzyma ten dokument w terminie określonym w art. 129 ust. 2 Ustawy VAT;
  • Spółka będzie posiadać dokumenty, określone odrębnymi przepisami, potwierdzające dokonanie zwrotu kwoty tego podatku - w przypadku, gdy zwrot podatku zostanie dokonany w formie polecenia przelewu, czeku rozrachunkowego lub karty płatniczej.

Zdaniem Wnioskodawcy, na wszystkie pytania zadane powyżej, tj. w odniesieniu do wszystkich zdarzeń przyszłych od numeru la-lb do numeru 6a-6b, należy odpowiedzieć w następujący sposób:

 1. Spółka będzie uprawniona do wydania Kupującemu Czeku TAX-FREE.
 2. Spółka będzie uprawniona do dokonania na rzecz Kupującego zwrotu kwoty podatku VAT, przy założeniu, że spełnione zostaną przesłanki określone w art. 128 Ustawy VAT, tj.:
  • Kupujący wywiezie zakupiony u Spółki towar poza terytorium Unii Europejskiej nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zakupu;
  • Kupujący przedstawi Spółce Czek TAX-FREE, na którym urząd celno-skarbowy potwierdził stemplem zaopatrzonym w numerator wywóz towarów;
  • Do Czeku TAX-FREE przymocowany będzie wystawiony przez Spółkę paragon z kasy rejestrującej.
 3. Spółka będzie uprawniona do dokonania korekty stawki podatku VAT zastosowanej przy dokonywaniu dostawy na rzecz Kupującego i zastosowania stawki 0% VAT zamiast stawki krajowej VAT, przy założeniu, że spełnione zostaną przesłanki określone w art. 129 Ustawy VAT, tj.:
  • Spółka spełni warunki, o których mowa w art. 127 ust. 4 pkt 1 i 4 Ustawy VAT;
  • przed upływem terminu do złożenia deklaracji za dany okres rozliczeniowy Spółka otrzyma Czek TAX-FREE, zawierający potwierdzenie wywozu towarów poza terytorium Unii Europejskiej lub otrzyma ten dokument w terminie określonym w art. 129 ust. 2 Ustawy VAT;
  • Spółka będzie posiadać dokumenty, określone odrębnymi przepisami, potwierdzające dokonanie zwrotu kwoty tego podatku - w przypadku, gdy zwrot podatku zostanie dokonany w formie polecenia przelewu, czeku rozrachunkowego lub karty płatniczej.
 1. Wspólne uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy w zakresie zdarzeń przyszłych od nr 1a-lb do nr 5:

Zgodnie z art. 126 ust. 1 Ustawy VAT, osoby fizyczne niemające stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej, zwane dalej „podróżnymi”, mają prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium kraju, które w stanie nienaruszonym zostały wywiezione przez nie poza terytorium Unii Europejskiej w bagażu osobistym podróżnego, z zastrzeżeniem art. 126 ust. 3 oraz art. 127 i 128 Ustawy VAT.

Art. 126 ust. 2 Ustawy VAT stanowi, że stałe miejsce zamieszkania, o którym mowa w art. 126 ust. 1, ustala się na podstawie paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

W przepisie art. 127 Ustawy VAT określono warunki, których spełnienie uprawnia dany podmiot do dokonywania zwrotu podróżnym podatku w ramach procedury TAX-FREE, które to warunki Spółka spełnia (jak już była o tym mowa w opisie zdarzeń przyszłych - w uwagach ogólnych - Wnioskodawca jest sprzedawcą uprawnionym do prowadzenia sprzedaży w ramach procedury TAX-FREE na podstawie ww. przepisu).

Stosownie do art. 128 ust. 1 Ustawy VAT, zwrot podatku może być dokonany, jeżeli podróżny wywiózł zakupiony towar poza terytorium Unii Europejskiej nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zakupu.

Art. 128 ust. 2 Ustawy VAT stanowi, że podstawą do dokonania zwrotu podatku jest przedstawienie przez podróżnego dokumentu wystawionego przez sprzedawcę, na którym urząd celno-skarbowy potwierdził stemplem zaopatrzonym w numerator wywóz towarów. Do dokumentu powinien być przymocowany wystawiony przez sprzedawcę paragon z kasy rejestrującej, o której mowa w art. 111 ust. 1.

Według art. 128 ust. 3 Ustawy VAT, urząd celno-skarbowy potwierdza wywóz towaru na dokumencie, o którym mowa w ust. 2, po sprawdzeniu zgodności danych dotyczących podróżnego zawartych w tym dokumencie z danymi zawartymi w przedstawionym paszporcie lub innym dokumencie stwierdzającym tożsamość.

Zgodnie z art. 128 ust. 5 Ustawy VAT, w przypadku gdy podróżny opuszcza terytorium Unii Europejskiej z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju, zwrot podatku przysługuje, jeżeli dokument, o którym mowa w ust. 2, został potwierdzony przez właściwy organ celny, przez który towary zostały wywiezione z terytorium Unii Europejskiej. Stosownie do art. 128 ust. 4 Ustawy VAT, przepis art. 128 ust. 3 Ustawy VAT stosuje się odpowiednio do potwierdzania wywozu z terytorium Unii Europejskiej towarów nabytych przez podróżnego na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

Według art. 129 ust. 1 Ustawy VAT do dostawy towarów, od których dokonano zwrotu podatku podróżnemu, sprzedawca stosuje stawkę podatku 0%, pod warunkiem że:

 1. spełnił warunki, o których mowa w art. 127 ust. 4 pkt 1 i 4, oraz
 2. przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument określony w art. 128 ust. 2, zawierający potwierdzenie wywozu tych towarów poza terytorium Unii Europejskiej;
 3. posiada dokumenty, określone odrębnymi przepisami, potwierdzające dokonanie zwrotu kwoty tego podatku - w przypadku gdy zwrot podatku został dokonany w formie polecenia przelewu, czeku rozrachunkowego lub karty płatniczej.

Art. 129 ust. 2 Ustawy VAT stanowi, że otrzymanie przez podatnika dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej w terminie późniejszym niż określony w ust. 1 pkt 2, nie później jednak niż przed upływem 10 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano dostawy, upoważnia podatnika do dokonania korekty podatku należnego od tej dostawy w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał ten dokument.

Z przywołanych wyżej przepisów wynika, iż osobami uprawnionymi do otrzymania zwrotu podatku VAT na podstawie art. 126 ust. 1 Ustawy VAT są wyłącznie osoby fizyczne niemające stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej. W literaturze prawa podatkowego podkreśla się, iż powyższy wymóg nie powinien być rozumiany w ten sposób, że osobą uprawnioną do otrzymania zwrotu podatku w ramach procedury TAX-FREE nie może być obywatel państwa unijnego (A. Bartosiewicz, Komentarz do art. 126 ustawy o podatku od towarów i usług [w:] VAT. Komentarz, WKP 2017, LEX). O objęciu danej osoby dyspozycją normy, którą wprowadza przepis art. 126 ust. 1 Ustawy VAT decyduje zatem jedynie okoliczność, czy stałe miejsce zamieszkania tej osoby znajduje się poza terytorium Unii Europejskiej. Oznacza to. że obywatel polski może być uprawniony do otrzymania zwrotu podatku VAT na podstawie art. 126 ust. 1 Ustawy VAT, o ile jego stałe miejsce zamieszkania znajduje się poza terytorium Unii Europejskiej. W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, fakt iż Kupujący są obywatelami polskimi, legitymującymi się polskimi dokumentami stwierdzającymi tożsamość, nie stoi na przeszkodzie objęciu ich procedurą TAX-FREE, o ile ich stałe miejsce znajduje się w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej.

Przepisy Ustawy VAT nie określają bliżej, w jaki sposób powinna zostać przeprowadzona weryfikacja stałego miejsca zamieszkania podróżnego, ani nie precyzują, jaki podmiot obowiązany jest do przeprowadzenia takiej weryfikacji. Powyższej kwestii dotyczy jedynie art. 126 ust. 2 Ustawy VAT, zgodnie z którym w przypadku procedury TAX-FREE stałe miejsce zamieszkania ustala się na podstawie paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

W ocenie Wnioskodawcy z przepisów Ustawy VAT regulujących procedurę TAX-FREE nie wynika, aby to na sprzedawcy (czyli w analizowanym przypadku Spółce) ciążył obowiązek weryfikacji stałego miejsca zamieszkania Kupującego. Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka jako sprzedawca zobowiązana jest jedynie do weryfikacji tożsamości Kupującego, której dokonywać będzie na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość okazywanego przez Kupującego, tj. polskiego paszportu lub polskiego dowodu osobistego.

Należy zauważyć, że w dzisiejszych czasach do rzadkości należy sytuacja, w której w paszporcie lub w dowodzie osobistym określa się adres zamieszkania osoby legitymującej się takim dokumentem. Co więcej, w przypadku zdarzeń przyszłych o nr od la-lb do 5, których dotyczy niniejszy wniosek, Kupujący będzie legitymować się polskimi dokumentami stwierdzającymi tożsamość, które z oczywistych względów nie mogą określać miejsca zamieszkania Kupującego znajdującego się poza terytorium Unii Europejskiej. Spółka nie jest zatem w stanie ustalić na podstawie przedstawianych przez Kupującego dokumentów tożsamości, czy jego stałe miejsce zamieszkania znajduje się poza terytorium Unii Europejskiej. Biorąc pod uwagę dzisiejsze realia, w których niejednokrotnie określenie miejsca zamieszkania danej osoby stwarza trudności nawet organom podatkowym, nałożenie na sprzedawcę obowiązku ustalania w przypadku każdej sprzedaży dokonywanej w ramach procedury TAX-FREE stałego miejsca zamieszkania Kupującego prowadziłoby w praktyce do znacznego ograniczenia zastosowania procedury TAX-FREE.

Warto jednocześnie zauważyć, że w wypadku sprzedaży dokonywanej w ramach procedury TAX-FREE, sprzedawca wystawia Kupującemu Czek TAX-FREE. Jak wynika z art. 128 ust. 2 Ustawy VAT, dokument ten stanowi podstawę do dokonania zwrotu podróżnemu podatku VAT (po spełnieniu po jego wydaniu wymogów określonych w art. 128 i art. 129 Ustawy VAT).

Zgodnie z § 4 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku VAT, oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, a także określenia niezbędnych danych, które powinien zawierać dokument będący podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym, t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 426 (dalej „Rozporządzenie”), Czek TAX-FREE powinien zawierać adres podróżnego (tj. kraj, miejscowość, nazwę ulicy, numer domu/lokalu).

W praktyce dane adresowe, potrzebne do prawidłowego wypełnienia Czeku TAX-FREE, podawane są sprzedawcy przez podróżnego (Kupującego). Zgodnie z § 4 pkt 9 Rozporządzenia, na Czeku TAX-FREE powinien znajdować się (oprócz czytelnego podpisu sprzedawcy) podpis podróżnego. W związku z powyższym, w ocenie Spółki, podpisany przez Kupującego Czek TAX-FREE należy uznać za dokument, w którym Kupujący oświadcza, iż jego stałe miejsce zamieszkania znajduje się poza terytorium Unii Europejskiej i tym samym jest podróżnym w rozumieniu art. 126 ust. 1 Ustawy VAT, uprawnionym do ubiegania się o zwrot podatku VAT. Spółka, po ustaleniu tożsamości Kupującego na podstawie okazywanego polskiego paszportu lub polskiego dowodu osobistego, nie ma faktycznej możliwości ustalenia stałego miejsca zamieszkania Kupującego. Spółka działa zatem w zaufaniu do Kupującego i przyjmuje jako prawdziwe dane adresowe przez niego podane.

Zdaniem Spółki, uzyskanie przez nią informacji o fakcie, iż stałe miejsce zamieszkania Kupującego znajduje się poza terytorium Unii Europejskiej wyłącznie na podstawie złożonego przez Kupującego oświadczenia uprawnia ją do wystawienia Czeku TAX-FREE. Innymi słowy, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że podpisany przez Kupującego Czek TAX-FREE stanowi wystarczający z perspektywy Spółki dowód, iż stałe miejsce zamieszkania Kupującego znajduje się poza terytorium Unii Europejskiej.

Co istotne, Spółka dokona zwrotu Kupującemu zapłaconej kwoty podatku VAT tylko w sytuacji, gdy otrzyma od Kupującego w określonym terminie Czek TAX-FREE, na którym urząd celno-skarbowy (lub właściwy organ celny w przypadku, o którym mowa w art. 128 ust. 5 Ustawy VAT) potwierdzi stemplem wywóz towarów nabytych przez Kupującego poza terytorium Unii Europejskiej. Jak wynika z art. 128 ust. 3 Ustawy VAT, potwierdzenie następuje po sprawdzeniu zgodności danych dotyczących podróżnego zawartych w Czeku TAX-FREE z danymi zawartymi w przedstawionym paszporcie lub innym dokumencie stwierdzającym tożsamość.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku otrzymania Czeku TAX-FREE potwierdzonego w powyższy sposób, Spółka nie ma podstaw by kwestionować prawidłowość danych potwierdzonych przez urząd celno-skarbowy na Czeku TAX-FREE. Urząd celno-skarbowy sprawdza bowiem wszystkie dane wymienione w Czeku TAX-FREE i potwierdza ich zgodność. Należy uznać, że jakiekolwiek wątpliwości co do zakwalifikowania Kupującego za podróżnego, skutkowałyby niepotwierdzeniem Czeku TAX-FREE.

Mając powyższe na uwadze, w ocenie Wnioskodawcy, w każdym z przypadków opisanych w niniejszym wniosku jako zdarzenia przyszłe o nr od la-lb do 5 Spółka uprawniona jest do wydania Kupującemu Czeku TAX-FREE oraz dokonania na rzecz Kupującego zwrotu kwoty podatku VAT, w przypadku gdy spełnione zostaną warunki określone w art. 128 Ustawy VAT, tj.: Kupujący wywiezie zakupiony u Spółki towar poza terytorium Unii Europejskiej nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zakupu;

 • Kupujący przedstawi Spółce Czek TAX-FREE, na którym urząd celno-skarbowy potwierdzi wywóz stemplem zaopatrzonym w numerator;
 • Do Czeku TAX-FREE przymocowany będzie wystawiony przez Spółkę paragon z kasy rejestrującej.

Ponadto, zdaniem Wnioskodawcy, w przypadkach opisanych w niniejszym wniosku jako zdarzenia przyszłe o nr od la-lb do 5 Spółka będzie następnie uprawniona do skorygowania stawki podatku VAT zastosowanej przy dokonywaniu dostawy na rzecz Kupującego i zastosowania stawki 0% VAT zamiast stawki krajowej VAT, przy założeniu, że spełnione zostaną przesłanki określone w art. 129 Ustawy VAT, tj.:

 • Spółka spełni warunki, o których mowa w art. 127 ust. 4 pkt 1 i 4 Ustawy VAT;
 • przed upływem terminu do złożenia deklaracji za dany okres rozliczeniowy Spółka otrzyma Czek TAX-FREE, zawierający potwierdzenie wywozu towarów poza terytorium Unii Europejskiej lub otrzyma ten dokument w terminie określonym w art. 129 ust. 2 Ustawy VAT;
 • Spółka będzie posiadać dokumenty, określone odrębnymi przepisami, potwierdzające dokonanie zwrotu kwoty tego podatku - w przypadku, gdy zwrot podatku zostanie dokonany w formie polecenia przelewu, czeku rozrachunkowego lub karty płatniczej.

Z ostrożności jednak, na wypadek, gdyby w interpretacji wydanej w odpowiedzi na niniejszy wniosek Organ uznał, że stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe i to na Spółce jako sprzedawcy spoczywa obowiązek ustalenia stałego miejsca zamieszkania Kupującego, Wnioskodawca uważa, iż:

Ad Zdarzenie przyszłe 1 - stałe miejsce zamieszkania ustalone na podstawie zagranicznego dokumentu urzędowego niezawieraiacego adresu:

Ad Zdarzenie przyszłe la:

Przedstawiany przez Kupującego dokument stanowi wystarczającą podstawę do uznania przez Spółkę, iż stałe miejsce zamieszkania Kupującego znajduje się poza terytorium Unii Europejskiej. W ocenie Spółki, dokument urzędowy wydany przez władze państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej może świadczyć o tym, że Kupujący ma stałe miejsce zamieszkania w tym państwie nawet w przypadku, gdy jest to dokument niezawierający adresu Kupującego.

Dokumenty wydane w danym państwie, zawierające dane osobowe Kupującego oraz jego zdjęcie, takie jak na przykład prawo jazdy, karta ubezpieczenia zdrowotnego, czy też legitymacja studencka wskazują na ścisłe związki Kupującego z tym państwem i na ich podstawie można domniemywać, że to właśnie w tym państwie Kupujący ma miejsce stałego zamieszkania.

Ad Zdarzenie przyszłe lb:

Przedstawiany przez Kupującego dokument stanowi wystarczającą podstawę do uznania przez Spółkę, iż stałe miejsce zamieszkania Kupującego znajduje się poza terytorium Unii Europejskiej. W ocenie Spółki, dokument urzędowy wydany przez władze państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej może świadczyć o tym, że Kupujący ma stałe miejsce zamieszkania w tym państwie nawet w przypadku, gdy jest to dokument niezawierający adresu Kupującego.

Dokumenty wydane w danym państwie, zawierające dane osobowe Kupującego, takie jak na przykład prawo jazdy, karta ubezpieczenia zdrowotnego, czy też legitymacja studencka wskazują na ścisłe związki Kupującego z tym państwem i na ich podstawie można domniemywać, że to właśnie w tym państwie Kupujący ma miejsce stałego zamieszkania.

Zdaniem Spółki dokonaniu powyższych ustaleń nie stoi na przeszkodzie fakt, że okazywany dokument nie zawiera zdjęcia Kupującego, ponieważ weryfikacja jego tożsamości zostanie dokonana na podstawie polskiego dowodu osobistego lub polskiego paszportu.

Ad Zdarzenie przyszłe 2 - stałe miejsce zamieszkania ustalone na podstawie zagranicznego dokumentu urzędowego zawierającego adres i zdjęcie Kupującego:

Ad Zdarzenie przyszłe 2a:

Przedstawiany przez Kupującego dokument stanowi wystarczającą podstawę do uznania przez Spółkę, iż stałe miejsce zamieszkania Kupującego znajduje się poza terytorium Unii Europejskiej. Na podstawie przedstawianego przez Kupującego dokumentu Spółka może ustalić adres zamieszkania Kupującego w państwie niebędącym członkiem Unii Europejskiej.

W ocenie Wnioskodawcy, jeżeli przedstawiany przez Kupującego dokument jest sporządzony w języku obcym, innym niż język angielski, jednakże na podstawie tego dokumentu z łatwością można odczytać dane personalne (w tym dane adresowe) Kupującego, Spółka może wydać Czek TAX-FREE na podstawie takiego dokumentu. Zdaniem Wnioskodawcy w takiej sytuacji nie ma potrzeby wzywania Kupującego do przedłożenia tłumaczenia dokumentu.

Ad Zdarzenie przyszłe 2b:

Przedstawiany przez Kupującego dokument stanowi wystarczającą podstawę do uznania przez Spółkę, iż stałe miejsce zamieszkania Kupującego znajduje się poza terytorium Unii Europejskiej. Na podstawie przedstawianego przez Kupującego dokumentu Spółka może ustalić adres zamieszkania Kupującego w państwie niebędącym członkiem Unii Europejskiej.

W ocenie Wnioskodawcy, jeżeli przedstawiany przez Kupującego dokument jest sporządzony w języku angielskim, Spółka może wydać Czek TAX-FREE na podstawie takiego dokumentu, bez potrzeby wzywania Kupującego do przedłożenia jego tłumaczenia (ze względu na międzynarodowy charakter i powszechną znajomość języka angielskiego).

Ad Zdarzenie przyszłe 2c:

Przedstawiany przez Kupującego dokument stanowi wystarczającą podstawę do uznania przez Spółkę, iż stałe miejsce zamieszkania Kupującego znajduje się poza terytorium Unii Europejskiej. Na podstawie przedstawianego przez Kupującego dokumentu Spółka może ustalić adres zamieszkania Kupującego w państwie niebędącym członkiem Unii Europejskiej.

W ocenie Wnioskodawcy, jeżeli przedstawiany przez Kupującego dokument jest sporządzony w języku obcym, innym niż język angielski, jednakże Kupujący okazuje Spółce tłumaczenie przysięgłe tego dokumentu na język polski. Spółka ma prawo do wydania Czeku TAX-FREE na podstawie oryginalnego dokumentu oraz jego tłumaczenia.

Ad Zdarzenie przyszłe 3 - stałe miejsce zamieszkania ustalone na podstawie zagranicznego dokumentu urzędowego (bez zdjęcia) zawierającego adres Kupującego

Przedstawiany przez Kupującego dokument stanowi wystarczającą podstawę do uznania przez Spółkę, iż stałe miejsce zamieszkania Kupującego znajduje się poza terytorium Unii Europejskiej. Na podstawie przedstawianego przez Kupującego dokumentu Spółka może ustalić adres zamieszkania Kupującego w państwie niebędącym członkiem Unii Europejskiej.

Zdaniem Spółki dokonaniu powyższych ustaleń nie stoi na przeszkodzie fakt, że okazywany dokument nie zawiera zdjęcia Kupującego, ponieważ weryfikacja jego tożsamości zostanie dokonana na podstawie polskiego dowodu osobistego lub polskiego paszportu.

Ad Zdarzenie przyszłe 4 - stałe miejsce zamieszkania ustalone na podstawie zagranicznego dokumentu urzędowego formalnie potwierdzającego pobyt

Ad Zdarzenie przyszłe 4a:

Przedstawiany przez Kupującego dokument stanowi wystarczającą podstawę do uznania przez Spółkę, iż stale miejsce zamieszkania Kupującego znajduje się poza terytorium Unii Europejskiej. Na podstawie przedstawianego przez Kupującego dokumentu Spółka może ustalić adres zamieszkania Kupującego w państwie niebędącym członkiem Unii Europejskiej.

Ad Zdarzenie przyszłe 4b:

Przedstawiany przez Kupującego dokument stanowi wystarczającą podstawę do uznania przez Spółkę, iż stałe miejsce zamieszkania Kupującego znajduje się poza terytorium Unii Europejskiej. Na podstawie przedstawianego przez Kupującego dokumentu Spółka może ustalić adres zamieszkania Kupującego w państwie niebędącym członkiem Unii Europejskiej.

Zdaniem Spółki dokonaniu powyższych ustaleń nie stoi na przeszkodzie fakt, że okazywany dokument nie zawiera zdjęcia Kupującego, ponieważ weryfikacja jego tożsamości zostanie dokonana na podstawie polskiego dowodu osobistego lub polskiego paszportu.

Ad Zdarzenie przyszłe 5 - stałe miejsce zamieszkania ustalone na podstawie zagranicznego dokumentu prywatnego:

Przedstawiany przez Kupującego dokument stanowi wystarczającą podstawę do uznania przez Spółkę, iż stałe miejsce zamieszkania Kupującego znajduje się poza terytorium Unii Europejskiej. W ocenie Wnioskodawcy dokument prywatny świadczący o tym, iż Kupujący jest właścicielem, najemcą lub też przysługuje mu inny tytuł prawny do nieruchomości znajdującej się w państwie położonym poza terytorium Unii Europejskiej może stanowić dowód, iż stałe miejsce zamieszkania Kupującego znajduje się właśnie w tym państwie.

Zdaniem Spółki dokonaniu powyższych ustaleń nie stoi na przeszkodzie fakt, że okazywany dokument nie zawiera zdjęcia Kupującego, ponieważ weryfikacja jego tożsamości zostanie dokonana na podstawie polskiego dowodu osobistego lub polskiego paszportu.

 1. Wspólne uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy w zakresie zdarzeń przyszłych 6a i 6b:

W ocenie Wnioskodawcy, w przypadkach opisanych jako zdarzenia przyszłe 6a i 6b Spółka uprawniona jest do dokonania weryfikacji tożsamości Kupującego na podstawie zagranicznego dokumentu urzędowego wydanego w państwie stałego miejsca zamieszkania Kupującego.

Zdaniem Wnioskodawcy, tożsamość Kupującego niekoniecznie musi zostać ustalona w oparciu o dokument stwierdzający tożsamość w rozumieniu polskich przepisów, tj. polski dowód osobisty lub polski paszport, czy też zagraniczny odpowiednik dowodu osobistego lub zagraniczny paszport. Jeżeli okazywany przez Kupującego zagraniczny dokument urzędowy zawiera dane personalne Kupującego oraz jego zdjęcie, stanowi on, w opinii Wnioskodawcy, wystarczającą podstawę do ustalenia tożsamości Kupującego. W konsekwencji Spółka jest uprawniona do wpisania danych osobowych Kupującego zawartych w zagranicznym dokumencie do czeku TAX-FREE.

Aby Kupujący otrzymał od Spółki zwrot podatku VAT, będzie musiał wywieźć zakupiony towar poza granice Unii Europejskiej (w terminie określonym w art. 128 ust. 1 Ustawy VAT). Oznacza to, iż tożsamość Kupującego będzie musiała zostać zweryfikowana przez celników, podczas przekraczania przez niego granicy. Przepis art. 128 ust. 3 Ustawy VAT uprawnia urząd celno-skarbowy do potwierdzenia wywozu towarów przez Kupującego na Czeku TAX-FREE dopiero po sprawdzeniu zawartych w tym dokumencie danych dotyczących Kupującego z danymi zawartymi w przedstawionym paszporcie lub innym dokumencie stwierdzającym tożsamość. W ocenie Spółki oczywistym jest, iż pracownik urzędu celno-skarbowego (lub też, w przypadku określonym w art. 128 ust. 5 Ustawy VAT, właściwy organ celny) odmówi zatwierdzenia czeku TAX-FREE w przypadku niezgodności danych widniejących w tym dokumencie z danymi zawartymi w dokumencie tożsamości, na podstawie którego Kupujący przekroczy granicę.

Zdaniem Wnioskodawcy, z analogicznych przyczyn, jak w odniesieniu do zdarzeń przyszłych o nr od la-lb do nr 5, Spółka jako sprzedawca nie jest zobowiązana do weryfikacji stałego miejsca zamieszkania Kupującego. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, uzyskanie przez Spółkę informacji o fakcie, iż stałe miejsce zamieszkania Kupującego znajduje się poza terytorium Unii Europejskiej wyłącznie na podstawie złożonego przez Kupującego oświadczenia uprawniają do wystawienia Czeku TAX-FREE. Innymi słowy, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że podpisany przez Kupującego Czek TAX-FREE stanowi wystarczający z perspektywy Spółki dowód, iż stałe miejsce zamieszkania Kupującego znajduje się poza terytorium Unii Europejskiej.

Mając powyższe na uwadze, w ocenie Wnioskodawcy, w przypadkach opisanych w niniejszym wniosku jako zdarzenia przyszłe 6a i 6b Spółka również uprawniona jest do wydania Kupującemu Czeku TAX-FREE oraz dokonania na rzecz Kupującego zwrotu kwoty podatku VAT, w przypadku gdy spełnione zostaną warunki określone w art. 128 Ustawy VAT, tj.:

 • Kupujący wywiezie zakupiony u Spółki towar poza terytorium Unii Europejskiej nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zakupu;
 • Kupujący przedstawi Spółce Czek TAX-FREE, na którym urząd celno-skarbowy potwierdzi wywóz stemplem zaopatrzonym w numerator;
 • Do Czeku TAX-FREE przymocowany będzie wystawiony przez Spółkę paragon z kasy rejestrującej.

Ponadto, zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku zdarzeń przyszłych 6a i 6b Spółka będzie następnie uprawniona do skorygowania stawki podatku VAT zastosowanej przy dokonywaniu dostawy na rzecz Kupującego i zastosowania stawki 0% VAT zamiast stawki krajowej VAT, przy założeniu, że spełnione zostaną przesłanki określone w art. 129 Ustawy VAT, tj.:

 • Spółka spełni warunki, o których mowa w art. 127 ust. 4 pkt 1 i 4 Ustawy VAT;
 • przed upływem terminu do złożenia deklaracji za dany okres rozliczeniowy Spółka otrzyma Czek TAX-FREE, zawierający potwierdzenie wywozu towarów poza terytorium Unii Europejskiej lub otrzyma ten dokument w terminie określonym w art. 129 ust. 2 Ustawy VAT;
 • Spółka będzie posiadać dokumenty, określone odrębnymi przepisami, potwierdzające dokonanie zwrotu kwoty tego podatku - w przypadku, gdy zwrot podatku zostanie dokonany w formie polecenia przelewu, czeku rozrachunkowego lub karty płatniczej.

Z ostrożności jednak, na wypadek, gdyby w interpretacji wydanej w odpowiedzi na niniejszy wniosek Organ uznał, że stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe i to na Spółce jako sprzedawcy spoczywa obowiązek ustalenia stałego miejsca zamieszkania Kupującego, Wnioskodawca uważa, iż:

Ad zdarzenie przyszłe 6a:

Przedstawiany przez Kupującego dokument stanowi wystarczającą podstawę do uznania przez Spółkę, że stałe miejsce zamieszkania Kupującego znajduje się poza terytorium Unii Europejskiej. W ocenie Spółki, dokument urzędowy wydany przez władze państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej może świadczyć o tym, że Kupujący ma stałe miejsce zamieszkania w tym państwie nawet w przypadku, gdy jest to dokument niezawierający adresu Kupującego.

Ad zdarzenie przyszłe 6b:

Przedstawiany przez Kupującego dokument stanowi wystarczającą podstawę do uznania przez Spółkę, że stałe miejsce zamieszkania Kupującego znajduje się poza terytorium Unii Europejskiej. Na podstawie przedstawianego przez Kupującego dokumentu Spółka może ustalić adres zamieszkania Kupującego w państwie niebędącym członkiem Unii Europejskiej.

Podsumowując, w ocenie Wnioskodawcy, jeżeli Organ uzna, iż na Spółce ciąży obowiązek ustalenia stałego miejsca zamieszkania Kupującego, zdaniem Spółki może ona dokonać ustalenia tej okoliczności na podstawie dokumentów, o których mowa w przypadkach opisanych jako Zdarzenia przyszłe o nr od la-b do 6a-6b. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, Spółka w każdym przypadku będzie uprawniona do:

 1. wydania na rzecz Kupującego Czeku TAX-FREE;
 2. dokonania na rzecz Kupującego zwrotu kwoty podatku VAT, przy założeniu, że spełnione zostaną przesłanki określone w art. 128 Ustawy VAT;
 3. dokonania korekty stawki podatku VAT zastosowanej przy dokonywaniu dostawy na rzecz Kupującego i zastosowania stawki 0% VAT zamiast stawki krajowej VAT, przy założeniu, że spełnione zostaną przesłanki określone w art. 129 Ustawy VAT.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych:
 • nr 1 pkt a) i b), nr 2 pkt a), b) i c), nr 3, nr 4 pkt a) - w przypadku okazania się przez podróżnego dokumentem potwierdzającym zameldowanie, nr 4 pkt b), nr 5 oraz nr 6 pkt a) i b), - w odniesieniu do pytań pkt a – jest nieprawidłowe, natomiast w odniesieniu do pytań pkt b) i c) – jest bezprzedmiotowe;
 • nr 4 pkt a) w przypadku okazania się przez podróżnego kartą stałego pobytu w państwie niebędącym członkiem Unii Europejskiej zawierającą jego fotografię – w odniesieniu do pytań pkt a), b) i c) – jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, osoby fizyczne niemające stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej, zwane dalej „podróżnymi”, mają prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium kraju, które w stanie nienaruszonym zostały wywiezione przez nie poza terytorium Unii Europejskiej w bagażu osobistym podróżnego, z zastrzeżeniem ust. 3 oraz art. 127 i 128.

W myśl art. 126 ust. 2 ustawy stałe miejsce zamieszkania, o którym mowa w ust. 1 ustala się na podstawie paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Stosownie do art. 127 ust. 1 ustawy, zwrot podatku, o którym mowa w art. 126 ust. 1, przysługuje w przypadku zakupu towarów u podatników, zwanych dalej „sprzedawcami”, którzy:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy podatku oraz
 2. prowadzą ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, oraz
 3. zawarli umowy w sprawie zwrotu podatku przynajmniej z jednym z podmiotów, o których mowa w ust. 8.

Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się w przypadku, gdy sprzedawca dokonuje zwrotu podatku podróżnemu (art. 127 ust. 2).

W myśl art. 128 ust. 1 ustawy, zwrot podatku może być dokonany, jeżeli podróżny wywiózł zakupiony towar poza terytorium Unii Europejskiej nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zakupu.

Podstawą do dokonania zwrotu podatku jest przedstawienie przez podróżnego dokumentu wystawionego przez sprzedawcę, na którym urząd celny potwierdził stemplem zaopatrzonym w numerator wywóz towarów. Do dokumentu powinien być przymocowany wystawiony przez sprzedawcę paragon z kasy rejestrującej, o której mowa w art. 111 ust. 1 (art. 128 ust. 2).

Urząd celny potwierdza wywóz towaru na dokumencie, o którym mowa w ust. 2, po sprawdzeniu zgodności danych dotyczących podróżnego zawartych w tym dokumencie z danymi zawartymi w przedstawionym paszporcie lub innym dokumencie stwierdzającym tożsamość (art. 128 ust. 3).

Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do potwierdzania wywozu z terytorium Unii Europejskiej towarów nabytych przez podróżnego na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju (art. 128 ust. 4).

W przypadku gdy podróżny opuszcza terytorium Unii Europejskiej z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju, zwrot podatku przysługuje, jeżeli dokument, o którym mowa w ust. 2, został potwierdzony przez urząd celny, przez który towary zostały wywiezione z terytorium Unii Europejskiej (art. 128 ust. 5).

Natomiast na mocy art. 130 ust. 1 ustawy Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, a także określenia niezbędnych danych, które powinien zawierać dokument będący podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 426).

Zgodnie z § 4 ww. rozporządzenia Ministra Finansów, dokument, o którym mowa w art. 128 ust. 2 ustawy, powinien zawierać co najmniej:

 1. napis: „ZWROT VAT DLA PODRÓŻNYCH”, a pod nim: „TAX FREE FOR TOURISTS”;
 2. numer dokumentu;
 3. dane sprzedawcy:
  1. nazwę,
  2. adres,
  3. NIP;
 4. nazwę miejscowości i datę dokonania sprzedaży;
 5. nazwisko i imię podróżnego;
 6. adres podróżnego:
  1. kraj,
  2. miejscowość,
  3. nazwę ulicy,
  4. numer domu, lokalu;
 7. numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość podróżnego oraz nazwę kraju, który wydał paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość podróżnego;
 8. nazwę sprzedanego towaru, miarę i ilość towaru, cenę jednostkową netto towaru, wartość netto towaru, stawkę i kwotę podatku od towarów i usług, wartość brutto towaru, kwotę podatku od towarów i usług ogółem oraz wartość brutto towarów ogółem;
 9. podpis podróżnego oraz czytelny podpis sprzedającego;
 10. informację: „Dokument stanowi podstawę do ubiegania się przez podróżnych niemających stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej o zwrot podatku od towarów i usług od nabytych towarów, które w stanie nienaruszonym zostały wywiezione poza terytorium Unii Europejskiej - art. 126-130 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.).”;
 11. (uchylony)
 12. napis: „Potwierdzam tożsamość podróżnego oraz że towary wymienione w dokumencie zostały wywiezione poza terytorium Unii Europejskiej” oraz miejsce na podpis funkcjonariusza celnego i pieczęć „Polska-Cło”;
 13. miejsce na stempel potwierdzający wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej;
 14. formę dokonania zwrotu podatku od towarów i usług podróżnemu; w przypadku gdy zwrot podatku ma:
  1. zostać dokonany w formie wypłaty gotówkowej, należy zamieścić napis: „Zwrot podatku w kwocie zł...gr otrzymałem(-łam)”, a pod nim wskazać miejsce na wstawienie daty otrzymanego zwrotu podatku oraz podpis podróżnego,
  2. nastąpić w formie bezgotówkowej, należy podać, w jakiej postaci zwrot podatku ma nastąpić;
 15. miejsce na uwagi urzędowe.

Zgodnie z art. 129 ust. 1 ustawy, do dostawy towarów, od których dokonano zwrotu podatku podróżnemu, sprzedawca stosuje stawkę podatku 0%, pod warunkiem że:

 1. spełnił warunki, o których mowa w art. 127 ust. 4 pkt 1 i 4, oraz
 2. przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument określony w art. 128 ust. 2, zawierający potwierdzenie wywozu tych towarów poza terytorium Unii Europejskiej;
 3. posiada dokumenty, określone odrębnymi przepisami, potwierdzające dokonanie zwrotu kwoty tego podatku - w przypadku gdy zwrot podatku został dokonany w formie polecenia przelewu, czeku rozrachunkowego lub karty płatniczej.

Otrzymanie przez podatnika dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej w terminie późniejszym niż określony w ust. 1 pkt 2, nie później jednak niż przed upływem 10 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano dostawy, upoważnia podatnika do dokonania korekty podatku należnego od tej dostawy w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał ten dokument (art. 129 ust. 2).

Z powyższych przepisów wynika, że podmioty, które nie mają stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej dokonujący zakupu towarów w Polsce mogą otrzymać zwrot kwoty stanowiącej podatek VAT, który został naliczony przez sprzedawców tych towarów po spełnieniu wskazanych w ustawie warunków.

Prawo do otrzymania zwrotu wynika z art. 126 ust. 1 ustawy i występuje wówczas gdy towary, w stanie nienaruszonym, zostaną wywiezione przez podróżnego poza terytorium Unii Europejskiej w jego bagażu osobistym. Zwrot dokonywany jest po okazaniu przez podróżnego dokumentu wystawionego przez sprzedawcę, na którym urząd celny potwierdził wywóz towarów. Do dostawy towarów, od których dokonano zwrotu podatku podróżnemu, sprzedawca stosuje stawkę podatku VAT w wysokości 0%.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej towarów. Spółka jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym oraz sprzedawcą uprawnionym na podstawie art. 127 Ustawy VAT do prowadzenia sprzedaży towarów w ramach procedury zwrotu podatku VAT podróżnym, przewidzianej w art. 126 ust. 1 Ustawy VAT.

Zdarza się, że chęć dokonania u Spółki zakupu towarów - w ramach procedury TAX-FREE - zgłasza osoba posiadająca polskie obywatelstwo, która nie ma stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej (dalej „Kupujący”).

Niniejszy wniosek dotyczy wyłącznie Kupujących posiadających polskie obywatelstwo. Poniżej Spółka przedstawia opisy zdarzeń, które mogą zaistnieć.

Zdarzenia od 1 do 5 (oraz ich warianty) dotyczą sytuacji, w której Kupujący legitymuje się polskim dokumentem stwierdzającym tożsamość, tj. polskim dowodem osobistym lub polskim paszportem.

Zdarzenia 6a-6b dotyczą natomiast sytuacji, w której Kupujący nie okazuje Spółce polskiego dokumentu potwierdzającego tożsamość (nie legitymuje się przy zakupie polskim dowodem osobistym ani polskim paszportem).

W każdym przypadku użycia w niniejszym wniosku określenia „dokument zagraniczny” Spółka przyjmuje założenie, iż chodzi o dokument pochodzący z państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej.

Zdarzenie przyszłe 1 – stałe miejsce zamieszkania ustalone na podstawie zagranicznego dokumentu urzędowego niezawierającego adresu oraz:

 1. okazywany przez Kupującego zagraniczny dokument urzędowy oprócz danych osobowych Kupującego zawiera jego zdjęcie.
 2. okazywany przez Kupującego zagraniczny dokument urzędowy oprócz danych osobowych Kupującego, jednakże brak na nim zdjęcia Kupującego.

Zdarzenie przyszłe 2 - stałe miejsce zamieszkania ustalone na podstawie zagranicznego dokumentu urzędowego zawierającego adres i zdjęcie Kupującego przy czym:

 1. zagraniczny dokument urzędowy przedstawiany Spółce przez Kupującego sporządzony jest w języku obcym, innym niż język angielski. Kupujący nie okazuje Spółce tłumaczenia przysięgłego dokumentu na język polski;
 2. zagraniczny dokument przedstawiany Spółce przez Kupującego sporządzony jest w języku angielskim. Kupujący nie okazuje Spółce tłumaczenia przysięgłego dokumentu na język polski;
 3. zagraniczny dokument przedstawiany Spółce przez Kupującego sporządzony jest w języku obcym, innym niż język angielski. Kupujący przedstawia jednak Spółce tłumaczenie przysięgłe tego dokumentu na język polski.

Zdarzenie przyszłe 3 – stałe miejsce zamieszkania ustalone na podstawie zagranicznego dokumentu urzędowego (bez zdjęcia) zawierającego adres Kupującego.

Zdarzenie przyszłe 4 - stałe miejsce zamieszkania ustalone na podstawie zagranicznego dokumentu urzędowego wydanego w państwie stałego miejsca zamieszkania, w którym zawarto informację o adresie zamieszkania Kupującego (inny niż zagraniczny dowód osobisty lub paszport) formalnie potwierdzającego pobyt lub zezwalającym na pobyt Kupującego w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej. Dokumentem tym może być na przykład dokument potwierdzający zameldowanie lub karta stałego pobytu w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej:

 1. Okazywany przez Kupującego zagraniczny dokument oprócz danych osobowych Kupującego zawiera również jego zdjęcie.
 2. Okazywany przez Kupującego zagraniczny dokument zawiera dane osobowego Kupującego, jednakże brak na nim zdjęcia Kupującego.

Zdarzenie przyszłe 5 - stałe miejsce zamieszkania ustalone na podstawie zagranicznego dokumentu prywatnego, który świadczy o przysługującym Kupującemu tytule prawnym do nieruchomości znajdującej się w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej.

Dokumentem, o którym mowa powyżej mogą być na przykład umowa zakupu mieszkania lub umowa najmu mieszkania (domu etc.) znajdującego się w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej, których stroną jest Kupujący.

Zdarzenie przyszłe 6 - ustalenie stałego miejsca zamieszkania Kupującego, który nie okazuje Spółce polskiego dokumentu tożsamości. Kupujący oświadcza Spółce, iż posiada dokument, o którym mowa powyżej, jednakże nie ma możliwości okazania go sprzedawcy w momencie zakupu, konkretnie w chwili sporządzania czeku TAX-FREE.

Kupujący oświadcza Spółce, iż jest obywatelem polskim, mającym stałe miejsce zamieszkania w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej.

Kupujący oświadcza również, że nie posiada obywatelstwa tego państwa (posiada wyłącznie obywatelstwo polskie).

W celu wykazania, iż jego stałe miejsce zamieszkania znajduje się poza terytorium Unii Europejskiej, Kupujący okazuje Spółce zagraniczny dokument urzędowy wydany w państwie stałego miejsca zamieszkania (inny niż zagraniczny dowód osobisty lub zagraniczny paszport), zawierający oprócz danych osobowych również zdjęcie Kupującego, w którym:

 1. brak jest informacji o adresie zamieszkania Kupującego. Dokumentem tym może być na przykład: zagraniczne prawo jazdy, karta ubezpieczenia zdrowotnego, legitymacja studencka.
 2. zawarto informację o adresie zamieszkania Kupującego (jest to adres Kupującego w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej). Dokumentem tym może być na przykład zagraniczne prawo jazdy, karta ubezpieczenia zdrowotnego, legitymacja studencka.

Pytanie pkt a)

Mając powyższe na uwadze wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do wydania Kupującemu tzw. dokumentu TAX FREE, o którym mowa w art. 128 ust. 2 ustawy VAT w odniesieniu do każdego z opisanych we wniosku zdarzeń przyszłych.

W tym miejscu należy wskazać, iż sprzedawca by wystawić podróżnemu tzw. dokumentu TAX FREE, o którym mowa w art. 128 ust. 2 ustawy o VAT powinien posiadać informacje czy zostaną spełnione przez podróżnego podstawowe warunki uprawniające do wystawienia tego dokumentu. Do warunków tych zalicza się m.in. brak stałego miejsca zamieszkania (zwykłego miejsca pobytu) przez podróżnego w UE.

Sprzedawca powinien dokonać weryfikacji tego faktu zgodnie z art. 126 ust. 2 ustawy o VAT, na podstawie przedstawionego przez podróżnego paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Ponadto jak wynika z art. 147 ust. 2 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347, s. 1 ze zm.), dokumentem potwierdzającym stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu podróżnego jest paszport, dowód osobisty lub każdy inny dokument potwierdzający tożsamość uznany za ważny przez państwo członkowskie, na którego terytorium odbywa się dostawa.

Polskie przepisy nie zawierają definicji „dokumentu tożsamości” osoby fizycznej. Wskazać należy, iż co do zasady dokument tożsamości to dokument, który identyfikuje daną osobę, wskazując imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, płeć, numer ewidencyjny oraz wizerunek twarzy tej osoby.

Zgodnie z art. 4 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby fizycznej.

Kolejnym aktem prawnym, który wymienia dokument stwierdzający tożsamość osoby fizycznej, jest ustawa z 13 lipca 2016 r. o dokumentach paszportowych. W art. 4 wskazuje ona, że dokument paszportowy (czyli paszport, paszport tymczasowy, paszport dyplomatyczny, paszport służbowy MSZ) poświadcza tożsamość osoby w nim wskazanej w zakresie danych, jakie ten dokument zawiera.

W przypadku cudzoziemców o tym, jakie dokumenty są dokumentami tożsamości rozstrzyga ustawa z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. Tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdza: karta pobytu, polski dokument tożsamości oraz dokument „zgoda na pobyt tolerowany” w okresie ich ważności.

Zatem mając powyższe na uwadze nie wszystkie dokumenty okazywane przez podróżnego mogą stanowić podstawę do potwierdzenia jego stałego miejsca zamieszkania, a w konsekwencji wszczęcia procedury ubiegania się o zwrot podatku VAT podróżnym na etapie wystawienia dokumentu TAX FREE przez sprzedawcę.

Mając powyższe na uwadze oraz przedstawiony opis sprawy należy uznać, iż w przypadkach dotyczących:

 • zdarzenia 1 pkt a) i b),
 • zdarzenia 2 pkt a), b) i c);
 • zdarzenia 3 pkt a), b) i c);
 • zdarzenia 5
 • zdarzenia 6 pkt a) i b)

wskazane przez Wnioskodawce dokumenty w postaci: zagranicznego prawa jazdy, karty ubezpieczenia zdrowotnego, legitymacji studenckiej, zeznania podatkowego, certyfikat rezydencji podatkowej, dokument prywatny w postaci np. umowy zakupu mieszkania, lub najmu mieszkania lub domu, nie stanowią uznanego w Polsce dokumentu tożsamości, na podstawie którego sprzedawca mógłby uznać, że podróżny nie posiada stałego miejsca zamieszkania w kraju Unii Europejskiej.

W odniesieniu natomiast do zdarzenia przyszłego 4a i 4b, gdzie podróżny przedstawia sprzedawcy dokumenty w postaci dokumentu potwierdzającego zameldowanie lub kartę stałego pobytu w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej, wskazać należy, iż jedynie karta stałego pobytu wraz z fotografią Kupującego jest uznawana w Polsce jako dokument tożsamości.

Tym samym jedynie, w odniesieniu do zdarzenia przyszłego 4a, w przypadku okazania się przez podróżnego kartą stałego pobytu w państwie niebędącym członkiem Unii Europejskiej zawierającą fotografię podróżnego, po spełnieniu pozostałych przesłanek wynikających z ustawy, sprzedający będzie mógł wystawić dokument TAX FREE.

Natomiast w pozostałych przypadkach wskazanych w zdarzeniach przyszłych 4a i 4b, nie można uznać przedstawionych przez podróżnego dokumentów za uznane w Polsce dokumenty tożsamości, z których będzie wynikało, że miejsce zamieszkania podróżnego jest w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej.

Za nieprawidłowe należy uznać, również stanowisko Wnioskodawcy, iż w celu określenia stałego miejsca zamieszkania podróżnego za wystarczające można uznać jego oświadczenie. Jak bowiem wynika wprost z przepisu art. 126 ust. 2, stałe miejsce zamieszkania ustala się na podstawie paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, natomiast oświadczenie podróżnego nie stanowi takiego dokumentu.

Reasumując, Wnioskodawca nie będzie uprawniony do wydania podróżnemu tzw. dokumentu TAX FREE, o którym mowa w art. 128 ust. 2 ustawy o VAT, w sytuacjach opisanych w zdarzeniach: 1 pkt a) i b), 2 pkt a), b) i c), 3, 4 pkt a) - w zakresie dokumentu potwierdzającego zameldowanie, 4b, 5 oraz 6 pkt a) i b), bowiem przedstawione przez podróżnego dokumenty nie stanowią uznanego w Polsce dokumentu tożsamości.

Sprzedawca powinien natomiast wystawić podróżnemu dokument TAX FREE jedynie w przypadku przedstawionym w zdarzeniu przyszłym 4 pkt a) tj. okazania się przez podróżnego kartą stałego pobytu w państwie niebędącym członkiem Unii Europejskiej zawierającą fotografię podróżnego o ile zostaną spełnione pozostałe przesłanki wynikające z ustawy uprawniające sprzedawcę do wydania tego dokumentu.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytań pkt a) w odniesieniu do zdarzeń przyszłych nr: 1 pkt a) i b), 2 pkt a), b) i c), 3, 4 pkt a) - w zakresie dokumentu potwierdzającego zameldowanie, 4 pkt b), 5 oraz 6 pkt a) i b), należało uznać za nieprawidłowe, natomiast w odniesieniu do zdarzenia przyszłego nr 4 pkt a) w przypadku okazania się przez podróżnego kartą stałego pobytu w państwie niebędącym członkiem Unii Europejskiej zawierającą jego fotografię, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

W konsekwencji powyższego w odniesieniu do zdarzeń przyszłych nr: 1 pkt a) i b), 2 pkt a), b) i c), 3, 4 pkt a) - w zakresie dokumentu potwierdzającego zameldowanie, 4b, 5 oraz 6 pkt a) i b), pytania nr 2 i 3 stały się bezprzedmiotowe.

Wskazać w tym miejscu należy, iż pozostałe pytania tj. pkt b) i c) został rozpatrzony jedynie w odniesieniu do zdarzenia przyszłego nr 4 pkt a) w odniesieniu do przypadku gdy podróżny okazał się kartą stałego pobytu w państwie niebędącym członkiem Unii Europejskiej zawierającą jego fotografię, oraz zostały spełnione pozostałe przesłanki wynikające z ustawy, które pozwoliły sprzedającemu na wystawienie na rzecz podróżnego dokumentu TAX FREE.

Pytanie pkt b)

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa Wnioskodawcy do dokonania na rzecz Kupującego zwrotu kwoty podatku VAT, przy założeniu, że spełnione zostaną przesłanki określone w art. 128 ustawy tj.:

 • Kupujący wywiezie zakupiony u Spółki towar poza terytorium Unii Europejskiej nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zakupu;
 • Kupujący przedstawi Spółce Czek TAX-FREE, na którym właściwy organ potwierdził stemplem zaopatrzonym w numerator wywóz towarów;
 • Do Czeku TAX-FREE przymocowany będzie wystawiony przez Spółkę paragon z kasy rejestrującej.

Wskazać należy, że aby uzyskać zwrot, podróżny musi przedstawić dokument wystawiony przez sprzedawcę, na którym urząd celny potwierdził stemplem zaopatrzonym w numerator wywóz towarów. Do dokumentu powinien być przymocowany wystawiony przez sprzedawcę paragon z kasy rejestrującej. Dokument ten niewątpliwie powinien zawierać co najmniej następujące elementy: oznaczenie sprzedawcy i kwotę podatku zapłaconego przy sprzedaży towarów. Dokument powinien być potwierdzony stemplem przez urząd celny potwierdzający wywóz towaru przez podróżnego poza terytorium Unii. Urząd celny ma obowiązek potwierdzenia wywozu towaru poprzez potwierdzenie stemplem dokumentu, o którym mowa, jednakże może to zrobić wyłącznie po sprawdzeniu zgodności danych podróżnego przedstawionych na dokumencie, z tymi ujętymi w paszporcie lub innym dokumencie potwierdzającym tożsamość podróżnego.

Taki potwierdzony stemplem dokument wraz z paragonem fiskalnym podróżny przedstawia sprzedawcy – dopiero na tej podstawie dokonywany jest zwrot podatku.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa należy wskazać, iż skoro Wnioskodawca posiada status sprzedawcy w rozumieniu art. 127 ustawy o VAT i spełnia wszystkie wymagane ustawą warunki do dokonywania zwrotu VAT podróżnym, to w sytuacji gdy podróżny z prawidłowo wystawionym dokumentem TAX FREE zażąda zwrotu podatku, a przy tym zostaną przesłanki określone w art. 128 ustawy, to Wnioskodawca będzie miał prawo do dokonania na rzecz Kupującego zwrotu kwoty podatku VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania pkt b) w odniesieniu do zdarzenia przyszłego nr 4 pkt a) w przypadku okazania przez podróżnego karty stałego pobytu w państwie niebędącym członkiem Unii Europejskiej zawierającej jego fotografię, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Pytanie pkt c)

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa Wnioskodawcy do dokonania korekty stawki podatku VAT zastosowanej przy dokonywaniu dostawy na rzecz Kupującego i zastosowania stawki 0% VAT zamiast stawki krajowej VAT, przy założeniu, że spełnione zostaną przesłanki określone w art. 129 ustawy, tj.:

 • Spółka spełni warunki, o których mowa w art. 127 ust. 4 pkt 1 i 4 ustawy;
 • przed upływem terminu do złożenia deklaracji za dany okres rozliczeniowy Spółka otrzyma Czek TAX-FREE, zawierający potwierdzenie wywozu towarów poza terytorium Unii Europejskiej lub otrzyma ten dokument w terminie określonym w art. 129 ust. 2 ustawy;
 • Spółka będzie posiadać dokumenty, określone odrębnymi przepisami, potwierdzające dokonanie zwrotu kwoty tego podatku - w przypadku, gdy zwrot podatku zostanie dokonany w formie polecenia przelewu, czeku rozrachunkowego lub karty płatniczej.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa należy wskazać, że jeżeli Wnioskodawca spełni warunki określone w art. 129 ustawy VAT, to będzie miał prawo do zastosowania stawki podatku w wysokości 0% do dostawy towarów, od których dokonano zwrotu podatku podróżnemu.

W związku z tym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania pkt c) w odniesieniu do zdarzenia przyszłego nr 4 pkt a) w przypadku okazania przez podróżnego karty stałego pobytu w państwie niebędącym członkiem Unii Europejskiej zawierająej jego fotografię, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.