0114-KDIP1-2.4012.568.2017.2.KT | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Posiadane przez Wnioskodawcę dokumenty związane z wykonaną usługą transportową nie stanowią dla Spółki wystarczającej podstawy do zastosowania stawki VAT 0% w oparciu o § 6 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia w związku z art. 83 ust. 1 pkt 23 oraz art. 83 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy, gdyż warunkiem niezbędnym do zastosowania tej preferencji do ww. usług transportu towarów importowanych jest posiadanie dokumentu potwierdzonego przez urząd celny, z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 23 października 2017 r. (data wpływu 24 października 2017 r.), uzupełnionym w dniu 18 grudnia 2017 r. (data wpływu 21 grudnia 2017 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 5 grudnia 2017 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania 0% stawki VAT dla usług transportowych na podstawie posiadanych dokumentów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 października 2017 r. do tutejszego organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania 0% stawki VAT dla usług transportowych na podstawie posiadanych dokumentów. Wniosek uzupełniony został pismem złożonym w dniu 18 grudnia 2017 r. (data wpływu 21 grudnia 2017 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu nr 0114-KDIP1-2.4012.568.2017.1.KT z dnia 5 grudnia 2017 r. (skutecznie doręczone w dniu 11 grudnia 2017 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka S.A. (dalej jako: Spółka lub Wnioskodawca), jest spółką kapitałową podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest wykonywanie kolejowych przewozów towarowych w komunikacji krajowej i międzynarodowej. Spółka jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny.

Wnioskodawca w ramach swojej działalności wykonuje również usługi transportu międzynarodowego, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 23 i art. 83 ust. 3 ustawy o VAT, realizując dla swoich klientów usługi przewozowe z krajów trzecich (np. z Rosji) na terytorium Polski. W przypadku świadczenia usług tego typu oraz posiadania dokumentów, o których mowa w art. 83 ust. 5 ustawy o VAT, Spółka dokumentuje świadczone usługi stosując stawkę 0%. Wnioskodawca stosuje stawkę podatku VAT 0%, gdy posiada dokument SAD/ uwierzytelnioną kopię dokumentu SAD/ dokument „Poświadczone zgłoszenie celne” (dalej: PZC), z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości usługi transportu do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów.

Do Spółki zwrócił się kontrahent - podmiot szwajcarski (dalej: Klient), z prośbą o stosowanie w przypadku usług transportowych realizowanych na jego rzecz stawki 0%. Spółka powzięła jednak wątpliwości dotyczące tego, jakie dokładnie dokumenty mogą stanowić podstawę do zastosowania obniżonej stawki podatku VAT w przypadku rozliczeń z Klientem.

Opis przypadku:

Klient na podstawie zawartej umowy sprzedaje firmie polskiej (dalej: Importerowi) towar znajdujący się w Rosji, w miejscowości Niznekamsk. Poszczególne partie nabywanego towaru, zgodnie z zamówieniami Importera, są dostarczane do bazy przeładunkowej w miejscowości Chruściel w Polsce, co wiąże się z koniecznością ich przetransportowania na trasie Niznekamsk (Rosja) - Chruściel (Polska).

Jeden z odcinków transportu tego towaru (odcinek Braniewo - Chruściel) obsługuje Wnioskodawca. W uzupełnieniu do wniosku Spółka doprecyzowała, że transport na tym odcinku wykonywany jest w całości na terytorium kraju i jest to usługa transportu towarów, która stanowi część usługi transportu międzynarodowego. Spółka usługi te dokumentuje wystawiając na rzecz Klienta fakturę z podstawową 23% stawką podatku VAT.

Zgodnie z warunkami sprzedaży ustalonymi między Importerem a Klientem, dostawy odbywają się na zasadzie „DAP Chruściel” (INCOTERMS 2010). Wynika to z zapisów w pozycji nr 20 PZC, które Wnioskodawca otrzymuje w formie skanu dokumentu przesyłanego w formie e-mail. Zdaniem Klienta, formuła DAP INCOTERMS 2010 oznacza, iż sprzedawca zobowiązuje się wydać kupującemu sprzedawany towar w określonym miejscu, ponosząc odpowiedzialność za towar i ryzyko jego utraty do momentu wydania towaru w tym określonym miejscu, jak również koszt transportu towaru do tego miejsca.

Klient jest zobowiązany wydać towar kupującemu (Importerowi) w miejscowości Chruściel, ponosząc koszt i ryzyko transportu na całym odcinku Niznekamsk-Chruściel (w tym na odcinku Braniewo-Chruściel). Koszt tego transportu stanowi element ceny płaconej przez kupującego za towar. Importer (kupujący) płaci za towar wraz z jego dostawą (transportem) do konkretnego miejsca, do miejscowości Chruściel.

Tym samym, zdaniem Klienta, już samo wskazanie w PZC warunków dostawy „DAP” powoduje, iż Spółka dokumentując realizowane usługi transportu towarów powinna opodatkować je stawką podatku 0%, gdyż, zdaniem Klienta, warunki określone w przepisie art. 83 ust. 3-5 ustawy o VAT są spełnione.

Ponadto do ww. dokumentu PZC, gdzie wskazuje się w pozycji 20 „DAP”, Klient przedkłada oświadczenie Importera, w którym oświadcza on, iż koszty transportu (bez wskazania wartości tych kosztów) zostały wliczona do wartości wymienionych w tym oświadczeniu faktur handlowych, zgodnie z warunkami dostawy: „DAP Chruściel”. Oświadczenie podpisuje pracownik Importera.

W związku z faktem, iż z przedkładanego przez Klienta dokumentu PZC, przekazywanego poprzez pocztę elektroniczną w formie skanu, nie wynika jednoznacznie jaka wartość usługi transportowej została wliczona do podstawy opodatkowania, Spółka ma wątpliwości czy przedkładane przez Klienta dokumenty, tj. PZC (które Wnioskodawca otrzymuje w formie skanu dokumentu przesyłanego w formie e-mail) ze wskazaniem warunków dostawy „DAP Chruściel”, oraz oświadczenie podpisane przez pracownika Importera, iż koszty transportu zostały wliczone do wartości faktur handlowych (bez wskazania ich wartości), są dokumentami wystarczającymi do zastosowania w przedmiotowym przypadku stawki 0% VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w opisanej w stanie faktycznym sytuacji Spółka realizując usługi transportu towarów na rzecz Klienta na odcinku Braniewo - Chruściel, posiadając dokument PZC (w formie skanu dokumentu przesyłanego w formie e-mail) ze wskazaniem warunków dostawy „DAP Chruściel”, oraz oświadczenie podpisane przez pracownika Importera, iż koszty transportu zostały wliczone do wartości faktur handlowych (bez wskazania ich wartości), ma prawo do zastosowania stawki podatku VAT 0% na podstawie art. 83 ust. 3-5 ustawy o VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy, przepisy ustawy VAT, jak i aktów wykonawczych nie zezwalają na zastosowanie w opisanej w stanie faktycznym sytuacji obniżonej do 0% stawki podatku VAT, ze względu na brak wymaganych przepisami art. 83 ust. 5 dokumentów.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy o VAT, stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług transportu międzynarodowego.

Według definicji art. 83 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy o VAT, przez usługi transportu międzynarodowego, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy o VAT, rozumie się przewóz lub inny sposób przemieszczania towarów z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium kraju.

W przypadku opisanych w pytaniu usług przewozu towarów z Rosji do Polski, usługi te zaliczane są do usług transportu międzynarodowego w rozumieniu art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy o VAT. Przy czym na odcinku Braniewo - Chruściel usług te realizowane są przez Wnioskodawcę.

Zgodnie z art. 83 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy o VAT, dokumentami stanowiącymi dowód świadczenia usług, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy o VAT, są w przypadku transportu towarów przez przewoźnika lub spedytora - list przewozowy lub dokument spedytorski (kolejowy, lotniczy, samochodowy, konosament morski, konosament żeglugi śródlądowej), stosowany wyłącznie w komunikacji międzynarodowej, lub inny dokument, z którego jednoznacznie wynika, że w wyniku przewozu z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia nastąpiło przekroczenie granicy z państwem trzecim, oraz faktura wystawiona przez przewoźnika (spedytora), z tym zastrzeżeniem, że w przypadku transportu towarów importowanych, oprócz tych dokumentów niezbędny jest też dokument potwierdzony przez urząd celno-skarbowy, z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów.

W sytuacji, gdy Importer towaru w cenie za towar uwzględnił koszty transportu i w zgłoszeniu celnym nie wyodrębnił kosztów transportu, zdaniem Spółki dla zastosowania stawki 0% nie jest wystarczające posiadanie dokumentu celnego potwierdzającego zapłatę podatku od wartości towaru wraz z transportem oraz oświadczenia Importera, że koszty transportu zostały wliczone do wartości faktur handlowych.

Ustawodawca wskazuje, iż dla zastosowania stawki VAT w wysokości 0% niezbędne jest posiadanie dokumentu potwierdzonego przez urząd celno-skarbowy, z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów. Takim dokumentem co do zasady, zdaniem Spółki, jest dokument SAD/ uwierzytelniona kopia dokumentu SAD/ dokument „Poświadczone zgłoszenie celne” (PZC). Przy czym dokument PZC powinien być uzyskiwany w takim samym formacie w jakim został wygenerowany przez system służby celnej (tzn. w formacie XML) lub w formie wypisu potwierdzonego przez urząd celny.

W przedmiotowym stanie faktycznym Wnioskodawca posiada dokument PZC w formie skanu przesłanego poprzez pocztę elektroniczną. Ponadto z tego dokumentu nie wynika jednoznacznie, jaka wartość usługi transportowej została wliczona do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów. Do takich wniosków prowadzi dopiero oświadczenie Importera, który wskazuje, iż koszty transportu zostały wliczone do wartości faktur handlowych zgodnie z warunkami dostawy „DAP Chruściel” (bez wskazania wysokości kosztów transportu).

Importer nie wyszczególnił w polu 44 dokumentu celnego kwoty kosztów transportu, natomiast w polu 20 wskazał warunki dostawy wpisując DAP.

Reguły INCOTERMS (International Commercial Terms) są zbiorem międzynarodowych zasad opracowanych przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu, stosowanych przy umowach sprzedaży towarów. DAP - DELIVERED AT PLACE (dostarczony do miejsca) oznacza, iż sprzedawca dostarczył ładunek, jeśli towar został udostępniony kupującemu do rozładunku ze środka transportu, którym został on przetransportowany do określonego miejsca. Sprzedawca ponosi wszelkie ryzyko związane z dostawą towaru do tego miejsca.

Z powyższego wynika, iż Importer odprowadza podatek VAT nie tylko od wartości towaru, ale również od wartości transportu. Jednak ten fakt nie wynika jednoznacznie z dokumentu celnego, co przy literalnym rozumieniu przepisów ustawy o VAT, zdaniem Spółki, uniemożliwia zastosowanie przez Spółkę stawki 0%.

Zdaniem Spółki, dokument PZC (skan) ze wskazaniem warunków dostawy „DAP Chruściel”, oraz oświadczenie podpisane przez pracownika Importera, iż koszty transportu zostały wliczone do wartości faktur handlowych (bez wskazania ich wartości), nie są dokumentami wystarczającymi do zastosowania stawki 0%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu tym podatkiem podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Towarami zaś są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy).

Import towarów, w myśl art. 2 pkt 7 ustawy, jest to przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej.

Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Z powołanego przepisu art. 5 ust. 1 ustawy wynika tzw. zasada terytorialności, zgodnie z którą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług, ale tylko w sytuacji, gdy miejscem ich świadczenia (określanym na podstawie przepisów ustawy) jest terytorium kraju.

Przez terytorium kraju, w myśl definicji zawartej w art. 2 pkt 1 ustawy, rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a. Z kolei terytorium państwa trzeciego to, zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy, terytorium państwa niewchodzące w skład terytorium Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem art. 2a ust. 1 i 3.

W przypadku świadczenia usług, istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług jest określenie miejsca świadczenia danej usługi, od tego bowiem zależy, czy dane świadczenie podlega opodatkowaniu tym podatkiem w Polsce, czy też nie.

Na podstawie art. 28f ust. 1a pkt 2 ustawy, miejscem świadczenia usług transportu towarów na rzecz podatnika posiadającego na terytorium państwa trzeciego siedzibę działalności gospodarczej, stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, dla którego są świadczone te usługi, a w przypadku braku takiej siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej posiadającego na terytorium państwa trzeciego stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu, jeżeli transport ten jest wykonywany w całości na terytorium kraju, jest terytorium kraju.

Podstawowa stawka podatku, stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Przy czym zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednocześnie ustawodawca przewidział obniżone stawki oraz zwolnienia od podatku dla dostaw niektórych towarów i świadczenia niektórych usług oraz określił warunki stosowania obniżonych stawek i zwolnień. Należy przy tym mieć na względzie, że zastosowanie obniżonej stawki lub zwolnienia od podatku - jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania - możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia.

Jak stanowi art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy, stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług transportu międzynarodowego.

Przez usługi transportu międzynarodowego, o których mowa w powyższym przepisie, rozumie się, w myśl art. 83 ust. 3 pkt 1 ustawy, przewóz lub inny sposób przemieszczania towarów:

 1. z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej;
 2. z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium kraju;
 3. z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju (tranzyt);
 4. z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej lub z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju.

Ponadto, na podstawie § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz.U. z 2017 r., poz. 839, z późn. zm.), obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się również do usług transportu towarów, jeżeli transport ten wykonywany jest w całości na terytorium kraju i stanowi część usługi transportu międzynarodowego.

Przy czym, stosownie do § 6 ust. 2 ww. rozporządzenia, przepisy ust. 1 pkt 1-3 stosuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika odpowiednich dokumentów, o których mowa w art. 83 ust. 5 pkt 1 ustawy.

Powołany art. 83 ust. 5 ustawy wskazuje, że dokumentami stanowiącymi dowód świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 pkt 23, są w przypadku transportu:

 1. towarów przez przewoźnika lub spedytora – list przewozowy lub dokument spedytorski (kolejowy, lotniczy, samochodowy, konosament morski, konosament żeglugi śródlądowej), stosowany wyłącznie w komunikacji międzynarodowej, lub inny dokument, z którego jednoznacznie wynika, że w wyniku przewozu z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia nastąpiło przekroczenie granicy z państwem trzecim, oraz faktura wystawiona przez przewoźnika (spedytora), z zastrzeżeniem pkt 2;
 2. towarów importowanych – oprócz dokumentów, o których mowa w pkt 1, dokument potwierdzony przez urząd celny, z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów;
 3. towarów przez eksportera – dowód wywozu towarów;
 4. osób – międzynarodowy bilet lotniczy, promowy, okrętowy lub kolejowy, wystawiony przez przewoźnika na określoną trasę przewozu dla konkretnego pasażera.

Z powyższych przepisów wynika, że podatnik ma możliwość opodatkowania usług transportowych, spełniających definicję transportu międzynarodowego (lub będących ich częścią), stawką podatku w wysokości 0% pod warunkiem posiadania wskazanych w ustawie dokumentów. Podmiot świadczący usługę transportu międzynarodowego towarów importowanych powinien więc posiadać, oprócz dokumentu przewozowego, inny dokument potwierdzony przez organy celne, z którego będzie wynikać fakt wliczenia wartości tej usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów.

W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym Wnioskodawca, polski podatnik zajmujący się wykonywaniem kolejowych przewozów towarowych, w ramach tej działalności świadczy również usługi transportu międzynarodowego, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 23 i art. 83 ust. 3 ustawy, realizując dla swoich klientów usługi przewozowe z krajów trzecich (np. z Rosji) na terytorium Polski. Spółka dokumentuje powyższe usługi stosując stawkę 0% w przypadku posiadania dokumentów, o których mowa w art. 83 ust. 5 ustawy, tj. gdy posiada również dokument SAD/ uwierzytelnioną kopię dokumentu SAD/ dokument „Poświadczone zgłoszenie celne” (PZC), z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości usługi transportu do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów.

W przypadku będącym przedmiotem zapytania kontrahent Wnioskodawcy - podmiot szwajcarski (Klient) sprzedaje firmie polskiej (Importerowi) towar znajdujący się w Rosji (w miejscowości Niznekamsk). Poszczególne partie nabywanego towaru, zgodnie z zamówieniami Importera, są dostarczane do bazy przeładunkowej w miejscowości Chruściel w Polsce, a następnie transportowane na trasie Niznekamsk (Rosja) - Chruściel (Polska). Jeden z odcinków transportu tego towaru (na trasie Braniewo - Chruściel) obsługuje Spółka. Wnioskodawca wskazał, że transport na tym odcinku wykonywany jest w całości na terytorium kraju i jest to usługa transportu towarów, która stanowi część usługi transportu międzynarodowego. Spółka usługi te dokumentuje wystawiając na rzecz Klienta fakturę ze stawką VAT 23%, ma bowiem wątpliwości, czy posiadane dokumenty są wystarczające do zastosowania w tym przypadku 0% stawki VAT. Spółka otrzymuje od Klienta dokument PZC, przekazywany poprzez pocztę elektroniczną w formie skanu, z którego nie wynika jednoznacznie, jaka wartość usługi transportowej została wliczona do podstawy opodatkowania, a także oświadczenie Importera, że koszty transportu zostały wliczone do wartości faktur handlowych (bez wskazania wartości tych kosztów).

Przedmiotem zapytania Wnioskodawcy jest możliwość zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% dla świadczonych na terytorium kraju opisanych usług transportu towarów, stanowiących część usługi transportu międzynarodowego, w oparciu o posiadane dokumenty.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że skoro – jak wynika z wniosku – Spółka świadczy usługi transportowe na rzecz podatnika mającego siedzibę działalności gospodarczej w kraju trzecim (podmiotu szwajcarskiego) i transport ten odbywa się w całości na terytorium kraju, miejscem świadczenia tych usług, określonym na podstawie art. 28f ust. 1a pkt 2 ustawy, jest Polska.

Ponadto trzeba zauważyć, że do świadczonych przez Wnioskodawcę usług transportu towarów, gdy transport ten przebiega wyłącznie przez terytorium Polski, nie mają zastosowania przepisy art. 83 ust. 1 pkt 23 i ust. 3 ustawy, bowiem usługi te nie stanowią usług transportu międzynarodowego w rozumieniu tych regulacji.

Natomiast do opisanych usług może mieć zastosowanie przepis § 6 ust. 1 pkt 1 cyt. wyżej rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r., ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – stanowią one część usługi transportu międzynarodowego.

Z powołanych wyżej regulacji wynika, że prawo podatnika do zastosowania preferencyjnej stawki podatku VAT nie jest nieograniczone. Podatnik ma możliwość opodatkowania 0% stawką VAT usług transportowych, spełniających ustawową definicję transportu międzynarodowego lub wymienionych w ww. rozporządzeniu, pod warunkiem posiadania wskazanych w ustawie dokumentów. Podmiot świadczący usługę transportu towarów importowanych (tj. towarów przywożonych z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej) powinien posiadać - oprócz dokumentu przewozowego - inny dokument potwierdzony przez organy celne, z którego będzie wynikać fakt wliczenia wartości tej usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów.

Istotne jest zatem, aby Wnioskodawca dysponował takimi dokumentami, które pozwalają precyzyjnie określić miejsce nadania towaru, identyfikację towaru, jednostki realizujące transport oraz fakt wliczenia wartości usługi transportowej do podstawy opodatkowania z tytułu importu. W przypadku towarów importowanych prawo do zastosowania preferencyjnej stawki podatku VAT ma bowiem wyłącznie podmiot posiadający dokumenty, o których mowa w art. 83 ust. 5 pkt 1 ustawy oraz potwierdzony przez urząd celny dokument, z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów. Stawka 0% może mieć zastosowanie jedynie do tej wartości usługi transportowej, która została wliczona do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów, co powinno mieć odzwierciedlenie w dokumencie celnym. Jeżeli więc – w przypadku przewozu towarów importowanych - podatnik nie posiada dokumentu, o którym mowa w art. 83 ust. 5 pkt 2 ustawy, ma obowiązek opodatkować usługę transportową, stanowiącą część usługi transportu międzynarodowego, według stawki podstawowej. Wynika to wprost z przepisów art. 83 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy, również w odniesieniu do usług, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, ponieważ regulacja § 6 ust. 2 rozporządzenia odsyła do dokumentów wymienionych w art. 83 ust. 5 pkt 1 ustawy, który z kolei zawiera zastrzeżenie odnoszące do pkt 2 (tj. towarów importowanych).

Trzeba zauważyć, że formułując powyższą regulację ustawodawca, aby nie dopuścić do sytuacji podwójnego opodatkowania przy imporcie towarów usług transportu międzynarodowego na odcinku krajowym, uwarunkował zastosowanie stawki 0% od posiadania przez przewoźnika dokumentu celnego jednoznacznie świadczącego o wliczeniu usługi transportowej do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów. Jednocześnie – co trzeba podkreślić – wymóg ten zapobiega również całkowitemu uniknięciu opodatkowania ww. usług.

Zatem podatnikowi świadczącemu usługę transportu towarów na terytorium Polski, ale będącą częścią usługi transportu międzynarodowego, przysługuje stawka podatku od towarów i usług w wysokości 0% pod warunkiem, że posiada dokumenty wymienione w przepisach art. 83 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy. Tym samym, dla zastosowania stawki 0% dla usługi transportu towarów importowanych, niezbędne jest odpowiednie udokumentowanie wliczenia przedmiotowej usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu.

W niniejszej sprawie warunek ten nie został spełniony, gdyż - jak wskazał Wnioskodawca - w związku ze świadczeniem usług transportu towarów, stanowiących część usługi transportu międzynarodowego, Wnioskodawca nie posiada dokumentów celnych potwierdzonych przez urząd celny, z których jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości wykonanej usługi transportowej do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów.

Tym samym, mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy uznać, że posiadane przez Wnioskodawcę dokumenty związane z wykonaną usługą transportową nie stanowią dla Spółki wystarczającej podstawy do zastosowania stawki VAT 0% w oparciu o § 6 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia w związku z art. 83 ust. 1 pkt 23 oraz art. 83 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy, gdyż warunkiem niezbędnym do zastosowania tej preferencji do ww. usług transportu towarów importowanych jest posiadanie dokumentu potwierdzonego przez urząd celny, z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów.

W świetle powyższych ustaleń, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Należy zaznaczyć, że Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji będzie się pokrywał z opisem stanu faktycznego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej, może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.