Dokumenty przewozowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dokumenty przewozowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
1
lip

Istota:

W zakresie ustalenia okresu przechowywania listów przewozowych

Fragment:

Posiada on również, otrzymany od przewoźnika (spedytora), podpisany i opieczętowany przez niego, skonsolidowany dokument przewozowy, dostosowany kształtem do wymogów art. 6 ust. 1 Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR) z dnia 19 maja 1956 r. Dokument ten zawiera specyfikację dostaw realizowanych w danym okresie rozliczeniowym oraz oświadczenie przewoźnika (spedytora) o dostawie towarów do odbiorców zlokalizowanych w innych niż Polska krajach Unii Europejskiej. Dokument ten przekazywany jest w formie papierowej. Zaznaczyć należy, że jeżeli wystawiona przez Wnioskodawcę faktura VAT posiada wszystkie elementy wymienione w § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 ze zm.), nie musi on posiadać specyfikacji poszczególnych sztuk ładunku. Nie jest zatem prawidłowe utożsamianie pojęcia dokumentu przewozowego z art. 42 ust. 3 pkt 1 ustawy, tylko i wyłącznie z listem przewozowym. Za taki dokument uznać należy każdy dokument potwierdzający powierzenie przewoźnikowi lub spedytorowi przewozu lub spedycji towaru, zgodnego ze specyfikacją i fakturą, poza terytorium kraju i dostarczenie tego towaru do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju.

2014
9
gru

Istota:

Czy w przypadku braku dokumentu przewozowego, z którego wynika, że towary będące przedmiotem WDT zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju, Spółka ma prawo stosować do WDT stawkę podatku w wysokości 0%, jeśli oprócz posiadanej kopii faktury posiada: oświadczenie nabywcy, że towar został przez niego otrzymany na terytorium innego niż Polska kraju Unii Europejskiej bądź potwierdzenie ze strony internetowej przewoźnika o przetransportowaniu towaru na terytorium innego kraju członkowskiego.

Fragment:

Ponadto Wnioskodawca dysponuje dokumentem przewozowym potwierdzającym dostarczenie towarów do nabywcy w innym kraju członkowskim. W przypadku braku przedmiotowego dokumentu przewozowego, Spółka dysponuje opisaną powyżej dokumentację dodatkową, z której jednoznacznie wynika, że towar został dostarczony do miejsca jego przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego innego niż Polska. Należy zatem stwierdzić, że w przypadku braku dokumentu przewozowego posiadana dokumentacja, tj. kopia faktury oraz korespondencja z nabywcą, w której nabywca oświadcza, że towar został przez niego otrzymany na terytorium innego niż Polska kraju Unii Europejskiej bądź potwierdzenie ze strony internetowej przewoźnika o przetransportowaniu towaru na terytorium innego kraju członkowskiego - z której to dokumentacji jednoznacznie wynika, że towar został dostarczony do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju, Spółka posiada prawa do zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla dokonanej WDT. Reasumując, w opisanym stanie faktycznym w przypadku braku dokumentu przewozowego, Spółka posiada prawo zastosowania do WDT stawki podatku w wysokości 0%, ponieważ posiada kopię faktury (pełniącą funkcję specyfikacji poszczególnych sztuk ładunku) oraz oświadczenie nabywcy w formie e-maila o otrzymaniu przez kupującego towaru na terytorium innego niż Polska kraju Unii Europejskiej, bądź potwierdzenie ze strony internetowej przewoźnika o przetransportowaniu towaru na terytorium innego kraju członkowskiego.

2012
23
lis

Istota:

W zakresie prawidłowej dokumentacji dla dostaw wewnątrzwspólnotowych i możliwości zastosowania stawki 0%

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy, przytoczony przepis ustawy nie wskazuje na konkretny format dokumentów przewozowych, jakie Spółka musi posiadać w swojej dokumentacji (np. że dokumentem tym może być wyłącznie list przewozowy CMR). Istotne jest jedynie, aby z przedstawionych dokumentów przewozowych jednoznacznie wynikało, iż WDT miała miejsce, tj. towar został dostarczony do odbiorcy (nabywcy) na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju. Forma w jakiej to potwierdzenie nastąpi, nie ma natomiast istotnego znaczenia w kontekście zastosowania 0% stawki podatku. Oświadczenie, jakie Przewoźnik będzie wypełniał i przekazywał Wnioskodawcy po dokonaniu transportu, zawierało będzie informację stanowiącą potwierdzenie, iż towary objęte konkretną i identyfikowalną poprzez numer przesyłki dostawą zostały dostarczone do odbiorcy na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju. W związku z powyższym, Oświadczenie takie będzie zdaniem Wnioskodawcy pełnić rolę dokumentu przewozowego, o którym mowa w art. 42 ust. 3 pkt 1 ustawy VAT. Dodatkowo, Wnioskodawca pragnie wskazać, iż fakt, że ustawodawca nie wymaga od podmiotów dokonujących WDT posiadania dokumentów przewozowych w ściśle określonej formie, wynika również pośrednio z brzmienia art. 43 ust. 11 ustawy VAT.

2012
23
lis

Istota:

W opinii Organu z opisu sytuacji jak i z uzupełnienia wniosku nie wynika aby Wnioskodawca był w posiadaniu dokumentów, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju – w przypadku gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi (spedytorowi). Powyższego nie wynika również z innych dokumentów będących w posiadaniu Wnioskodawcy. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że w opisanej sytuacji, stanowisko Wnioskodawcy co do możliwości zastosowania stawki 0% w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów należy uznać w całości za nieprawidłowe.

Fragment:

Z opisanej sytuacji wynika, że Wnioskodawca posiada dokumenty przewozowe wystawione na adres pośrednika w Szwecji, który odbiera towar i przekazuje go zgodnie z zamówieniem do nabywcy. Przepisy ustawy nie odnoszą się w ogóle do sytuacji na kogo mają być wystawione dokumenty przewozowe. W związku z tym należy uznać, że co do zasady sam fakt, wystawienia dokumentów przewozowych na pośrednika, nie oznacza, braku możliwości zastosowania 0% stawki podatku dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. W związku z tym fakt wystawienia dokumentów przewozowych na pośrednika, nie wyklucza zastosowania 0% stawki VAT przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów. Również fakt, że dokument nadania paczki nie zawiera wskazania ilości sztuk towaru z uwagi iż dotyczy kilku zamówień, nie wyklucza co do zasady możliwości zastosowania 0% stawki przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towaru. Ponieważ na podstawie specyfikacji i wystawionych faktur można wyodrębnić poszczególne zamówienie, to sytuacja taka nie wpływa na samą możliwość zastosowania stawki 0%. Jednakże w przedmiotowej sprawie istota problemu sprowadza się do oceny czy w opisanej sytuacji Wnioskodawca posiada dokumenty, które uprawniają do zastosowania stawki w wysokości 0%.

2012
24
paź

Istota:

W zakresie przechowywania dokumentów przewozowych CMR w formie elektronicznej.

Fragment:

Podobnie jak w przypadku usług transportu międzynarodowego, warunkiem stosowania stawki 0% w stosunku do powyższych usług, jest posiadanie przez podatnika m.in. dokumentów przewozowych. Mając na uwadze powyższe, Spółka pragnie wskazać, że żadna z regulacji ustawy o VAT oraz rozporządzenia wykonawczego nie określa formy dokumentów przewozowych, w jakiej podatnik świadczący wskazane powyżej usługi powinien dysponować takimi dokumentami, aby był on uprawniony do stosowania stawki 0% do świadczonych przez siebie usług. W szczególności, przepisy te nie stanowią, że dokumenty przewozowe muszą posiadać wyłącznie formę tradycyjnego dokumentu papierowego dla zachowania swojej mocy dowodowej. W związku z powyższym Spółka stoi na stanowisku, że w świetle obowiązujących regulacji w zakresie VAT nie ma żadnych podstaw do różnicowania mocy dowodowej dokumentów przewozowych gromadzonych i przechowywanych w postaci papierowej i tych posiadanych wyłącznie w formie elektronicznej. Tym samym, w ocenie Spółki, gromadzone i przechowywane przez nią dokumenty przewozowe wyłącznie w formie elektronicznej, bez jednoczesnego przechowywania ich w formie papierowej, będą miały taką samą moc dowodową, jak dokumenty papierowe i będą one stanowić jeden z dokumentów będących dowodem świadczenia przez nią usług transportu międzynarodowego oraz usług transportowych wykonywanych na terytorium kraju i Unii Europejskiej, które stanowią część usługi transportu międzynarodowego, którego posiadanie razem z innymi wymaganymi dokumentami będzie uprawniać Spółkę do stosowania stawki 0% do świadczenia tych usług.

2012
22
wrz

Istota:

W zakresie dokumentów uprawniających do zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów

Fragment:

Zgodnie z tym przepisem, w przypadku gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi (spedytorowi), dowodami, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 2, są następujące dokumenty jeżeli łącznie potwierdzają dostarczenie towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju: dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, kopia faktury, specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku. W opinii Spółki, posiadany przez nią w każdej sytuacji dokument CMR, w którym przewoźnik potwierdził przyjęcie towarów do transportu (w poz. 23), nawet gdy brak jest potwierdzenia odbioru towaru w poz. 24 jest dokumentem, o którym mowa w art. 42 ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT. Ustawa o VAT nie określa bowiem definicji dokumentu przewozowego ani elementów jakie powinien on zawierać. Przepisy stanowią wyłącznie o dokumencie przewozowym otrzymanym od przewoźnika odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z którego jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca przeznaczenia. Na potrzeby międzynarodowego transportu drogowego stosuje się przepisy Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR) i Protokół Podpisania z dnia 19 maja 1956 r. (dalej: „ Konwencja ”). Zgodnie z art. 4 Konwencji, list przewozowy stanowi dowód zawarcia umowy przewozu, warunków tej umowy oraz przyjęcia towaru przez przewoźnika, przy czym jego brak lub nieprawidłowość nie wpływa na istnienie ani na ważność umowy przewozu.

2011
19
lis

Istota:

Zastąpienie podpisanej kopii dokumentu CMR oświadczeniem przewoźnika, że towary zostały faktycznie dostarczone do miejsca przesyłki a możliwość zastosowania stawki 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów

Fragment:

Niniejszego faktu Zainteresowany nie jest również w stanie wykazać, na podstawie pozostałych posiadanych dokumentów, tj. dokumentu przewozowego CMR wystawionego przez przewoźnika w chwili przejęcia przez niego towaru oraz posiadanego w chwili wydania towaru zamówienia. Dokument przewozowy CMR wystawiony przez przewoźnika w chwili przejęcia przez niego towaru stanowi bowiem jedynie dowód zawarcia umowy przewozu, warunków umowy oraz przyjęcia towaru przez przewoźnika, a nie stanowi jednoznacznego dowodu jego dostarczenia odbiorcy i odebrania towarów w innym kraju. Podobnie rzecz się ma do zamówienia otrzymanego od nabywcy. Bez wątpienia zamówienie posiadane przez Wnioskodawcę w chwili wydania towaru, mimo, iż pochodzi od nabywcy, nie potwierdza dostarczenia i odebrania towarów przez nabywcę. Reasumując, biorąc pod uwagę powołane regulacje prawne należy stwierdzić, iż Wnioskodawca posiadając oprócz kopii faktury oraz specyfikacji poszczególnych sztuk ładunku, Dokument w formie oświadczenia podpisany przez przewoźnika (wystawiony odrębnie do konkretnej dostawy, jak również wystawiony zbiorczo do wielu przesyłek dokonanych w danym miesiącu) jak również dokument przewozowego CMR wystawionego przez przewoźnika w chwili przejęcia przez niego towaru i zamówienie nie posiada dokumentu, z którego jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone i odebrane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju zatem nie ma prawa do zastosowania 0% stawki podatku od towarów i usług dla transakcji dostawy towarów na rzecz kontrahentów unijnych.

2011
1
paź

Istota:

Prawidłowa dokumentacja dla dostaw wewnątrzwspólnotowych i możliwość zastosowania stawki 0%.

Fragment:

Jak wskazuje Wnioskodawca w swoim zdarzeniu przyszłym, dla realizowanych dostaw w systemie konsolidacji takich dostaw z innym kontrahentem swojego Odbiorcy, będzie posiadał dokumenty przewozowe, z których jednak, pomimo zawartych tam danych identyfikacyjnych, nie będzie wprost wynikało, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, gdyż pokwitowanie odbioru towaru przez nabywcę następuje jedynie na cedule przewoźnika, która stanowi dla niego, a nie dla nadawcy, dowód doręczenia towarów. Szczegółowe przepisy dotyczące dokumentów przewozowych znajdują się w Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) z dnia 19 maja 1956 r. (Dz.U. z 1962 r. Nr 49, poz. 238). Uznać zatem należy, że co do zasady Wnioskodawca, w opisanym zdarzeniu przyszłym będzie posiadał komplet dokumentów wymaganych ustawą, uznany za katalog podstawowy potwierdzających dokonanie wywozu towarów przez przewoźnika i ich dostawę na terytorium innego państwa członkowskiego. Będą to: faktura VAT, specyfikacja dostawy oraz dokument CMR, na którym znajdują się m.in. dane nabywcy. Jednak z dokumentów tych nie będzie wynikał jednoznacznie fakt, że towary, będące przedmiotem dostawy wewnątrzwspólnotowej Wnioskodawcy, zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium innego państwa członkowskiego niż Polska.

2011
1
wrz

Istota:

Czy gromadzone przez Spółkę dokumenty wyszczególnione w zestawach l-IV we wskazanej formie są wystarczające w celu potwierdzenia wywozu towarów stanowiących wewnątrzwspólnotową dostawę towarów poza granice Polski do nabywcy w kraju UE i uprawniają tym samym Spółkę do zastosowania stawki 0% VAT zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o VAT?

Fragment:

W przepisach ustawy o VAT nie wskazano jakiego rodzaju dokumenty przewozowe są wymagane celem udokumentowania faktu dokonania WDT. Nie określają także jakie informacje powinny zawierać, żeby można było uznać, że jednoznacznie potwierdzają wywóz towarów na terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium kraju. Z przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku prawo przewozowe (tj. Dz. U. z 2000 r., Nr 50, poz. 601, ze zm.) wynika, że dokumenty przewozowe mogą mieć różną treść i formę. List przewozowy jest jednym z rodzajów dokumentów przewozowych, ale nie jest to jedyny rodzaj dokumentu przewozowego - gdyż prawo przewozowe nie zawiera ścisłej definicji dokumentu przewozowego. Co więcej, list przewozowy - jak wynika z art. 38 ust. 2 prawa przewozowego stanowi w istocie zapis istotnych warunków wykonania umowy przewozu. Nie musi on zawierać informacji dotyczących potwierdzenia dokonania przewozu. Tym samym dla celów analizowanego przepisu ustawy o VAT lepszym dowodem będzie innego rodzaju dokument przewozowy wystawiony przez przewoźnika lub spedytora, jeśli zawiera on wyraźną informację o dostarczeniu towaru do nabywcy na terytorium kraju UE innego niż Polska. Jeśli dokumenty wspomniane w przepisie art. 42 ust. 3 wg.

2011
1
sie

Istota:

W sytuacji gdy Wnioskodawca posiada kopię faktury, która zawiera również specyfikację towarów oraz dokumenty przewozowe w formie oświadczenia przewoźnika o dostarczeniu towaru, to spełnia warunki zawarte w art. 42 ust. 3, które uprawniają do zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.

Fragment:

Biorąc pod uwagę powyższe tutejszy organ podatkowy stoi na stanowisku, iż dokumentem przewozowym, o którym mowa w art. 42 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, może być każdy dokument otrzymany od przewoźnika (spedytora), podpisany przez niego osobiście, z którego jednoznacznie wynika, że towary będące przedmiotem dostawy zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Zatem dokumentem tym może być zarówno tradycyjny list przewozowy, jak i każdy inny dokument, w tym również oświadczenie przewoźnika o dostarczeniu towaru (oczywiście opatrzony podpisem wystawcy), potwierdzający powyższe. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że w sytuacji gdy Wnioskodawca posiada kopię faktury, która zawiera również specyfikację towarów oraz dokumenty przewozowe w formie oświadczenia przewoźnika o dostarczeniu towaru, to spełnia warunki zawarte w art. 42 ust. 3, które uprawniają do zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.