Dokumenty przetargowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dokumenty przetargowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czynność wydawania w ramach zamówień publicznych dokumentacji przetargowej?

Fragment:

(...) Urząd Miejski jako organ obsługujący Miasto organizuje przetargi na realizację określonych zadań, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo zamówień publicznych. Niezbędnym elementem takiego trybu postępowania jest przekazanie zainteresowanym oferentom specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Specyfikację tę udostępnia się na stronie internetowej. Jednak na wniosek zainteresowanego przetargiem Urząd przekazuje specyfikację w określonym terminie, za odpowiednią opłatą, której wysokość nie może przekroczyć kosztów jej druku i przekazania. W ocenie Urzędu Miasta wydanie, na wniosek wykonawcy, specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie jest żadną z czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, czyli nie jest ani dostawą towarów ani świadczeniem usług. Na poparcie swojego stanowiska Strona przywołuje treść art. 15 ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) oraz § 8 ust. 1 pkt (...)

2011
1
mar

Istota:

Pismem z dnia 06.06.2005 r. (data wpływu 09.06.2005 r.) uzupełnionym w dniach 20.07.2005 r. (25.07.2005 r.) i 11.08.2005 r. (data wpływu 16.08.2005 r.) podatnik Urząd Miejski zwrócił się do organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny: w celu wyłonienia wykonawcy do realizacji zadania Urząd Miejski występujący jako inwestor przystępuje do procedury przetargowej wynikającej z ustawy z dni 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych(Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.).   Nieodłącznym elementem dokumentacji przetargowej jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Specyfikację istotnych warunków zamówienia opracowuje inwestor. Po ogłoszeniu przetargu SIWZ dostarczana jest potencjalnym oferentom na ich wniosek. Pobierający SIWZ uiszczają opłatę określoną przez inwestora. Wysokość opłaty zawiera podatek VAT.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 § 1 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy  z dnia   29.08.1997 r.  Ordynacja  podatkowa (Dz.U.  Nr 137, poz. 926  z  późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Urzędu Miejskiego z dnia 06.06.2005 r. (data wpływu 09.06.2005 r.) uzupełnionego w dniach 20.07.2005 r. (data wpływu 25.07.2005 r.) i 11.08.2005 r. (data wpływu 16.08.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Głubczycach uznaje za prawidłowe stanowisko podatnika zawarte we w/w wniosku z dnia 06.06.2005 r. dotyczącym opodatkowania podatkiem VAT specyfikacji istotnych warunków zamówienia. UZASADNIENIE Pismem z dnia 06.06.2005 r. (data wpływu 09.06.2005 r.) uzupełnionym w dniach 20.07.2005 r. (25.07.2005 r.) i (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy wydanie specyfikacji przetargowej przez spółkę zajmującą się świadczeniem usług sklasyfikowanych wg PKWiU 41.00.20 oraz PKWiU 90.00.11 podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

Fragment:

(...) dotyczy: informacji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zakopanem z dnia 2.06.2004 r. nr PP443-13/04 w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. Dokonując na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) weryfikacji ww. informacji, Dyrektor Izby Skarbowej uzupełnia zawartą w niej ocenę prawną w zakresie opodatkowania czynności wydania dokumentacji przetargowej. Z przedstawionej przez Spółkę opinii Urzędu Statystycznego w Łodzi wynika, iż czynności wykonywane zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych polegające między innymi na sprzedaży specyfikacji istotnych warunków zmówienia mieszczą się w ramach działalności podstawowej (statutowej) danej jednostki. Zatem wykonywane przez Spółkę usługi polegające na odpłatnym przekazaniu dokumentacji zawierającej specyfikację istotnych warunków zamówienia należy klasyfikować w grupowaniach: -PKWiU (...)

2011
1
lut

Istota:

Podatnik pyta, czy dostawa dokumentacji przetargowych w postaci specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Fragment:

(...) W związku z pismem z dnia 08.10.2004r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 14.10.2004r.) oraz pismem uzupełniającym z dnia 20.10.2004r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 21.10.2004r.) w sprawie udzielenia informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) i n f o r m u j e, co następuje; W swoim piśmie podatnik pyta czy dostawa dokumentacji przetargowych w postaci specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Tutejszy organ podatkowy wyjaśnia; Zgodnie z art.5 ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów usług (Dz.U.Nr 54, poz.535), obowiązującej od 1 maja 2004r. opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy sprzedaż specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego zadań inwestycyjnych, za które podatnik pobiera należności od wykonawców podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce 22-procentowej czy nie podlega opodatkowaniu?

Fragment:

(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 24.09.2003 r. (znak: Fn.3327/10/2003), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.), uprzejmie informuje: Z opisanego stanu faktycznego wynika, że Urząd Gminy sprzedaje specyfikacje istotnych warunków zamówienia dot. zadań inwestycyjnych jako towar opodatkowany podatkiem VAT wg stawki 22-procentowej. Po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego oraz obowiązującego stanu prawnego stwierdza się, co następuje: Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie jest towarem w rozumieniu przepisu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.). Odpłatne przekazanie formularza jako czynność nie wymieniona w art. 2 ww. ustawy nie podlega więc opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Ponadto z przepisu art. 34 ust. 4 ustawy z dnia (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług przekazanie kontrahentom dokumentacji przetargowej?.

Fragment:

(...) Pismem z dnia 8 lipca 2004, Spółka zwróciła się do tut. organu podatkowego z zapytaniem w sprawie interpretacji przepisu art.2 ust. 6 ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U Nr 54, poz.535). Stan faktyczny: Spółka objęta jest ustawą o zamówieniach publicznych i w związku z tym przekazuje kontrahentom dokumentację dotyczącą warunków zamówienia . Czy przekazanie takiej dokumentacji podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 Stanowisko podatnika: Podatnik stoi na stanowisku, iż dokumentacja przetargowa nie jest towarem w rozumieniu art. 2 ust. 6 cyt. wyżej ustawy z dnia 11 marca 2004 r. w związku z czym nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT . Po przeanalizowaniu treści zapytania oraz przedstawionego stanu faktycznego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie wyjaśnia: aktem prawnym regulującym w/w zagadnienia jest ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U Nr 54, (...)