Dokumenty handlowe (dokumentacja handlowa) | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dokumenty handlowe (dokumentacja handlowa). Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy produkowany przez Podatnika towar (komponent, mieszanina węglowodorów, szeroka frakcja KTS-F) może być przemieszczany w kraju do rafinerii lub innego odbiorcy na podstawie dokumentów handlowych, bez zastosowania dokumentów ADT?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4, w związku z art. 14a § 1 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm./, w odpowiedzi na Państwa wniosek z dn. 14.11.2006 r. (data wpływu 20.11.2006 r.), uzupełniony pismem z 01.12.2006 r., dotyczący stosowania przepisów ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym /Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Celnego w Ciechanowiep o s t a n a w i a uznać stanowisko, że: przemieszczanie na terytorium kraju, towaru w postaci mieszaniny węglowodorów wyprodukowanych w składzie podatkowym, o kodzie PKWiU 24.66.32-90.00 którego stawka podatku akcyzowego wynosi zero i wymienionego w załączniku do rozporządzenia w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania (wykaz wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, do których nie stosuje się procedury zawieszenia poboru akcyzy), jeżeli towar w tej postaci będzie zużyty (...)

2011
1
kwi

Istota:

Podmiot posiada potwierdzenie zarejestrowania kontrahenta unijnego jako podatnika VAT UE, kopię faktury, specyfikację towarów, zamówienie i KP wpłatę gotówkową. Jednostka pyta czy powinna posiadać jeszcze jakieś dodatkowe dokumenty?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE ======================= Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24 października 2006r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej warunków do uznania dostawy towarów jako wewnatrzwspólnotowa dostawa towarów- stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. U z a s a d n i e n i e ======================= Pismem z dnia 24 października 2006r., uzupełnionym w dniu 02 listopada 2006r. Jednostka zwróciła się do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jej indywidualnej sprawie, w której na dzień złożenia wniosku nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy dokonanie wewnątrzwspólnotowego nabycie środków transportu podlega rozliczeniu na zasadach ogólnych? Jaka stawka podatku VAT powinna zostać zastosowana na fakturze wewnętrznej przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu?

Fragment:

(...) Urząd Skarbowy Kraków – Nowa Huta kierując się dyspozycją art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) wyjaśnia co następuje: Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w sposób zasadniczy zmieniła zakres czynności będących przedmiotem opodatkowania. Obecnie na mocy art. 5 ust. 1 opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: 1. dpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, 2. eksport towarów, 3. import towarów, 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju, 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 ww. ustawy przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art, 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami , które w wyniku dokonanej dostawy są wysłane lub transportowane na terytorium państwa (...)

2011
1
lut

Istota:

Jakie dokumenty potwierdzają dokonanie dostaw wewnątrzwspólnotowych ?.

Fragment:

(...) Pismem z dnia 26 października 2004r. Strona zwróciła się do tutejszego organu podatkowego w sprawie możliwości zastosowania stawki 0 % dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dokonanej na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych w sytuacji posiadania następujących dokumentów potwierdzających dokonanie dostawy 1/ kopia pierwotnego listu przewozowego 2/ kopia faktury 3/ specyfikacja towarów 4/ wydruk raportu zbiorczego za dany okres rozliczeniowy zawierający potwierdzenie dostarczenia towarów do odbiorcy . Stan faktyczny Spółka jest producentem mebli i dokonuje sprzedaży towarów do IKEA TRAIDING UND DESIGN w systemie transakcji trójstronnych . Dostawy towarów do krajów wspólnoty stanowią 98 % sprzedaży Spółki i dokonuje ona średnio 2 wysyłek tygodniowo transportem kolejowym . W przypadku małych ilości wyrobów firma IKEA wykorzystuje zbiorczy magazyn = punkt konsolidacyjny . Następuje (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy podatnik ma obowiązek posiadania łącznie wszystkich dokumentów wymienionych w art. 42 ust. 3 pkt 1-4 ustawy o VAT i w jakiej formie należy uznać potwierdzenie odbioru towaru za prawidłowe ?

Fragment:

(...) Zgodnie z art.42 ust 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz.535 ), dowodami potwierdzającymi, ze towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium Polski i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium Polski, są następujące dokumenty jeżeli łącznie potwierdzają dostarczenie ww. towarów do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium Polski:-dokumenty przewozowe otrzymane od przewożnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towar został dostarczony do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju- w przypadku gdy przewóz towaru jest zlecony przewożnikowi (spedytorowi)-kopia faktury dostawy-specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku-dokument potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa (...)

2011
1
sty

Istota:

Jakie dokumenty firma musi posiadać oraz jakie wystawić żeby można było skorzystać z uproszczonej procedury w handlu wewnątrzunijnym między trzema kontrahentami w świetle ustawy z dnia 11.03.2004 r.o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr. 54 poz.535)?

Fragment:

(...) Zgodnie z art.135 ust.1 pkt. 2 wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna (WTT) ma miejsce wówczas gdy występują w niej łącznie poniższe warunki: dostawa na rzecz ostatniego w kolejności podatnika musi być bezpośrednio poprzedzona wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów u drugiego w kolejności podatnika, drugi w kolejności podatnik, dokonujący dostawy na rzecz ostatniego w kolejności podatnika, nie może posiadać siedziby lub miejsca zamieszkania w państwie członkowskim, w którym kończy się transport lub wysyłka, drugi w kolejności podatnik musi stosować wobec pierwszego i ostatniego w kolejności ten sam numer identyfikacyjny na potrzeby VAT, który został mu przyznany przez państwo członkowskie inne niż to, w którym zaczyna się lub kończy transport lub wysyłka, ostatni w kolejności podatnik musi stosować numer identyfikacyjny na potrzeby VAT państwa członkowskiego, w którym kończy się transport lub wysyłka, ostatni w kolejności podatnik (...)