Dokumenty handlowe (dokumentacja handlowa) | Interpretacje podatkowe

Dokumenty handlowe (dokumentacja handlowa) | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dokumenty handlowe (dokumentacja handlowa). Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy produkowany przez Podatnika towar (komponent, mieszanina węglowodorów, szeroka frakcja KTS-F) może być przemieszczany w kraju do rafinerii lub innego odbiorcy na podstawie dokumentów handlowych, bez zastosowania dokumentów ADT?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4, w związku z art. 14a § 1 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm./, w odpowiedzi na Państwa wniosek z dn. 14.11.2006 r. (data wpływu 20.11.2006 r.), uzupełniony pismem z 01.12.2006 r., dotyczący stosowania przepisów ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym /Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Celnego w Ciechanowiep o s t a n a w i a uznać stanowisko, że: przemieszczanie na terytorium kraju, towaru w postaci mieszaniny węglowodorów wyprodukowanych w składzie podatkowym, o kodzie PKWiU 24.66.32-90.00 którego stawka podatku akcyzowego wynosi zero i wymienionego w załączniku do rozporządzenia w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania (wykaz wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, do których nie stosuje się procedury zawieszenia poboru akcyzy), jeżeli towar w tej postaci będzie zużyty (...)
2011
1
kwi

Istota:
Podmiot posiada potwierdzenie zarejestrowania kontrahenta unijnego jako podatnika VAT UE, kopię faktury, specyfikację towarów, zamówienie i KP wpłatę gotówkową. Jednostka pyta czy powinna posiadać jeszcze jakieś dodatkowe dokumenty?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE ======================= Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24 października 2006r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej warunków do uznania dostawy towarów jako wewnatrzwspólnotowa dostawa towarów- stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. U z a s a d n i e n i e ======================= Pismem z dnia 24 października 2006r., uzupełnionym w dniu 02 listopada 2006r. Jednostka zwróciła się do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jej indywidualnej sprawie, w której na dzień złożenia wniosku nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy dokonanie wewnątrzwspólnotowego nabycie środków transportu podlega rozliczeniu na zasadach ogólnych? Jaka stawka podatku VAT powinna zostać zastosowana na fakturze wewnętrznej przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu?
Fragment:
(...) Urząd Skarbowy Kraków – Nowa Huta kierując się dyspozycją art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) wyjaśnia co następuje: Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w sposób zasadniczy zmieniła zakres czynności będących przedmiotem opodatkowania. Obecnie na mocy art. 5 ust. 1 opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: 1. dpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, 2. eksport towarów, 3. import towarów, 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju, 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 ww. ustawy przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art, 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami , które w wyniku dokonanej dostawy są wysłane lub transportowane na terytorium państwa (...)
2011
1
lut

Istota:
Jakie dokumenty potwierdzają dokonanie dostaw wewnątrzwspólnotowych ?.
Fragment:
(...) Pismem z dnia 26 października 2004r. Strona zwróciła się do tutejszego organu podatkowego w sprawie możliwości zastosowania stawki 0 % dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dokonanej na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych w sytuacji posiadania następujących dokumentów potwierdzających dokonanie dostawy 1/ kopia pierwotnego listu przewozowego 2/ kopia faktury 3/ specyfikacja towarów 4/ wydruk raportu zbiorczego za dany okres rozliczeniowy zawierający potwierdzenie dostarczenia towarów do odbiorcy . Stan faktyczny Spółka jest producentem mebli i dokonuje sprzedaży towarów do IKEA TRAIDING UND DESIGN w systemie transakcji trójstronnych . Dostawy towarów do krajów wspólnoty stanowią 98 % sprzedaży Spółki i dokonuje ona średnio 2 wysyłek tygodniowo transportem kolejowym . W przypadku małych ilości wyrobów firma IKEA wykorzystuje zbiorczy magazyn = punkt konsolidacyjny . Następuje (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy podatnik ma obowiązek posiadania łącznie wszystkich dokumentów wymienionych w art. 42 ust. 3 pkt 1-4 ustawy o VAT i w jakiej formie należy uznać potwierdzenie odbioru towaru za prawidłowe ?
Fragment:
(...) Zgodnie z art.42 ust 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz.535 ), dowodami potwierdzającymi, ze towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium Polski i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium Polski, są następujące dokumenty jeżeli łącznie potwierdzają dostarczenie ww. towarów do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium Polski:-dokumenty przewozowe otrzymane od przewożnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towar został dostarczony do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju- w przypadku gdy przewóz towaru jest zlecony przewożnikowi (spedytorowi)-kopia faktury dostawy-specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku-dokument potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa (...)
2011
1
sty

Istota:
Jakie dokumenty firma musi posiadać oraz jakie wystawić żeby można było skorzystać z uproszczonej procedury w handlu wewnątrzunijnym między trzema kontrahentami w świetle ustawy z dnia 11.03.2004 r.o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr. 54 poz.535)?
Fragment:
(...) Zgodnie z art.135 ust.1 pkt. 2 wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna (WTT) ma miejsce wówczas gdy występują w niej łącznie poniższe warunki: dostawa na rzecz ostatniego w kolejności podatnika musi być bezpośrednio poprzedzona wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów u drugiego w kolejności podatnika, drugi w kolejności podatnik, dokonujący dostawy na rzecz ostatniego w kolejności podatnika, nie może posiadać siedziby lub miejsca zamieszkania w państwie członkowskim, w którym kończy się transport lub wysyłka, drugi w kolejności podatnik musi stosować wobec pierwszego i ostatniego w kolejności ten sam numer identyfikacyjny na potrzeby VAT, który został mu przyznany przez państwo członkowskie inne niż to, w którym zaczyna się lub kończy transport lub wysyłka, ostatni w kolejności podatnik musi stosować numer identyfikacyjny na potrzeby VAT państwa członkowskiego, w którym kończy się transport lub wysyłka, ostatni w kolejności podatnik (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.