IBPP4/443-496/14/LG | Interpretacja indywidualna

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na podstawie dokumentu celnego
IBPP4/443-496/14/LGinterpretacja indywidualna
 1. agencja celna
 2. dokumenty celne
 3. import (przywóz)
 4. import towarów
 5. obniżenie podatku należnego
 6. odliczanie podatku naliczonego
 7. podatek od towarów i usług
 8. prawo do odliczenia
 9. towar handlowy
 10. zapłata podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 8 października 2014 r. (data wpływu 20 października 2014 r.), uzupełnionym pismem z 5 listopada 2014 r. (data wpływu 7 listopada 2014 r.) oraz pismem z 22 grudnia 2014 r. (data wpływu 24 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na podstawie dokumentu celnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na podstawie dokumentu celnego.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 5 listopada 2014 r. oraz pismem z 22 grudnia 2014 r. będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 29 października 2014 r. znak IBPP4/443-496/14/LG.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą dnia 7 sierpnia 2014 r. Wnioskodawca dokonał zakupu towarów handlowych od kontrahenta amerykańskiego. Wystawiono dokument celny (karta 8), w którym jako odbiorca wskazana jest firma Wnioskodawcy X, jako nadawca - kontrahent amerykański Y jako zgłaszający/przedstawiciel firma Z SP. Z O.O.

Na podstawie jednorazowego upoważnienia do działania w formie przedstawicielstwa firma Z dokonała zapłaty VAT, cła i innych opłat (rozliczając się bezpośrednio z agencją celną) w imieniu i na rzecz firmy Wnioskodawcy. Upoważnienie obejmowało wszelkie czynności i formalności przewidziane w przepisach prawa celnego. Następnie firma Wnioskodawcy otrzymała faktury wystawione przez firmę Z obciążające Wnioskodawcę kosztami podatku VAT, cła i innych opłat celnych dokonanych przez Z (faktura na VAT i cło nie ma naliczonej kwoty podatku VAT).

Ponadto w uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że zakupione towary objęte dokumentem celnym są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto Wnioskodawca wskazał, że odprawy celnej dokonała firma Z na podstawie udzielonego pełnomocnictwa bezpośredniego. Na potwierdzenie tych czynności została wystawiona nota księgowa.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy firmie Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego w dokumencie odprawy celnej mimo, że nie rozliczyła się bezpośrednio z agencją celną...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT, firmie Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego w dokumencie celnym. Żaden przepis ustawy o VAT nie uzależnia realizacji prawa do odliczenia podatku z dokumentu celnego od tego, czy podatek ten został zapłacony przez przedstawiciela czy bezpośrednio przez firmę Wnioskodawcy. Wnioskodawca nadmienia również, iż nabyte towary handlowe wykorzystywane są wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przedstawionym opisem sprawy Wnioskodawca w dniu 7 sierpnia 2014 r. dokonał zakupu towarów handlowych od amerykańskiego kontrahenta. Na dokumencie celnym jako odbiorca jest wskazany Wnioskodawca, jako nadawca amerykański kontrahenta a jako zgłaszający/przedstawiciel firma Z sp. z o.o. Firma Z posiadała jednorazowe upoważnienie do działania w formie przedstawicielstwa bezpośredniego, które obejmowało wszelkie czynności i formalności przewidziane w przepisach prawa celnego. Przedstawiciel dokonał zapłaty podatku VAT, cła i innych opłat w imieniu i na rzecz firmy Wnioskodawcy. Następnie Wnioskodawca otrzymał od przedstawiciela fakturę VAT obejmującą koszty podatku VAT, cła i pozostałych opłat. Zakupione towary handlowe są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlegają:

1.odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.eksport towarów;

3.import towarów na terytorium kraju;

4.wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przez import towarów rozumie przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej (art. 2 pkt 8 ustawy).

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy, podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne na których ciąży obowiązek uiszczenia cła, również w przypadku, gdy na podstawie przepisów celnych importowany towar jest zwolniony od cła albo cło na towar zostało zawieszone, w części lub w całości, albo zastosowano preferencyjną, obniżoną lub zerową stawkę celną.

Stosownie do treści art. 19a ust. 9 ustawy, obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów powstaje z chwilą powstania długu celnego, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11.

Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi w przypadku importu towarów - kwota podatku wynikająca z otrzymanego dokumentu celnego.

Jedną z fundamentalnych zasad konstrukcji podatku od towarów i usług jest prawo podatnika do odliczenia podatku zapłaconego w cenie nabycia towarów i usług związanych z działalnością gospodarczą. Podstawowa zasada wspólnotowego systemu VAT, jaką jest zasada neutralności podatku, jest rozumiana jako stosowanie podatku od towarów i usług na wszystkich etapach obrotu gospodarczego z równoczesnym prawem do potrącenia podatku zawartego w poprzedniej fazie obrotu. Wszelkie ograniczenia prawa do odliczenia podatku naliczonego wpływają na neutralność tego podatku i mogą wynikać jedynie z wyraźnej regulacji ustawowej.

Ustawodawca stworzył zatem podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że podatek naliczony stanowi podatek wynikający z dokumentu celnego, zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych wykonywanych przez podatnika (dokonującego importu) oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Ponadto należy również zwrócić uwagę na treść art. 5 ust. 1 Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowego Kodeks Celny (Dz.Urz. UE L. 1992.302.1, ze zm.; dalej -WKC), na warunkach określonych w art. 64 ust. 2 i z zastrzeżeniem przepisów przyjętych w ramach art. 243 ust. 2 lit. b) każda osoba ma prawo do działania przez przedstawiciela reprezentującego ją przed organami celnymi celem dokonania wszelkich czynności i formalności przewidzianych w przepisach prawa celnego.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 WKC przedstawicielstwo może być:

 • bezpośrednie, w tym przypadku przedstawiciel działa w imieniu i na rzecz innej osoby, lub
 • pośrednie, w tym przypadku przedstawiciel działa we własnym imieniu, lecz na rzecz innej osoby.

Stosownie do art. 76 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (t.j. z 2013 r., Dz.U. z 2013 r. poz. 727 ze zm.), czynności dokonane przez przedstawiciela w granicach upoważnienia pociągają za sobą skutki bezpośrednio dla osoby, która go ustanowiła.

Z powyższych regulacji wyraźnie wynika uprawnienie podatnika do działania przy dokonywaniu procedur celnych przy pomocy przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego z wyraźnym zastrzeżeniem, że wszelkie czynności dokonane przez tego przedstawiciela wywołują bezpośrednie skutki dla mocodawcy.

Zgodnie z istotą przedstawicielstwa bezpośredniego, przedstawiciel bezpośredni niejako wyręcza zgłaszającego w wypełnianiu jego obowiązków celnych, na podstawie i w granicach udzielonego mu upoważnienia. Przedstawiciel bezpośredni działa w imieniu i na rzecz osoby reprezentowanej, a tym samym czynność zgłoszenia dokonana przez niego w granicach umocowania pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowanego. Zatem przy przedstawicielstwie bezpośrednim czynności wykonywane przez agenta celnego są wykonywane w imieniu i na rzecz osoby reprezentowanej co oznacza, że wszelkie następstwa prawne z tym związane ponosi wyłącznie osoba reprezentowana.

Powyższe regulacje wyraźnie wskazują, że ustanawiając przedstawiciela bezpośredniego mocodawca uprawnia go, w określonym zakresie, do dokonywania czynności w jego imieniu. Czynności przedstawiciela bezpośredniego jednocześnie wiążą mocodawcę. Stąd, skoro wszelkie czynności przedstawiciela bezpośredniego oddziałują bezpośrednio na sytuację prawną mocodawcy, to również otrzymanie przez tego przedstawiciela dokumentów wywołujących skutki na gruncie prawa publicznego, rodzą określone obowiązki jak i uprawnienia dla mocodawcy na gruncie tych regulacji.

Zatem, Wnioskodawca ma prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokumentu celnego dotyczącego importu towarów handlowych zgłoszonych do odprawy przez przedstawiciela Wnioskodawcy, który również w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy dokonał zapłaty m.in. podatku VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.