Dokumenty celne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dokumenty celne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
25
sty

Istota:

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na podstawie dokumentu celnego

Fragment:

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT, firmie Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego w dokumencie celnym. Żaden przepis ustawy o VAT nie uzależnia realizacji prawa do odliczenia podatku z dokumentu celnego od tego, czy podatek ten został zapłacony przez przedstawiciela czy bezpośrednio przez firmę Wnioskodawcy. Wnioskodawca nadmienia również, iż nabyte towary handlowe wykorzystywane są wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z przedstawionym opisem sprawy Wnioskodawca w dniu 7 sierpnia 2014 r. dokonał zakupu towarów handlowych od amerykańskiego kontrahenta. Na dokumencie celnym jako odbiorca jest wskazany Wnioskodawca, jako nadawca amerykański kontrahenta a jako zgłaszający/przedstawiciel firma Z sp. z o.o. Firma Z posiadała jednorazowe upoważnienie do działania w formie przedstawicielstwa bezpośredniego, które obejmowało wszelkie czynności i formalności przewidziane w przepisach prawa celnego. Przedstawiciel dokonał zapłaty podatku VAT, cła i innych opłat w imieniu i na rzecz firmy Wnioskodawcy. Następnie Wnioskodawca otrzymał od przedstawiciela fakturę VAT obejmującą koszty podatku VAT, cła i pozostałych opłat.

2014
6
lis

Istota:

Prawo Spółki do odliczenia podatku w związku z otrzymaniem od agencji celnych dokumentów celnych

Fragment:

W art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy o VAT, jako warunek odliczenia podatku wskazane jest otrzymanie przez podatnika dokumentów celnych. Przepisy nie wskazują możliwości odliczenia podatku w okresie, w którym to pełnomocnik podatnika otrzymał dokumenty celne. Zatem, zdaniem Spółki, podatek naliczony wynikający z dokumentów celnych, podlega odliczeniu nie wcześniej niż w okresie, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów oraz podatnik, a nie jego pełnomocnik (przedstawiciel celny), otrzymał dokumenty celne. Potwierdza to stanowisko wyrażone w wyroku NSA z dnia 10 czerwca 2003 r. sygn. akt III SA 2827/01, w którym Sąd wskazał, że „ otrzymanie łączy się niewątpliwie z fizycznym posiadaniem dokumentu, rzeczy. Takie znaczenie wymienionego wyrazu potwierdza Słownik języka polskiego /Wyd. PWN Wydanie VIII z 1993 r. t. II sir. 569/. Trzeba też podzielić pogląd, iż otrzymać dokument uprawniający do obniżenia podatku należnego powinien podatnik podatku od towarów i usług, gdyż do niego adresowana jest norma prawna zawarta w art. 19 ust. 3 ustawy o VAT. Gdyby racjonalny ustawodawca zamierzał wskazany przepis, w zakresie otrzymania faktury lub dokumentu celnego, odnieść do innych podmiotów niż sam podatnik powinien użyć sformułowania obejmującego także inne upoważnione przez podatnika osoby.

2014
23
kwi

Istota:

W zakresie terminu odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu towarów na podstawie dokumentu celnego zawierającego błędy

Fragment:

Organu do jednoznacznego wskazania zakresu zadanego pytania nr 2 wniosku ORD-IN, tj. wskazania jakich pozycji dokumentu celnego będzie dotyczyła przedmiotowa korekta zgłoszenia, które mogłyby mieć wpływ na prawo do odliczenia podatku naliczonego z ww. dokumentu celnego, Wnioskodawca wskazał, że w decyzji Naczelnika UC skorygowano następujące pozycje dokumentu celnego: Formularz SAD 1/2 poz. 2 pole 31 (kod CN/Opis). Zainteresowany dodał, że dokonano odliczenia podatku naliczonego wynikającego z otrzymanego dokumentu celnego. Odliczenia podatku dokonano w miesiącu otrzymania dokumentu celnego PZC, tj. w deklaracji składanej za październik 2013 r. Podatek VAT wynikający z importu towarów został opłacony. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. W którym miesiącu przysługuje firmie prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu zaimportowanych towarów... W miesiącu otrzymania dokumentu celnego (PZC) oraz dwóch kolejnych, czy też dopiero w miesiącu otrzymania decyzji z Urzędu Celnego... Jeżeli prawo do odliczenia podatku ma przysługiwać dopiero w momencie otrzymania decyzji, to dotyczy to całego dokumentu celnego, czy tylko pozycji w których stwierdzono błędy... Zdaniem Wnioskodawcy, prawo do odliczenia podatku VAT przysługuje firmie w miesiącu otrzymania dokumentu celnego oraz dwóch następnych. Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j.

2014
30
sty

Istota:

W zakresie właściwego terminu do odliczenia kwoty podatku VAT wynikającej z dokumentu celnego

Fragment:

W ocenie spółki prawo do odliczenia podatku VAT przysługuje spółce na podstawie posiadanych dokumentów celnych SAD. Jak słusznie zauważył Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie transakcja nie została opodatkowana dwa razy, w pierwszej kolejności nastąpił import towarów następnie sprzedaż na terytorium kraju. Ustawa o VAT nie uzależnia prawa do odliczenia od uiszczenia przez podatnika podatku VAT. Konieczne jest aby wystąpił bezpośredni związek zakupu z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, jak również nie mogą mieć miejsca przypadki wskazane w art. 88 ustawy o VAT. W ocenie spółki w przedstawionym stanie faktycznym, posiadane dokumenty celne stanowią podstawę do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego wynikającego z tych dokumentów. Stosownie do brzmienia art. 86 ustawy o VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje co do zasady w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny. W ocenie spółki prawo do odliczenia powstało w momencie otrzymania dokumentów celnych, niemniej jednak możliwość skorzystania z niego nastąpi dopiero w momencie otrzymania interpretacji indywidualnej wydanej przez Ministra Finansów. Zdaniem spółki przez okres od momentu otrzymania dokumentów celnych do momentu wydania interpretacji, z uwagi na próby korekty zgłoszeń celnych, wewnętrzne negocjacje w zakresie prawidłowego ustalenia charakteru transakcji dla celów podatku VAT, wystąpienie przez sprzedawcę z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej, nie było możliwości skorzystania z prawa do odliczenia.

2013
11
sie

Istota:

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokumentu celnego oraz określenie okresu za który przysługuje obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z tego dokumentu celnego

Fragment:

Pobocznie należy dodać, że firma X wystawiając fakturę korygującą, w związku z uwzględnieniem reklamacji, skorygowała jedynie wartość towaru do kwoty „ 0 ” zł, bowiem pierwotnie wystawiona przez nią faktura nie zawierała podatku od towarów i usług - podatek pojawił się dopiero w dokumencie celnym. Stanowisko w zakresie pytania 2: Wnioskodawca dysponuje jedynie skanem dokumentu celnego i uważa, że jest to niewystarczające do dokonania obniżenia podatku należnego o wykazany w tym dokumencie podatek naliczony. Zdaniem Wnioskodawcy dopiero uzyskanie od organów celnych potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii dokumentu celnego będzie umożliwiało obniżenie podatku należnego o podatek naliczony, w rozliczeniu za okres, w którym tę uwierzytelnioną kopię dokumentu celnego Wnioskodawca otrzyma. Taki moment rozliczenia podatku naliczonego z dokumentu celnego, w ocenie Wnioskodawcy, będzie zgodny z postanowieniami art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za: prawidłowe w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokumentu celnego, nieprawidłowe w zakresie okresu za który przysługuje obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokumentu celnego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w dniu 16 listopada 2011r. dokonał importu towaru handlowego, tj. tarcicy.

2013
5
mar

Istota:

Możliwość zastosowania 0% stawki podatku dla usług wykonywanych na towarze objętym procedurą uszlachetniania czynnego

Fragment:

(...) dokumentów celnych, otrzymanie całości lub co najmniej 50% zapłaty za wykonane prace przed upływem 60 dni, licząc od daty wywozu z terytorium kraju poza terytorium UE towaru będącego przedmiotem świadczonych usług. Brak spełnienia powyższych warunków powoduje, iż podatnicy będący podwykonawcami nie mogą korzystać z 0% stawki podatku. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca prowadzi zakład produkcji obuwia. Zleceniodawca, który sprowadził z Ukrainy na terytorium Polski towary objęte procedurą uszlachetniania czynnego w celu ich przerobu zlecił Wnioskodawcy uszycie z tych towarów cholewek skórzanych. Po przerobieniu towary te zostaną wywiezione z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej. Na potwierdzenie wykonania usługi na zlecenie podatnika który sprowadził towary objęte procedurą uszlachetniania czynnego Wnioskodawca posiada: oświadczenie zleceniodawcy, że towary poddane przerobowi zostaną wywiezione poza terytorium Polski, kopię dokumentu celnego potwierdzające otwarcie procedury uszlachetniania czynnego JDA SAD import oraz zakończenie tej procedury, kopie dokumentu celnego IE-599 potwierdzającego opuszczenie (...)

2013
15
sty

Istota:

Uznania kserokopii celnego dokumentu litewskiego za dokument uprawniający do zastosowania stawki 0% w eksporcie

Fragment:

Jako eksporter na dokumentach celnych wskazany jest Wnioskodawca, przy czym zgłoszenia celnego eksportu dokonała w litewskim urzędzie celnym wyprowadzenia litewska firma, która wykonała transport na rzecz Wnioskodawcy. To właśnie podmiot litewski uzyskał komunikat IE-599 a kserokopię tego dokumentu dostarczył Wnioskodawcy. Art. 2 pkt 8 ustawy, jako jeden z warunków do uznania czynności za eksport towarów, stanowi o konieczności uzyskania potwierdzenia wywozu przez urząd celnym, o którym mowa w art. w art. 161 ust. 5 WKC. Jak wynika z tego artykułu zasadniczo zgłoszenia celnego do procedury wywozu dokonuje się w urzędzie celnym wywozu (wewnątrz kraju) na jednolitym Dokumencie Administracyjnym (SAD). W celu kontroli faktycznego opuszczenia obszaru celnego Wspólnoty w charakterze dokumentu potwierdzającego wyprowadzenie stosowany jest egzemplarz nr 3 SAD (art. 286 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2913/92). W kontekście definicji eksportu w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług potwierdzeniem wywozu będzie więc egzemplarz karty 3 SAD z odpowiednimi adnotacjami urzędu celnego wyprowadzenia. Natomiast wraz z wprowadzeniem systemu ECS (Export Control System), pozwalającego na elektroniczną obsługę zgłoszeń wywozowych, dokument SAD w wersji papierowej zastąpiony został komunikatem IE-599 („ Potwierdzenie wywozu ”).

2012
6
kwi

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie terminu do skorzystania z prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającą z decyzji naczelnika urzędu celnego.

Fragment:

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 2 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi w przypadku importu towarów – suma kwot podatku wynikająca z dokumentu celnego i deklaracji importowej, z zastrzeżeniem pkt 5. Art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy stanowi, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny z zastrzeżeniem pkt 2-5 oraz ust. 11, 12, 16 i 18. Na mocy art. 86 ust. 10 pkt 6 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w przypadku decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz w art. 34 – w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał decyzję; obniżenie kwoty podatku należnego następuje pod warunkiem dokonania przez podatnika zapłaty podatku wynikającego z decyzji. W myśl art. 86 ust. 11 ustawy, jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. Stosownie do art. 86 ust. 13 ustawy, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 11, 12, 16 i 18, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.

2011
1
paź

Istota:

Uznanie kserokopii celnego dokumentu litewskiego za dokument uprawniający do zastosowania stawki 0% w eksporcie

Fragment:

Jako eksporter na dokumentach celnych wskazany jest Wnioskodawca, przy czym zgłoszenia celnego eksportu dokonała w litewskim urzędzie celnym wyprowadzenia litewska firma, która wykonała transport na rzecz Wnioskodawcy. To właśnie podmiot litewski uzyskał komunikat IE-599 a kserokopię tego dokumentu dostarczył Wnioskodawcy. Art. 2 pkt 8 ustawy, jako jeden z warunków do uznania czynności za eksport towarów, stanowi o konieczności uzyskania potwierdzenia wywozu przez urząd celnym, o którym mowa w art. w art. 161 ust. 5 WKC. Jak wynika z tego artykułu zasadniczo zgłoszenia celnego do procedury wywozu dokonuje się w urzędzie celnym wywozu (wewnątrz kraju) na jednolitym Dokumencie Administracyjnym (SAD). W celu kontroli faktycznego opuszczenia obszaru celnego Wspólnoty w charakterze dokumentu potwierdzającego wyprowadzenie stosowany jest egzemplarz nr 3 SAD (art. 286 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2913/92). W kontekście definicji eksportu w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług potwierdzeniem wywozu będzie więc egzemplarz karty 3 SAD z odpowiednimi adnotacjami urzędu celnego wyprowadzenia. Natomiast wraz z wprowadzeniem systemu ECS (Export Control System), pozwalającego na elektroniczną obsługę zgłoszeń wywozowych, dokument SAD w wersji papierowej zastąpiony został komunikatem IE-599 („ Potwierdzenie wywozu ”).

2011
1
wrz

Istota:

W jaki sposób rozliczać dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia celnego?

Fragment:

Stosownie do treści § 12 ust. 3 pkt 1, powołanego rozporządzenia, dowodami księgowymi są faktury VAT, w szczególności faktury VAT marża, faktury VAT RR, faktury VAT MP, dokumenty celne, rachunki oraz faktury korygujące i noty korygujące, zwane dalej „ fakturami ”, odpowiadające warunkom określonym w odrębnych przepisach, oznaczone numerem lub w inny sposób umożliwiający powiązanie dowodu z zapisami księgowymi dokonanymi na jego podstawie. Zgodnie z objaśnieniami do podatkowej księgi przychodów i rozchodów, zawartymi w Załączniku Nr 1 do ww. rozporządzenia, do wpisywania zakupu materiałów oraz towarów handlowych według cen zakupu, przeznaczona jest kolumna 10 (zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu). W myśl § 3 pkt 2 ww. rozporządzenia, ceną zakupu jest cena, jaką nabywca płaci za zakupione składniki majątku, pomniejszona o podatek od towarów i usług, podlegający odliczeniu zgodnie z odrębnymi przepisami, a przy imporcie powiększona o należne cło, podatek akcyzowy oraz opłaty celne dodatkowe, obniżoną o rabaty opusty, inne podobne obniżenia, w przypadku zaś otrzymania składnika majątku w drodze darowizny lub spadku – wartość odpowiadającą cenie zakupu takiego samego lub podobnego składnika. Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Zainteresowana posiada dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia celnego zakupionych towarów.