Dokumenty celne | Interpretacje podatkowe

Dokumenty celne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dokumenty celne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na podstawie dokumentu celnego
Fragment:
Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT, firmie Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego w dokumencie celnym. Żaden przepis ustawy o VAT nie uzależnia realizacji prawa do odliczenia podatku z dokumentu celnego od tego, czy podatek ten został zapłacony przez przedstawiciela czy bezpośrednio przez firmę Wnioskodawcy. Wnioskodawca nadmienia również, iż nabyte towary handlowe wykorzystywane są wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z przedstawionym opisem sprawy Wnioskodawca w dniu 7 sierpnia 2014 r. dokonał zakupu towarów handlowych od amerykańskiego kontrahenta. Na dokumencie celnym jako odbiorca jest wskazany Wnioskodawca, jako nadawca amerykański kontrahenta a jako zgłaszający/przedstawiciel firma Z sp. z o.o. Firma Z posiadała jednorazowe upoważnienie do działania w formie przedstawicielstwa bezpośredniego, które obejmowało wszelkie czynności i formalności przewidziane w przepisach prawa celnego. Przedstawiciel dokonał zapłaty podatku VAT, cła i innych opłat w imieniu i na rzecz firmy Wnioskodawcy. Następnie Wnioskodawca otrzymał od przedstawiciela fakturę VAT obejmującą koszty podatku VAT, cła i pozostałych opłat.
2015
25
sty

Istota:
Prawo Spółki do odliczenia podatku w związku z otrzymaniem od agencji celnych dokumentów celnych
Fragment:
W art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy o VAT, jako warunek odliczenia podatku wskazane jest otrzymanie przez podatnika dokumentów celnych. Przepisy nie wskazują możliwości odliczenia podatku w okresie, w którym to pełnomocnik podatnika otrzymał dokumenty celne. Zatem, zdaniem Spółki, podatek naliczony wynikający z dokumentów celnych, podlega odliczeniu nie wcześniej niż w okresie, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów oraz podatnik, a nie jego pełnomocnik (przedstawiciel celny), otrzymał dokumenty celne. Potwierdza to stanowisko wyrażone w wyroku NSA z dnia 10 czerwca 2003 r. sygn. akt III SA 2827/01, w którym Sąd wskazał, że „ otrzymanie łączy się niewątpliwie z fizycznym posiadaniem dokumentu, rzeczy. Takie znaczenie wymienionego wyrazu potwierdza Słownik języka polskiego /Wyd. PWN Wydanie VIII z 1993 r. t. II sir. 569/. Trzeba też podzielić pogląd, iż otrzymać dokument uprawniający do obniżenia podatku należnego powinien podatnik podatku od towarów i usług, gdyż do niego adresowana jest norma prawna zawarta w art. 19 ust. 3 ustawy o VAT. Gdyby racjonalny ustawodawca zamierzał wskazany przepis, w zakresie otrzymania faktury lub dokumentu celnego, odnieść do innych podmiotów niż sam podatnik powinien użyć sformułowania obejmującego także inne upoważnione przez podatnika osoby.
2014
6
lis

Istota:
W zakresie terminu odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu towarów na podstawie dokumentu celnego zawierającego błędy
Fragment:
Organu do jednoznacznego wskazania zakresu zadanego pytania nr 2 wniosku ORD-IN, tj. wskazania jakich pozycji dokumentu celnego będzie dotyczyła przedmiotowa korekta zgłoszenia, które mogłyby mieć wpływ na prawo do odliczenia podatku naliczonego z ww. dokumentu celnego, Wnioskodawca wskazał, że w decyzji Naczelnika UC skorygowano następujące pozycje dokumentu celnego: Formularz SAD 1/2 poz. 2 pole 31 (kod CN/Opis). Zainteresowany dodał, że dokonano odliczenia podatku naliczonego wynikającego z otrzymanego dokumentu celnego. Odliczenia podatku dokonano w miesiącu otrzymania dokumentu celnego PZC, tj. w deklaracji składanej za październik 2013 r. Podatek VAT wynikający z importu towarów został opłacony. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. W którym miesiącu przysługuje firmie prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu zaimportowanych towarów... W miesiącu otrzymania dokumentu celnego (PZC) oraz dwóch kolejnych, czy też dopiero w miesiącu otrzymania decyzji z Urzędu Celnego... Jeżeli prawo do odliczenia podatku ma przysługiwać dopiero w momencie otrzymania decyzji, to dotyczy to całego dokumentu celnego, czy tylko pozycji w których stwierdzono błędy... Zdaniem Wnioskodawcy, prawo do odliczenia podatku VAT przysługuje firmie w miesiącu otrzymania dokumentu celnego oraz dwóch następnych. Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j.
2014
23
kwi

Istota:
W zakresie właściwego terminu do odliczenia kwoty podatku VAT wynikającej z dokumentu celnego
Fragment:
W ocenie spółki prawo do odliczenia podatku VAT przysługuje spółce na podstawie posiadanych dokumentów celnych SAD. Jak słusznie zauważył Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie transakcja nie została opodatkowana dwa razy, w pierwszej kolejności nastąpił import towarów następnie sprzedaż na terytorium kraju. Ustawa o VAT nie uzależnia prawa do odliczenia od uiszczenia przez podatnika podatku VAT. Konieczne jest aby wystąpił bezpośredni związek zakupu z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, jak również nie mogą mieć miejsca przypadki wskazane w art. 88 ustawy o VAT. W ocenie spółki w przedstawionym stanie faktycznym, posiadane dokumenty celne stanowią podstawę do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego wynikającego z tych dokumentów. Stosownie do brzmienia art. 86 ustawy o VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje co do zasady w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny. W ocenie spółki prawo do odliczenia powstało w momencie otrzymania dokumentów celnych, niemniej jednak możliwość skorzystania z niego nastąpi dopiero w momencie otrzymania interpretacji indywidualnej wydanej przez Ministra Finansów. Zdaniem spółki przez okres od momentu otrzymania dokumentów celnych do momentu wydania interpretacji, z uwagi na próby korekty zgłoszeń celnych, wewnętrzne negocjacje w zakresie prawidłowego ustalenia charakteru transakcji dla celów podatku VAT, wystąpienie przez sprzedawcę z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej, nie było możliwości skorzystania z prawa do odliczenia.
2014
30
sty

Istota:
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokumentu celnego oraz określenie okresu za który przysługuje obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z tego dokumentu celnego
Fragment:
Pobocznie należy dodać, że firma X wystawiając fakturę korygującą, w związku z uwzględnieniem reklamacji, skorygowała jedynie wartość towaru do kwoty „ 0 ” zł, bowiem pierwotnie wystawiona przez nią faktura nie zawierała podatku od towarów i usług - podatek pojawił się dopiero w dokumencie celnym. Stanowisko w zakresie pytania 2: Wnioskodawca dysponuje jedynie skanem dokumentu celnego i uważa, że jest to niewystarczające do dokonania obniżenia podatku należnego o wykazany w tym dokumencie podatek naliczony. Zdaniem Wnioskodawcy dopiero uzyskanie od organów celnych potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii dokumentu celnego będzie umożliwiało obniżenie podatku należnego o podatek naliczony, w rozliczeniu za okres, w którym tę uwierzytelnioną kopię dokumentu celnego Wnioskodawca otrzyma. Taki moment rozliczenia podatku naliczonego z dokumentu celnego, w ocenie Wnioskodawcy, będzie zgodny z postanowieniami art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za: prawidłowe w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokumentu celnego, nieprawidłowe w zakresie okresu za który przysługuje obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokumentu celnego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w dniu 16 listopada 2011r. dokonał importu towaru handlowego, tj. tarcicy.
2013
11
sie

Istota:
Możliwość zastosowania 0% stawki podatku dla usług wykonywanych na towarze objętym procedurą uszlachetniania czynnego
Fragment:
(...) dokumentów celnych, otrzymanie całości lub co najmniej 50% zapłaty za wykonane prace przed upływem 60 dni, licząc od daty wywozu z terytorium kraju poza terytorium UE towaru będącego przedmiotem świadczonych usług. Brak spełnienia powyższych warunków powoduje, iż podatnicy będący podwykonawcami nie mogą korzystać z 0% stawki podatku. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca prowadzi zakład produkcji obuwia. Zleceniodawca, który sprowadził z Ukrainy na terytorium Polski towary objęte procedurą uszlachetniania czynnego w celu ich przerobu zlecił Wnioskodawcy uszycie z tych towarów cholewek skórzanych. Po przerobieniu towary te zostaną wywiezione z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej. Na potwierdzenie wykonania usługi na zlecenie podatnika który sprowadził towary objęte procedurą uszlachetniania czynnego Wnioskodawca posiada: oświadczenie zleceniodawcy, że towary poddane przerobowi zostaną wywiezione poza terytorium Polski, kopię dokumentu celnego potwierdzające otwarcie procedury uszlachetniania czynnego JDA SAD import oraz zakończenie tej procedury, kopie dokumentu celnego IE-599 potwierdzającego opuszczenie (...)
2013
5
mar

Istota:
Uznania kserokopii celnego dokumentu litewskiego za dokument uprawniający do zastosowania stawki 0% w eksporcie
Fragment:
Jako eksporter na dokumentach celnych wskazany jest Wnioskodawca, przy czym zgłoszenia celnego eksportu dokonała w litewskim urzędzie celnym wyprowadzenia litewska firma, która wykonała transport na rzecz Wnioskodawcy. To właśnie podmiot litewski uzyskał komunikat IE-599 a kserokopię tego dokumentu dostarczył Wnioskodawcy. Art. 2 pkt 8 ustawy, jako jeden z warunków do uznania czynności za eksport towarów, stanowi o konieczności uzyskania potwierdzenia wywozu przez urząd celnym, o którym mowa w art. w art. 161 ust. 5 WKC. Jak wynika z tego artykułu zasadniczo zgłoszenia celnego do procedury wywozu dokonuje się w urzędzie celnym wywozu (wewnątrz kraju) na jednolitym Dokumencie Administracyjnym (SAD). W celu kontroli faktycznego opuszczenia obszaru celnego Wspólnoty w charakterze dokumentu potwierdzającego wyprowadzenie stosowany jest egzemplarz nr 3 SAD (art. 286 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2913/92). W kontekście definicji eksportu w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług potwierdzeniem wywozu będzie więc egzemplarz karty 3 SAD z odpowiednimi adnotacjami urzędu celnego wyprowadzenia. Natomiast wraz z wprowadzeniem systemu ECS (Export Control System), pozwalającego na elektroniczną obsługę zgłoszeń wywozowych, dokument SAD w wersji papierowej zastąpiony został komunikatem IE-599 („ Potwierdzenie wywozu ”).
2013
15
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie terminu do skorzystania z prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającą z decyzji naczelnika urzędu celnego.
Fragment:
Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 2 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi w przypadku importu towarów – suma kwot podatku wynikająca z dokumentu celnego i deklaracji importowej, z zastrzeżeniem pkt 5. Art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy stanowi, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny z zastrzeżeniem pkt 2-5 oraz ust. 11, 12, 16 i 18. Na mocy art. 86 ust. 10 pkt 6 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w przypadku decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz w art. 34 – w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał decyzję; obniżenie kwoty podatku należnego następuje pod warunkiem dokonania przez podatnika zapłaty podatku wynikającego z decyzji. W myśl art. 86 ust. 11 ustawy, jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. Stosownie do art. 86 ust. 13 ustawy, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 11, 12, 16 i 18, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.
2012
6
kwi

Istota:
Uznanie kserokopii celnego dokumentu litewskiego za dokument uprawniający do zastosowania stawki 0% w eksporcie
Fragment:
Jako eksporter na dokumentach celnych wskazany jest Wnioskodawca, przy czym zgłoszenia celnego eksportu dokonała w litewskim urzędzie celnym wyprowadzenia litewska firma, która wykonała transport na rzecz Wnioskodawcy. To właśnie podmiot litewski uzyskał komunikat IE-599 a kserokopię tego dokumentu dostarczył Wnioskodawcy. Art. 2 pkt 8 ustawy, jako jeden z warunków do uznania czynności za eksport towarów, stanowi o konieczności uzyskania potwierdzenia wywozu przez urząd celnym, o którym mowa w art. w art. 161 ust. 5 WKC. Jak wynika z tego artykułu zasadniczo zgłoszenia celnego do procedury wywozu dokonuje się w urzędzie celnym wywozu (wewnątrz kraju) na jednolitym Dokumencie Administracyjnym (SAD). W celu kontroli faktycznego opuszczenia obszaru celnego Wspólnoty w charakterze dokumentu potwierdzającego wyprowadzenie stosowany jest egzemplarz nr 3 SAD (art. 286 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2913/92). W kontekście definicji eksportu w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług potwierdzeniem wywozu będzie więc egzemplarz karty 3 SAD z odpowiednimi adnotacjami urzędu celnego wyprowadzenia. Natomiast wraz z wprowadzeniem systemu ECS (Export Control System), pozwalającego na elektroniczną obsługę zgłoszeń wywozowych, dokument SAD w wersji papierowej zastąpiony został komunikatem IE-599 („ Potwierdzenie wywozu ”).
2011
1
paź

Istota:
W jaki sposób rozliczać dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia celnego?
Fragment:
Stosownie do treści § 12 ust. 3 pkt 1, powołanego rozporządzenia, dowodami księgowymi są faktury VAT, w szczególności faktury VAT marża, faktury VAT RR, faktury VAT MP, dokumenty celne, rachunki oraz faktury korygujące i noty korygujące, zwane dalej „ fakturami ”, odpowiadające warunkom określonym w odrębnych przepisach, oznaczone numerem lub w inny sposób umożliwiający powiązanie dowodu z zapisami księgowymi dokonanymi na jego podstawie. Zgodnie z objaśnieniami do podatkowej księgi przychodów i rozchodów, zawartymi w Załączniku Nr 1 do ww. rozporządzenia, do wpisywania zakupu materiałów oraz towarów handlowych według cen zakupu, przeznaczona jest kolumna 10 (zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu). W myśl § 3 pkt 2 ww. rozporządzenia, ceną zakupu jest cena, jaką nabywca płaci za zakupione składniki majątku, pomniejszona o podatek od towarów i usług, podlegający odliczeniu zgodnie z odrębnymi przepisami, a przy imporcie powiększona o należne cło, podatek akcyzowy oraz opłaty celne dodatkowe, obniżoną o rabaty opusty, inne podobne obniżenia, w przypadku zaś otrzymania składnika majątku w drodze darowizny lub spadku – wartość odpowiadającą cenie zakupu takiego samego lub podobnego składnika. Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Zainteresowana posiada dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia celnego zakupionych towarów.
2011
1
wrz
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.