Dokumenty | Interpretacje podatkowe

Dokumenty | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dokumenty. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej dokumentów potwierdzających dokonanie dostawy towarów na terytorium innym niż Polska.
Fragment:
(...) dokument e-CMR, 3) potwierdzenie dostarczenia dostawy wystawione w systemie spedycyjnym przewoźnika lub 4) oświadczenie importera wygenerowane w formie elektronicznej, bez konieczności posiadania wersji papierowej tych dokumentów? Zdaniem Wnioskodawcy, dla potwierdzenia wywozu dla realizowanych transakcji wewnątrzwspólnotowych dostaw wystarczające jest posiadanie dokumentów otrzymanych za pośrednictwem komunikacji elektronicznej na skrzynkę pocztową Wnioskodawcy lub dokumentów elektronicznych wygenerowanych w systemach spedycyjnych lub systemach elektronicznego obiegu dokumentów wymienionych w opisie do wniosku w punktach 1) oraz 2) do 4). Dla obu form dokumentacji (skany oryginalnych dokumentów papierowych jak też elektroniczne dokumenty w systemach informatycznych) możliwe jest ustalenie oraz odtworzenie danych, które zawarte są w dokumentach przewozowych w tradycyjnej formie papierowej. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy Zdaniem Wnioskodawcy z uwagi na fakt, że przepisy ustawy o VAT nie stanowią o formie dokumentów wymienionych w art. 42 ust. 3, każda forma tych dokumentów jest dopuszczalna. Otrzymane przez Wnioskodawcę dokumenty w wersji elektronicznej stanowią dowód dostarczenia towarów na terytorium innego państwa członkowskiego.
2017
16
maj

Istota:
W sytuacji, gdy Spółka wypełni wszystkie warunki dla zastosowania zwolnienia od akcyzy, w tym będzie posiadać stosowne oświadczenie podmiotu odbierającego na dokumencie dostawy potwierdzające prawidłowość danych w nim zawartych (data, podpis, krótki opis i podstawa prawna stosowania zwolnienia od akcyzy), Spółka będzie mogła zastosować zwolnienie od akcyzy również w sytuacji, gdy podmiot zużywający użyje nabyte wyroby akcyzowe niezgodnie z ich przeznaczeniem (art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy w stosunku do Spółki nie znajdzie zastosowania).
Fragment:
Podmiot odbierający potwierdza odbiór tych wyrobów na dokumencie dostawy, stosownie wypełniając m.in. pole nr 10 (data i podpis) oraz pole nr 11 kolumna 6 (krótki opis i podstawa prawna zastosowania zwolnienia), określone we wzorze dokumentu dostawy stanowiącym załącznik do rozporządzenia. Spełnione są także w tym momencie warunki zastosowania zwolnienia podatkowego określone we właściwych przepisach ustawy akcyzowej. Po otrzymaniu drugiego egzemplarza dokumentu dostawy Spółka traci możliwość pozyskania wiedzy dotyczącej faktycznego przeznaczenia odbieranego wyrobu akcyzowego. Może natomiast okazać się, że podmiot odbierający użyje później odbieranego wyrobu akcyzowego w sposób niezgodny z przeznaczeniem uprawniającym do zastosowania zwolnienia, na co Spółka nie będzie miała żadnego wpływu, ani o tym wiedziała. Takie użycie będzie wszakże podlegało opodatkowaniu. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia czy wypełnienie przez Wnioskodawcę warunków określonych przepisami prawa, w tym uzyskanie stosownego oświadczenia podmiotu odbierającego na dokumencie dostawy potwierdzającego prawidłowość danych w dokumencie dostawy (data, podpis, krótki opis i podstawa prawna stosowania zwolnienia z akcyzy) uwalnia Wnioskodawcę od odpowiedzialności za zachowania podmiotu odbierającego, na które Wnioskodawca nie ma żadnego wpływu (w tym późniejsze użycie wyrobów akcyzowych niezgodnie z przeznaczeniem dającym prawo do zwolnienia z akcyzy), pozwalając na zastosowanie przez Wnioskodawcę zwolnienia z akcyzy.
2017
10
maj

Istota:
W zakresie zastosowania stawki 0% w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów na podstawie posiadanych dokumentów
Fragment:
W dobie szeroko rozwiniętych technik komunikacji nie ma podstaw, aby odmawiać mocy dowodowej dokumentowi sporządzonemu i przesłanemu w formie elektronicznej. Dokument ten powinien jednak jednoznacznie dowodzić dostarczenie towarów do ich odbiorcy na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju. Wobec tego, jeżeli będzie to kopia ww. dokumentu, faks, albo będzie to dokument udostępniony w formie elektronicznej - e-mail, skan, nie budzący wątpliwości co do jego autentyczności, może on stanowić dowód, o którym mowa w powołanych przepisach ustawy. Brzmienie art. 42 ust. 3 ustawy wskazuje na podstawowy katalog dokumentów, potwierdzających dokonanie wywozu towarów i ich dostawę do nabywcy na terytorium innego państwa członkowskiego, który może być uzupełniony dodatkowymi dokumentami określonymi w art. 42 ust. 11 ustawy. Nie oznacza to jednak, że dla potwierdzenia tej okoliczności wymagane jest „ łączne ” posiadanie wszystkich typów dokumentów wymienionych w powyższych przepisach, o ile posiadane dokumenty jednoznacznie potwierdzają dostarczenie nabywcy towarów na terytorium innego państwa członkowskiego. Przepisy te określają rodzaje dokumentów których posiadanie gwarantuje podatnikom bezpieczne stosowanie stawki preferencyjnej w dostawach wewnątrzwspólnotowych.
2017
24
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie przechowywania dokumentów CMR oraz komunikatów IE-599 w celu stosowania stawki podatku od towarów i usług w wysokości 0% wyłącznie w formie elektronicznej.
Fragment:
Dokumentami, o których mowa powyżej, są dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju (art. 42 ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT). W ocenie Spółki, za dokumenty przewozowe, o których mowa w art. 42 ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT można uznać w szczególności skan podpisanego przez nabywcę towarów dokumentu przewozowego otrzymanego przez przewoźnika (skan podpisanego przez nabywcę dokumentu CMR). Zdaniem Wnioskodawcy, biorąc pod uwagę fakt, że przepisy ustawy o VAT nie stanowią o formie dokumentów wymienionych w art. 42 ust. 3 pkt 1, każda forma tych dokumentów jest dopuszczalna. Należy zauważyć, że w przywołanym artykule nie wskazano, w jakiej formie dokumenty powinny występować, aby uznać je za wystarczające do zakwalifikowania ich jako dowody uprawniające do zastosowania preferencyjnej stawki 0% dla WDT. W rezultacie rozróżnienie dokumentów dla celów dowodowych na dokumenty w formie papierowej (podpisany przez nabywcę egzemplarz dokumentu CMR) czy elektronicznej (skan przesłany jako załącznik do wiadomości e-mail), nie powinno mieć wpływu na możliwość zastosowania stawki podatku 0% dla WDT, o ile jednoznacznie będą dowodzić wywóz i dostarczenie towaru do nabywcy w kraju członkowskim UE innym niż Polska.
2017
18
lut

Istota:
W zakresie uwarunkowań związanych ze stosowaniem zerowej stawki akcyzy.
Fragment:
(...) dokumentu dostawy; importowane przez podmiot, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy; przeznaczone do sprzedaży detalicznej w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów; importowane lub nabywane wewnątrzwspólnotowo w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów przez osobę fizyczną w celach innych niż prowadzenie działalności gospodarczej lub innych niż cele handlowe. Dokument dostawy, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, może być zastąpiony przez inny dokument, w przypadku gdy dokument ten zawiera takie same dane, jakie są wymagane dla dokumentu dostawy. Do dokumentu zastępującego dokument dostawy stosuje się odpowiednio przepisy o dokumencie dostawy – art. 89 ust. 2a ustawy. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 18a ustawy, dokument dostawy to dokument, na podstawie którego przemieszcza się na terytorium kraju wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowane zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.
2017
7
lut

Istota:
Dokumentacja uzasadniająca zastosowanie 0% stawki podatku do dokonywanych dostaw wewnątrzwspólnotowych (schemat z przedpłatą).
Fragment:
Wobec tego, rzeczywiście nie należy utożsamiać pojęcia „ dokumentu przewozowego ”, o którym mowa w art. 42 ust. 3 pkt 1 ustawy, tylko i wyłącznie z listem przewozowym. Za taki dokument uznać należy każdy dokument potwierdzający powierzenie przewoźnikowi lub spedytorowi przewozu lub spedycji towaru, zgodnego ze specyfikacją, poza terytorium kraju i dostarczenie tego towaru do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju. Jeżeli dokument taki potwierdza essentialia negotii umowy przewozu (obowiązkiem kontrahenta przewoźnika jest przekazanie towaru i zapłata wynagrodzenia za przewóz, natomiast podstawowym obowiązkiem przewoźnika jest przetransportowanie towaru do miejsca przeznaczenia i wydanie go odbiorcy), nie można mu odmówić mocy dowodowej. Zakaz utożsamiania „ dokumentu przewozowego ”, o którym mowa w art. 42 ust. 3 pkt 1 ustawy, tylko i wyłącznie z listem przewozowym (np. CMR) nie oznacza jednak całkowitej dowolności w jego zastępowaniu innymi dokumentami (w tym dokumentami wystawianymi tylko przez strony transakcji wewnątrzwspólnotowej, a nie dokumentami wystawianym przez osoby trzecie), które miałby już jako norma, ale inna niż ustawowa, potwierdzać, że przedmiot WDT został rzeczywiście wywieziony do innego państwa członkowskiego UE.
2017
31
sty

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązku złożenia PIT-38.
Fragment:
Natomiast biuro (...) w (...) nie przekazało Wnioskodawcy takiego dokumentu, w związku z czym interweniował uzasadniając, że ów dokument jest potrzebny do rozliczenia z urzędem skarbowym. Zainteresowany otrzymał raport, z którego wynikało, że na zainwestowane 24 554,20 zł poniósł stratę w wysokości 24 544,19 zł. Pozycję tę Wnioskodawca wykazał w kosztach w PIT-38. Wnioskodawca był zdziwiony, że raport został przesłany z Cypru. Istniejąca nadal w Polsce placówka poinformowała Zainteresowanego, że biuro w Polsce – w (...) – zlikwidowano. Ponadto Wnioskodawca wyjaśnił, że operacje finansowe prowadzi pracownik tej firmy. Firma działa nadal, a pracownicy porozumiewają się z Wnioskodawcą w języku polskim. Zainteresowany w bieżącym roku został wezwany do Urzędu Skarbowego w (...) w celu przedstawienia dokumentów w zakresie PIT-38 za 2014 r. Wnioskodawca przedstawił załączony raport i Urząd Skarbowy w (...) nie uznał go za dokument. Zainteresowany skontaktował się telefonicznie z pracownikami biura (...), które działa nadal w Polsce poprzez Internet, z prośbą by przekazano do Urzędu Skarbowego w (...) odpowiedni dokument. W dniu 22 sierpnia 2016 r. Wnioskodawca dowiedział się, że podobne raporty przesłano innym urzędom skarbowym w Polsce, które uznały te raporty.
2016
29
gru

Istota:
Dokumentacja uprawniająca do zastosowania stawki 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
Fragment:
Zatem - nie dowolny dokument a jedynie dokument otrzymany od przewoźnika - odpowiednio CMR lub list przewozowy, ma takie potwierdzenie zawierać. ” Spółka będzie gromadzić dokumenty wymagane w art. 42 ust. 3 ustawy o VAT, tj. dokumenty przewozowe oraz specyfikację sztuk ładunku, przy czym tylko dokumenty przewozowe będą zawierały potwierdzenie faktu dostarczenia towaru na terytorium innego państwa członkowskiego. Spółka zamierza gromadzić i przechowywać dokumenty zarówno w formie papierowej tradycyjnej (jeśli będzie to możliwe) oraz otrzymane wyłącznie za pomocą komunikacji elektronicznej (w pozostałych przypadkach). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w aktualnym stanie prawnym dla zastosowania stawki 0% dla zrealizowanych transakcji WDT wystarczające będzie gromadzenie opisanych dokumentów, w tym w szczególności dokumentów przewozowych zawierających podpis nabywcy otrzymane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności posiadania wersji papierowej tych dokumentów? Zdaniem Wnioskodawcy dla zastosowania stawki 0% dla realizowanych przez Spółkę transakcji WDT wystarczające jest posiadanie dokumentu przewozowego (zawierającego podpis nabywcy potwierdzający odbiór towaru) w formie scanu, otrzymanego za pośrednictwem komunikacji elektronicznej na skrzynkę pocztową Spółki, jeżeli łącznie ze specyfikacją poszczególnych sztuk ładunku potwierdzają dostarczenie towarów będących przedmiotem WDT do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.
2016
17
gru

Istota:
Dokumenty uprawniające do zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla WDT
Fragment:
Z uwagi na to, że ustawa o podatku VAT nie zawiera definicji "dokumentu przewozowego" Spółka zamierza zastąpić dokument przewozowy otrzymany od przewoźnika/spedytora (tzw. dokument CMR) dokumentem transportowym wygenerowanym w obszarze magazynowym sytemu finansowo-księgowego Spółki (system SAP). Dokument ten, który jest dostosowany do wymogów Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR), potwierdzałby powierzenie przewoźnikowi lub spedytorowi przewozu towaru, zgodnego ze specyfikacją. Wspomniany dokument wystawiany byłby przez Spółkę do każdej wysyłki towarów w momencie zgłoszenia się przewoźnika po odbiór towarów, a następnie, po uzupełnieniu informacji dotyczących przewoźnika i zakończeniu załadunku, ostatecznie zatwierdzany w systemie SAP przez osobę odpowiedzialną. Po zatwierdzeniu dokumentu transportowego w systemie SAP dokument zostaje zapisany w systemie bez możliwości wprowadzania zmian w ¡ego treści. Dokument transportowy tworzony przez Spółkę po zakończeniu załadunku wysyłanych towarów na środek transportu przewoźnika zawierałby informacje analogiczne do tych, które są zawarte w standardowym dokumencie CMR, w tym m.in. następujące dane: kolejny unikatowy numer dokumentu transportowego nadawany przez system SAP, który jest przywołany na fakturze sprzedaży, datę wystawienia dokumentu transportowego, nazwę i adres nadawcy (Spółki), nazwę i adres odbiorcy (miejsce przeznaczenia towarów), nazwę i adres przewoźnika, dane środka transportu (numer rejestracyjny), określenie ilości i rodzaju przewożonego towaru, wagę netto, brutto towaru, datę przyjęcia towaru do przewozu przez przewoźnika.
2016
15
gru

Istota:
W zakresie dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w celu zastosowania preferencyjnej stawki podatku
Fragment:
W dobie szeroko rozwiniętych technik komunikacji nie ma podstaw, aby odmawiać mocy dowodowej dokumentowi sporządzonemu i przesłanemu w formie elektronicznej. Dokument ten powinien jednak jednoznacznie dowodzić dostarczenie towarów do ich odbiorcy na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju. Wobec tego, jeżeli będzie to kopia ww. dokumentu, faks, albo będzie to dokument udostępniony w formie elektronicznej - e-mail, skan, nie budzący wątpliwości co do jego autentyczności, może on stanowić dowód, o którym mowa w powołanych przepisach ustawy. Brzmienie art. 42 ust. 3 ustawy wskazuje na podstawowy katalog dokumentów, potwierdzających dokonanie wywozu towarów i ich dostawę do nabywcy na terytorium innego państwa członkowskiego, który może być uzupełniony dodatkowymi dokumentami określonymi w art. 42 ust. 11 ustawy. Nie oznacza to jednak, że dla potwierdzenia tej okoliczności wymagane jest „ łączne ” posiadanie wszystkich typów dokumentów wymienionych w powyższych przepisach, o ile posiadane dokumenty jednoznacznie potwierdzają dostarczenie nabywcy towarów na terytorium innego państwa członkowskiego. Przepisy te określają rodzaje dokumentów, których posiadanie gwarantuje podatnikom bezpieczne stosowanie stawki preferencyjnej w dostawach wewnątrzwspólnotowych.
2016
2
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Dokumenty
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.