Dokumenty | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dokumenty. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
3
maj

Istota:

Dokumentacja uprawniająca do zastosowania 0% stawki VAT dla dokonywanych wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów.

Fragment:

I FPS 1/10, Spółka stoi na stanowisku, że dla zastosowania stawki 0% VAT w przypadku WDT, nie jest konieczne posiadanie wszystkich dokumentów wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy o VAT, a jedynie posiadanie jednego z dowodów wskazanych w tym przepisie razem z innymi dokumentami (mogą to być dokumenty wymienione w art. 42 ust. 11 ustawy o VAT lub też inne dowody), które łącznie, jednoznacznie potwierdzają dostawę towarów do nabywcy na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego. Wobec tego, zdaniem Spółki nieposiadanie dokumentu przewozowego, o którym mowa w art. 42 ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT, przy jednoczesnym gromadzeniu dokumentacji dodatkowej, o której mowa w art. 42 ust. 11 ustawy o VAT, jeżeli łącznie, jednoznacznie potwierdza ona dostawę towarów do nabywcy na terytorium innego państwa członkowskiego, nie pozbawia Spółki prawa do zastosowania 0% stawki VAT. W świetle powyższego, Spółka pragnie podkreślić, iż jej zdaniem, gromadzone przez nią dokumenty jednoznacznie potwierdzają, iż towary będące przedmiotem dostaw opisanych w zdarzeniu przyszłym zostały wywiezione z terytorium Polski i dostarczone do Nabywcy w innym państwie członkowskim. Analiza Przypadku 2a) (i) Dokumenty gromadzone przez Spółkę Dokumenty gromadzone w ramach Przypadku 2a), oprócz kopii faktury opisanej szczegółowo powyżej, zawierają każdorazowo przesłane drogą elektroniczną skany oświadczeń podpisanych przez Nabywcę, wskazujących, że towary będące przedmiotem WDT zostały przez niego otrzymane na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego.

2018
3
maj

Istota:

Dokumentacja uprawniająca do zastosowania 0% stawki VAT dla dokonywanych wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów.

Fragment:

I FPS 1/10, Spółka stoi na stanowisku, że dla zastosowania stawki 0% VAT w przypadku WDT, nie jest konieczne posiadanie wszystkich dokumentów wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy o VAT, a jedynie posiadanie jednego z dowodów wskazanych w tym przepisie razem z innymi dokumentami (mogą to być dokumenty wymienione w art. 42 ust. 11 ustawy o VAT lub też inne dowody), które łącznie, jednoznacznie potwierdzają dostawę towarów do nabywcy na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego. Wobec tego, zdaniem Spółki nieposiadanie dokumentu przewozowego, o którym mowa w art. 42 ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT, przy jednoczesnym gromadzeniu dokumentacji dodatkowej, o której mowa w art. 42 ust. 11 ustawy o VAT, jeżeli łącznie, jednoznacznie potwierdza ona dostawę towarów do nabywcy na terytorium innego państwa członkowskiego, nie pozbawia Spółki prawa do zastosowania 0% stawki VAT. W świetle powyższego, Spółka pragnie podkreślić, iż jej zdaniem, gromadzone przez nią dokumenty jednoznacznie potwierdzają, iż towary będące przedmiotem dostaw opisanych w zdarzeniu przyszłym zostały wywiezione z terytorium Polski i dostarczone do Nabywcy w innym państwie członkowskim. Analiza Przypadku 2b) (i) Dokumenty gromadzone przez Spółkę Dokumenty gromadzone w ramach Przypadku 2b), oprócz kopii faktury opisanej szczegółowo powyżej, zawierają każdorazowo zbiorcze zestawienie faktur (dokumentujących dostawy dokonane w danym okresie) wysyłane do Nabywców.

2018
27
kwi

Istota:

Rozpoznanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w ramach transakcji trójstronnej i opodatkowanie 0% stawką VAT na podstawie posiadanych dokumentów.

Fragment:

(...) dokument potwierdzający załadunek towaru na środek transportu (Lieferschein), zawierający specyfikacje typu (nazwy) towaru oraz jego liczby lub sztuk; dokument potwierdzający zapłatę za dostarczane O. towary, sporządzany w formie elektronicznego wydruku z systemu informatycznego banku O.; dokument sporządzany w formie pisemnej przez O., w którym zawierane są następujące informacje: oznaczenie miejsca odbioru towaru i kontrahenta (w tym przypadku R. AG) oznaczenie środka transportu (wskazanie numeru rejestracyjnego pojazdu); wskazanie dokonania odbioru towaru (wskazanie daty odbioru); wskazanie miejsca dostarczenia towaru (wskazanie miejsca dostawy). Powyższe wyliczenie wymienia zarówno dokumenty, o których mowa w art. 42 ust. 3 pkt 3 uVAT, tj. dokumenty wymienione w pkt a - b powyżej oraz dokumenty, o których mowa w art. 42 ust. 11 uVAT, tj. dokumenty wymienione w pkt c - e powyżej. Wobec tego można uznać, że choć R. AG nie dysponuje dokumentami przewozowymi otrzymanymi od przewoźnika towaru, to jednak posiadana przez niego dokumentacja zawiera część dokumentów wskazanych w przepisie art. 42 ust. 3 uVAT, które są uzupełniane dokumentami, o których mowa w art. 42 ust. 11 uVAT.

2018
16
kwi

Istota:

Przechowywanie dokumentów CMR w formie elektronicznej.

Fragment:

Gromadzi on i przechowuje wymagane do udokumentowania świadczenia usług oraz uzasadnienia zastosowania odwrotnego obciążenia VAT dokumenty, w tym dokumenty CMR, w formie papierowej. W związku z tym, że przechowywanie dokumentów w takiej formie pochłania znaczne nakłady, Wnioskodawca chciałby przejść na elektroniczny system przechowywania dokumentów CMR. Dokumenty te byłyby przechowywane w siedzibie spółki matki poza granicami Polski (w Holandii) w formie elektronicznej, tzn. w formie plików zapisanych na serwerze w specjalnym programie archiwizacyjnym. Po wystawieniu dokumentu w systemie komputerowym, dokonywana będzie jego automatyczna archiwizacja, bez możliwości ingerowania w treść i formę dokumentu, co umożliwia wydrukowanie kopii dokumentu CMR w niezmienionej postaci w dowolnym czasie. System ten dotyczyłby tylko i wyłącznie dokumentów CMR powiązanych ze świadczeniem ww. usług transportowych z zastosowaniem odwrotnego obciążenia. Wnioskodawca planuje przechowywanie wystawionych dokumentów CMR w komputerowym systemie archiwizacyjnym w sposób zapewniający autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność dokumentów od momentu ich wystawienia do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Autentyczność pochodzenia oznacza pewność co do (...)

2018
15
kwi

Istota:

Skoro, pomimo braku dokumentu przewozowego, Spółka posiada/będzie posiadała zbiorcze zestawienie potwierdzające otrzymanie towarów wyszczególnionych na fakturach w danym miesiącu, kopię faktur zawierającą specyfikację dostarczanego towaru, potwierdzony przez firmę transportową z chwilą załadunku towaru dokument WZ zawierający specyfikację towaru wydanego z magazynu Spółki, oraz potwierdzenie zapłaty za towar, należy uznać, że jest/będzie uprawniona do opodatkowania dostaw towarów stanowiących wewnątrzwspólnotową dostawę towarów 0% stawką VAT.

Fragment:

Natomiast w myśl art. 42 ust. 11 ustawy, w przypadku gdy dokumenty, o których mowa w ust. 3-5, nie potwierdzają jednoznacznie dostarczenia do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju towarów, dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą być również inne dokumenty wskazujące, że nastąpiła dostawa wewnątrzwspólnotowa, w szczególności: korespondencja handlowa z nabywcą, w tym jego zamówienie; dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu; dokument potwierdzający zapłatę za towar, z wyjątkiem przypadków, gdy dostawa ma charakter nieodpłatny lub zobowiązanie jest realizowane w innej formie, w takim przypadku inny - dokument stwierdzający wygaśnięcie zobowiązania; dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju. Trzeba w tym miejscu zauważyć, że ustawa o podatku od towarów i usług nie zawiera definicji „ dokumentu przewozowego ”. Nawiązując do cyt. art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy, dokument ten powinien być dowodem potwierdzającym (łącznie z pozostałymi dowodami), że towar będący przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy został wywieziony z terytorium kraju i dostarczony do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

2018
29
mar

Istota:

 • zwolnienie od podatku, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy usług psychologa,
 • zwolnienie od podatku, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy czynności specjalisty ds. rekrutacji, dotyczących uzupełniania dokumentów rekrutacyjnych do udziału w projekcie.
 • Fragment:

  Zatem, mając na uwadze przywołane wyżej przepisy prawa oraz orzecznictwo TSUE należy stwierdzić, że w okolicznościach analizowanej sprawy świadczone przez Wnioskodawcę usługi specjalisty ds. rekrutacji, dotyczących uzupełniania dokumentów rekrutacyjnych do udziału w projekcie, nie spełniają przesłanki przedmiotowej warunkującej zastosowanie zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy. Usługi te bowiem nie służą bezpośrednio profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia osób badanych, gdyż ich celem nie jest postawienie diagnozy, rozpoczęcie lub kontynuacja procesu leczenia lecz ww. uzupełnienia dokumentów rekrutacyjnych jest elementem dodatkowym wynikającym z potrzeby spełnienia wymogów formalnych dla rekrutacji kandydatów. Tym samym w analizowanej sprawie brak jest podstaw prawnych do objęcia wykonywanych przez Wnioskodawcę usług specjalisty ds. rekrutacji, dotyczących uzupełniania dokumentów rekrutacyjnych do udziału w projekcie zwolnieniem od podatku, o którym mowa w ww. przepisie. Podsumowując, świadczenie usług specjalisty ds. rekrutacji, dotyczących uzupełniania dokumentów rekrutacyjnych do udziału w projekcie, nie podlega zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy. Celem wykonywania ww. usług – jak wyjaśniono wyżej – nie jest bowiem profilaktyka, zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawa zdrowia osób badanych, a zatem – pomimo spełnienia przez Wnioskodawcę przesłanki podmiotowej – w odniesieniu do świadczonych usług nie jest spełniona przesłanka przedmiotowa wymagana dla uzyskania uprawnienia do zwolnienia od podatku w oparciu o ww. przepis.

  2018
  14
  mar

  Istota:

  Skoro Wnioskodawca dokonując eksportu pośredniego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej posiadających siedzibę poza terytorium Unii Europejskiej otrzyma od Agencji Celnej lub Nabywcy wywożącego towar poza UE w terminie określonym w art. 41 ust. 6 i 7 ustawy, dokument potwierdzający wywóz w postaci kopii komunikatu IE 599, to będzie uprawniony do zastosowania stawki VAT w wysokości 0% na warunkach określonych w przepisach ustawy. Nadmienić należy, iż w tym przypadku nie ma znaczenia jakiego rodzaju dokument potwierdzający nabycie otrzyma Nabywca tj. paragon czy fakturę.

  Fragment:

  Z kolei art. 41 ust. 6 w związku z art. 41 ust. 11 stwierdza, iż w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 8 lit. b ma zastosowanie stawka 0% pod warunkiem, iż podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym dokonał dostawy towarów, otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru. Z dokumentu tego winna wynikać tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i wywozu. Dokumentem tym jest w szczególności: dokument w formie elektronicznej otrzymany z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych albo potwierdzony przez właściwy organ celny wydruk tego dokumentu; dokument w formie elektronicznej pochodzący z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych, otrzymany poza tym systemem, jeżeli zapewniona jest jego autentyczność; zgłoszenie wywozowe w formie papierowej złożone poza systemem teleinformatycznym służącym do obsługi zgłoszeń wywozowych albo jego kopia potwierdzona przez właściwy organ celny. Ustawodawca tym samym przedstawił otwarty katalog dokumentów, których posiadanie uprawnia podatnika do zastosowania stawki 0%. Katalog ten wymienia dokument w formie elektronicznej pochodzący z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych, otrzymany poza tym systemem, jeżeli zapewniona jest jego autentyczność. Dokumentem tym jest niewątpliwie kopia komunikatu IE 599, którego autentyczność zapewnia system ECS umożliwiający dokonywanie zgłoszeń celnych.

  2018
  2
  lut

  Istota:

  Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do zastosowania stawki podatku w wysokości 0% w odniesieniu do sprzedaży na rzecz nabywcy.

  Fragment:

  Jednakże zgodnie z art. 41 ust. 6 ustawy  stawkę podatku 0% stosuje się w eksporcie towarów, o którym mowa w ust. 4 i 5, pod warunkiem że podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej. Na podstawie art. 41 ust. 6a ustawy  dokumentem, o którym mowa w ust. 6, jest w szczególności: dokument w formie elektronicznej otrzymany z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych albo potwierdzony przez właściwy organ celny wydruk tego dokumentu; dokument w formie elektronicznej pochodzący z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych, otrzymany poza tym systemem, jeżeli zapewniona jest jego autentyczność; zgłoszenie wywozowe w formie papierowej złożone poza systemem teleinformatycznym służącym do obsługi zgłoszeń wywozowych albo jego kopia potwierdzona przez właściwy organ celny. Jak wskazuje art. 41 ust. 6 ustawy, aby podatnik miał prawo zastosować stawkę podatku w wysokości 0% do eksportu towarów, przed terminem do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, musi posiadać dokument potwierdzający wywóz tych towarów poza terytorium Unii Europejskiej. Od dnia 31 sierpnia 2007 r. w Polsce zaczęła w pełni funkcjonować I faza Systemu Kontroli Eksportu (ang. Export Control System, ECS). Od tego momentu zmianie uległy zasady dokonywania zgłoszeń celnych do procedury wywozu, procedury uszlachetnienia biernego i powrotnego wywozu.

  2018
  30
  sty

  Istota:

  Jeżeli Wnioskodawca spełni warunki określone w art. 129 ustawy VAT, to będzie miał prawo do zastosowania stawki podatku w wysokości 0% do dostawy towarów, od których dokonano zwrotu podatku podróżnemu.

  Fragment:

  Wskazać należy, iż co do zasady dokument tożsamości to dokument, który identyfikuje daną osobę, wskazując imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, płeć, numer ewidencyjny oraz wizerunek twarzy tej osoby. Zgodnie z art. 4 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby fizycznej. Kolejnym aktem prawnym, który wymienia dokument stwierdzający tożsamość osoby fizycznej, jest ustawa z 13 lipca 2016 r. o dokumentach paszportowych. W art. 4 wskazuje ona, że dokument paszportowy (czyli paszport, paszport tymczasowy, paszport dyplomatyczny, paszport służbowy MSZ) poświadcza tożsamość osoby w nim wskazanej w zakresie danych, jakie ten dokument zawiera. W przypadku cudzoziemców o tym, jakie dokumentydokumentami tożsamości rozstrzyga ustawa z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. Tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdza: karta pobytu, polski dokument tożsamości oraz dokument „ zgoda na pobyt tolerowany ” w okresie ich ważności. Zatem mając powyższe na uwadze nie wszystkie dokumenty okazywane przez podróżnego mogą stanowić podstawę do potwierdzenia jego stałego miejsca zamieszkania, a w konsekwencji wszczęcia procedury ubiegania się o zwrot podatku VAT podróżnym na etapie wystawienia dokumentu TAX FREE przez sprzedawcę.

  2018
  16
  sty

  Istota:

  Posiadane przez Wnioskodawcę dokumenty związane z wykonaną usługą transportową nie stanowią dla Spółki wystarczającej podstawy do zastosowania stawki VAT 0% w oparciu o § 6 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia w związku z art. 83 ust. 1 pkt 23 oraz art. 83 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy, gdyż warunkiem niezbędnym do zastosowania tej preferencji do ww. usług transportu towarów importowanych jest posiadanie dokumentu potwierdzonego przez urząd celny, z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów.

  Fragment:

  Ustawodawca wskazuje, iż dla zastosowania stawki VAT w wysokości 0% niezbędne jest posiadanie dokumentu potwierdzonego przez urząd celno-skarbowy, z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów. Takim dokumentem co do zasady, zdaniem Spółki, jest dokument SAD/ uwierzytelniona kopia dokumentu SAD/ dokument „ Poświadczone zgłoszenie celne ” (PZC). Przy czym dokument PZC powinien być uzyskiwany w takim samym formacie w jakim został wygenerowany przez system służby celnej (tzn. w formacie XML) lub w formie wypisu potwierdzonego przez urząd celny. W przedmiotowym stanie faktycznym Wnioskodawca posiada dokument PZC w formie skanu przesłanego poprzez pocztę elektroniczną. Ponadto z tego dokumentu nie wynika jednoznacznie, jaka wartość usługi transportowej została wliczona do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów. Do takich wniosków prowadzi dopiero oświadczenie Importera, który wskazuje, iż koszty transportu zostały wliczone do wartości faktur handlowych zgodnie z warunkami dostawy „ DAP Chruściel ” (bez wskazania wysokości kosztów transportu). Importer nie wyszczególnił w polu 44 dokumentu celnego kwoty kosztów transportu, natomiast w polu 20 wskazał warunki dostawy wpisując DAP.