Dokumenty | Interpretacje podatkowe

Dokumenty | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dokumenty. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązku złożenia PIT-38.
Fragment:
Natomiast biuro (...) w (...) nie przekazało Wnioskodawcy takiego dokumentu, w związku z czym interweniował uzasadniając, że ów dokument jest potrzebny do rozliczenia z urzędem skarbowym. Zainteresowany otrzymał raport, z którego wynikało, że na zainwestowane 24 554,20 zł poniósł stratę w wysokości 24 544,19 zł. Pozycję tę Wnioskodawca wykazał w kosztach w PIT-38. Wnioskodawca był zdziwiony, że raport został przesłany z Cypru. Istniejąca nadal w Polsce placówka poinformowała Zainteresowanego, że biuro w Polsce – w (...) – zlikwidowano. Ponadto Wnioskodawca wyjaśnił, że operacje finansowe prowadzi pracownik tej firmy. Firma działa nadal, a pracownicy porozumiewają się z Wnioskodawcą w języku polskim. Zainteresowany w bieżącym roku został wezwany do Urzędu Skarbowego w (...) w celu przedstawienia dokumentów w zakresie PIT-38 za 2014 r. Wnioskodawca przedstawił załączony raport i Urząd Skarbowy w (...) nie uznał go za dokument. Zainteresowany skontaktował się telefonicznie z pracownikami biura (...), które działa nadal w Polsce poprzez Internet, z prośbą by przekazano do Urzędu Skarbowego w (...) odpowiedni dokument. W dniu 22 sierpnia 2016 r. Wnioskodawca dowiedział się, że podobne raporty przesłano innym urzędom skarbowym w Polsce, które uznały te raporty.
2016
29
gru

Istota:
Dokumentacja uprawniająca do zastosowania stawki 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
Fragment:
Zatem - nie dowolny dokument a jedynie dokument otrzymany od przewoźnika - odpowiednio CMR lub list przewozowy, ma takie potwierdzenie zawierać. ” Spółka będzie gromadzić dokumenty wymagane w art. 42 ust. 3 ustawy o VAT, tj. dokumenty przewozowe oraz specyfikację sztuk ładunku, przy czym tylko dokumenty przewozowe będą zawierały potwierdzenie faktu dostarczenia towaru na terytorium innego państwa członkowskiego. Spółka zamierza gromadzić i przechowywać dokumenty zarówno w formie papierowej tradycyjnej (jeśli będzie to możliwe) oraz otrzymane wyłącznie za pomocą komunikacji elektronicznej (w pozostałych przypadkach). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w aktualnym stanie prawnym dla zastosowania stawki 0% dla zrealizowanych transakcji WDT wystarczające będzie gromadzenie opisanych dokumentów, w tym w szczególności dokumentów przewozowych zawierających podpis nabywcy otrzymane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności posiadania wersji papierowej tych dokumentów? Zdaniem Wnioskodawcy dla zastosowania stawki 0% dla realizowanych przez Spółkę transakcji WDT wystarczające jest posiadanie dokumentu przewozowego (zawierającego podpis nabywcy potwierdzający odbiór towaru) w formie scanu, otrzymanego za pośrednictwem komunikacji elektronicznej na skrzynkę pocztową Spółki, jeżeli łącznie ze specyfikacją poszczególnych sztuk ładunku potwierdzają dostarczenie towarów będących przedmiotem WDT do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.
2016
17
gru

Istota:
Dokumenty uprawniające do zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla WDT
Fragment:
Z uwagi na to, że ustawa o podatku VAT nie zawiera definicji "dokumentu przewozowego" Spółka zamierza zastąpić dokument przewozowy otrzymany od przewoźnika/spedytora (tzw. dokument CMR) dokumentem transportowym wygenerowanym w obszarze magazynowym sytemu finansowo-księgowego Spółki (system SAP). Dokument ten, który jest dostosowany do wymogów Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR), potwierdzałby powierzenie przewoźnikowi lub spedytorowi przewozu towaru, zgodnego ze specyfikacją. Wspomniany dokument wystawiany byłby przez Spółkę do każdej wysyłki towarów w momencie zgłoszenia się przewoźnika po odbiór towarów, a następnie, po uzupełnieniu informacji dotyczących przewoźnika i zakończeniu załadunku, ostatecznie zatwierdzany w systemie SAP przez osobę odpowiedzialną. Po zatwierdzeniu dokumentu transportowego w systemie SAP dokument zostaje zapisany w systemie bez możliwości wprowadzania zmian w ¡ego treści. Dokument transportowy tworzony przez Spółkę po zakończeniu załadunku wysyłanych towarów na środek transportu przewoźnika zawierałby informacje analogiczne do tych, które są zawarte w standardowym dokumencie CMR, w tym m.in. następujące dane: kolejny unikatowy numer dokumentu transportowego nadawany przez system SAP, który jest przywołany na fakturze sprzedaży, datę wystawienia dokumentu transportowego, nazwę i adres nadawcy (Spółki), nazwę i adres odbiorcy (miejsce przeznaczenia towarów), nazwę i adres przewoźnika, dane środka transportu (numer rejestracyjny), określenie ilości i rodzaju przewożonego towaru, wagę netto, brutto towaru, datę przyjęcia towaru do przewozu przez przewoźnika.
2016
15
gru

Istota:
W zakresie dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w celu zastosowania preferencyjnej stawki podatku
Fragment:
W dobie szeroko rozwiniętych technik komunikacji nie ma podstaw, aby odmawiać mocy dowodowej dokumentowi sporządzonemu i przesłanemu w formie elektronicznej. Dokument ten powinien jednak jednoznacznie dowodzić dostarczenie towarów do ich odbiorcy na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju. Wobec tego, jeżeli będzie to kopia ww. dokumentu, faks, albo będzie to dokument udostępniony w formie elektronicznej - e-mail, skan, nie budzący wątpliwości co do jego autentyczności, może on stanowić dowód, o którym mowa w powołanych przepisach ustawy. Brzmienie art. 42 ust. 3 ustawy wskazuje na podstawowy katalog dokumentów, potwierdzających dokonanie wywozu towarów i ich dostawę do nabywcy na terytorium innego państwa członkowskiego, który może być uzupełniony dodatkowymi dokumentami określonymi w art. 42 ust. 11 ustawy. Nie oznacza to jednak, że dla potwierdzenia tej okoliczności wymagane jest „ łączne ” posiadanie wszystkich typów dokumentów wymienionych w powyższych przepisach, o ile posiadane dokumenty jednoznacznie potwierdzają dostarczenie nabywcy towarów na terytorium innego państwa członkowskiego. Przepisy te określają rodzaje dokumentów, których posiadanie gwarantuje podatnikom bezpieczne stosowanie stawki preferencyjnej w dostawach wewnątrzwspólnotowych.
2016
2
gru

Istota:
W zakresie opodatkowania dostawy towarów stawką podatku VAT w wysokości 0% jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów
Fragment:
Jak stanowi zaś art. 42 ust. 11 ustawy, w przypadku, gdy dokumenty, o których mowa w ust. 3-5, nie potwierdzają jednoznacznie dostarczenia do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju towarów, dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą być również inne dokumenty wskazujące, że nastąpiła dostawa wewnątrzwspólnotowa, w szczególności: korespondencja handlowa z nabywcą, w tym jego zamówienie; dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu; dokument potwierdzający zapłatę za towar, z wyjątkiem przypadków, gdy dostawa ma charakter nieodpłatny lub zobowiązanie jest realizowane w innej formie, w takim przypadku inny - dokument stwierdzający wygaśnięcie zobowiązania; dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju. Brzmienie art. 42 ust. 3 ustawy wskazuje na podstawowy katalog dokumentów, potwierdzających dokonanie wywozu towarów i ich dostawę do nabywcy na terytorium innego państwa członkowskiego, który jednak może być uzupełniony dodatkowymi dokumentami określonymi w art. 42 ust. 11 ustawy. Nie oznacza to jednak, że dla potwierdzenia tej okoliczności wymagane jest „ łączne ” posiadanie wszystkich typów dokumentów wymienionych w powyższym przepisie, o ile posiadane dokumenty jednoznacznie potwierdzają dostarczenie nabywcy towarów na terytorium innego państwa członkowskiego. Przepisy te określają rodzaje dokumentów, których posiadanie gwarantuje podatnikom bezpieczne stosowanie stawki preferencyjnej w dostawach wewnątrzwspólnotowych.
2016
29
lis

Istota:
Czy w przypadku Zeskanowanych dokumentów oraz faktur i dokumentów otrzymywanych przez Spółkę w formie elektronicznej, potwierdzających poniesienie wydatków spełniających definicję kosztów uzyskania przychodów wynikającą z art. 15 ust. 1 ustawy CIT, Spółka będzie uprawniona do zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli dokumenty te będą przechowywane zgodnie z opisaną procedurą jedynie w formie elektronicznej?
Fragment:
Planowane jest przechowywanie faktur, a także not księgowych oraz innych podobnych dokumentów dokumentujących poniesienie wydatków otrzymanych w wersji papierowej w formie elektronicznej w postaci plików elektronicznych powstałych w wyniku zeskanowania ww. dokumentów (dalej: „ Zeskanowane dokumenty ”). Usługę archiwizacji dokumentów wykonywać będzie dla Spółki podmiot trzeci (dalej: „ Usługodawca ”). Procedura przechowywania dokumentów w formie elektronicznej będzie wyglądała następująco: Zeskanowane dokumenty w formacie PDF przesyłane będą przez wyznaczonych pracowników sekretariatu Spółki bezpośrednio do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej (tj. e - maila); Usługodawca dokonywać będzie wprowadzenia dokumentów dokumentujących określone transakcje gospodarcze do systemu DFM Wnioskodawcy na podstawie przesłanych Zeskanowanych dokumentów, zgodnie z przyjętymi regulacjami i procedurami w systemie DFM, wprowadzając jednocześnie do systemu (wraz z daną fakturą) kluczowe informacje w nich zawarte - stanowiące niejako „ metrykę ” Zeskanowanych dokumentów (np. nazwa kontrahenta, numer faktury, data sprzedaży, data dokumentu, etc.); Po wprowadzeniu Zeskanowanych dokumentów i ww. informacji do systemu DFM, poszczególne osoby z Działu Finansowego Spółki, odpowiedzialne za określone kategorie kosztów w Spółce, otrzymywać będą informację na temat Zeskanowanych dokumentów (...)
2016
28
lis

Istota:
Prawo do korekty podatku należnego i zastosowania stawki VAT 0% dla dokonanego eksportu po otrzymaniu dokumentów potwierdzających wywóz towarów
Fragment:
Na gruncie przepisów obowiązujących po 31 marca 2013 r. w doktrynie zwracano uwagę, że „(...) może to w trudnej sytuacji stawiać podatników dokonujących eksportu pośredniego, którzy nie mają możliwości otrzymania dokumentu w formie elektronicznej bezpośrednio z systemu teleinformatycznego. Wydaje się jednak, że nowe możliwości daje tym podatnikom wskazanie drugiego przykładowego dokumentu potwierdzającego wywóz towarów. Dokumentem potwierdzającym wywóz towarów może być także dokument w formie elektronicznej pochodzący z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych, lecz otrzymany poza tym systemem, jeśli zapewniona jest jego autentyczność pochodzenia względem „ oryginału ” dokumentu elektronicznego (tj. dokumentu otrzymanego z systemu teleinformatycznego). Przez autentyczność pochodzenia dokumentu elektronicznego należy rozumieć, że zagwarantowana jest pewność co do tożsamości podmiotu wystawiającego w systemie teleinformatycznym dokument elektroniczny. Autentyczność pochodzenia będzie zapewniona, jeśli dany podatnik otrzyma ten dokument drogą elektroniczną (za pomocą poczty elektronicznej) przy wykorzystaniu opcji „ prześlij dalej ” („ fwd: ”) względem „ oryginału dokumentu ” (tj. dokumentu otrzymanego bezpośrednio z systemu teleinformatycznego). Może to mieć znaczenie zwłaszcza w przypadku eksportu pośredniego.
2016
14
sie

Istota:
Możliwość uzyskania zwrotu akcyzy, o którym mowa w art. 82 ust. 1 ustawy w przypadku braku uproszczonego dokumentu towarzyszącego
Fragment:
W myśl art. 77 ust. 1 ustawy dostawa wewnątrzwspólnotowa lub nabycie wewnątrzwspólnotowe, na potrzeby działalności gospodarczej wykonywanej na terytorium kraju, wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, są dokonywane na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego. Stosowanie do art. 77 ust. 2 ustawy uproszczony dokument towarzyszący może być zastąpiony przez dokument handlowy w przypadku, gdy dokument ten zawiera takie same dane, jakie są wymagane dla uproszczonego dokumentu towarzyszącego. Do dokumentu handlowego zastępującego uproszczony dokument towarzyszący stosuje się odpowiednio przepisy o uproszczonym dokumencie towarzyszącym. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 16 ustawy uproszczony dokument towarzyszący to dokument, na podstawie którego przemieszcza się, w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej lub nabycia wewnątrzwspólnotowego, wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, znajdujące się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, oraz alkohol etylowy całkowicie skażony środkami dopuszczonymi do skażania alkoholu etylowego na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażania alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego (Dz. Urz. WE L 288 z 23.11.1993, str. 12, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 249, z późn. zm.). Na podstawie art. 82 ust. (...)
2016
31
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia czy w przypadku faktur, paragonów, rachunków, dokumentów rozliczenia podróży służbowych oraz innych dokumentów opisanych w stanie faktycznym dokumentujących wydatki spełniające definicję kosztów uzyskania przychodów wynikającą z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka będzie uprawniona do zaliczenia tych wydatków do swoich kosztów uzyskania przychodów w przypadku, gdy dokumenty te będą przechowywane zgodnie z opisaną procedurą jedynie w formie elektronicznej.
Fragment:
(...) dokumenty będą wczytywane do programu SAP Spółki; Dokumenty w formie elektronicznej będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa czas; Dostęp do zeskanowanych dokumentów będzie zapewniony, na każde żądanie organów skarbowych poprzez program SAP; W stosunku do zdigitalizowanych dokumentów zachowana zostanie autentyczność ich pochodzenia, integralność treści i czytelność tak jak w przypadku dokumentów papierowych; Zdigitalizowane dokumenty pozwolą na zidentyfikowanie tożsamości sprzedawcy (autentyczność); Procedury, jakie będą przez Spółkę zastosowane oraz sposób przechowywania plików uniemożliwią jakąkolwiek zmianę danych na zeskanowanych dokumentach, zapewniona zostanie tym samym ich integralność; Zeskanowane dokumenty będą miały odpowiednią jakość, aby zapewnić wyraźny odczyt danych na dokumentach (czytelność); Dokumenty papierowe po ich zeskanowaniu będą niszczone. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych. Czy w przypadku faktur, paragonów, rachunków, dokumentów rozliczenia podróży służbowych oraz innych opisanych w stanie faktycznym dokumentów dokumentujących wydatki spełniające definicję kosztów uzyskania przychodów wynikającą z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka będzie uprawniona do zaliczenia tych wydatków do swoich kosztów uzyskania przychodów w przypadku, gdy dokumenty te będą przechowywane zgodnie z opisaną procedurą jedynie w formie elektronicznej...
2016
26
lip

Istota:
Konfekcjonowanie nabytych wewnątrzwspólnotowo wyrobów o kodzie CN 3403 oraz zwrot akcyzy z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy tych wyrobów.
Fragment:
Spółka pragnie również wskazać, że podjęła, za pośrednictwem polskiej placówki dyplomatycznej działającej w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, do którego planuje dostarczać Wyroby w ramach WDT, próbę pozyskania urzędowego dokumentu potwierdzającego, że akcyza od tych Wyrobów nie jest wymagana. Niemniej do chwili obecnej, takiego dokumentu Spółka nie otrzymała. Wnioskodawca może jedynie przypuszczać, że zwłoka w uzyskaniu takiego dokumentu wynika z braku przepisów w prawie tego państwa członkowskiego, które regulowałyby procedurę jego wystawiania. W konsekwencji, należy założyć, że brak jest gwarancji, że Spółka taki dokument w końcu uzyska. Może się bowiem okazać, że organy podatkowe państw członkowskich nie są do wydawania takich dokumentów uprawnione. Dlatego też Spółka stwierdza, że w przypadku uzyskania przez nią urzędowego (dokumentu potwierdzającego, że w państwie członkowskim Unii Europejskiej, do którego dokonała WDT konfekcjonowanych Wyrobów akcyza od tych Wyrobów nie jest wymagana, wydanego przez władze skarbowe tego państwa, do wniosku o zwrot akcyzy może załączyć uwierzytelnioną przez siebie kopię tego dokumentu, bez konieczności przedkładania każdorazowo oryginału takiego dokumentu aktualnego na dzień dokonania WDT. Żądanie załączenia każdorazowo oryginału takiego dokumentu aktualnego na dzień dokonania WDT stanowiłoby naruszenie zasady proporcjonalności.
2016
22
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Dokumenty
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.