Dokumenty | Interpretacje podatkowe

Dokumenty | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dokumenty. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Skoro Wnioskodawca dokonując eksportu pośredniego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej posiadających siedzibę poza terytorium Unii Europejskiej otrzyma od Agencji Celnej lub Nabywcy wywożącego towar poza UE w terminie określonym w art. 41 ust. 6 i 7 ustawy, dokument potwierdzający wywóz w postaci kopii komunikatu IE 599, to będzie uprawniony do zastosowania stawki VAT w wysokości 0% na warunkach określonych w przepisach ustawy. Nadmienić należy, iż w tym przypadku nie ma znaczenia jakiego rodzaju dokument potwierdzający nabycie otrzyma Nabywca tj. paragon czy fakturę.
Fragment:
Z kolei art. 41 ust. 6 w związku z art. 41 ust. 11 stwierdza, iż w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 8 lit. b ma zastosowanie stawka 0% pod warunkiem, iż podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym dokonał dostawy towarów, otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru. Z dokumentu tego winna wynikać tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i wywozu. Dokumentem tym jest w szczególności: dokument w formie elektronicznej otrzymany z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych albo potwierdzony przez właściwy organ celny wydruk tego dokumentu; dokument w formie elektronicznej pochodzący z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych, otrzymany poza tym systemem, jeżeli zapewniona jest jego autentyczność; zgłoszenie wywozowe w formie papierowej złożone poza systemem teleinformatycznym służącym do obsługi zgłoszeń wywozowych albo jego kopia potwierdzona przez właściwy organ celny. Ustawodawca tym samym przedstawił otwarty katalog dokumentów, których posiadanie uprawnia podatnika do zastosowania stawki 0%. Katalog ten wymienia dokument w formie elektronicznej pochodzący z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych, otrzymany poza tym systemem, jeżeli zapewniona jest jego autentyczność. Dokumentem tym jest niewątpliwie kopia komunikatu IE 599, którego autentyczność zapewnia system ECS umożliwiający dokonywanie zgłoszeń celnych.
2018
14
mar

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do zastosowania stawki podatku w wysokości 0% w odniesieniu do sprzedaży na rzecz nabywcy.
Fragment:
Jednakże zgodnie z art. 41 ust. 6 ustawy  stawkę podatku 0% stosuje się w eksporcie towarów, o którym mowa w ust. 4 i 5, pod warunkiem że podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej. Na podstawie art. 41 ust. 6a ustawy  dokumentem, o którym mowa w ust. 6, jest w szczególności: dokument w formie elektronicznej otrzymany z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych albo potwierdzony przez właściwy organ celny wydruk tego dokumentu; dokument w formie elektronicznej pochodzący z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych, otrzymany poza tym systemem, jeżeli zapewniona jest jego autentyczność; zgłoszenie wywozowe w formie papierowej złożone poza systemem teleinformatycznym służącym do obsługi zgłoszeń wywozowych albo jego kopia potwierdzona przez właściwy organ celny. Jak wskazuje art. 41 ust. 6 ustawy, aby podatnik miał prawo zastosować stawkę podatku w wysokości 0% do eksportu towarów, przed terminem do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, musi posiadać dokument potwierdzający wywóz tych towarów poza terytorium Unii Europejskiej. Od dnia 31 sierpnia 2007 r. w Polsce zaczęła w pełni funkcjonować I faza Systemu Kontroli Eksportu (ang. Export Control System, ECS). Od tego momentu zmianie uległy zasady dokonywania zgłoszeń celnych do procedury wywozu, procedury uszlachetnienia biernego i powrotnego wywozu.
2018
2
lut

Istota:
Jeżeli Wnioskodawca spełni warunki określone w art. 129 ustawy VAT, to będzie miał prawo do zastosowania stawki podatku w wysokości 0% do dostawy towarów, od których dokonano zwrotu podatku podróżnemu.
Fragment:
Wskazać należy, iż co do zasady dokument tożsamości to dokument, który identyfikuje daną osobę, wskazując imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, płeć, numer ewidencyjny oraz wizerunek twarzy tej osoby. Zgodnie z art. 4 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby fizycznej. Kolejnym aktem prawnym, który wymienia dokument stwierdzający tożsamość osoby fizycznej, jest ustawa z 13 lipca 2016 r. o dokumentach paszportowych. W art. 4 wskazuje ona, że dokument paszportowy (czyli paszport, paszport tymczasowy, paszport dyplomatyczny, paszport służbowy MSZ) poświadcza tożsamość osoby w nim wskazanej w zakresie danych, jakie ten dokument zawiera. W przypadku cudzoziemców o tym, jakie dokumentydokumentami tożsamości rozstrzyga ustawa z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. Tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdza: karta pobytu, polski dokument tożsamości oraz dokument „ zgoda na pobyt tolerowany ” w okresie ich ważności. Zatem mając powyższe na uwadze nie wszystkie dokumenty okazywane przez podróżnego mogą stanowić podstawę do potwierdzenia jego stałego miejsca zamieszkania, a w konsekwencji wszczęcia procedury ubiegania się o zwrot podatku VAT podróżnym na etapie wystawienia dokumentu TAX FREE przez sprzedawcę.
2018
30
sty

Istota:
Posiadane przez Wnioskodawcę dokumenty związane z wykonaną usługą transportową nie stanowią dla Spółki wystarczającej podstawy do zastosowania stawki VAT 0% w oparciu o § 6 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia w związku z art. 83 ust. 1 pkt 23 oraz art. 83 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy, gdyż warunkiem niezbędnym do zastosowania tej preferencji do ww. usług transportu towarów importowanych jest posiadanie dokumentu potwierdzonego przez urząd celny, z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów.
Fragment:
Ustawodawca wskazuje, iż dla zastosowania stawki VAT w wysokości 0% niezbędne jest posiadanie dokumentu potwierdzonego przez urząd celno-skarbowy, z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów. Takim dokumentem co do zasady, zdaniem Spółki, jest dokument SAD/ uwierzytelniona kopia dokumentu SAD/ dokument „ Poświadczone zgłoszenie celne ” (PZC). Przy czym dokument PZC powinien być uzyskiwany w takim samym formacie w jakim został wygenerowany przez system służby celnej (tzn. w formacie XML) lub w formie wypisu potwierdzonego przez urząd celny. W przedmiotowym stanie faktycznym Wnioskodawca posiada dokument PZC w formie skanu przesłanego poprzez pocztę elektroniczną. Ponadto z tego dokumentu nie wynika jednoznacznie, jaka wartość usługi transportowej została wliczona do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów. Do takich wniosków prowadzi dopiero oświadczenie Importera, który wskazuje, iż koszty transportu zostały wliczone do wartości faktur handlowych zgodnie z warunkami dostawy „ DAP Chruściel ” (bez wskazania wysokości kosztów transportu). Importer nie wyszczególnił w polu 44 dokumentu celnego kwoty kosztów transportu, natomiast w polu 20 wskazał warunki dostawy wpisując DAP.
2018
16
sty

Istota:
W zakresie prawa do opodatkowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów stawką 0% w przypadku posiadania dokumentów przesłanych drogą elektroniczną w formie skanu
Fragment:
Będą to wyłącznie dokumenty w formie elektronicznej, co oznacza, że Wnioskodawca nie posiadał będzie oryginałów dokumentów w formie papierowej. Dokumenty, które posiadała będzie Spółka to: skany dokumentów WZ - stanowiące rodzaj szczegółowej specyfikacji poszczególnych sztuk wydanego towaru, oraz skany międzynarodowych listów przewozowych CMR podpisane przez przewoźnika, jak również przez odbiorcę potwierdzające odbiór towaru, które stanowią załączniki do korespondencji e-mail. Spółka nie ma żadnych wątpliwości co do autentyczności dokumentów, które posiada w formie elektronicznej. Na tle tak przedstawionego opisu sprawy Wnioskodawca ma wątpliwości czy w sytuacji, gdy posiada otrzymane od kontrahentów dokumenty WZ (stanowiące specyfikacje poszczególnych sztuk wydanego towaru) oraz dokumenty przewozowe (listy przewozowe CMR), gromadzone i przechowywane wyłącznie w formie elektronicznej, często jako skany, nie posiadając przy tym oryginałów dokumentów w formie papierowej ma prawo do zastosowania stawki 0% dla realizowanych przez siebie transakcji WDT. Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że dokumenty w formie elektronicznej mają moc dowodową dokumentów (tak samo jak dokumenty papierowe). Zatem w sytuacji gdy (...)
2017
21
gru

Istota:
Otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej dokumentów potwierdzających dokonanie dostawy towarów na terytorium innym niż Polska.
Fragment:
(...) dokument e-CMR, 3) potwierdzenie dostarczenia dostawy wystawione w systemie spedycyjnym przewoźnika lub 4) oświadczenie importera wygenerowane w formie elektronicznej, bez konieczności posiadania wersji papierowej tych dokumentów? Zdaniem Wnioskodawcy, dla potwierdzenia wywozu dla realizowanych transakcji wewnątrzwspólnotowych dostaw wystarczające jest posiadanie dokumentów otrzymanych za pośrednictwem komunikacji elektronicznej na skrzynkę pocztową Wnioskodawcy lub dokumentów elektronicznych wygenerowanych w systemach spedycyjnych lub systemach elektronicznego obiegu dokumentów wymienionych w opisie do wniosku w punktach 1) oraz 2) do 4). Dla obu form dokumentacji (skany oryginalnych dokumentów papierowych jak też elektroniczne dokumenty w systemach informatycznych) możliwe jest ustalenie oraz odtworzenie danych, które zawarte są w dokumentach przewozowych w tradycyjnej formie papierowej. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy Zdaniem Wnioskodawcy z uwagi na fakt, że przepisy ustawy o VAT nie stanowią o formie dokumentów wymienionych w art. 42 ust. 3, każda forma tych dokumentów jest dopuszczalna. Otrzymane przez Wnioskodawcę dokumenty w wersji elektronicznej stanowią dowód dostarczenia towarów na terytorium innego państwa członkowskiego.
2017
16
maj

Istota:
W sytuacji, gdy Spółka wypełni wszystkie warunki dla zastosowania zwolnienia od akcyzy, w tym będzie posiadać stosowne oświadczenie podmiotu odbierającego na dokumencie dostawy potwierdzające prawidłowość danych w nim zawartych (data, podpis, krótki opis i podstawa prawna stosowania zwolnienia od akcyzy), Spółka będzie mogła zastosować zwolnienie od akcyzy również w sytuacji, gdy podmiot zużywający użyje nabyte wyroby akcyzowe niezgodnie z ich przeznaczeniem (art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy w stosunku do Spółki nie znajdzie zastosowania).
Fragment:
Podmiot odbierający potwierdza odbiór tych wyrobów na dokumencie dostawy, stosownie wypełniając m.in. pole nr 10 (data i podpis) oraz pole nr 11 kolumna 6 (krótki opis i podstawa prawna zastosowania zwolnienia), określone we wzorze dokumentu dostawy stanowiącym załącznik do rozporządzenia. Spełnione są także w tym momencie warunki zastosowania zwolnienia podatkowego określone we właściwych przepisach ustawy akcyzowej. Po otrzymaniu drugiego egzemplarza dokumentu dostawy Spółka traci możliwość pozyskania wiedzy dotyczącej faktycznego przeznaczenia odbieranego wyrobu akcyzowego. Może natomiast okazać się, że podmiot odbierający użyje później odbieranego wyrobu akcyzowego w sposób niezgodny z przeznaczeniem uprawniającym do zastosowania zwolnienia, na co Spółka nie będzie miała żadnego wpływu, ani o tym wiedziała. Takie użycie będzie wszakże podlegało opodatkowaniu. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia czy wypełnienie przez Wnioskodawcę warunków określonych przepisami prawa, w tym uzyskanie stosownego oświadczenia podmiotu odbierającego na dokumencie dostawy potwierdzającego prawidłowość danych w dokumencie dostawy (data, podpis, krótki opis i podstawa prawna stosowania zwolnienia z akcyzy) uwalnia Wnioskodawcę od odpowiedzialności za zachowania podmiotu odbierającego, na które Wnioskodawca nie ma żadnego wpływu (w tym późniejsze użycie wyrobów akcyzowych niezgodnie z przeznaczeniem dającym prawo do zwolnienia z akcyzy), pozwalając na zastosowanie przez Wnioskodawcę zwolnienia z akcyzy.
2017
10
maj

Istota:
W zakresie zastosowania stawki 0% w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów na podstawie posiadanych dokumentów
Fragment:
W dobie szeroko rozwiniętych technik komunikacji nie ma podstaw, aby odmawiać mocy dowodowej dokumentowi sporządzonemu i przesłanemu w formie elektronicznej. Dokument ten powinien jednak jednoznacznie dowodzić dostarczenie towarów do ich odbiorcy na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju. Wobec tego, jeżeli będzie to kopia ww. dokumentu, faks, albo będzie to dokument udostępniony w formie elektronicznej - e-mail, skan, nie budzący wątpliwości co do jego autentyczności, może on stanowić dowód, o którym mowa w powołanych przepisach ustawy. Brzmienie art. 42 ust. 3 ustawy wskazuje na podstawowy katalog dokumentów, potwierdzających dokonanie wywozu towarów i ich dostawę do nabywcy na terytorium innego państwa członkowskiego, który może być uzupełniony dodatkowymi dokumentami określonymi w art. 42 ust. 11 ustawy. Nie oznacza to jednak, że dla potwierdzenia tej okoliczności wymagane jest „ łączne ” posiadanie wszystkich typów dokumentów wymienionych w powyższych przepisach, o ile posiadane dokumenty jednoznacznie potwierdzają dostarczenie nabywcy towarów na terytorium innego państwa członkowskiego. Przepisy te określają rodzaje dokumentów których posiadanie gwarantuje podatnikom bezpieczne stosowanie stawki preferencyjnej w dostawach wewnątrzwspólnotowych.
2017
24
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie przechowywania dokumentów CMR oraz komunikatów IE-599 w celu stosowania stawki podatku od towarów i usług w wysokości 0% wyłącznie w formie elektronicznej.
Fragment:
Dokumentami, o których mowa powyżej, są dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju (art. 42 ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT). W ocenie Spółki, za dokumenty przewozowe, o których mowa w art. 42 ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT można uznać w szczególności skan podpisanego przez nabywcę towarów dokumentu przewozowego otrzymanego przez przewoźnika (skan podpisanego przez nabywcę dokumentu CMR). Zdaniem Wnioskodawcy, biorąc pod uwagę fakt, że przepisy ustawy o VAT nie stanowią o formie dokumentów wymienionych w art. 42 ust. 3 pkt 1, każda forma tych dokumentów jest dopuszczalna. Należy zauważyć, że w przywołanym artykule nie wskazano, w jakiej formie dokumenty powinny występować, aby uznać je za wystarczające do zakwalifikowania ich jako dowody uprawniające do zastosowania preferencyjnej stawki 0% dla WDT. W rezultacie rozróżnienie dokumentów dla celów dowodowych na dokumenty w formie papierowej (podpisany przez nabywcę egzemplarz dokumentu CMR) czy elektronicznej (skan przesłany jako załącznik do wiadomości e-mail), nie powinno mieć wpływu na możliwość zastosowania stawki podatku 0% dla WDT, o ile jednoznacznie będą dowodzić wywóz i dostarczenie towaru do nabywcy w kraju członkowskim UE innym niż Polska.
2017
18
lut

Istota:
W zakresie uwarunkowań związanych ze stosowaniem zerowej stawki akcyzy.
Fragment:
(...) dokumentu dostawy; importowane przez podmiot, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy; przeznaczone do sprzedaży detalicznej w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów; importowane lub nabywane wewnątrzwspólnotowo w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów przez osobę fizyczną w celach innych niż prowadzenie działalności gospodarczej lub innych niż cele handlowe. Dokument dostawy, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, może być zastąpiony przez inny dokument, w przypadku gdy dokument ten zawiera takie same dane, jakie są wymagane dla dokumentu dostawy. Do dokumentu zastępującego dokument dostawy stosuje się odpowiednio przepisy o dokumencie dostawy – art. 89 ust. 2a ustawy. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 18a ustawy, dokument dostawy to dokument, na podstawie którego przemieszcza się na terytorium kraju wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowane zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.
2017
7
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Dokumenty
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.