ITPP2/443-425/12/AP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Dokumentowanie WDT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 30 marca 2012 r. (data wpływu 10 kwietnia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentów uprawniających do zastosowania 0% stawki podatku dla transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 kwietnia 2012 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentów uprawniających do zastosowania 0% stawki podatku dla transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka jest jednym z liderów w zakresie produkcji papieru do produkcji tektury falistej oraz papieru workowego. Jest zarejestrowana w Polsce jako podatnik VAT czynny oraz dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych. Z uwagi na istotne znaczenie, jakie na rynkach papieru ma utrzymywanie stałych i bezpośrednich kontaktów pomiędzy dostawcami i odbiorcami, Grupa M. podjęła decyzję o scentralizowaniu działań sprzedażowo-marketingowych na rynkach Unii Europejskiej. W konsekwencji, sprzedaż produktów Spółki w dużej mierze jest dokonywana za pośrednictwem wyspecjalizowanego podmiotu dystrybucyjnego - spółki kapitałowej z siedzibą w Austrii. W takich przypadkach Spółka sprzedaje towary na rzecz tej spółki, a ona dokonuje odprzedaży towarów na rzecz ostatecznych odbiorców zlokalizowanych w innych państwach członkowskich UE (dalej: odbiorcy). Spółka ta jest zarejestrowana dla celów VAT w państwach, w których znajdują się ostateczni odbiorcy towarów produkowanych przez Spółkę. Towary są wysyłane bezpośrednio z zakładu produkcyjnego Spółki (znajdującego się w Polsce) do odbiorców na terytorium UE. Podmiotem organizującym transport towarów jest Spółka, która wykorzystuje w tym celu kilkanaście niezależnych firm spedycyjnych.

Dla celów podatku od towarów i usług, Spółka klasyfikuje dostawy towarów dokonywane na rzecz spółki z Austrii jako wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów (dalej: WDT) i opodatkowuje stawką 0%, pod warunkiem, że do upływu terminu złożenia deklaracji za miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu danej transakcji, posiada dokumentację potwierdzającą, iż towar został dostarczony do odbiorcy na terytorium państwa członkowskiego.

W celu zastosowania stawki 0% do dokonywanych WDT Spółka gromadzi następujące dokumenty:

 • kopię faktury zawierającą specyfikację sztuk załadunku,
 • list przewozowy otrzymany od spedytora (zazwyczaj w formie dokumentu CMR) podpisany przez odbiorcę.

W praktyce zdarzają się sytuacje, gdzie Spółka otrzymuje dokumenty przewozowe (CMR) ze znacznym opóźnieniem, bądź dokumenty te ulegają zagubieniu. Jeśli nie otrzyma dokumentów przewozowych w terminie złożenia deklaracji za drugi kolejny okres rozliczeniowy (miesiąc) po okresie rozliczeniowym, w którym pows
tał obowiązek podatkowy z tytułu WDT, rozpoznaje dokonane transakcje jako dostawy opodatkowane stawką podatku 23%. W przypadku otrzymania dokumentu CMR w późniejszym terminie, dokonuje stosownej korekty.

Obecnie Spółka zamierza implementować nowy system dokumentowania WDT, bazujący na informacjach wskazanych w prowadzonym przez nią elektronicznym „Systemie Obsługi Spedycji” (dalej: SOS), umożliwiającym monitorowanie statusu dostaw towarów. Kluczowe elementy funkcjonowania SOS:

 1. Spółka umożliwi dostęp do SOS wyłącznie wybranym spedytorom, z którymi zawarte zostaną umowy ramowe regulujące wszystkie kluczowe aspekty wykonania usług transportowych na Jej rzecz. Każdy ze spedytorów otrzyma indywidualny login i hasło do SOS.
 2. Po otrzymaniu zamówienia na dany towar, Spółka utworzy w SOS (w formie elektronicznej) tzw. „delivery note”, który będzie zawierał następujące dane:
  1. ilość i rodzaj zamówionego towaru,
  2. nazwę i adres siedziby odbiorcy,
  3. datę, w której dostawa powinna zostać dokonana.
 3. Na podstawie „delivery note” Spółka wygeneruje tzw. „zlecenie transportu”, które zostanie przesłane (za pośrednictwem SOS) do wybranego spedytora. Zlecenie transportu będzie zawierało informacje wynikające z „delivery note” oraz:
  1. datę, w której towar zostanie postawiony do odbioru przez spedytora w magazynie Spółki (tzw. data gotowości towaru),
  2. datę, w której towar powinien zostać dostarczony odbiorcy,
  3. tzw. „shipment number” nadany indywidualnie każdemu zleceniu,
 4. Spedytor, po zalogowaniu się do SOS za pomocą otrzymanego loginu i hasła, będzie miał możliwość zaakceptowania otrzymanego „zlecenia transportu”. Będzie zobowiązany przekazać Spółce (za pomocą SOS) dane osobowe kierowcy, które będą stanowić podstawę do odbioru danego towaru z magazynu (jeżeli dane osobowe kierowcy nie będą zgodne z danymi wskazanymi w SOS, kierowca nie zostanie wpuszczony na teren zakładu Spółki).
 5. W momencie odbioru towaru przez spedytora z magazynu Spółki, wygenerowany zostanie dokument CMR. Zarówno wydanie towaru z magazynu, jak i wygenerowanie CMR zostaną odnotowane w SOS przez pracownika Spółki.
 6. W terminie siedmiu dni od dnia wydania towarów, w systemie księgowym zostanie wygenerowana faktura dla spółki z Austrii, na której wskazany zostanie m.in. „shipment number” nadany danej dostawie w SOS.
 7. Po dostarczeniu towarów do odbiorcy, spedytorzy będą zobowiązani zalogować się do SOS i odnotować w nim datę dostarczenia towarów. Wykazanie w SOS daty rzeczywistego dostarczenia towarów odbiorcy stanowić będzie - zgodnie z umowami ramowymi zawartymi przez Spółkę ze spedytorami - warunek niezbędny dla uznania usługi transportowej za wykonaną (dopiero po wskazaniu daty dostarczenia towarów do odbiorcy, spedytor będzie uprawniony do wystawienia faktury VAT dokumentującej wykonanie usług transportowych na rzecz Spółki).
 8. Spółka wstrzyma płatność faktur wystawionych przez spedytorów do momentu otrzymania dokumentów przewozowych (CMR) dokumentujących daną dostawę.
 9. Dane zawarte w SOS będą jednocześnie zapisywane w systemie księgowym Spółki. Na podstawie informacji zawartych w tym systemie Spółka - w terminie złożenia deklaracji VAT za dany miesiąc - będzie generowała raporty zawierające następujące informacje:
  1. numer faktury wystawionej na spółkę z Austrii,
  2. numer „delivery note” przypisanego danemu zleceniu,
  3. numer zlecenia transportu przekazanego spedytorowi (zawierającego numer „delivery note” i „shipment number”),
  4. nazwę spedytora, który przyjął zlecenie transportu,
  5. wskazaną przez spedytora datę dostarczenia towarów odbiorcy.
 10. Spółka będzie przeprowadzać okresowe kontrole, w ramach których daty dostarczenia towarów wskazane w SOS przez spedytorów będą weryfikowane z odbiorcami.

W przypadku implementacji opisanego systemu, Spółka będzie dysponować następującymi dokumentami potwierdzającymi dokonanie WDT i dostarczenie towarów do ostatecznego odbiorcy:

 1. zamówienie od spółki z Austrii oraz „delivery note” zawierające:
  1. nazwę ostatecznego odbiorcy,
  2. miejsce dostawy towarów (na terytorium państwa członkowskiego UE),
  3. specyfikację towaru (ilość, rodzaj itp.),
 2. kopię faktury wystawioną na spółkę z Austrii, która zawierać będzie specyfikację sztuk załadunku oraz „shipment number” nadany danej dostawie w SOS,
 3. kartę dokumentu CMR dokumentującą wydanie towarów spedytorowi z magazynu Spółki,
 4. raport wygenerowany w systemie księgowym Spółki, zawierający m.in.:
 5. numer faktury,
 6. numer „delivery note” przypisany danemu zleceniu,
 7. numer zlecenia transportu przekazanego za pośrednictwem SOS spedytorowi (zawierającego numer „delivery note” i „shipment number”),
 8. nazwę spedytora, który przyjął zlecenie transportu,
 9. wskazaną przez spedytora w SOS datę dostarczenia towarów odbiorcy.

Dodatkowo, będzie otrzymywać od spedytorów karty dokumentów CMR podpisane przez odbiorców, przy czym może otrzymać te dokumenty dopiero po upływie terminu złożenia deklaracji VAT za okres rozliczeniowy (miesiąc), w którym towar został dostarczony odbiorcy (zgodnie z informacjami wskazanymi przez spedytorów w SOS).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku implementacji opisanego rozwiązania, zgromadzone przez Spółkę dokumenty, tj.:

 1. zamówienie oraz „delivery note” zawierające:
  1. nazwę ostatecznego odbiorcy,
  2. miejsce dostawy towarów (na terytorium państwa członkowskiego UE),
  3. specyfikację towaru (ilość, rodzaj itp.),
 2. kopię faktury, która zawierać będzie specyfikację sztuk załadunku oraz „shipment number” nadany danej dostawie w SOS,
 3. kartę dokumentu CMR dokumentującą wydanie towarów spedytorowi z magazynu Spółki,
 4. raport wygenerowany w systemie księgowym Spółki, zawierający m.in.:
  1. numer faktury,
  2. numer „delivery note” przypisany danemu zleceniu,
  3. numer zlecenia transportu przekazanego za pośrednictwem SOS spedytorowi (zawierającego numer „delivery note” i „shipment number”),
  4. nazwę spedytora, który przyjął zlecenie transportu,
  5. wskazaną przez spedytora w SOS datę dostarczenia towarów Odbiorcy,

będą uprawniały do wykazania dostaw dokonanych na rzecz spółki z Austrii jako WDT opodatkowanych 0% stawką podatku, w miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu tych dostaw...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku wdrożenia opisanego we wniosku rozwiązania, ww. dokumenty będą uprawniały do wykazania dostaw dokonanych na rzecz spółki z Austrii jako WDT opodatkowanych 0% stawką podatku w miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu tych dostaw.

Po powołaniu treści art. 42 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, Spółka wskazała, że w przypadku implementacji rozwiązania opisanego we wniosku, będzie dokonywać dostaw towarów na rzecz podmiotu zarejestrowanego dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, a numer jego identyfikacyjny będzie każdorazowo podawany na wystawionej fakturze dokumentującej dostawę. Stwierdziła, że w celu ustalenia, czy będzie uprawniona do opodatkowania dostaw 0% stawką podatku należy rozważyć, czy zgromadzona dokumentacja stanowi dowód, że towary zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego w rozumieniu art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy. Po powołaniu treści art. 42 ust. 3 i ust. 11 ustawy, wskazała, iż z regulacji tych wynika w sposób jednoznaczny, że dla zastosowania 0% stawki w przypadku WDT wystarczającym jest, aby podatnik posiadał wyłącznie niektóre z dokumentów wskazanych w art. 42 ust. 3 ustawy, uzupełnione innymi dowodami, o ile z zebranej dokumentacji jednoznacznie wynika, że towar został wywieziony z terytorium Polski i dostarczony do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Spółka podkreśliła, że użyte w ust. 11 ww. artykułu sformułowanie „w szczególności” wskazuje, iż katalog dodatkowych dokumentów potwierdzających dostarczenie towarów do nabywcy, ma charakter otwarty. Stwierdziła, że dowodem takim może być zarówno którykolwiek z dokumentów wskazanych w tym przepisie, jak i jakikolwiek inny dokument potwierdzający tą okoliczność.

Wskazała, że powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych oraz w orzecznictwie sądów administracyjnych. Zacytowała fragment uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego podjętej w składzie siedmiu sędziów z dnia 11 października 2010 r. (sygn. I FPS 1/10): „ dla zastosowania stawki 0 % przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów wystarczającym jest, aby podatnik posiadał jedynie niektóre dowody, o jakich mowa w art 42 ust 3 ustawy, uzupełnione dokumentami, wskazanymi w art . 42 ust . 11 ustawy lub innymi dowodami w formie dokumentów, o których mowa w art . 180 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm), o ile łącznie potwierdzają fakt wywiezienia i dostarczenia towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju”.

Spółka zauważyła, iż w przypadku implementacji nowego systemu dokumentowania WDT opisanego we wniosku, będzie dysponowała dokumentami wymienionymi w opisie zdarzenia przyszłego. W opinii Spółki, dokumenty te stanowić będą jednoznaczne potwierdzenie, iż towar będący przedmiotem danej dostawy został wywieziony z terytorium kraju i dostarczony do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego Wspólnoty Europejskiej. Jej zdaniem, okoliczność dostarczenia towarów do Odbiorcy na terytorium Wspólnoty Europejskiej zostanie potwierdzona w sposób jednoznaczny w szczególności poprzez wskazanie przez spedytora w SOS daty dostarczenia towarów.

Podkreśliła, iż zgodnie z umowami jakie zostaną zawarte ze spedytorami, wskazanie prawidłowej daty dostarczenia towarów odbiorcy ma charakter oświadczenia, którego złożenie ma istotne konsekwencje dla spedytora, tj.:

 • podatnie prawidłowej daty dostarczenia towarów stanowi niezbędny warunek dla wystawienia faktury dokumentującej wykonanie usługi transportowej przez spedytora,
 • w przypadku, gdy - w wyniku przeprowadzonej przez Spółkę kontroli - okaże się, że spedytor wskazał nieprawidłową datę dostarczenia towarów odbiorcy, Spółce będzie przysługiwało prawo wypowiedzenia umowy.

Stwierdziła, że tym samym oświadczenie złożone przez spedytora w SOS posiada większą wartość dowodową niż podpis przewoźnika na dokumencie CMR, który dowodzi jedynie odbioru towarów z magazynu Spółki.

Podniosła, że w związku z powyższym stoi na stanowisku, iż dokumenty zgromadzone w ramach systemu SOS będą jednoznacznie potwierdzać, że towar będący przedmiotem dostawy na rzecz podmiotu zarejestrowanego dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych, został wywieziony z terytorium Polski i dostarczony nabywcy znajdującemu się na terytorium państwa członkowskiego, co będzie stanowiło spełnienie warunków przewidzianych w art. 42 ust. 1 ustawy.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Spółka powołała interpretacje organów podatkowych:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Podkreślić jednak należy, że to, czy dokumenty wygenerowane poprzez elektroniczny System Obsługi Spedycji oraz wpisywane w nim adnotacje, rzeczywiście potwierdzają dokonanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, może być ocenione jedynie w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej, przeprowadzonej przez właściwy organ pierwszej instancji, a nie w postępowaniu dotyczącym wydania interpretacji indywidualnej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.