ITPP1/443-579/12/MS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Sposób dokonania korekty faktury.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 14 maja 2012 r. (data wpływu 16 maja 2012 r.),o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu dokonania korekty faktury - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 maja 2012 r. złożono wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu dokonania korekty faktury.

W złożonym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka jako firma tworząca oprogramowanie - za sprzedawane licencje na programy oraz dodatkowe usługi informatyczne - wystawia faktury VAT. W dniu 30 kwietnia 2012 r. jednemu z kontrahentów wystawiono fakturę, na której znajdują się „dwa towary” tj. licencja na oprogramowanie oraz usługa wdrożeniowa. W dniu 6 maja 2012 r. wystawiono fakturę korygującą, w której dokonano zmiany ilości sprzedanych godzin usługi wdrożeniowej (z 8 na 7). Następnie zaistniały okoliczności, powodujące potrzebę ponownego skorygowania faktury, dotyczące tego samego towaru, bowiem w dniu 7 maja 2012 r., okazało się, ze cena dotycząca usługi wdrożeniowej powinna wynosić X zł, zamiast Y zł (jak zostało pierwotnie naliczone). W dniu 7 maja 2012 r. zaistniała również potrzeba skorygowania faktury w zakresie „drugiego towaru”, okazało się bowiem, iż cena licencji na oprogramowanie powinna zostać zmieniona z XX zł na YY zł.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi poprawną czynnością jest wystawienie drugiej i kolejnych korekt do tej samej faktury VAT, a jeżeli tak, to wystawiając kolejne dokumenty korygujące, do jakich danych należy się odnosić – tj. tylko do dokumentu pierwotnego czy też należy uwzględnić również uprzednio wystawione korekty.
 2. Czy w związku z potrzebą zmiany ceny usługi w dniu 7 maja 2012 r., Spółka wystawiając fakturę korygującą cenę – na wydruku w pozycji „korygowane” powinna być uwzględniona uprzednio wystawiona korekta ilości...
 3. Czy w związku z potrzebą skorygowania ceny licencji – Spółka wystawiając fakturę korygującą- na wydruku w części pozycje korygowane – powinna uwzględnić uprzednio wystawioną korektę ilości towaru „usługa wdrożeniowa”...

Zdaniem Wnioskodawcy, zarówno w przypadku konieczności wystawienia faktury korygującej, z uwagi na fakt, iż w dniu 7 maja 2012 r. okazało się, że cena usługi jest niższa od pierwotnie naliczonej, jak również w przypadku ponownej konieczności wystawienia faktury korygującej w dniu 7 maja 2012 r., ponieważ okazało się, iż również cena za licencję na oprogramowanie powinna być niższa od pierwotnie naliczonej – na fakturze korygującej powinna zostać uwzględniona faktura korygująca wystawiona w dniu 6 maja 2012 r. A zatem dane na nowej fakturze korygującej, powinny zostać uwzględnione w części pozycje korygowane (przed korektą).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z treścią art. 106 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 1a 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Szczegółowe zasady wystawiania faktur oraz dane, które powinny zawierać, od dnia 1 kwietnia 2011 r., określają przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360 ze zm.).

Stosownie do § 4 ust. 1 i § 5 ust. 1 powołanych rozporządzeń zarejestrowani podatnicy jako podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej, wystawiają faktury oznaczone wyrazami „FAKTURA VAT”. Faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej:

 1. imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy,
 2. numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11,
 3. numer kolejny faktury oznaczonej jako „FAKTURA VAT”,
 4. dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury, a w przypadku, gdy data ta różni się od daty sprzedaży, również datę sprzedaży; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży, pod warunkiem podania daty wystawienia faktury,
 5. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
 6. miarę i ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług,
 7. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto),
 8. wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto),
 9. stawki podatku,
 10. sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu,
 11. kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,
 12. kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem.

Jak stanowi § 13 ust. 1 cyt. aktu wykonawczego, w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą. Przepis ten stosuje się odpowiednio w przypadku zwrotu sprzedawcy towarów oraz zwrotu nabywcy kwot nienależnych, a także zwrotu nabywcy zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat, podlegających opodatkowaniu (§ 13 ust. 5).

Fakturę korygującą wystawia się również, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury (§ 14 ust. 1)

W myśl § 14 ust. 2 rozporządzenia, faktura korygująca dotycząca podwyższenia ceny powinna zawierać co najmniej:

 1. numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
 2. dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
  1. określone w § 5 ust. 1 pkt 1-4,
  2. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych podwyżką ceny;
 3. kwotę podwyższenia ceny bez podatku;
 4. kwotę podwyższenia podatku należnego.

Faktura korygująca wystawiana w przypadku pomyłek, o których mowa w ust. 1, zawiera dane określone w ust. 2 pkt 1 i pkt 2 lit. a, kwoty podane w omyłkowej wysokości oraz kwoty w wysokości prawidłowej (§ 14 ust. 3 ww. rozporządzenia).

W tym miejscu wskazać należy, iż celem faktury VAT jest przede wszystkim udokumentowanie rzeczywistego przebiegu zdarzeń gospodarczych, pełni ona bowiem szczególną rolę dowodową w prawidłowym wymiarze podatku VAT. Prawidłowość materialnoprawna faktury zachodzi, jeżeli odzwierciedla ona prawdziwe zdarzenie gospodarcze, co oznacza, iż nie można uznać za prawidłową fakturę, gdy wskazuje ona co prawda zaistniałe zdarzenie gospodarcze, ale które wystąpiło między innymi podmiotami. Jeżeli więc faktura zawiera pomyłki dotyczące jakiejkolwiek pozycji powinna ona zostać skorygowana w ten sposób, aby odzwierciedlała faktycznie dokonaną transakcję między ściśle określonymi podmiotami gospodarczymi.

Z przedstawionego opisu wynika, że Spółka w dniu 30 kwietnia 2012 r. wystawiła jednemu z kontrahentów, fakturę na której znajdują się dwie pozycje tj. „licencja na oprogramowanie” oraz „usługa wdrożeniowa”. W dniu 6 maja 2012 r. wystawiono fakturę korygującą, w której zmieniono ilość sprzedanych godzin usługi wdrożeniowej z 8 na 7. Następnie w dniu 7 maja 2012 r., dokonano kolejnej korekty dotyczącej ceny usługi wdrożeniowej, ponieważ okazało się, że cena usługi powinna wynosić X zł zamiast Y zł. Następnie w dniu 7 maja 2012 r. zaistniała potrzeba dokonania kolejnej korekty, bowiem okazało się, iż powinna zostać zmieniona również cena licencji z XX zł na YY zł. Na tym tle Wnioskodawca powziął wątpliwości, do jakich danych należy się odnosić wystawiając drugą i kolejną fakturę korygującą, a zatem czy do danych tylko z dokumentu pierwotnego, czy też należy uwzględnić również dane z uprzednio wystawionej faktury korygującej.

Odnosząc przedstawione wyżej przepisy prawa do przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego należy stwierdzić, iż w celu podania właściwych, prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością kwot i innych danych, decydujących o rzetelności wystawionego dokumentu Wnioskodawca wystawiając kolejną fakturę korygującą (spełniającą określone w rozporządzeniu wymagania), powinien zawrzeć poza danymi z faktury pierwotnej również dane z uprzednio wystawionych faktur korygujących, a zatem stanowisko Spółki należało uznać za prawidłowe.

Ponadto wskazać należy, iż zarówno przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, jak również rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług - nie zawierają wzoru faktury, wskazują jedynie, jakie elementy powinna faktura zawierać, dlatego też niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii prawidłowości umieszczenia korygowanych danych w części wskazanej przez Spółkę jako „pozycje korygowane (przed korektą)”, a przedmiotowej interpretacji udzielono przy założeniu, że kolejne faktury korygujące wypełniają dyspozycje przepisu § 14 ust. 3 ww. rozporządzenia.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń