IPTPP2/4512-593/15-3/JS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Sposób udokumentowania czynności rozliczenia kosztów pomiędzy Wnioskodawcą a Partnerami – Założycielami

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) i w związku z art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz. 1649, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 5 listopada 2015 r. (data wpływu 13 listopada 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 27 stycznia 2016 r. (data wpływu 1 lutego 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu udokumentowania czynności rozliczenia kosztów dotyczących:

 • usług dostępu do Internetu, dostarczenia energii elektrycznej i usług promocji – jest nieprawidłowe,
 • wynagrodzenia osób – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu udokumentowania czynności rozliczenia kosztów pomiędzy Wnioskodawcą a Partnerami – Założycielami dotyczących usług dostępu do Internetu, dostarczenia energii elektrycznej, wynagrodzenia osób, usług promocji oraz innych kosztów.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 27 stycznia 2016 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. ...(Wnioskodawca) zgodnie ze statutem jest wykonawcą usług ogólnodostępnych i bezpłatnych za wyjątkiem poboru opłat:

 1. za usługi informacyjne (w tym uzyskiwane za pomocą nośników elektronicznych), bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne,
 2. za wypożyczenia materiałów audiowizualnych i elektronicznych,
 3. w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne,
 4. za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
 5. za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych.

Wysokość opłat nie może przekraczać kosztów wykonania usługi. Zgodnie ze statutem Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód w całości przeznaczony jest na działalność statutową Biblioteki.

Do głównych zadań Biblioteki należy gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących zaspokojeniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych oraz zachowanie dziedzictwa związanego z piśmiennictwem i sztuką drukarską.

Reasumując, WBP jest instytucją kultury wykonującą usługi niepodlegające opodatkowaniu, usługi korzystające ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 p. 33 ustawy o VAT oraz usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (handel książką, wynajem lokali, sal, usługi ksero) opodatkowane.

Zgodnie z umową partnerską z dnia 28 kwietnia 2011 r. Wnioskodawca uczestniczył w realizacji wspólnego partnerskiego projektu pn. ...Biblioteka Wirtualna współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ...na lata 2007-2013 Partnerami były 2 jednostki samorządu terytorialnego, 4 samorządowe instytucje kultury oraz 3 uczelnie publiczne. Liderem projektu była Gmina.... Głównym celem projektu był rozwój społeczeństwa informacyjnego ...poprzez utworzenie ...Biblioteki Wirtualnej umożliwiającej szybki i szeroki dostęp do zasobów wiedzy jednocześnie zabezpieczającej najcenniejsze dokumenty i piśmiennicze zabytki kultury regionu. Projekt w 85% był finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa..., a 15% zostało sfinanowane przez Lidera i Partnerów.

Cele szczegółowe projektu obejmowały:

 1. umożliwienie powszechnego dostępu do zasobów informacji powszechnych w bibliotekach i archiwach,
 2. poprawę dostępu do zasobów cyfrowych instytucjom kultury i nauki poprzez wspólną platformę komunikacji i udostępniania danych,
 3. rozwój infrastruktury technicznej i organizacyjnej, umożliwiającej systematyczny rozwój zasobów cyfrowych...,
 4. integracje platformy sprzętowo-programowej oraz obniżenie kosztów jej funkcjonowania,
 5. poprawę dostępu do elektronicznych katalogów i bibliografii bibliotek,
 6. stworzenie cyfrowych kopii najcenniejszych dzieł przechowywanych w bibliotekach, muzeach i archiwach regionu,
 7. zwiększwnie dostępności do materiałów dydaktycznych, w tym do materiałów wykorzystywanych w kształceniu na odległość.

Zakres przedmiotowy projektu obejmował realizację następujących działań:

 1. przygotowanie projektu do realizacji (w tym opracowanie studium wykonalności oraz projektu techniczno-organizacyinego),
 2. budowę serwerowni oraz wyposażenie jej w niezbędne urządzenia i sprzęt,
 3. budowę lub zakup gotowej infrastruktury dostępowej (łączącej biblioteki z terenu miasta...),
 4. zakup sprzętu i oprogramowania do digitalizacji zasobów bibliotecznych (dla istniejących lub nowotworzonych pracowni digitalizacyjnych),
 5. uruchomienie procesu digitalizacji zbiorów (poprzez zakup odpowiednich usług zewnętrznych),
 6. zakup sprzętu i oprogramowania w celu uruchomienia wspólnego systemu informatycznego ...Biblioteki Wirtualnej,
 7. pozyskanie niezbędnej infrastruktury teleinformatycznej łączącej... z miastami partnerskimi,
 8. podłączenie do wspólnego systemu informatycznego bibliotek spoza...,
 9. uruchomienie systemu zarządzania i promocji projektu.

Podatek VAT dotyczący realizacji projektu był kosztem kwalifikowalnym. Biblioteka nie mogła go odliczyć, gdyż wszystkie poniesione koszty związane były z działalnością statutową Biblioteki, czyli nieopodatkowaną.

W wyniku realizacji projektu powstała infrastruktura, z której uczestnicy projektu będą korzystać nieodpłatnie. Dostępność do materiałów dydaktycznych zawartych w ...Bibliotece Wirtualnej jest nieodpłatna.

Realizacja projektu ...została zakończona 31.07.2015 r. W dniu 3 sierpnia została zawarta umowa regulująca zasady współpracy Partnerów – Założycieli od 1 sierpnia 2015 r. do dnia zakończenia okresu trwałości projektu. Funkcja Koordynatora ...Biblioteki Wirtualnej w okresie trwałości przypadła Wnioskodawcy. Wszyscy Partnerzy – Założyciele zobowiązali się do współfinansowania wspólnych kosztów działalności....

Do kosztów wspólnych należą:

 1. wynagrodzenie dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie ...(zatrudnionych w WBP-1,5 etatu, koszt ponosi WBP, zatrudnionych w Gminie ...– 0,5 etatu, koszy ponosi Gmina ...obciążając Koordynatora..., a Koordynator ...obciąża pozostałych Partnerów – Założycieli),
 2. koszty dostępu do Internetu (koszt ponosi Gmina obciążając Koordynatora..., a Koordynator ...obciąża pozostałych Partnerów – Założycieli),
 3. koszty energii elektrycznej (koszty ponosi Gmina obciążając Koordynatora..., a Koordynator ...obciąża pozostałych Partnerów – Założycieli),
 4. koszty ubezpieczenia sprzętu i oprogramowania stanowiącego współwłasność Partnerów – Założycieli projektu (koszty ponoszą wszyscy Partnerzy – Założycieli proporcjonalnie do wartości posiadanego sprzętu),
 5. koszty promocji (koszty ponosi WBP),
 6. inne koszty, które wynikną w okresie trwałości projektu (koszty ponosi WBP).

Wszystkie wyżej wymienione koszty dotyczą działalności nieopodatkowanej. Są wspólne dla wszystkich Partnerów – Założycieli.

Wniodkodawca jako Koordynator ...pełni funkcje administratora i jednym z jej zadań jest obsługa finansowa.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że:

 1. jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT;
 2. zadania Lidera i jego odpowiedzialność określone zostały w § 3 umowy partnerskiej z dnia 28 kwietnia 2011 r. dotyczącej realizacji wspólnego projektu pod nazwą ...Biblioteka Wirtualna, której tekst jednolity przyjęty został aneksem nr 4 z dnia 3 grudnia 2013 r. Tekst jednolity umowy z aneksem nr 5 i 6 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma;
 3. obowiązki ciążące na Partnerach projektu objętego wnioskiem określone zostały w § 8 umowy, o której mowa w punkcie 2, zaś w zakresie finansowania projektu w § 9 powyższej umowy stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego pisma;
 4. właścicielem powstałej w wyniku realizacji przedmiotowego projektu jest zgodnie z § 11 ww. umowy każdy z podmiotów uczestniczących w przedmiotowym projekcie w części odpowiadającej udziałowi finansowemu każdego Partnera projektu;
 5. zgodnie z § 11 ust. 3 ww. umowy infrastruktura i środki trwałe finansowane przez Gminę ...i Miasto ...na rzecz podległych im instytucji kultury, które są Partnerami projektu, będą nieodpłatnie przekazane tym instytucjom;
 6. do chwili obecnej nie doszło do przekazania infrastruktury przez Miasto ...i Gminę ...na rzecz swoich jednostek z uwagi na niezakończenie finansowego rozliczenia projektu. Nie zostały jeszcze zwrócone wszystkie środki finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...;
 7. wkładem własnym Wnioskodawcy jest 15% wartości całego budżetu WBP przeznaczonego na ...Bibliotekę Wirtualną, finansowanego przez Budżet Województwa ...jako dotacja celowa;
 8. za wniesiony przez Wnioskodawcę wkład własny, Wnioskodawca stał sie właścicielem infrastruktury i środków trwałych w części odpowiadającej udziałowi finansowemu;
 9. wkład własny nie przekroczył wartości otrzymanej przez Wnioskodawcę infrastruktury;
 10. formę wydatkowania i rozliczenia wkładu własnego regulowały coroczne umowy zawarte w latach 2012-2015 przez Województwo... z Wnioskodawcą, w myśl których przyznane środki były Wnioskodawcy przekazywane w formie dotacji celowej na opłacenie konkretnych faktur za wykonane dostawy i usługi w ramach projektu. Uruchomienie środków następowało na podstawie sporządzonego przez Wnioskodawcę pisemnego wniosku, do którego załączane były faktury wykonawcy;
 11. środki finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ...wpływały na konta Partnerów projektu oraz Lidera;
 12. Wnioskodawca pełniący funkcję Koordynatora na okres trwałości projektu wykonuje na rzecz Partnerów – Założycieli obowiązki określone w § 4 ust. 1 umowy 50/IT/15 z dnia 3 sierpnia 2015 r. regulującej zasady współpracy Partnerów – Założycieli od dnia 1 sierpnia do dnia zakończenia okresu trwałości projektu, a także obowiązki wskazane w innych postanowieniach umowy dotyczących pozostałych regulacji umownych, w tym obowiązki związane z zasadami finansowania obsługi ...Biblioteki Wirtualnej określonymi w § 5 powyższej umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego pisma.Obowiązki Partnerów w okresie trwałości projektu reguluje § 4 ust. 3 ww. umowy, a także zawarte są w innych postanowieniach umowy, dotyczących regulacji innych kwestii umownych;
 13. w okresie trwałości projektu Gmina jako dotychczasowy Lider w okresie realizacji projektu ...Biblioteki Wirtualnej jest odpowiedzialna za infrastrukturę techniczną i oprogramowanie powstałe w ramach projektu w zakresie określonym w § 4 ust. 4 ww. umowy.Wnioskodawca na rzecz Lidera wypełnia obowiązki określone w umowie jako obowiązki Koordynatora ...Biblioteki Wirtualnej. Obowiązki Gminy w zakresie finansowania w okresie trwałości projektu określa § 5 ww. umowy;
 14. obsługa finansowa należąca do zadań Wniooskodawcy została szczegółowo określona w § 5 ww. umowy;
 15. Wnioskodawca z tytułu pełnionej roli Koordynatora ...Biblioteki Wirtualnej nie otrzymuje wynagrodzenia;
 16. Wnioskodawca w związku z zawartą umową regulującą zasady współpracy Partnerów – Założycieli nie uzyskuje świadczenia wzajemnego.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. W jakiej formie należy obciążyć Partnerów – Założycieli kosztami za usługę dostępu do Internetu i energię elektryczną czy: fakturą VAT (w formie refaktury od refaktury otrzymanej z Gminy) czy notą obciążeniową...
 2. W jakiej formie należy obciążyć Partnerów – Założycieli kosztami za wynagrodzenie osób odpowiedzialnych za zarządzanie ......
 3. W jakiej formie należy obciążyć Partnerów – Założycieli kosztami promocji i innych kosztów, które wynikną w okresie trwałości projektu, które za zgodą wszystkich Partnerów – Założycieli będą ponoszone przez Koordynatora......

Zdaniem Wnioskodawcy, Biblioteka jako Koordynator ...Biblioteki Wirtualnej pełni funkcję pośrednika w rozliczaniu finansowym wszystkich Partnerów – Założycieli. Nie dochodzi tu do sprzedaży towarów i usług zgodnie z art. 5 i art. 8 ustawy o podatku od towarów i usług. Wszystkie ponoszone koszty dotyczą działań, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Biblioteka nie będzie mogła odliczyć podatku od zakupionych towarów i usług w okresie trwałości projektu. Podatek VAT w realizowanym projekcie ...Biblioteka Wirtualna był kosztem kwalifikowalnym. Zakup towarów i usług w ramach projektu finansowanego ze środków własnych i unijnych służyć będzie ich nieodpłatnemu wykorzystaniu na cele związane ze statutową działalnością Biblioteki.

Wzajemne rozliczenia między Koordynatorem ...a Partnerami – Założycielami nie powinny być dokumentowane fakturą VAT, lecz innym dokumentem księgowym, tj. notą obciążeniową. Podatnik jest zobowiązany wystawić fakturę zgodnie z art. 106b ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca uważa, że realizując umowę o utrzymanie projektu ...Biblioteki Wirtualnej w okresie trwałości nie dochodzi do sprzedaży ani dostawy towarów, o których jest mowa w art. 106 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie sposobu udokumentowania czynności rozliczenia kosztów dotyczących:
 • usług dostępu do Internetu, dostarczenia energii elektrycznej i usług promocji – jest nieprawidłowe,
 • wynagrodzenia osób – jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu tym podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast na mocy art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Na podstawie art. 8 ust. 2a ustawy, w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi.

Powyższy przepis stanowi implementację art. 28 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, str. 1 z późn. zm.), zgodnie z którym w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że podatnik ten sam otrzymał i wyświadczył te usługi.

Oznacza to, że podmiot świadczący (sprzedający) daną usługę nabytą we własnym imieniu, lecz na rzecz osoby trzeciej traktowany jest najpierw jako usługobiorca, a następnie jako usługodawca tej samej usługi. Przeniesienie ciężaru kosztów na inną osobę, nie może być zatem w żaden inny sposób potraktowane niż jako świadczenie usługi w tym samym zakresie. Zatem, podmiot, który odsprzedaje usługę, jest uznawany za dokonującego sprzedaży w takim samym zakresie jak podmiot, który ją pierwotnie wyświadczył, konsekwencją czego jest wystawienie przez niego faktury dokumentującej wyświadczenie tej usługi.

Stosownie do art. 106b ust. 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;
 2. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 3. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 4. otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

W celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie Wnioskodawcy w zakresie sposobu udokumentowania czynności rozliczenia kosztów pomiędzy Wnioskodawcą a Partnerami – Założycielami należy w pierwszej kolejności przeanalizować kwestię opodatkowania czynności dokonywanych przez Wnioskodawcę w ramach zawartej umowy regulującej zasady współpracy Partnerów – Założycieli.

Zauważyć należy, że z treści powołanego wyżej art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy wynika, że dostawa towarów i świadczenie usługi co do zasady podlegają opodatkowaniu wówczas, gdy są wykonywane odpłatnie. Aby uznać dane świadczenie za odpłatne musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Obydwa warunki muszą być spełnione łącznie, aby świadczenie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wskazać należy, że kwestia odpłatności była wielokrotnie przedmiotem rozstrzygnięć Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W wyroku z dnia 15 lipca 1982 r. w sprawie Hong-Kong Trade Development Council TSUE stwierdził, że czynności podlegają opodatkowaniu jedynie wtedy, gdy zostały wykonane odpłatnie. Analizując głębiej ten problem TSUE w wyroku z dnia 8 marca 1988 r. w sprawie Apple and Pear Development Council stwierdził, że czynność można uznać za dokonaną odpłatnie, gdy istnieje bezpośrednia i jasno zindywidualizowana korzyść po stronie dostawcy towaru lub usługi, a ponadto odpłatność za otrzymane świadczenie (towar lub usługę) pozostaje w bezpośrednim związku z czynnością, która miałaby być opodatkowana tym podatkiem.

Pojęcie „odpłatności” pojawiło się również w orzeczeniu z dnia 5 lutego 1981 r. w sprawie C-154/80 Staatssecretaris van Financiën przeciwko Coöperatieve Aardappelenbewaarplaats GA ETS, które zapadło na tle przepisów Dyrektywy VAT z dnia 11 kwietnia 1967 r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich w zakresie podatków obrotowych (67/227/EWEC). Trybunał wskazał, że termin „zapłata” stanowi integralną część przepisów prawa wspólnotowego, które nie odwołuje się do prawa państw członkowskich dla ustalenia jego znaczenia i zakresu. Stąd też wykładnia tego wyrażenia nie może być pozostawiona dyskrecjonalnemu władztwu każdego państwa członkowskiego. Ponadto Trybunał przypomniał, że świadczenie podlega opodatkowaniu jedynie w wypadku, gdy podstawę opodatkowania stanowi świadczenie wzajemne otrzymane przez świadczącego usługę. Musi również istnieć możliwość wyrażenia w pieniądzu wartości tego świadczenia wzajemnego. W końcu – jak wskazał Trybunał – świadczenie wzajemne musi stanowić pewną wartość subiektywną, gdyż podstawą opodatkowania jest świadczenie wzajemne rzeczywiście otrzymane, nie zaś wartość otrzymana według kryteriów obiektywnych.

Na uwagę zasługuje także orzeczenie w sprawie C-16/93 pomiędzy ...a ... (Holandia), gdzie podkreślono, że dla wystąpienia opodatkowania podatkiem od towarów i usług konieczne staje się zaistnienie bezpośredniego związku płatności z konkretną czynnością oraz istnienie konsumenta tej czynności.

Zatem pod pojęciem odpłatności świadczenia usług rozumieć należy prawo podmiotu świadczącego usługę do żądania od odbiorcy usługi lub osoby trzeciej zapłaty ceny lub ekwiwalentu (np. w postaci świadczenia wzajemnego).

W konsekwencji, należy stwierdzić, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega tylko to świadczenie (usługa), w przypadku którego istnieje konsument, tj. odbiorca świadczenia odnoszący z niego choćby potencjalną korzyść. Dopóki nie istnieje podmiot, który odnosiłby lub powinien odnosić konkretne korzyści o charakterze majątkowym związanym z danym świadczeniem, dopóty świadczenie to nie jest usługą podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zatem w odniesieniu do każdej płatności pieniężnej rozpatrywać należy, czy nie stanowi ona otrzymanego wynagrodzenia za jakieś świadczenia wykonane przez dany podmiot. Jeśli można zidentyfikować takie świadczenie, to wówczas otrzymaną płatność należałoby potraktować jako wynagrodzenie za usługę. W przypadku więc, gdy podmiot płacący uzyskuje korzyść z pewnego rodzaju sytuacji, zobowiązanie takie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT jako świadczenie usługi. W konsekwencji powinno być ono opodatkowane podatkiem VAT.

Z okoliczności sprawy wynika, że w dniu 3 sierpnia 2015 r. została zawarta umowa regulująca zasady współpracy Partnerów – Założycieli od 1 sierpnia 2015 r. do dnia zakończenia okresu trwałości projektu. Funkcja Koordynatora ...Biblioteki Wirtualnej w okresie trwałości przypadła Wnioskodawcy. Wszyscy Partnerzy – Założyciele zobowiązali się do współfinansowania wspólnych kosztów działalności.... Koszty są wspólne dla wszystkich Partnerów – Założycieli. Wnioskodawca jako Koordynator... pełni funkcje administratora i jednym z jego zadań jest obsługa finansowa.

Majac na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz okoliczności sprawy należy stwierdzić, iż skoro – jak wskazał Wnioskodawca – wszyscy Partnerzy – Założyciele zobowiązali się do współfinansowania wspólnych kosztów działalności..., to Wnioskodawca nabywając usługi dostępu do internetu, dostarczenia energii elektrycznej, usługi promocji nabywa te czynności we własnym imieniu i na własną rzecz, jednakże w części dotyczącej kosztów, jakimi Wnioskodawca ma obciążyć pozostałych Partnerów – Założycieli, nabywa przedmiotowe czynności na rzecz tych pozostałych Partnerów.

A zatem w części dotyczącej kosztów, jakimi Wnioskodawca ma obciążyć pozostałych Partnerów – Założycieli, Zainteresowany na podstawie art. 8 ust. 2a ustawy występuje w roli świadczącego usługi podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. W konsekwencji obciążanie Partnerów – Założycieli kosztami usług dostępu do Internetu, dostarczenia energii elektrycznej, usługi promocji winno być przez Wnioskodawcę udokumentowane fakturami, pod warunkiem, że Partnerzy – Założyciele są zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT.

Natomiast w zakresie rozliczeń dokonywanych przez Wnioskodawcę w części dotyczącej wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za zarządzanie ...należy stwierdzić, iż w tym przypadku nie dochodzi do przeniesienia władztawa ekonomocznego nad towarami ani do rzeczywistych świadczeń pomiędzy Wnioskodawcą a Partnerami – Założycielami. Nie można zidentyfikować korzyści o charakterze majątkowym, jakie w związku z takimi rozliczeniami uzykują pozostali Partnerzy – Założyciele. W związku z powyższym w zakresie ww. rozliczeń nie dochodzi do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Wobec powyższego rozliczenie to nie powinno być dokumentowane fakturami wystawionymi przez Wnioskodawcę na rzecz pozostałych Partnerów – Założycieli. Ponieważ jednak przepisy krajowe nie określają dokumentu, na podstawie którego podatnik winien ww. czynności udokumentować, nic nie stoi na przeszkodzie, aby był to inny dokument księgowy (np. nota).

Jednocześnie należy wskazać, iż zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej przedmiotem interpretacji nie mogą być zdarzenia nieokreślone, nienazwane. Zatem tut. Organ nie dokonywał oceny w zakresie rozliczenia kosztów stanowiących katalog otwarty zawierający się w określeniu „(...) i innych kosztów, które wynikną w okresie trwałości projektu, które za zgodą wszystkich Partnerów – Założycieli będą ponoszone przez Koordynatora...”.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Końcowo należy wskazać, że analiza załączników dołączonych do wniosku o wydanie interpretacji w indywidualnej sprawie nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Należy podkreślić, iż niniejsza interpretacja została wydana na podstawie treści wniosku ORD-IN.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.